Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Co uvidíte na veletrhu SPS/IPC/Drives 2010 v Norimberku

Ve dnech 23. až 25. listopadu 2010 se bude v německém Norimberku konat vele­trh automatizace a elektrotechniky SPS/IPC/Drives. Pořadatelé hlásí, že přibližně 1 300 vy-stavovatelů zde bude vystavovat na celko­vé ploše 90 000 m2. Tím se veletrh vrací na úroveň rekordního roku 2008. Vystavovatelé zde návštěvníkům předvedou řadu novinek a inovací, mnohé z nich ve světové premiéře.
 
Tento článek má pomoci českým a slo­venským návštěvníkům, jichž na veletrh SPS//IPC/Drives míří stále více, orientovat se v nabídce vystavovatelů a upozornit na ty, které dobře znají i z místního trhu. Nedělá si žádné ambice na úplnost prezentace všech vystavovatelů a všech novinek. Informace o zásadních novinkách a inovacích totiž fir­my většinou nesdělují s velkým předstihem nebo si nepřejí, aby informace o nich byly zveřejňovány před veletrhem. Článek proto pouze shrnuje pozvánky vystavovatelů, a to těch, kteří o tuto podobu prezentace projevili zájem nebo kteří mají speciální nabídky pro české návštěvníky. Doporučuji všem, kteří se zajímají o průmyslovou automatizaci, zvláš­tě o automatizaci strojní výroby, aby se na veletrh zajeli podívat osobně. Norimberk je z České republiky velmi dobře dostupný, ať už osobním automobilem, autobusy nebo vla­ky, které provozují společně německé a čes­ké dráhy DB a ČD. Některé firmy pořádají pro své české zákazníky autobusové zájezdy.
 
Pro ty, kdo se na veletrh nedostanou, při­pravíme na webových stránkách www.auto­ma.cz sérii aktuálních reportáží z veletrhu a zásadní novinky postupně představíme také v tištěné podobě časopisu.
 
V připojené tabulce (tab. 1) je shrnuto te­matické zaměření jednotlivých hal. Speciál­ní zdůrazněná témata letošního veletrhu jsou „energetická efektivita“, „identifikace v prů­myslu“ a „bezpečnost strojů a zabezpečení informací“. Tato témata budou mj. i námě­tem diskusí na fórech, která v halách 8 a 4A pořádají sdružení německých elektroinžený­rů ZVEI a výrobců strojů a zařízení VDMA. Stejně oblíbené jsou i společné stánky, které na jednom místě přinášejí zásadní informa­ce k danému tématu. Letos to budou stánky Wireless in Automation, Open Source Meets Industry a AMA Center for Sensor, Measu­ring and Testing Technologies.
 
Nakonec ještě připomínám, že veletrh skutečně trvá jen tři dny, od úterý do čtvrt­ka, první dva dny od 9 do 19 h, třetí den od 9 do 17 h.
 
Časopis Automa najdete na veletrhu SPS/IPC/Drives ve společném stánku odborného tisku v hale 10, stánek 300. Zástupci redak­ce budou na veletrhu po celou dobu přítomni také osobně a lze si s nimi domluvit schůzku.
 

ABB AG

4-420

ABB představí novinky v oborech: pro­gramovatelné automaty, motory, řídicí systé­my, spínací a řídicí technika a strojírenství. Významné novinky chystá v oblasti řízení pohonů a měničů frekvence. Jednotlivé řady nových měničů frekvence (obr. 1) jsou zalo­ženy na společné architektuře. Měniče Stan­dard Drive ACS580 (nástupce ACS550) jsou k dispozici s výkony 0,55 až 250 kW při na­pětích 208 až 240 V nebo 380 až 480 V a vy­hovují zejména pro čerpadla, ventilátory, mí­chadla a podobné úlohy, kde není třeba počí­tat s velkými a náhlými změnami momentu. Pro náročnější úlohy jsou určeny měniče In­dustrial Drive ACS880 (nástupce ACS800). Jsou vhodné např. pro jeřáby a manipulač­ní zařízení, navíječe, válcovací tratě, mlý­ny apod. Rozsah výkonů je 0,55 až 250 kW a napětí 208 až 690 V; plánuje se rozšíření i pro větší výkony.
 
