Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Co uvidíte na veletrhu Amper 2014

ATEsystem s. r. o.
V 2.15

www.atesystem.cz

 
Společnost ATEsystem s. r. o. představí pod svou obchodní značkou VisionX sorti­ment průmyslových kamer, speciálních ob­jektivů, osvětlovačů a systémů pro strojové vidění. Návštěvníci uvidí expozici různých typů osvětlovačů CCS a příklady jejich použi­tí. Kupříkladu supervýkonné osvětlovače pro řádkové kamery, koaxiální světla pro inspek­ci kvality plochých povrchů nebo kopulová tělesa (Dome) pro snímání lesklých objek­tů ve strojovém vidění. Dále bude vystavena dvacetimegapixelová průmyslová kamera JAI řady Spark s možností snímat v režimu s vy­sokým dynamickým rozsahem (HDR) a tep­lotním rozsahem –40 až +70 °C v základním provedení (obr. 1). Kamera je vhodná jak pro použití v průmyslu, tak pro letecké sním­kování nebo použití ve výzkumu. K vidění bude také kompaktní systém CVS pro zpra­cování obrazu v reálném čase firmy National Instruments. Systém CVS bude představen ve spojení s miniaturními kamerami Basler řady ace pro GigE Vision. Samotné kamery Basler ace jsou díky kompaktním rozměrům a nízké ceně ideálním prostředkem pro stav­bu multikamerových inspekčních systémů.
 
Obr. 1. Dvacetimegapixelová kamera JAI SP-20000 (ATEsystem)
 
B+R automatizace, spol. s r. o.
V
 4.16
 
B+R automatizace, spol. s r. o., představí inovace, které otevírají nové příležitosti výrobcům strojů a posilují jejich konkurence­schopnost.
 
Nový panelový počítač Panel PC 900 Mul­titouch s atraktivním designem nabízí uživa­telům všestrannost a nákladovou výhodnost robustních a spolehlivých průmyslových PC. Na výběr je mnoho procesorů, včetně Intel Core™ i3, i5 a i7, které těmto panelovým po­čítačům poskytují v jejich kategorii největší výpočetní výkon. Displeje o úhlopříčce od 12,1" do 24" s rozlišením FullHD a odolným skleněným povrchem s antireflexní úpravou vyhoví všem požadavkům zákazníků.
 
B&R přichází na trh s průlomovou reACTION Technology (obr. 2). Jde o způ­sob, jak zkrátit dobu odezvy řídicího systé­mu na 1 µs a realizovat řízení časově nároč­ných úloh na běžném hardwaru B&R. Tento přístup navíc umožňuje zvolit méně výkon­nou, a tudíž i úspornější řídicí jednotku a bez dodatečných nákladů tak dosáhnout velkého nárůstu výkonu.
 
B&R rozšířila systém X20 o řadu kom­paktních řídicích jednotek s integrovanými I/O. Stejně jako u všech jednotek X20 CPU lze lokálně nebo na dálku připojit další I/O moduly. Nové řídicí jednotky jsou nabíze­ny v mnoha variantách s různým výkonem.
 
Obr. 2. Kompaktní řídicí jednotky X20 s inte­grovanými I/O využívají reACTION Techno­logy™ pro řízení časově náročných úloh (B+R automatizace)
 
BALLUFF CZ s. r. o.
V 6.10
 
Přímá cesta k efektivní výrobě vede přes výkonné snímače. Zákazníci společnosti Balluff mohou využívat dlouholeté zkuše­nosti a technické znalosti jejích pracovníků. Na veletrhu Amper Balluff představí velmi zajímavé novinky pro průmyslovou auto­matizaci: především software pro kamero­vé snímače BVS (obr. 3) v českém jazyce, vyhodnocovací jednotky BIS V až pro čty­ři čtecí a zapisovací hlavy RFID s rozhra­ním IO-Link, indukční členy pro přenos na­pájení a signálů a rovněž speciální sběrnice s rozhraním IO-Link pro bezpečnostní apli­kace. Zákazníci se ve stánku Balluff seznámí s úplnou nabídkou snímačů a jejich příslušen­stvím a budou zde moci diskutovat s přítom­nými odborníky o možnostech jejich použi­tí v praxi. Do sortimentu společnosti patří zejména: snímače polohy (indukční, ultra­zvukové, magnetostrikční, optoelektronické a magnetické), snímače pro detekci objektů (indukční, kapacitní, optoelektronické, mag­netické, ultrazvukové a mechanické), snímače obrazu, systémy pro průmyslovou identifikaci (optické a RFID), snímače tlaku, komponen­ty pro průmyslové komunikační sítě a distri­buované I/O a bohaté montážní příslušenství.
 
