Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Co znamená M2M

číslo 6/2004

Co znamená M2M

Zkratku M2M lze vysvětlit několika způsoby: machine-to-machine, man-to-machine, mobile-to-machine, ale vždy jde o komunikaci mezi lidmi, zařízeními a systémy. Aplikace M2M ve vztahu k mobilním telekomunikačním sítím tedy znamená bezdrátovou výměnu informací mezi technologickými jednotkami s cílem optimalizovat výrobní a ekonomické procesy zákazníka. Ačkoliv rozsah použití aplikací M2M je velmi široký, tento článek bude zaměřen pouze na průmyslové aplikace M2M s důrazem na mobilní komunikaci GSM/GPRS.

Jak k M2M přistupují operátoři?

S rostoucí oblibou aplikací M2M musí počítat i operátoři sítí GSM a vhodně na ni reagovat – ať už vývojem efektivních datových služeb či rozsáhlou podporou zákazníků a vývojářů uvedených aplikací.

Operátoři nabízejí speciální podpůrné programy pro firmy, které mají zájem využívat jejich sítě k vývoji vlastních produktů a služeb pro koncové zákazníky. Jde např. o detailní informace o chování sítě, podrobné specifikace služeb a rozhraní a při výskytu problémů i o možnost detailního dohledu nad komunikací v síti a možnost jejího trasování. K dispozici jsou i vývojářské nástroje a předem připravené produkty pro rychlý a kvalitní návrh zákaznických aplikací.

Jaké aplikace M2M v současné době reálně pracují?

Reálných aplikací M2M již funguje mnoho, od jednoduchých po velmi složité. Zmiňované aplikace s využitím sítě GSM velmi často využívají distribuční společnosti v oboru utilit. Je to dáno mnoha aspekty:

  • územní působností firem,
  • legislativními a regulačními opatřeními,
  • snahou optimalizovat řízení, měření a účtování dodávaných produktů apod.
Obr. 1.

Příkladem mohou být energetické distribuční společnosti, které používají datové služby SMS, CSD a GPRS pro různé typy komunikace (obr. 1). Nejjednodušší je komunikace formou krátkých textových zpráv SMS (Short Message Service, [1]). Je vhodná pro notifikaci stavu různých zařízení a pro řízení servisních týmů. Používá se tam, kde se komunikace omezuje jen na poruchové nebo výjimečné stavy.

Komunikaci formou CSD (Circuit Switched Data, metoda přepojování okruhů, [2]) lze doporučit např. pro každodenní přenos stavových informací z elektroměrů do měřicí centrály. Údaje jsou určeny pro interní použití k obchodnímu účtování a pro externí použití k tvorbě výkazů pro regulátory trhu s elektrickou energií.

Komunikace pomocí GPRS [3] je vhodná pro trvalou přímou (on-line) komunikaci s různými entitami distribuční sítě. Pomocí GPRS lze přenášet stavové informace ze stanic DTS (Data Transfer Service) nebo data ze systému SCADA (včetně ovládání prvků). GPRS je vhodná metoda pro dálkový přístup na server a další počítače řídicího systému. Lze ji využít také pro zálohování hlavních komunikačních tras rozsáhlých řídicích systémů.

Mezi aplikacemi M2M, které jsou v současnosti v ČR používány, je možné najít mnohá další zajímavá řešení:

  • dohledové systémy pro síť prodejních, výdejních a výherních automatů (obr. 2),

  • systém pro dohled nad flotilou vozů v kurýrní službě a její řízení,

  • systémy pro bezpečnou komunikaci platebních terminálů a bankomatů,

  • aplikaci pro odečty dodaného tepla z domovních předávacích stanic,

  • dohledový systém pro výtahy, eskalátory a zvedací zařízení,

  • bezpečnostní komunikační systémy mezi elektronickými zabezpečovacími systémy (EZS) a pultem centrální ochrany (PCO).

Obr. 2.

Současná situace, kdy aplikace M2M zažívají doslova boom, je pozitivně ovlivněna mnoha ekonomickými, legislativními a technickými faktory. Pro použití aplikací M2M s datovými službami operátorů GSM také hovoří standardizované metody přenosu, celorepublikové pokrytí signálem GSM-GPRS, transparentní datové služby, známé protokoly a rozhraní, jednoduché umístění terminálu a krátká doba nutná ke zprovoznění aplikace.