Společná architektura obou řad měničů při­náší uživatelům mnoho výhod: jednotnou kon­strukci ovládacího panelu, harmonizaci tech­nických parametrů, univerzální příslušenství a jednotné počítačové nástroje pro programo­vání. Snižují se také náklady na náhradní díly, inženýrské práce a školení obsluhy.
 
Na veletrhu bude představena také nová knihovna PS551-MC, která doplňuje soft­ware pro programování PLC řady AC500 o nástroj pro efektivní programování úloh ří­zení polohy a pohybu, založený na standar­du PLCopen.
 

B&R Industrie-Elektronik GmbH

7-206

Společnost B&R je významný výrobce a dodavatel řídicí techniky pro automatiza­ci strojů a strojních zařízení i pro automati­zaci procesní výroby. Představme alespoň tři z významných novinek, které B&R na vele­trh chystá.
 
B&R pokračuje v rozšiřování nabídky kompaktních servomotorů. Servomotory 8LV (obr. 2) jsou určeny pro úlohy, kde je požado­vána velká dynamika a přesnost pohybu. Ve srovnání s předchozími variantami servomo­torů mají menší rozměry i hmotnost. Dodá­vají se s integrovaným resolverem nebo opto­elektronickým absolutním snímačem polohy.
 
Premiéru v oblasti pohonů Acopos Mul­ti budou mít měniče ACPm65. Jsou urče­ny k decentralizované montáži v provozních podmínkách (IP65). Díky hybridním kabelům umožňují propojovat pohony do řetězce. To významně zjednodušuje architekturu strojů. Měniče jsou vybaveny všemi odpovídajícími bezpečnostními funkcemi a možností komu­nikovat po sběrnici Powerlink.
 
Power Panel 500 je nová generace prů­myslových panelových PC s procesory Intel Atom. Kromě vizualizace mohou plnit i úlo­hy logického řízení a řízení pohonů. Dodávají se s operačními systémy podle výběru zákaz­níka (včetně OS RT) a k dispozici je mnoho variant komunikačních rozhraní (Powerlink, Profibus-DP, CAN a další).
 
Po celou dobu veletrhu bude ve stánku zástupce z české pobočky B&R, která navíc pořádá pro české návštěvníky autobusový zá­jezd. Bližší informace se zájemci dozvědí na telefonním čísle 541 420 311.
 

Balluff GmbH

7-391

Z množství novinek, které představí firma Balluff, tradiční vystavovatel na veletrhu SPS/IPC/Drives, bychom rádi upozornili na dvě nejzajímavější. Nabídka snímačů Vision Sen­sor BVS byla rozšířena o novou řadu sníma­čů BVS Identification, které dokážou snímat a číst čárové a maticové kódy (obr. 3). Sní­mače umějí také zkontrolovat jednoduchý text nebo posloupnost čísel pomocí funkce OCV. Výsledkem je dvoustavový signál (OK/NOK). Je-li třeba údaje z kódu přečíst, použije se pro výstup dat rozhraní RS-232 nebo Ethernet.
 
Oblast průmyslové identifikace RFID s pře­nosovou frekvencí 13,56 MHz BIS M je dopl­něna o možnost připojení na rozhraní IO-Link. K jedné řídicí jednotce (master) lze připojit metodou plug-and-play až čtyři čtecí/zapiso­vací hlavy bez nutnosti použít další řídicí jed­notky. Celý identifikační systém pracuje bez­kontaktně, bez opotřebení, s velkou spolehli­vostí a bezpečností přenosu dat. Prvky jsou konstruovány pro provoz v těžkých podmín­kách, i ve vodě. Přenos dat pracuje spolehlivě na kovu a v okolí kovových součástí se sníma­cí vzdáleností až 150 mm.
 

Beckhoff Automation GmbH

7-406

Vystavovatelé na SPS/IPC/Drives vychá­zejí českým návštěvníkům vstříc, a proto se i ve stánku společnosti Beckhoff domluví­te česky!
 