Obr. 3. Ve stánku firmy Balluff budou před­staveny mj. kamerové snímače BVS s novým softwarem v českém jazyce
 
BD Sensors s. r. o.
V 7.22
 
Vedle kompletního sortimentu přístrojů pro měření tlaku a výšky hladiny kapalin představí firma BD Sensors nový model sní­mače rozdílu tlaků DPS 300 (obr. 4) pro mě­ření velmi nízkých rozdílů tlaků neagresiv­ních plynů. Snímač je navržen s ohledem na lepší komfort obsluhy a široké využití. Je vybaven dvouřádkovým displejem LCD s 52segmentovým indikátorem. Ovládací­mi tlačítky a nastavením propojek lze vy­brat jeden ze tří rozsahů měření, tří- nebo dvouvodičový elektrický výstup, aktivovat a modifikovat režim automatického nulová­ní, popř. nastavit funkci až dvou spínačů. Je možné konfigurovat úrovně sepnutí a roze­pnutí, zpoždění sepnutí a rozepnutí a spínací módy. Pro třívodičovou verzi jsou spínače osazeny relé s kontakty pro proudy do 2 A. V dvouvodičovém provedení jsou spínače osazeny tranzistory s otevřeným kolektorem pro proudy do 125 mA. Tlumení výstupní­ho signálu lze nastavit od 100 do 5 000 ms potenciometrem. Nejmenší rozsah snímače je 0 až 160 Pa při přesnosti 0,5 %. Paramet­ry a četné funkce snímače DPS 300 zaruču­jí jeho pohodlnou a pohotovou instalaci pro použití v různých oblastech vzduchotechni­ky, řízení inteligentních budov, čistých pro­storů, odtahů spalin a řízení procesů vytápě­ní a klimatizace.
 
Obr. 4. Snímač rozdílu tlaků DPS 300 (BD Sensors)
 
Beckhoff Česká republika s. r. o.
V 3.12
 
Německá společnost Beckhoff, známý vý­robce automatizační techniky a řídicích sys­témů (obr. 5), otevírá 1. března 2014 svou no­vou pobočku v Brně, čímž zásadně rozšiřu­je svou přítomnost na českém a slovenském trhu. Beckhoff vyvíjí a vyrábí průmyslové řídicí systémy na bázi PC, servopohony, I/O moduly a software, a to vždy s důrazem na inovaci. Zmínit lze sběrnici EtherCat, která je široce uznávaným průmyslovým standardem.
 
V minulosti byl Beckhoff zastoupen v Česku a na Slovensku svým výhradním distributorem. S rostoucím počtem zákazníků a úspěchem firmy bylo dalším logickým kro­kem založení dceřiné společnosti Beckhoff Česká republika s. r. o., která bude pokra­čovat v úspěšné cestě firmy Beckhoff za zá­kazníky na českém a slovenském trhu a bude dále rozšiřovat obchodní i aplikační aktivity. Ve stánku Beckhoff se ve středu 19. března v 11 h uskuteční také slavnostní přípitek při příležitosti otevření brněnské pobočky.
 
Obr. 5. Ve stánku společnosti Beckhoff Automation budou vystaveny průmyslové řídicí systémy na bázi PC, servopohony, I/O moduly a software
 
Cressto s. r. o.
V 7.17
 
Cressto s. r. o. se již od roku 1992 zabývá vývojem, výrobou, aplikací a prodejem sen­zorů, snímačů, měřidel a zařízení pro mě­ření tlaku. Na veletrhu představí novinky v oblasti ručních, bateriových měřidel tlaku. Díky intenzivnímu vývoji se podařilo za krát­kou dobu připravit novou řadu měřidel DMS (obr. 6) s těmito vlastnostmi:
 • velký displej LCD s podsvitem,
 • sedmnáct volitelných jednotek tlaku,
 • rozsahy od ±100 Pa do ±1 MPa s přesnos­tí 0,5 %,
 • měření relativního i absolutního tlaku a rozdílu tlaků,
 • záznam minimální a maximální naměřené hodnoty,
 • funkce hold (přidržení hodnoty), damp (na­stavení tlumení) a zero (nastavení offsetu).
 • desetinásobné zvýšení citlivosti,
 • měření netěsnosti (např. pro tzv. 4Pa),
 • měření rychlosti proudění a průtoku za po­moci odmocninové funkce,
 • záznamník dat až na 250 000 záznamů, na­stavitelná perioda 1 s až 24 h,
 • externí sonda s jiným rozsahem tlaků,
 • konektor micro USB pro připojení k PC a nabíjení baterií.
Ruční měřidlo tlaku DMS se uplatní při kontrolních a servisních měřeních (např. u 4Pa testu podle TPG 704 01). Cresto dále vyrábí snímače tlaku pro různá průmyslo­vá odvětví a neagresivní i agresivní média pro rozsahy v hodnotách pascalů až megapascalů.
 
Obr. 6. Měřidlo rozdílu tlaků DMS se záznam­níkem dat (Cressto)
 
D-Ex Instruments, s. r. o.
V 1.04
 
V expozici D-Ex Instruments budou před­staveny novinky firem zastupovaných na čes­kém trhu (obr. 7). Firma MTL přichází s mo­dulárními jiskrově bezpečnými přepěťovými ochranami. Výrobce signalizace do prostředí s nebezpečím výbuchu, firma MEDC, před­staví novou generaci ručních hlásičů, majá­ků LD15, sirén DB3B, reproduktorů DB4B a také nevýbušných kamer řady MCS. Ná­vštěvníci se seznámí s novými jiskrově bez­pečnými zobrazovači britské firmy BEKA a s kalibrátory Beamex, mimo jiné s dru­hou generací jiskrově bezpečného kalibrá­toru Beamex MC2-IS a novým firmwarem multifunkčního kalibrátoru a komunikátoru Beamex MC6. Firma Crystal Engineering představí digitální referenční tlakoměr XP2i a přenosný záznamník dat nVision. Ve stán­ku nebudou chybět vysoce přesné tlakoměry Fluke Calibration RPM4 a 2700G.
 
