Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Co uvidíte na veletrhu Electron 2011 v Praze

Eaton Elektrotechnika, s. r. o.          2A11

Eaton Elektrotechnika, s. r. o. (dříve Mo­eller Elektrotechnika), představí ucelený pře­hled produktů pro distribuci elektrické ener­gie, průmysl, přes administrativní, telekomu­nikační a informatická centra až po přístroje pro bytové použití.
 
Průmyslové části expozice bude domi­novat zejména systém SmartWire-DT. Před­stavena bude komplexní úloha demonstrující rozličné užitné vlastnosti tohoto systému. Dále návštěvníci uvidí techniku pro záloho­vání motorových vývodů.
 
Významná část expozice bude věnována oblasti ucelených řešení pro bytové a admi­nistrativní prostory. Zájemci získají přehled o širokých užitných možnostech přístrojů ze sortimentu Eaton pro klasické i inteligentní funkce domovních rozvodů, řízení technolo­gických celků, ale třeba i pro oblast připoje­ní fotovoltaického zdroje či zálohu napájení rozmanitých aplikací pomocí UPS.
 
Ústředním motivem stánku Eaton Elektro­technika letos bude robot – nový maskot spo­lečnosti. Jednotlivé části maskota tvoří elek­trokomponenty společnosti Eaton Elektro­technika, např. jistič na jeho hrudi.
 

Microsys, spol. s r. o.          6A2

Firma Microsys, spol. s r. o., představí novou verzi SCADA/HMI systému PRO­MOTIC 8.1.
 
Promotic disponuje mimo běžné funkce softwaru typu SCADA také propracovaným we­bovým serverem, který umožňuje automaticky zpřístupnit obrazy do internetu nebo intranetu. Navíc jsou podporovány také zpětné zásahy do systému ze strany uživatele v síti. Do webu je možné zpřístupnit také alarmy, události, trendy a tiskové sestavy. Promotic umožňuje napojení na informační systémy – od jednoduchých sou­borových databází (např. Access), přes databá­ze klient/server (např. MS SQL, MySQL, Fire­bird) až po podnikové informační a datové sys­témy (např. SAP, PI). Promotic obsahuje kromě zabudovaných ovladačů pro komunikaci s růz­nými PLC také podporu standardních rozhraní OPC, DDE, ActiveX, XML atd.
 
Významnou novinkou systému Promotic 8 je zejména možnost provozovat systém jako freeware, tedy zcela bezplatně, při zachování vysoké míry funkčnosti. Systém v tomto reži­mu dovoluje použít všechny komunikační dri­very a standardní rozhraní, jediným omezením zůstává velikost aplikace do třiceti proměnných.
 
Veškeré informace o systému Promotic včetně kompletní dokumentace a instalační­ho balíčku ke stažení zdarma jsou dostupné na www.promotic.eu.
 

Moravské přístroje a. s.         6B21

Ve stánku společnosti Moravské přístro­je najdou zájemci ucelenou řadu nástrojů a komponent pro komplexní řešení úloh v ob­lasti vizuální inspekce a strojového vidění. Na začátku řetězce stojí kamery DataCam s vy­soce kvalitním obrazem a schopností řídit osvětlovací jednotky DataLight. Technologic­ký proces lze pak řídit prostřednictvím jedno­tek průmyslových vstupů a výstupů DataLab, které mohou být připojeny pomocí rozhraní USB nebo Ethernet. A v centru dění stojí to nejdůležitější – programové vybavení. Kva­litní a výkonný systém pro práci s obrazem VisionLab pracuje v prostředí systému Con­trol Web, průmyslového standardu v obo­ru průmyslové automatizace. Úlohy vizuál­ní inspekce tak mají k dispozici zázemí roz­sáhlého a bohatě vybaveného prostředí, které usnadňuje začlenění úloh strojového vidění do složitějších celků.
 

Tecon, s. r. o.         6A6

Ve stánku Tecon budou prezentovány pro­gramovatelné automaty od firmy Koyo, gra­fické operátorské panely Weintek, etherneto­vé přepínače od firmy Korenix a průmyslová PC. Firma Tecon se nově stala distributorem společnosti Crevis. Z jejího sortimentu budou na český trh uvedeny jednotky vzdálených I/O komunikující na sítích Profibus, Profinet, Ethernet/IP, CANOpen, CC-Link, DeviceNet a Modbus RTU/TCP. Premiérově zde bude představen vysoce odolný grafický operátor­ský panel s dotykovou obrazovkou W3010 v celohliníkové verzi s rozsahem provozních teplot od –10 do +55 °C a s úhlopříčkou 7". Panel je z produkce společnosti Weintek. Celý sortiment operátorských panelů Weintek bude uveden ve zcela novém, velmi elegantním gra­fickém zpracování. Návštěvníci expozice fir­my Tecon budou moci zhlédnout množství dal­ších zajímavých produktů. Mezi ně patří box PC řady JetBox 8100, 8150 a 9300 s rozsa­hem pracovních teplot od –15 do +70 °C a vel­kou odolností proti vibracím. Z produkce fir­my Koyo zde budou k vidění nové procesory v populární řadě micro PLC Click.
 

TOP Instruments, s. r. o.         6A4

Firma TOP Instruments jako výhradní zá­stupce švýcarské firmy HubaControl a před­staví novinku v oblasti snímání malých tlaků. Je jí snímač rozdílu tlaků, typ 699, navazující na úspěšný typ 694. Nový typ snímačů pou­žívá unikátní princip měření pomocí ohýbá­ní keramického plátku, na který působí po­měrně velká membrána. Navíc je vybaven různorodými možnostmi zákaznického na­stavení. Výhodou je možnost nastavit rozsah snímače, a to v krocích i plynule, i unikátní možnost nastavit bipolární rozsahy. V praxi to znamená, že ten samý snímač lze použít pro rozsahy 0 až 100 Pa, 0 až 300 Pa nebo 0 až 500 Pa, ale také např. –100 až +100 Pa nebo –10 až +90 Pa. Samozřejmostí je vol­ba napěťového nebo proudového výstupního signálu a jeho tlumení. Protože je přístroj vy­baven procesorovým zpracováním, může mít výstup i odmocninovou charakteristiku pro použití ke snímání rychlosti proudění. Jde o univerzální přístroj s velkými možnostmi za přijatelnou cenu.
 
Dále pracovníci firmy návštěvníky rádi seznámí s kompletní nabídkou snímačů tla­ku, teploty, vlhkosti, proudění a koncentrace CO2 pro vzduchotechniku i průmyslovou automatizaci a se širokým sortimentem pro­duktů OEM.
 
Obr. 1. Systém SmartWire-DT (Eaton)
Obr. 2. Systém Promotic pro monitorování provozu větrné elektrárny
Obr. 3. Digitální kamery DataCam a osvětlo­vací jednotky DataLight (Moravské přístroje)
Obr. 4. Vysoce odolný grafický operátorský panel s dotykovou obrazovkou W3010 We­intek
Obr. 5. Snímač rozdílu tlaků, typ 699, od firmy HubaControl