Beckhoff pokrývá svou nabídkou výrob­ků všechny potřeby uživatelů v automatizač­ní technice pro řízení strojů, výrobních li­nek a stejně tak pro automatizaci řízení tech­nických zařízení budov. Na veletrhu uvede jako novinku novou verzi automatizačního softwaru TwinCAT 3. Představí také širo­kou paletu průmyslových a vestavných PC, distribuovaných I/O systémů a řídicí techni­ky servopohonů, dále bezpečnostní systémy TwinSAFE a sběrnici pracující v reálném čase (real-time) EtherCAT pro vysoce přes­nou koordinaci výrobních procesů.
 
Jako příklad je na obr. 4 operátorský panel CP62xx, cenově výhodný a výkon­ný panelový počítač s malou zástavbovou hloubkou, určený k vestavbě do čelní stě­ny rozváděče. Počítač je určen pro provozní podmínky. Ve verzi s procesorem Intel Cele­ron neobsahuje žádné rotační části a vystačí s pasivním chlazením, u výkonnějších ver­zí s procesory Intel Core Duo a Core 2 Duo je vybaven spolehlivým větrákem s dlou­hou životností.
 

COPA-DATA GmbH

7-590

Evropská automatizační společnost CO­PA-DATA, specializující se na vývoj softwa­ru SCADA/HMI, uvádí na trh nejnovější verzi svého produktu zenon 6.51. Tato inovovaná verze mimo jiné usnadňuje propojení provoz­ní úrovně a úrovně vedení firmy a celkově přináší mnoho nových vlastností pro usnad­nění a zpříjemnění práce při projektování vi­zualizačních systémů.
 
Integrované rozhraní zenon SAP nabízí přímou obousměrnou výměnu dat mezi sys­témem zenon a ERP SAP. Automatický prů­vodce umožňuje uživatelům bez programá­torských znalostí propojit procesní proměn­né s libovolným funkčním blokem systému SAP. Tím je dosaženo dokonalé koordinace plánování a řízení výroby na základě obdrže­ných objednávek.
 
Vývojové prostředí podporuje koncep­ci nejnovějších produktů Microsoft Office. Snazší manipulace s okny, možnost změnit vzhled přepínáním barevných schémat, šir­ší možnosti pro posun, ukotvení i zprůhled­nění oken a panelů nástrojů zpříjemňují prá­ci a umožňují individuální nastavení pomocí přenositelných profilů.
 

Danfoss GmbH VLT Antriebstechnik

1-358

Danfoss VLT Antriebstechnik má více než čtyřicetileté zkušenosti v oblasti měničů kmitočtu a elektrických pohonů. Nyní rozši­řuje své služby v oblasti komplexních dodá­vek a spolu se svými partnery nejen nabízí moderní, kompaktní a energeticky úsporné měniče kmitočtu, ale dodává je již zabudo­vané v rozváděčích podle specifikace zákaz­níka (obr. 6). Společně se zákazníkem vybere z nabídky připravených sestav nebo je rych­le a efektivně upraví přesně podle požadav­ků. Komplexní funkčnost a komptabilita celé skříně jsou přitom plně zaručeny.
 
Speciálně pro kompaktní stroje vyža­dující přesnou synchronizaci a polohování představuje Danfoss VLT®ISD 410 otevře­ný a flexibilní systém decentrálních servopo­honů, kde je v motorech integrována výkono­vá část elektroniky a řídicí část je umístněna mimo agresivní prostředí vlastního provo­zu. Je možné vybrat si z několika verzí mo­torů s různými velikostmi momentů, mecha­nických provedení, integrovaných brzd a re­zolverů.
 

Eaton Industries GmbH

9-371

Expozice společnosti Eaton představí spo­lečně s firmou Micro Innovation, která je sou­částí korporace Eaton, nejnovější produk­ty a systémy pro průmyslovou automatiza­ci. Zastoupeny budou průmyslové počítače a operátorské panely, jednotky I/O, modulární i kompaktní PLC, programovatelná relé Easy, napájecí zdroje a software pro automatizaci. Z oblasti pohonů budou představeny softstar­téry řady DS7 s možností aktivního chlazení, měniče frekvence, systém inteligentní ochra­ny motorů PKE a Smartwire DT. Expozici doplní nabídka snímačů a spínačů. Operá­torské panely Micro Panel XV100 (obr. 7) s šestnáctibitovou barevnou paletou jsou plně přizpůsobitelné požadavkům úloh od jedno­duché vizualizace až po integraci kompletní­ho řídicího systému.
 