Vystaveny budou výrobky firem Vaisa­la pro měření vlhkosti, teploty, barometric­kého tlaku a koncentrace CO2 a Bronkhorst pro měření a regulaci hmotnostního průtoku. D-Ex Instruments nově zastupuje také firmu Eko Instruments se sortimentem přesných senzorů pro hodnocení provozních vlastností fotovoltaických komponent, systémů a ener­getických zařízení.
 
Obr. 7. Společnost D-Ex Instruments vystaví novinky firem, které zastupuje na českém trhu
 
Dinel, s. r. o.
V 4.07
 
Dinel, s. r. o., je tuzemský výrobce elek­tronických systémů pro měření výšky hladiny, průtoku a k detekci úniků. Široký sortiment hladinoměrů různých principů sahá od vel­mi jednoduchých sond na skleněné stavozna­ky až po snímače do důlního prostředí. No­vinkou je vyhodnocovací jednotka průtoku FCU-400 pro měření objemového průto­ku v otevřených kanálech a žlabech v se­stavě s hladinoměrem ULM-53L s výstu­pem RS-485/Modbus RTU (obr. 8). Jednotka může měřit okamžité průtoky až ve čtyřech kanálech. Je vybavena velkým maticovým displejem OLED, na kterém se zobrazují ak­tuální hodnoty průtoku s možností výběru fy­zikálních jednotek průtoku. Jednotka obsahu­je kromě displeje rovněž tlačítka pro konfi­guraci. Je vybavena vnitřní pamětí, na které probíhá nepřetržité archivování průměrných pětiminutových průtoků po dobu minimálně patnácti měsíců. Na čelním panelu je vstup USB pro přenos archivovaných dat z jednot­ky na flash disk nebo pro načtení přepočtové tabulky výšky hladiny do paměti jednotky. Průtokoměr je možné napájet přímo ze sítě 230 V AC nebo napětím 9 až 36 V DC. Kva­lita, spolehlivost, tříletá záruka, velmi přija­telná cena a rychlé dodávky – to jsou před­nosti firmy Dinel.
 
Obr. 8. Vyhodnocovací jednotka průtoku FCU-400 s hladinoměrem ULM-53L (Dinel)
 
ELCOM, a. s., Divize Virtuální Instrumentace 
 
Firma ELCOM se představí jako autorizo­vaný dodavatel kamer Basler a Xenics a ostat­ních komponent pro strojové vidění. Budou prezentovány nové kamery Basler Ace s roz­hraním USB 3.0 se standardem USB3 Vision a také infračervené kamery Xenics s novým Xeneth SDK pro LabView. K vidění bude ter­movizní kamera a též krátkovlnná (SWIR) řádková kamera Lynx při demonstraci třídě­ní plastů. V oboru speciální optiky bude mož­né zhlédnout objektivy Schneider Kreuznach, Kowa a Opto Engineering.
 
Návštěvníci rovněž uvidí kompletní za­řízení pro finální kontrolu a nastavení foto­metrických vlastností světlometů do auto­mobilů, provádějící kamerové testy pro na­lezení a kontrolu bodu zlomu, vyhodnocení úhlu rovné a šikmé části tlumeného světla, kamerové testy pro vyhodnocení fotomet­rických oblastí tlumeného světla i dálkové­ho světla, kontrolu středu a tvaru izolinie dálkového světla, kontrolu pohybu motůr­ků a měření proudů jednotlivých částí svět­lometu (obr. 9).
 
Elcom, a. s., bude dále vystavovat analy­zátory kvality elektrické energie ENA450/460 pro pevnou instalaci v rozváděčích a také mo­bilní přístroj ENA510 pro současné měření kvality elektrické energie a fázorů na dvou třífázových systémech.
 
Obr. 9. Fotometr (Toyota Yaris) pro společnost Koito Czech (Elcom)
 
Endress+Hauser Czech, s. r. o.
V 6.07
 
Endress+Hauser se letos zaměří na ener­getiku a potravinářství. Z nabídky pro ener­getiku bude vystaven inovativní vírový průto­koměr Prowirl 200 (obr. 10), který je schopen detekovat přítomnost kondenzátu v parním potrubí a měřit jeho množství. Spolehlivost zajišťuje funkce Heartbeat, provádějící ne­ustálou vnitřní diagnostiku. Funkčnost pří­stroje lze ověřit stiskem tlačítka bez přeruše­ní měření. Přístroj s certifikací SIL 2/3 pod­le ČSN EN 61508 má vylepšenou přesnost měření a dovoluje softwarovou kompenza­ci krátkých náběžných úseků. Tento dvoud­rátový přístroj se uplatní při měření průtoku vodní páry, plynů a kapalin. Měřicí techni­ka bude demonstrována za chodu na modelu bubnu parního kotle. Kritickou úlohou v kotli je měření hladiny vody, tentokrát mikrovlnným radarem s vedenými impulzy Levelflex FMP54 s kompenzací vlivů parovodní směsi nad hladinou vody. Radar má certifikaci TÜV pro použití v bezpečnostních systémech kotlů a SIL 2 nebo SIL 3 pro homogenní redundan­ci. Pro potravinářský a farmaceutický průmy­sl je určena nová řada modulárních teplomě­rů Endress+Hauser iTemp TM4x1, obsahu­jící nejrychlejší teploměrnou vložku na trhu iTemp QuickSens a další inovace.
 
