Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

ČVUT v Praze udělila čestný doktorát profesoru A Min Tjoaovi

Na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT v Praze 31. ledna 2011 obdržel prof. A Min Tjoa, ředitel Ústavu softwaro­vých technologií a interaktivních systémů Technické univerzity ve Vídni, čestný titul doctor honoris causa.
 
Prof. A Min Tjoa je výraznou osobností rakouského výzkumu, mezinárodně uznáva­ným odborníkem v oblasti objektově orientovaných databázových systémů, datových skladů, sémantického webu a počítačové bez­pečnosti a zejména dlouholetým propagáto­rem a hybnou silou česko-rakouské univer­zitní spolupráce.
 
Celou svou dosavadní odbornou dráhu prof. Tjoa spojil s akademickým prostředím. V letech 1982 až 1995 působil na vídeňské technické univerzitě. Počátkem 90. let minu­lého století se stal jedním ze zakladatelů vý­zkumného ústavu FAW (Für Anwendungso­rientierte Wissensverarbeitung) Univerzity J. Keplera v Linci, který je zaměřen na in­tenzivní vědeckou spolupráci s univerzitní­mi pracovišti ve střední a východní Evropě.
 
Od roku 1995 působí prof. A Min Tjoa jako ředitel Ústavu softwarových technolo­gií a interaktivních systémů na Technické univerzitě ve Vídni; tento ústav vznikl z jeho iniciativy „na zelené louce“ a dnes s téměř stovkou pracovníků a širokým odborným za­měřením v oblasti počítačových věd a kyber­netiky patří k největším a nejvýznamnějším výzkumným celkům v oboru informatiky ne­jen v Rakousku.
 
Po roce 2000 se významně podílel na vy­tvoření rakouského Kompetenčního centra pro elektronické obchodování. V roce 2006 stál u zrodu velkého průmyslově orientova­ného rakouského centra pro počítačovou bez­pečnost Centrum Excellence Secure Business Austria, které nyní řídí.
 
V letech 1999 až 2003 byl prezidentem Rakouské informatické společnosti. V letech 2004 až 2007 působil jako člen rakouské ko­mise pro UNESCO.
 
Prof. Tjoa je autorem či spoluautorem pat­nácti knih a více než 150 článků v prestiž­ních časopisech nebo na významných mezi­národních konferencích. Je zakládajícím čle­nem a viceprezidentem DEXA Association, jež každoročně pořádá prestižní informatic­ké multikonference DEXA (v roce 2010 to byl již dvacátý první ročník). Je čestným čle­nem rakouské Společnosti pro kybernetická studia, od roku 1996 je čestným profesorem Middlesexské univerzity v Londýně, dále byl zvolen zahraničním členem Ruské akademie technických věd a v roce 2005 obdržel zla­tou Felberovu medaili ČVUT.
 
Prof. A Min Tjoa od roku 1990 systema­ticky podporuje kvalitní výzkum na ČVUT a jeho zapojení do mezinárodních struktur. Již v roce 1991 stál u zrodu Společného pra­coviště ČVUT FEL a FAW, které v roce 1996 přerostlo do podoby Gerstnerovy laboratoře na ČVUT FEL a později se stalo klíčovou součástí katedry kybernetiky – centra EU Centrum Excellence. Od roku 1991 prof. Tjoa trvale působí v řídicích či poradních orgánech společného pracoviště, později Gerstnerovy laboratoře i evropského centra. Svými kon­cepčními úvahami významně přispěl k mo­dernímu formování tohoto pracoviště.
 
Prof. Tjoa se osobně podílel na výchově odborníků z ČVUT, připravoval a zabezpečo­val pro mnoho z nich stáže na TU Vídeň. Pra­videlně přednáší na ČVUT. Inicioval vznik nové laboratoře pro automatické řízení v rám­ci prestižního systému Laboratoří Christiana Dopplera v Rakousku, a to za účasti ČVUT a české firmy CertiCon, a. s. Tato laboratoř zahájila svou činnost v lednu 2010.
 
Prof. Tjoa po dvacet let nezištně a obě­tavě podporuje výzkumnou spolupráci mezi ČVUT a rakouskými výzkumnými institucemi. Podílí se tak výrazně na zlepšování pozi­ce ČVUT ve světovém výzkumném prosto­ru, a nepřímo tudíž i na pozitivním hodnoce­ní ČVUT v žebříčku špičkových světových univerzit.
 
„Osobně si vážím pana profesora pro jeho odborné a lidské kvality, nezištnou snahu po­moci těm, kteří potřebují překonávat překáž­ky při vstupu do mezinárodní arény vědy,“ uvedl prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., ve­doucí katedry kybernetiky Fakulty elektro­technické ČVUT. „Prof. Tjoa velmi pomohl řadě studentů a pracovníků ČVUT v jejich začlenění do špičkového mezinárodního vý­zkumu. Zasloužil se tím o růst několika vý­zkumných týmů na Fakultě elektrotechnické ČVUT v období po roce 1989, kdy jsme to nejvíce potřebovali. Dnes s obdobným nadše­ním pomáhá budovat informatickou komuni­tu v zemích jihovýchodní Asie, ve Vietnamu, Indonésii a na Filipínách. Je to člověk světo­vého formátu s patřičnou odbornou erudicí a velkou duší,“ uvedl dále prof. Mařík.
Bc. Libuše Petržílková,
Fakulta elektrotechnická ČVUT
 
Obr. 1. Prof. A Min Tjoa, dr. h. c.