EVOC Group

8-429

EVOC je jeden z předních výrobců prů­myslových a vestavných (embedded) po­čítačů. Má v nabídce více než 1 500 typů výrobků, zahrnujících pasivní (bezventi­látorové) počítače, moduly ETX/Com-Ex­press (obr. 8), procesorové karty (full-size half-size), jednodeskové počítače o veli­kosti 3,5" i 5,25", desky EPIC, průmyslo­vá panelová PC, pracovní stanice, počítače standardu PC/104, karty Compact PCI, síťové prvky, odolné notebooky a také služby pro OEM/ODM. Jako společnost s high-tech zaměřením se EVOC věnuje poskytování vysoce spolehlivých produktů a hotových řešení pro nejrůznější oblasti použití, jako jsou bankovní sféra, energetika a elektroni­ka, ochrana životního prostředí, herní prů­mysl, výrobní sféra, zdravotnictví, letectví a kosmonautika, telekomunikace nebo do­pravní systémy.
 
EVOC je také členem Intel Embedded Alliance – sdružení firem, které vyvíjejí ve­stavné počítače a nabízejí komplexní řešení.
Na veletrhu SPS/IPC/Drives se představí prostřednictvím svého německého zástupce, společnosti ADM electronic GmbH; v ČR ji zastupuje společnost ELVAC IPC.
 

HMS Industrial Networks

6-222

Stánek švédské firmy HMS by neměli mi­nout ti, kdo se zajímají o průmyslové komu­nikační systémy. Produkty této společnos­ti jsou určeny k připojení automatizačních zařízení, jako jsou řídicí systémy, snímače a měřicí technika nebo pohony, na sběrni­ce AS-Interface, Bluetooth, CANopen, CC-Link, CompoNet, ControlNet, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, FIPIO, Interbus, Lon­works, Modbus-Plus, Modbus-RTU, Modbus-TCP, Profibus, Profinet, SERCOS III a USB. Řada produktů Anybus (obr. 9) zahrnuje ko­munikační brány mezi sériovým rozhraním a provozními sběrnicemi nebo Ethernetem, komunikační brány mezi sítěmi provozních sběrnic navzájem, zařízení pro dálkový do­hled (M2M) s připojením na Ethernet nebo GSM/GPRS, vestavné komunikační moduly určené pro výrobce strojů a zařízení, počíta­čové komunikační karty a software pro nasta­vování komunikace, dohled nad komunikač­ními sítěmi a diagnostiku.
 
Společnost HMS má za dvacet let své čin­nosti v oblasti průmyslových komunikačních systémů mnoho zkušeností. Má více než ti­síc zákazníků, mezi nimiž nechybí ani před­ní světoví výrobci automatizační techniky.
 

Kontron AG

7-306

Dvě nejzajímavější novinky ve stánku spo­lečnosti Kontron budou počítačové platformy s rozšířeným rozsahem provozních teplot. Krátce po uvedení procesoru Intel® Atom™ E6xx přichází Kontron s produkty vybave­nými tímto procesorem a určenými do pro­vozních teplot –40 až +85 °C: Kontron na­noETXexpress-TT a panelové PC Kontron HMITR.
 
Kontron nanoETXexpress-TT s vestavě­ným řadičem paměti, sběrnicí PCI Express a akcelerátorem video- a audiosignálů před­stavuje produkt z kategorie tzv. application ready platform. Rozhraní PCI Express pro­cesoru Atom zaručuje velkou flexibilitu ná­vrhu I/O.
 
Také panelové PC HMITR, které splňu­je všechny požadavky pro použití v želez­niční dopravě, je příkladem produktů z ka­tegorie application ready platform. Výrobci strojů a zařízení, nejen pro oblast železnič­ní dopravy, je mohou okamžitě použít do svých výrobků.
 
Jako součást služeb ODM (Original De­sign and Manufacturing) Kontron nabízí zá­kazníkům také možnost individuálního při­způsobení modulů, desek i systémů poža­davkům zákazníka, včetně integrace FPGA, ASIC nebo dedikovaných zařízení PCIe.
 