Obr. 10. Vírový průtokoměr Prowirl 200 pro měření průtoku páry, plynů a kapalin (Endress+Hauser)
 
EPLAN Software & Service
P 3.24
 
Společnost EPLAN na letošním ve­letrhu Amper představí novou platfor­mu EPLAN 2.3 včetně systému pro před­běžné plánování technického řešení, kte­ré je rozhodující fází konstrukčních prací (obr. 11). Nyní je možné přímo v platfor­mě EPLAN vytvářet všechny dokumenty a podklady předběžného plánování technického řešení: grafické náčrty, funkční schémata a seznam proměnných, výchozí tech­nická data pro pohony, snímače a vstupy//výstupy PLC nebo kusovníky pro kalkula­ci materiálových nákladů. Na základě úpl­ných údajů z této fáze, bez nutnosti zadávat nové údaje nebo je převádět z jiného systému, lze následně navrhnout detailní technic­kou konstrukci zařízení a postup jeho vý­roby či montáže. Výhodou pro uživatele je velmi snadné zaškolení a jednoduchá prá­ce s tímto novým systémem vycházejícím z platformy EPLAN. Nově integrovaná sou­část platformy EPLAN vede k lepší konzis­tenci dat a vyšší kvalitě projektu. Současně klesají náklady na celý proces vývoje stro­je nebo zařízení.
 
Obr. 11. Integrovaný systém pro předběžné plánování technického řešení a základní konstrukční práce (EPLAN)
 
EUCHNER electric s. r. o.
V 6.08
 
Euchner představí nejen výrobky pro za­jištění bezpečnosti strojních zařízení, ale i komponenty pro automatizaci a rozhraní mezi člověkem a strojem, zejména systémy elektronických klíčů pro náhradu hesel a ří­zení přístupu. Značně byl rozšířen sortiment bezpečnostních spínačů a systémů využíva­jících bezkontaktní princip plně kódovaných transpondérů RFID. Tuto techniku, nahrazují­cí klasické mechanické kódování dané tvarem aktuátoru, lze nalézt nejen v bezpečnostních spínačích, ale i v zámcích a dveřních bezpeč­nostních systémech. Výhodou je splnění ne­jen standardu kat. 4/PLe podle EN ISO 954-1/13849-1, ale také požadavků nové normy EN ISO 14119.
 
Novinkou je konfigurovatelná vyhodno­covací jednotka Euchner CES-CB (obr. 12) pro přímé připojení a vyhodnocení signálů ze čtecích hlav, unikátně kódovaných trans­pondérových bezpečnostních spínačů a zám­ků. Obsahuje i bezpečnostní vstupy pro běžné prvky: tlačítka nouzového zastavení, elektromechanické spínače, rohože, světel­né závory, laserové skenery a další. Bezpeč­nostní výstupy mají nastavitelné zpoždění. Vestavěný displej je určen k přepínání před­nastavených konfigurací pracujících s logic­kými funkcemi a ke snadné diagnostice při­pojených periferií.
 
Obr. 12. Vyhodnocovací jednotka Euchner CES-CB (Euchner)
 
HARTING s. r. o.
F 2.36
 
HARTING představí konektorovou tech­niku, přepínače a komponenty RFID pro prů­mysl, automatizaci, dopravu, telekomunika­ce a zdravotnictví. Novinkami jsou konekto­ry do vysokých teplot až 200 °C, konektory pro velký počet sepnutí alespoň 10 000 cyk­lů, bezpákové spojení krytů HAN a venkov­ní provedení lehkého plastového krytu ECO i konektorů Han-Yellock 30/60. Vystavová­ny budou konektory řady Han-Yellock® 10 pro vložky formátu 3A včetně silových vlo­žek Q3 a Q4 pro 50 A a High density pro 21 kontaktů a také nové šroubovací moduly a monobloky ECO pro 16 A. Ve stánku ne­bude chybět výkonové nepájené rozebíratel­né propojení vodič-deska Han-Fast® Lock ani výkonové proudové snímače. Ty mají certifi­kaci pro dopravu stejně jako nové konektory EasyCon a HC individual. Do desek plošných spojů jsou určeny konektory har-flex® a har-flexicon® (rozteč 1,27 až 5 mm). Servisní rozhraní Har-port® je navrženo pro Ethernet a USB. Konektory push-pull mají napájecí, datové a optické vložky v kovových i plasto­vých krytech, novinkou je verze s deseti signálovými kontakty. Systém RFID do průmys­lového prostředí obsahuje nové tagy na kov odolné proti chemikáliím a teplotě 210 °C.
 