Připravenost operátorů na provoz aplikací M2M

Je zřejmé, že operátoři GSM musejí zohlednit nárůst datového provozu ve svých sítích, a to od běžných uživatelů mobilního připojení k internetu i od aplikací M2M.

Například v dohledovém centru T-Mobile mohou operátoři sledovat situaci v síti z různých úrovní a pohledů. Důležitou roli mají i měřicí a optimalizační týmy, které neustále v reálu monitorují, optimalizují a rozšiřují přístupovou část sítě (RAN, Radio Access Network). Chování přístupové části sítě je totiž určující pro chování datových služeb, jako je GPRS, neboť ovlivňuje její základní charakteristiky: přenosovou rychlost, latenci, rozptyl – jitter, ztrátovost paketů, mobilitu, stabilitu spojení apod.

Dobrou zásadou je konzultovat s mobilním operátorem vytvoření rozsáhlejší aplikace M2M v určitém předstihu. Především při masivním použití stovek terminálů na úrovni města nebo městské části by totiž mohlo dojít k velkému lokálním zatížení přístupové sítě. A to by mohlo vyústit ve snížení kvality parametrů datových služeb.

Tab. 1. Internetové odkazy (shlédnuto 19. května 2004)

Vybrané české odkazy:
https://developers.t-mobile.cz/
secure.html
Portál T-Mobile Developers je určen pro všechny, kdo mají zájem využívat síť T-Mobile k vývoji vlastních produktů a služeb pro koncové zákazníky.
http://siemensold.etnetera.cz/
siemens/site/icp/datove_moduly/
GSM.html?pref_lang=cz
Představení datových modulů GSM od společnosti Siemens; ze stránky vedou odkazy na novinky, příklady aplikací a technickou podporu.
http://www.sgs-system.cz Stránky společnosti SGS, a. s., která se zabývá vývojem, výrobou a prodejem telekomunikačních zařízení pro monitorování, regulaci a řízení průmyslových zařízení.
Pár zahraničních odkazů:
http://www.sonyericsson.com/
m2m/spg.jsp?page=start
Stránky společnosti Sony Ericsson věnované M2M (M2M Com) s odkazy semináře a konference, nové produkty Sony Ericsson a technickou podporu.
http://www.nokia.com/nokia/
0,8764,43159,00.html
Stránky společnosti Nokia: Let Your Machines Talk (odkazy na produkty, FAQ, diskusní fórum atd.).
https://communication-market.
siemens.de/portal/main.aspx?pid=1
M2M na stránkách společnosti Siemens (vývojové nástroje, dokumentace, FAQ, fórum, podpora, partneři).
http://www.enfora.com Společnost Enfora – průkopník na světovém trhu v oblasti produktů pro GPRS, 802.11 a CDPD (její produkty se prodávají i v ČR).
http://www.m2mmag.com Internetové stránky amerického časopisu o M2M (internetová podoba je zdarma, v tištěné podobě lze předplatit za 50 USD ročně).

Jaká budoucnost je před námi?

Aplikace M2M mají velkou perspektivu a čeká je bouřlivý rozvoj. Tento názor jistě potvrdí výrobci terminálů a síťové infrastruktury i mobilní operátoři a integrátoři systémů. Vznikají portály a komunity M2M na internetu, jsou organizovány semináře a konference s tematikou týkající se M2M, výrobci i operátoři podporují vývojáře M2M formou partnerských programů. Několik odkazů na internetové zdroje informací o M2M je v tab. 1.

Literatura:

[1] KAČMÁŘ, M.: Bezdrátové komunikace v automatizační praxi VI: datové přenosy v GSM – SMS. Automa, 2004, roč. 10, č. 3, s. 72.

[2] BRADÁČ, Z. – FIEDLER, P. – KAČMÁŘ, M.: Bezdrátové komunikace v automatizační praxi V: Datové přenosy v GSM – CSD, HSCSD. Automa, 2004, roč. 10, č. 2, s. 32–33.

[3] BRADÁČ, Z. – FIEDLER, P. – KAČMÁŘ, M.: Bezdrátové komunikace v automatizační praxi IV: Datové přenosy v GSM – GPRS. Automa, 2004, roč. 10, č. 1, s. 42–45.

Ing. Milan Kačmář,
T-Mobile Czech Republic, a. s.

Inzerce zpět