Krohne Messtechnik GmbH

4A-451

Hlavní motto firmy Krohne pro veletrh zní „naše přístroje mohou být integrovány do jakéhokoliv řídicího systému“. Ve stánku bu­dou moci návštěvníci zhlédnout např. mag­neticko-indukční vodoměr Waterflux 3070 s modulem GSM pro dálkový přenos měře­ných hodnot (obr. 11), magneticko-indukč­ní průtokoměry Optiflux s rozsáhlou sadou automatických diagnostických funkcí, nový přenosný ultrazvukový průtokoměr Optiso­nic 6400 nebo univerzální hmotnostní prů­tokoměr Optimass 1300. Všechny přístroje budou připojeny k počítačům prostřednic­tvím komunikačních protokolů (Foundati­on Fieldbus, Profibus, HART). Zákazníci se mohou na místě přesvědčit, že firma Krohne je univerzální, osvědčený a spolehlivý do­davatel měřicích přístrojů pro třetí tisícile­tí, a to jak s klasickými výstupy, tak se vše­mi komunikačními protokoly používanými v současné době.
 

Mitsubishi Electric Europe B.V.

7-380

Společnost Mitsubishi Electric nedávno oznámila, že dodala na trh již deset milionů programovatelných automatů Melsec FX. Od roku 1981, kdy byly tyto programovatelné au­tomaty uvedeny na trh, prošly mnoha změna­mi. V současné době je na trhu již třetí genera­ce PLC Melsec FX (obr. 12) – a co je zajíma­vé, s plně zachovanou zpětnou kompatibilitou.
 
Ovšem v nabídce, kterou společnost Mitsubishi představí na veletrhu, nejsou jen PLC. Mitsubishi dodává také systémy CNC, procesní řídicí systémy, jednotky HMI, mě­niče frekvence a servopohony, spínače a jiš­tění, průmyslové roboty a software pro au­tomatizaci.
 
Z oblasti pohonů je zajímavou letošní no­vinkou samostatný kontrolér Q170MCPU pro řízení pohybu až šestnácti os. Je vhodný např. pro servopohony MR-J3 a jeho výhody vyniknou zvláště v úlohách s velkými poža­davky na přesnost a dynamiku pohybu. Díky integrovaným funkcím logického řízení může pracovat i samostatně, bez nadřazeného PLC. Je vhodný např. pro balicí stroje a další stroje a zařízení, kde je třeba přesně synchronizovat pohyby v jednotlivých osách.
 
Společnost Mitsubishi nedodává jen jed­notlivé komponenty, ale ve spolupráci se svý­mi partnery a systémovými integrátory také specializovaná řešení pro úlohy z různých oblastí průmyslu, např. pro již zmíněné bali­cí stroje, pro potravinářství, vodárenství atd.
 

Panasonic Electric Works Europe

AG 9-331

Společnost Panasonic Electric Works (PEW) představí na veletrhu několik svých novinek. Kromě komplexní nabídky automa­tizační techniky s podkategorií Safety urče­nou do „bezpečných“ provozů jde o zajíma­vosti z jednotlivých produktových řad:
  • programovatelné automaty řady FP-Sigma s podporou protokolu BACNet pro automa­tizaci technických zařízení budov,
  • přesné laserové senzory HL-G1 s přesností až 0,5 μm, jejichž parametry je možné nastavo­vat v přehledném prostředí prostřednictvím dotykového operátorského panelu nebo PC,
  • nová řada servopohonů Minas A5 s výko­nem od 50 W do 5 kW,
  • kompaktní kamerový systém PV200,
  • systém pro zpracování obrazu P400MA s vysokým výkonem a rychlostí zpraco­vání (obr. 13),
  • operátorské dotykové panely řady GN pro ovládání průmyslových procesů, ur­čené pro vizualizaci, sběr provozních dat a aplikace SCADA, vybavené procesory Intel Atom, pamětí RAM 256 MB, s roz­lišením displeje až 1 024 × 768, svítivos­tí 230 až 400 cd/m2, krytím IP65 a stan­dardně s operačním systémem Windows CE® 6.0.
 

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

9-310

Jako každý rok patří stánek společnosti Phoenix Contact na veletrhu SPS/IPC/Dri­ves k těm nepřehlédnutelným: letos bude mít plochu 1 056 m2.
 