Obr. 13. Průmyslové rozebíratelné konek­torové vložky Quick-Lock lze montovat bez nástrojů (Harting)
 
JUMO Měření a regulace s. r. o.
V
 5.17
 
Společnost JUMO představí vedle dalších novinek, o kterých pojednává samostatný člá­nek na str. 24–25, také dvoukanálový regulá­tor teploty JUMO eTRON M100 (obr. 14), který se uplatní všude, kde je třeba sledovat teplotu při více mezních teplotách. Přístroj v základním provedení obsahuje dva vstu­py (Pt100, Pt100, KTY21x-6, KTY2x-6) pro měření teploty a tři reléové výstupy (1× 16 A//230 V a 2× 8 A/230 V), které lze libovolně přiřadit oběma měřicím vstupům. Na přání lze přístroj rozšířit o čtvrté relé (16 A/230 V) nebo akustický výstražný bzučák. Třímístný prosvětlený displej LCD umožňuje zobrazovat měřené hodnoty, nastavit mezní hodnoty atd. Pomocí tří čelních tlačítek a přehledného menu lze snadno a rychle zadávat parametry a uvést přístroj do provozu. Integrovaný čítač provoz­ních hodin poskytuje informace o době pro­vozu zařízení a servisním intervalu. Volitelná záznamová funkce (datalogger) zaznamenává měřené hodnoty a stavy sepnutí jednotlivých relé. Rozhraní RS-485 s protokolem Modbus dovoluje načíst zaznamenané hodnoty a pří­stroji komunikovat s nadřazeným systémem.
 
Volitelné příslušenství, konfigurační pro­gram a rozhraní pro PC umožňují komfortní konfiguraci pomocí PC nebo notebooku a zá­lohování konfiguračních souborů.
 
Obr. 14. JUMO eTRON M100 – dvoukanálový regulátor teploty
 
KROHNE CZ, spol. s r. o.
V
 5.15
 
Společnost Krohne CZ představí na veletr­hu Amper 2014 novou řadu digitálních analy­zátorů Smartsens s in­tegrovaným převodní­kem a snímače teploty řady Optitemp (obr. 15). Další novinkou je nový tříkanálový ultrazvuko­vý průtokoměr pro ka­paliny Optisonic 3400. Pro měření kapalin ob­sahujících bubliny ply­nu bude ve stánku před­staven hmotnostní prů­tokoměr Optimass 6400. Návštěvníci budou mít příležitost prohlédnout si také hladinoměry Optiflex 2200 a Optiwa­ve 5200, vírový průtokoměr pro páru, kapa­liny a plyny Optiswirl 4070 a plováčkový průtokoměr H250 M40 s krytem z korozi­vzdorné oceli.
 
Obr. 15. Snímač teploty Optitemp TR CA S30 (Krohne)
 
LARM a. s.
V 1.14
 
Česká firma LARM a. s. ve svém stánku představí kromě optoelektronických a magne­tických inkrementálních a absolutních sníma­čů typu IRC/MIRC, ARC/MARC, MSL30/50 a LS501 pro měření vzájemné polohy, délek, úhlu natočení a počtu otáček (obr. 16), které nacházejí uplatnění především v průmyslové automatizaci, také následující novinky. Nově je nabízeno provedení magnetických sníma­čů typu MIRC/MARC s výstupními komu­tačními signály, které jsou určeny pro jedno- nebo vícepólové bezkartáčové elektromotory. V současné době je k dispozici provedení ví­cepólových komutačních výstupních signá­lů od dvou do šestnácti pólů. Další provedení firma připravuje.
 
V rámci programu nazvanému Vychází­me vstříc je společnost LARM a. s. jakož­to výrobce schopna nabídnout různé náhrady za dříve vyráběné snímače, nestandardní pro­vedení nebo vyvinout nové optoelektronické nebo magnetické snímače přímo podle kon­krétní specifikace zákazníka. Ve výstavním stánku pracovníci firmy seznámí návštěvníky s výrobním sortimentem a poskytnou přehle­dový katalog.
 
Obr. 16. Firma Larm představí kompletní sor­timent přístrojů pro měření vzájemné polohy, délek, úhlu natočení a počtu otáček
 
Megatron, s. r. o.
V 8.12
 
Společnost Megatron nabízí nový typ joysticku RS Desktop (obr. 17). Stolní joys­tick v moderním a ergonomickém provedení s rozhraním USB byl vyvinut pro profesio­nální použití v krytých prostorech. Jeho pouz­dro je vyrobeno z odolného plastu kombino­vaného s kartáčovanou korozivzdornou ocelí. Hlavice dovoluje pohyb ve třech osách, šest tlačítek na panelu rozšiřuje možnosti využití. Joystick se vyznačuje velkou citlivostí a přes­ností. Úhel vychýlení v osách x a y je ±18° a v ose z ±30°. Vestavěné senzory na prin­cipu Hallova jevu s rozlišením 12 bitů spo­lu s celkovou konstrukcí přístroje umožňují přesně řídit pohyb v zařízeních, jako jsou ka­merové systémy, robotická pracoviště, mikro­skopové systémy apod. Napájecí napětí 5 V je přiváděno přes port USB. Svými rozmě­ry 166 × 138 × 40 mm a hmotností 600 g se řadí mezi kompaktní stolní přístroje. Pracov­níci firmy Megatron rádi provedou návštěv­níky veletrhu celým výrobním programem společnosti.
 
