Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Dálniční informační systém DIS SOS

číslo 10/2002

Dálniční informační systém DIS SOS

Úvod
S překotným technickým vývojem v oblasti informatiky rostou nároky na standardnost řešení řídicích a informačních systémů ve všech odvětvích lidské činnosti. V oblasti dopravy se vžily termíny, jako je dopravní telematika či ITS (Intelligent Transport Systems)1).

Obr. 1.

Při vytváření jednotlivých aplikací je třeba zaručit jejich vzájemnou komunikaci a tak zajistit bezpečnost investic do ITS z hlediska budoucnosti. Dále je třeba respektovat a rozvíjet dopravně informační politiku České republiky v duchu strategie rozvoje národní telematiky. Nutné technické požadavky na moderní informační systémy vycházejí z následujících předpokladů: otevřenost, vzájemná kompatibilita, využití standardizovaných technologií a v neposlední řadě respektování stávajících trendů a budoucího vývoje ITS v nadnárodním kontextu.1)

DIS SOS je již vžité označení pro dálniční informační systém firmy SPEL, spol. s r. o., Kolín, navržený pro dopravní aplikace se zřetelem na uvedené nutné požadavky. DIS SOS plně respektuje architekturu klient-server a je založen na objektovém přístupu k popisu daného projektu. Vývoj nového projektu v prostředí DIS SOS spočívá především v popisu jednotlivých funkčních částí – objektů a jejich stavů a funkcí. Tento přístup umožňuje rychle navrhnout prototyp aplikace, kterou je možné postupně rozvíjet a upravovat podle představ uživatelů bez softwarových zásahů.

Centrem každého projektu je síťový server. K jednomu serveru je možné pomocí standardního síťového připojení (protokol TCP/IP) připojit neomezené množství klientů. Klientskými stanicemi mohou být operátorská pracoviště údržbových a policejních složek jednotlivých středisek ŘSD ČR, policejní a záchranné složky integrovaného záchranného systému, informační služby, centrální dispečer, veřejně přístupný internetový portál aj.

Síťový server
Software serverové části je možné rozdělit do čtyř základních skupin: databáze SQL, řídicí modul, komunikační moduly a moduly pro zpracování dat.

Obr. 2.

Databáze SQL je základním prvkem síťového serveru. Zprostředkovává propojení všech modulů i klientských stanic. K této databázi je možné přistupovat prostřednictvím standardního rozhraní ODBC při respektování všech specifik standardu jazyka SQL. Toto řešení zajišťuje kompatibilitu všech systémových součástí, bezpečnost, konzistenci dat, snadnou manipulaci s daty a otevřenost systému DIS SOS ostatním výrobcům. Jelikož je databáze SQL použita nejen jako datový sklad, ale i jako komunikační modul, je třeba odlišovat tři funkčně samostatné celky: datový, komunikační a inicializační.

Datová část uchovává veškerá data získaná sběrem dat z komunikačních modulů a data získaná výpočty v modulech pro zpracování dat.

Komunikační část zprostředkovává aktuální komunikaci všech objektů (meteorologické stanice, dopravní detektory aj.) a status jednotlivých modulů (komunikační moduly i moduly pro zpracování dat a v případě potřeby i klientské stanice).

Poslední, ale nejdůležitější částí serveru SQL je část inicializační. V této části jsou uchovány veškeré informace o daném systému. Systém je popsán pomocí objektového přístupu, kde každý objekt je definován svými stavy, parametry, způsobem komunikace a v neposlední řadě parametry pro vizualizaci. Všechny moduly i klientské stanice jsou inicializovány a nastavovány na základě těchto informací, získaných z inicializační části databáze.

Řídicí modul se stará o řešení případných konfliktů, o přidělování prostředků jednotlivým uživatelům a o konzistenci databáze.

Obr. 3.

Komunikační moduly zajišťují sběr dat, popř. i řízení jednotlivých objektů.

Moduly pro zpracování dat jsou použity všude, kde je třeba dále zpracovávat data získaná komunikačními moduly. Možnou aplikací je např. odhad hustoty a plynulosti silničního provozu z dopravních detektorů.

Klient
Klientská pracoviště jsou napojena přímo na databázi SQL. Po spuštění klientské aplikace se připojí databáze, ověří se uživatelská práva, načtou se parametry všech objektů a zobrazí se objekty ve vizualizaci. Jelikož aplikace před připojením k databázi nemá žádnou znalost o daném projektu, je možné jednou verzí softwaru zprostředkovat připojení ke kterémukoliv projektu, kde je použit systém DIS SOS. Toto řešení má ještě další a nesporně stejně důležitou výhodu. Je-li v kterémkoliv projektu provedena změna (např. přidána hláska SOS, proměnná dopravní značka apod.), projeví se u všech uživatelů bez nutnosti znovu instalovat či jakkoliv upravovat software.

Centrální řízení několika projektů je umožněno simultánním připojením k více databázím.

Veškeré změny projektu jsou uskutečňovány pouze na straně serveru. Namísto úprav zdrojového textu, kompilace, testování a ladění dovoluje softwarová koncepce DIS SOS upravit systém pouhým rekonfigurováním databáze SQL.

Konkrétní aplikace
První aplikací svého druhu na území ČR je DIS na D5 v oblasti Rozvadova, určený pro řízení proměnného dopravního značení, instalovaný v roce 1997. Od té doby byly do systému DIS integrovány služby spojené s tísňovým voláním SOS (digitální dálniční hláska SOS typu SDH je vlastní produkt firmy SPEL, spol. s r. o., pracující na bázi adresovatelných linek ISDN), s meteorologickými informacemi, informacemi o hustotě a povaze dopravních zátěží, dále systémy regulace veřejného osvětlení, elektronické zabezpečení dálničních objektů atd. (integrace byla spojena s přechodem na označení DIS SOS). V současné době byl systém DIS SOS úspěšné aplikován v celé pojížděné délce dálnic D8 a D11, v části dálnice D5 a silničního okruhu kolem Prahy. Na těchto dálnicích systém slouží k monitorování a k obsluze soustavy tísňového volání s již zmiňovanou integrací informací z meteorologických stanic a z dopravních detektorů. Lokální klientské stanice jsou připojeny pomocí lokální počítačové sítě. Vzdálený přístup do systému je možný při běžném telefonním spojení či připojení ISDN nebo s využitím GSM.

Ing. Petr Svoboda a Ing. Jiří Bartoň,
Spel, spol. s r. o., Kolín1) Více informací lze získat např. na http://www.sdt.cz nebo http://ertico.com
Inzerce zpět