Zvýrazněná témata letošní expozice jsou:
  • průmyslová komunikace a bezpečnost – ří­dicí systémy, bezdrátová komunikace, in­teligentní firewall FL Mguard aj.,
  • nejrychlejší sběrnice Axioline,
  • technika připojení vodičů PIT (Push-In--Technology),
  • bezpečnostní moduly a relé – rozsáhlý pro­gram pro dozor bezpečnostních funkcí, od relé pro nouzové vypnutí až po flexibilní bezpečnostní moduly (obr. 14).
Prezentace na veletrhu není zaměřena pouze na produkty, ale také na schopnosti inovace, orientaci na budoucnost, zodpověd­nost a celosvětově na budování partnerského vztahu se zákazníky.
 
Kromě hlavního stánku v hale 9 budou firmy KW-Software, Sütron a Innominate ze skupiny Phoenix Contact vystavovat samo­statně v hale 7.
 

Saia-Burgess Controls GmbH & Co. KG

7-494

 
Ve stánku společnosti Saia-Burgess Con­trols bude kromě běžných produktů, řídicích systémů Saia®PCD a PCS, možné spatřit také několik novinek; za zmínku stojí nová PCD1, PCD3.WAC nebo moduly Bluetooth. Novin­kou, jíž bude věnována velká pozornost, je však systém pro řízení spotřeby energií S-Energy (obr. 15), který bude představen jak v modifika­ci S-Energy Manager, tak v modifikaci S-Ener­gy Logger. Tento systém tak spojuje dvě řady produktového sortimentu Saia-Burgess, a to ří­dicí systémy a komponenty pro řízení, které za­hrnují elektroměry, časová relé, čítače, měřiče provozních hodin, monitorovací relé, napájecí zdroje atd. Systém S-Energy je blíže předsta­ven v článku na str. 31.
 
Další z představovaných novinek jsou mo­duly Smart RIO PCD3.T665, nové panely HMI s prohlížečem MicroBrowser a „super­rychlý“ automat Saia PCD3.Mxx60, jehož CPU je třikrát rychlejší než standardní PCD. Za pozornost stojí také panely Haptic-Web, které kromě zobrazování a zvukových signálů umějí předávat i „signály“ hmatové.
 
Do stánku firmy Saia-Burgess Controls zve návštěvníky z České republiky a Sloven­ska její autorizovaný distributor, společnost Sbsys, s. r. o.
 

Schneider Electric GmbH

4-310

Na veletrhu bude mít již tradičně svůj stá­nek také společnost Schneider Electric. Letos zde představí mimo jiné nabídku čidel a spí­načů pro průmyslovou automatizaci. Schnei­der Electric je v této oblasti jedním z vedou­cích světových výrobců a dodavatelů. Více než 15 000 typů čidel a spínačů OsiSense tvo­ří ucelenou nabídku, z níž lze vybrat vhodný přístroj téměř pro každou úlohu. Neustále při­bývají nové a modernizované typy snímačů: v současné době např. nová řada cenově vý­hodných spínačů polohy, více než 150 nových typů indukčních čidel, nové fotoelektrické vi­dlicové snímače a úhlová fotoelektrická či­dla, světelné závory s potlačením vlivu poza­dí, ultrazvuková čidla s vylepšenou možností nastavování parametrů, nové tlakové spínače a převodníky tlaku a snímače RFID s rozší­řeným dosahem a možností připojení na Pro­fibus. Vybrat si ze široké nabídky není jed­noduché, a proto je k dispozici propracovaný výběrový katalog a konfigurátory umožňující vybrat to nejvhodnější čidlo. Zájemci o tuto techniku budou mít navíc šanci zapojit se na veletrhu do soutěže o iPad.
 
Kromě čidel budou na veletrhu k vidění i další produkty ze sortimentu Schneider Electric určené pro průmyslovou automatizaci: ří­dicí systémy Modicon, měniče frekvence Alti­var (obr. 16), operátorské panely Magelis atd.
 