Obr. 17. RS Desktop – moderní technika v ele­gantním provedení (Megatron)
 
Micro-Epsilon Czech Republic spol. s r. o.
V 8.04
 
Přední světová firma v oblasti senzoriky, společnost Micro-Epsilon, již více než 40 let nabízí spolehlivá, vysoce výkonná a jedinečná řešení zejména při požadavku na přesné měření nebo kontrolu. Sortiment výrobků za­hrnuje snímače pro měření vzdálenosti a pro­filu, snímače pro bezkontaktní měření teploty a rozpoznávání a měření barev.
 
Společnost Micro-Epsilon ve své expozi­ci na veletrhu Amper 2014 představí novinky z oblasti přesného měření vzdálenosti, bez­kontaktního měření teploty a detekce barev. Návštěvníci zde naleznou např. aktuální mo­dely laserových optických snímačů řady op­toNCDT ILD2300, dále konfokální snímače s řídicí jednotkou IFC2451, snímače pracu­jící na bázi vířivých proudů a také kapacitní snímače s novou řídicí jednotkou DT6220. V oblasti infračerveného měření teploty bude možné vyzkoušet infrakameru TIM400 s prů­myslovým mini PC TIM NetBox a stacionár­ní průmyslové teploměry.
 
Obr. 18. Vícekanálový kapacitní systém s no­vým demodulátorem DL 6230 (Micro-Epsilon)
 
Murrelektronik CZ spol. s r. o.
V
 5.16
 
S mottem individuální systémové řeše­ní od jednoho dodavatele nabízí společnost Murrelektronik široký sortiment produktů pro zajištění spolehlivého napájení strojů a zaří­zení, modulů pro zpracování signálů, signa­lizačních a propojovacích jednotek, jedno­tek vzdálených vstupů a výstupů jak pasiv­ních, tak i aktivních pro průmyslové sběrnice a nepřeberné množství variant propojovací kabeláže a konektorů (obr. 19). Společnost Murrelektronik nabízí optimální řešení insta­lací na strojích a zařízeních, které vede k niž­ším nákladům a lepší konkurenceschopnos­ti. Kdo hledá individuální přístup a pokro­ková řešení, najde je ve stánku společnosti Murrelektronik.
 
Obr. 19. Široká nabídka konektorů a propo­jovací kabeláže společnosti Murrelektronik
 
Omron Electronics spol. s r. o.
V 2.12
 
Společnost Omron patří mezi lídry v obo­ru průmyslové automatizace a představuje ši­roký sortiment automatizační techniky. Jed­nou z letošních zajímavých novinek budou terminály řady NA (obr. 20), které se stávají součástí integrované platformy Sysmac. Stej­ně jako ostatní produkty této platformy – ser­vopohony, I/O, kamerové systémy a bezpeč­nostní (safety) jednotky – jsou podporovány společným vývojovým prostředím Sysmac studio. Takto koncipované vývojové prostředí pak zefektivňuje tvorbu programu a poskytu­je pohodlí při jeho doladění. Další novinkou je rozšíření sortimentu nazývaného Koncept 361°. Další produktové řady budou představe­ny ve spektru od nákladově úsporných řešení po specializované produkty nadstandardních parametrů. Ve stánku bude ještě jeden zajíma­vý exponát související s platformou Sysmac. Robotická varianta tohoto řídicího sytému bude prezentována na funkčním modelu se dvěma roboty delta a kamerovým systémem. Společnost Omron zve návštěvníky do svého stánku a těší se na jejich návštěvu.
 
Obr. 20. Terminály řady NA jsou součástí platformy Sysmac
 
Phoenix Contact, s. r. o.
P 3.25
 
Phoenix Contact uvede novou řadu miniaturních konektorů řady PTF bílé barvy ve flexibilním páskovém provedení. Konektory navržené pro proud až 10 A a napětí až 25 V mohou být využity ke spojení např. dvou pásků LED nebo do nich lze zapojit vodiče o průřezu 0,34 mm2 (obr. 21a). K dispozici jsou ve variantách se dvěma a čtyřmi póly s roztečí 1,8 mm. Konektory se zářezový­mi kontakty o výšce pouhých 4,2 mm a šířce 9,2 mm jsou vhodné pro instalaci do pásků LED šíře 8 mm v lištových profilech. Pojist­ný mechanismus zajišťuje spolehlivé zapoje­ní do desky plošných spojů.
 
Druhou novinkou jsou svorky PCB a zá­suvné konektory řady PTSM bílé barvy (obr. 21b). Jejich výška je pouze 5 mm a jsou vhodné do stísněných prostor, např. do svítidel LED, do obytných i průmyslových budov i do svítidel veřejného osvětlení. Ko­nektory jsou navrženy pro jmenovité napě­tí až 160 V a proud až 6 A při průřezu vo­dičů až 0,75 mm2. Jsou vybaveny zásuvný­mi pružinovými kontakty push in. Vyráběny jsou ve variantách od dvou do do osmi pólů s roztečí 2,5 mm a jsou dostupné ve verzích SMD a THR pro dva typy montáže na desky plošných spojů. Splňují třídu nehořlavosti V0 podle normy UL94.
 
Rockwell Automation, s. r. o.
V 3.10
 
Společnost Rockwell Automation na ve­letrhu Amper představí nový řídicí systém Allen-Bradley Guardmaster 440C – CR30 (obr. 22). Softwarově konfigurovatelné bez­pečnostní relé, které je flexibilní, nákladově efektivní a snadno použitelné, je ideální pro řídicí úlohy vyžadující čtyři až deset bezpeč­nostních obvodů a kontrolu až pěti zón. Bez­pečnostní relé Guardmaster 440C se konfigu­ruje pomocí softwaru Connected Components Workbench™, stejného programovacího pro­středí, které používá skupina řídicích systé­mů Micro800, zobrazovací a ovládací texto­vé i grafické jednotky PanelView™ Component a měniče frekvence řady PowerFlex® pro jednoduché a bezproblémové programo­vání standardní i bezpečnostní logiky v oddě­lených zařízeních. Díky grafickému rozhra­ní a ovládání i těch nejjednodušších funkcí metodou drag-and-drop je uživatel schopen v softwaru Connected Component Workbench využívat certifikované bezpečnostní bloky pro vyhodnocení bezpečnostních funk­cí stejně, jako to dělá u standardního řídicí­ho systému. To zjednodušuje práci, zkracuje dobu potřebnou na zaškolení i samotné pro­gramování a rovněž minimalizuje možnost chyb vznikajících při programování.
 
Obr. 22. Řídicí systém Allen-Bradley Guard­master 440C – CR30 (Rockwell Automation)
 
SENSIT s. r. o.
V 2.16
 
Společnost Sensit představí kromě stan­dardního sortimentu především nové sníma­če teploty s digitálním výstupem využívající čidla TSic, kabelové snímače s velmi malými průměry a snímače teploty se zvýšenou odol­ností proti vibracím. V souladu s požadavky zákazníků na velmi přesná měření s digitál­ním výstupem a zároveň kalibrací zajistila fir­ma samotná „přesná čidla“ a jejich následné zapouzdření tak, aby výsledná hodnota mě­řené teploty byla v souladu s požadovanou přesností. To umožňují právě čidla TSic, kte­rá jsou kalibrována již ve výrobě. Sortiment kabelových snímačů teploty je rozšířen o sní­mače TG 12 a TR 092 s pouzdrem průměru 2 mm (obr. 23). „Miniaturizací“ bylo dosa­ženo velmi rychlé odezvy na změnu teploty a schopnosti měřit ve velmi úzkých a těžko přístupných místech. Tyto snímače teploty se uplatní v lékařství, potravinářství a ve výrobě strojů a zařízení. Měření teploty ložisek, tep­loty elektromotorů, oleje převodovek, chla­dicí vody u dieselových motorů, čerpadel – zde pracují spolehlivě snímače teploty odol­né proti vibracím, rázům a otřesům, splňující požadavky na elektrickou bezpečnost, spo­lehlivost a elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Na veletrhu bude představena ucele­ná typová řada snímačů teploty Sensit zajiš­ťujících bezpečný provoz.
 
Obr. 23. Snímače teploty s pouzdrem o prů­měru 2 mm (Sensit)
 
SCHMACHTL CZ, spol. s r. o.
P
 3.03
 
Společnost Schmachtl CZ vznikla v roce 1992 a stala se významnou firmou v oblasti elektrotechniky, elektroniky a strojírenství. Zastupuje mnoho zahraničních firem, a pro­to je její nabídka výrobků a služeb komplex­ní. Na veletrhu Amper představí jak již zná­mé výrobky, tak především novinky. Hlavní novinkou tohoto roku jsou světelné zdro­je, pásky a reflektory LED značky McLED. Chybět nebudou ani snímače od firmy Leuze electronic, které přečtou čárové kódy ve vel­ké rychlosti, upozorní na nebezpečí úrazu, dále nová řada programovatelných automatů s operátorskými panely (PLC + HMI) UniStream od firmy Unitronics (obr. 24), kte­ré ulehčují práci programátorům v průmys­lu. Rovněž to bude bezpečnostní oplocení od firmy Satech, koncové spínače od firmy Piz­zato, nové řadové svorky od firmy Wieland, rozvodné bloky od firmy Erico, průmyslové zásuvky od firmy PCE, kabelové kanály od firmy Iboco, vodicí řetězy a popisovací plotr od firmy Murrplastik, elektromotory od fir­my Dunkermotoren, podlahové sloupky od firmy Simon a podlahové krabice PUK. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet průmys­lová rádiová ovládání od firmy Jay a mnoho dalších výrobků.
 
Obr. 24. UniStreamTM – nová generace progra­movatelných automatů s operátorskými panely, PLC + HMI, ve stánku Schmachtl CZ s. r. o.
 
Siemens, s. r. o.
P 3.01
 
Siemens bude prezentovat novinky z ob­lastí automatizace a techniky pohonů a také nový průmyslový software, který splňuje sou­časné požadavky na vyšší účinnost a nižší spo­třebu energie. A nebudou chybět ani novinky z energetiky. Hlavním magnetem bude mo­del klikujícího autobusu – symbolu Českého domu na letních sportovních hrách v Londýně (podle návrhu Davida Černého). Málokdo ví, že využívá řídicí systém Simatic společnosti Siemens. Další ukázkou bude dřevoobráběcí stroj CNC Scorpion Proform od společnosti Houfek s řídicím systémem Sinumerik 828D. V expozici nebudou chybět novinky mezi ří­dicími systémy Simatic. Návštěvníci se sezná­mí s probíhající migrací dosavadních operátor­ských panelů značky Siemens na nové typové řady Basic a Comfort. Představeny budou no­vinky z oblasti identifikace RFID a komuni­kačních komponent Scalance a RuggedCom a uvedena bude nová řada bezpečnostních mo­dulů Sirius 3SK1.
 