Texas Instruments Deutschland GmbH

6-136

Texas Instruments představí několik novi­nek určených pro průmyslovou automatizaci. První z nich je integrovaný obvod pro řízení třífázového motoru DRV8312/32. Tento ob­vod může být použit např. pro řízení pohonů robotů s bezkartáčovými třífázovými motory BLDC. Obvod DRV8312 pracuje s proudem do 3,5 A (špička 6,5 A), DRV8332 s proudem do 8 A (špička 12 A).
 
Druhou novinkou jsou procesory TI s já­drem ARM a integrovaným rozhraním Pro­fibus. Díky tomu může být procesor přímo napojen na rozhraní RS-485, bez externího obvodu pro Profibus, což šetří místo na des­ce plošného spoje.
 
Vedle těchto novinek představí TI také vý­vojovou platformu Caribou s procesory ARM OMAPL-138 a s analogovými komponentami určenými speciálně pro oblast automatizace. Na obr. 17 je dalšínovinka, nový mikropro­cesor Sitara™ ARM® AM389x s velkým vý­konem a mimořádnou mírou integrace, který si jistě najde využití i v oblasti průmyslové automatizace a vestavných systémů určených pro řídicí úlohy v průmyslu.
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

7-230

WAGO představí na veletrhu kompletní sortiment svých produktů s mnoha novinka­mi. Bude mezi nimi např. picoMAX®, nový způsob spolehlivého připojování vodičů do konektorů, procesorový modul s komunika­cí Ethernet-MR s dvěma rozhraními, který umožňuje vytvářet sítě se složitou topologií nebo redundantní sítě (dvě IP adresy), ino­vované krabicové svorky Wago 2273, ještě menší než jejich předchůdci a s průhledným krytem pro vizuální kontrolu správného při­pojení, nebo nový modul systému WAGO-I/O--SYSTEM pro sběrnici EtherCAT, určenou zvláště pro řízení pohonů strojních zařízení a linek. Sortiment modulů systému WAGO--I/O-SYSTEM doplňuje také nový napáje­cí modul 750-606 pro napájení jiskrově bez­pečných modulů. Zdroj má certifikát IEC Ex-i, odděluje jiskrově bezpečnou část se­stavy WAGO-I/O-SYSTEM, dodává proud až 1 A a monitoruje napájení jiskrově bez­pečných obvodů. Je vybaven diagnostickými funkcemi a elektronickou pojistkou s automa­tickou reaktivací výstupního napětí po poru­še (obr. 18). Další nový modul s certifikátem Ex-i je analogový modul 750-487/003-000 pro připojení termočlánků umístěných v zóně 0 nebo 1 prostředí s nebezpečím výbuchu.
(ed)
 
Obr. 1. ABB představí nové řady měničů frekvence založené na jednotné architektuře
Obr. 2. Servopohony 8LV (B&R)
Obr. 3. Snímač BVS Identification (Balluff)
Obr. 4. Operátorský panel CP62xx (Beckhoff)
Obr. 5. Stánek společnosti COPA-DATA
Obr. 6. Danfoss VLT Antriebstechnik dodává ve spolupráci se svými partnery měniče kmi­točtu vestavěné do rozváděčů
Obr. 7. Operátorské panely Micro Panel XV100 (Eaton)
Obr. 8. Jednodeskový počítač COM Express (EVOC)
Obr. 9. Řada produktů Anybus od firmy HMS
Obr. 10. Panelové PC HMITR má certifikáty pro železniční dopravu (Kontron)
Obr. 11. Magneticko-indukční vodoměr Waterflux 3070 (Krohne)
Obr. 12. PLC Melsec FX bylo prodáno již deset milionů (Mitsubishi Electric)
Obr. 13. Systém pro zpracování obrazu P400MA (Panasonic Electric Works)
Obr. 14. Bezpečnostní relé a moduly od spo­lečnosti Phoenix Contact
Obr. 15. Saia-Burgess Controls představí svůj nový produkt S-Energy
Obr. 16. Měnič frekvence Altivar 61 Plus (Schneider Electric)
Obr. 17. Nový mikroprocesor Sitara™ ARM® AM389x s velkým výkonem a mimořádnou mírou integrace (Texas Instruments)
Obr. 18. Napájecí modul pro jiskrově bez­pečné obvody (WAGO)
 
Tab. 1. Tematické zaměření expozic v jednot­livých halách