V oblasti decentrálních pohonů bude před­staven distribuovaný servopohon Sinamics S120M nebo nové výkonové moduly Sina­mics G120 PM240-2. Dále bude prezento­vána kompletní, nově vyvinutá řada motorů Simotics FD a také řada měničů pro speciální aplikace Sinamics G180 a G120p.
 
Obr. 25. Výkonný a univerzální přepínač (switch) Scalance XM-400 pro použití na všech síťových úrovních
 
Tecon s. r. o.
V 6.04
 
Firma Tecon s. r. o. tradičně vystavuje na veletrhu Amper a ve svém stánku bude letos prezentovat programovatelné automaty firmy Koyo, grafické operátorské panely Weintek, ethernetové přepínače a průmyslová PC. Po­prvé zde budou představena průmyslová pa­nelová a box PC společnosti Arbor. Z na­bídky společnosti Crevis budou na veletrhu vystavovány vzdálené I/O komunikující na sítích Profibus, Profinet, EtherNet/IP, CANopen, CC-Link, DeviceNet a Modbus RTU//TCP. Nově bude uveden komunikační mo­dul pro sběrnici EtherCat. Návštěvníci se bu­dou moci seznámit s novým přírůstkem do skupiny panelů Weintek, řadou iE (obr. 26). Tato řada je velmi výkonná a propracovaná při zachování velmi výhodné ceny. Pro PLC Click firmy Koyo budou představeny nové analogové moduly. Na veletrhu firma Te­con představí zásadní novinku firmy Wein­tek – vizualizační servery, které po mnoha letech vývoje přinášejí zcela zásadní inova­ci v oblasti HMI. Tato novinka v oboru vi­zualizace technologických procesů boří zá­kladní schéma, v němž je programovatelný automat připojen přímo k panelu s dotyko­vou obrazovkou.
 
Obr. 26. Nový panel Weintek řady iE (Tecon)
 
WAGO Elektro spol. s r. o.
P
 3.02
 
Ve světové veletržní premiéře bude na veletrhu Amper 2014 představena novin­ka ze skupiny řídicích systémů společno­sti WAGO, která bude bezesporu „válco­vat“ konkurenci svou jedinečnou odolností proti vnějším podmínkám. Teplotní roz­sah od –40 do +70 °C, odolnost proti na­pětí do 5 kV, proti vibracím až do zrychlení 5 g a proti nárazu do 15 g, to jsou vlastnosti, které dávají systému Wago-I/O-System 750 XTR (obr. 27) silné předpoklady k tomu, aby nastavil nové standardy spolehlivosti ří­dicích systémů bez ohledu na okolní prostředí. WAGO-I/O System 750 XTR vedle toho zachovává všechny vlastnosti řídicího systému 750, jako je modularita, široké spek­trum komponent, kompaktnost nebo pružino­vé připojení vodičů metodou Cage Clamp®. Systém je proto vhodný pro náročné použití, jako např. v zařízeních pro obnovitelné zdro­je energie (větrné, fotovoltaické a bioplyno­vé elektrárny), v petrochemickém průmys­lu, vodním hospodářství (úpravny a čističky vod) apod. Řídicí systém 750 XTR je pro­stě jedinečná novinka, na kterou stojí za to se přijít podívat.
 
Obr. 27. WAGO-I/O-System 750 XTR s výji­mečnou odolností proti vnějším podmínkám
 
YASKAWA Czech s. r. o.
P 3.16
 
Již od roku 1915 dodává společnost YASKAWA pohonné systémy, které stá­le zdokonaluje a doplňuje nejmodernější­mi vlastnostmi. Do slovníku pojmů zavedla termín „mechatronika“ a v roce 1977 přišla s prvním elektricky řízeným robotem svého druhu. Trendy ve vývoji robotiky a požadav­ky zákazníků motivují společnost ke zrychlo­vání a zpřesňování robotů, k návrhu kompakt­ní, štíhlé a odlehčené konstrukce, ke zkráce­ní výpočetních časů řídicího systému robotu, úspoře energie a její rekuperaci, k usnadnění programování a zjednodušení ovládání robo­tu a k dalším inovacím, které se promítají do výrobní řady Motoman.
 
Kromě servopohonů a měničů frekvence, prvků pro realizaci a řízení pohybu představí Yaskawa na veletrhu Amper jedinečný dvou­ruký průmyslový robot patnáctiosé konstruk­ce s nosností 20 kg na každém ramenu v de­monstrační úloze nanášení lepidla na sklo au­tomobilu (obr. 28). Díky malým a výkonným servomotorům a řídicímu systémem DX100 může robot synchronně pohybovat oběma rameny, což lze využít v mnoha montážních a manipulačních úkonech. Yaskawa dále před­staví směry vývoje robotů pro rok 2014 k po­užití nejen v průmyslu, ale i v oblasti servisní robotiky, která v současné době získává vý­znamné místo na trhu.
 
Obr. 28. Dvouruký průmyslový robot společ­nosti Yaskawa
(ev)