Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Co uvidíte na veletrhu Amper 2011 v Brně

ABB s.r.o.          P 028

Společnost ABB zve do svého stánku ná­vštěvníky se zájmem o novinky v oblasti pro­cesní automatizace. Sortiment řídicích systémů obsahuje ABB programovatelné automaty PLC s vizualizačními funkcemi SCADA, distribuova­né řídicí systémy DCS i bezpečnostní a plně re­dundantní systémy a systémy CPAS (Collabora­tive Process Automation Systems). Vlajková loď řídicích systémů ABB, System 800xA, má v nej­novější verzi 5.1 vylepšenou využitelnost a vý­konnost systému, možnosti energetických úspor a efektivitu operátorské práce a rozšiřuje mož­nosti integrace s okolními zařízeními a systémy.
 
Z oblasti měření a regulace se představí nová řada snímačů tlaku ABB s označením 266x, které nacházejí uplatnění zejména v průmys­lu a energetice. Tato nová řada nahrazuje do­sud velmi oblíbené snímače tlaku řady 264 a 265. Další novinkou je videografický zapi­sovač SM500F. Uvedený zapisovač umožňuje sbírat a ukládat data z různých druhů snímačů a a dále je zpracovávat a přenášet. Na veletrhu bude představen společně s osvědčenými sní­mači teploty řady TSP a kompaktním snímačem tlaku 261. Posledním exponátem v oblasti měře­ní bude kompaktní clonový průtokoměr Orimaster, používaný zejména k měření průtoku páry.
 

AŽD Praha, s. r. o.          P 188

Společnost AŽD Praha budou na veletrhu reprezentovat její logistické centrum Zásobo­vací a odbytový závod Olomouc s technicko-obchodním partnerem GE Energy a dceřiná společnost DCom.
 
Zásobovací a odbytový závod Olomouc zajišťuje v rámci AŽD Praha veškerý sorti­ment potřebný pro činnost výrobních a mon­tážních závodů. mj. veškeré typy kabelů včet­ně příslušenství pro jejich pokládku.
 
Ze společné prezentace společnosti AŽD Praha s GE Energy upozorňujeme na dva pro­dukty. První z nich je modulový jistič typu UnibisTM, šetřící až 50 % prostoru v rozvádě­čících. Druhý je systém opětného připojová­ní typu TeleREC. Relé TeleREC automaticky opětně zapíná proudový chránič po zemním svodu nebo po ručním odpojení, čímž zajiš­ťuje kontinuitu napájení v kritických úlohách.
 
Společnost DCom zajišťuje komplexní do­dávky v oblasti hlasových a datových rádio­vých sítí s technikou značek HYT a Motorola, dále dispečerských systémů, datových a telemetrických sítí, mikrovlnných spojů, anténních systémů a speciálních radioelek­tronických zařízení. Ve stánku představí no­vinku z řady komponent integrovaného dis­pečerského systému RV3. Jde o základnovou stanici TRS, dálkově ovládanou prostřednic­tvím systému Radiovoice 3 (obr. 2).
 

Balluff CZ s. r. o.          F 051

Z množství novinek, které ve svém stánku představí firma Balluff, bychom rádi upozor­nili na dvě nejzajímavější. Nabídka snímačů Vision Sensor BVS byla rozšířena o novou řadu snímačů BVS Identification, které mo­hou snímat a číst čárové a maticové kódy. Snímač dokáže také snadno zkontrolovat jed­noduchý text nebo posloupnost čísel pomocí funkce OCV. Výsledkem je signál „Inspekce OK“ nebo „Inspekce není OK“. Je-li navíc třeba data kódu přečíst, lze pro výstup dat po­užít rozhraní RS-232 nebo Ethernet.
 
Oblast RFID s přenosovou frekvencí 13,56 MHz BIS M je doplněna o možnost připojení na rozhraní IO-Link. Jeden mas­ter dokáže metodou plug and play připojit až čtyři čtecí a zapisovací hlavy bez nutnos­ti použít další řídicí jednotku. Celý identifikační systém pracuje bezkontaktně, bez opotřebení, s velkou spolehlivostí a bezpeč­ností přenosu dat. Prvky jsou speciálně kon­struovány pro provoz v těžkých podmínkách a ve vodě. Přenos dat pracuje spolehlivě při umístění transpondérů na kovu a v oko­lí kovových součástí se snímací vzdálenos­tí až 150 mm.
 

BD SENSORS, s. r. o.           F 038

Společnost BD Sensors předvede komplet­ní sortiment svých přístrojů pro měření tlaku a výšky hladiny kapalin. Tradiční sortiment snímačů tlaku a sníma­čů výšky hladiny kapalin je rozšířen o sní­mač rozdílů tlaků a malých přetlaků DPS 200 (obr. 4). Snímač je osazen kvalitním polovo­dičovým tenzometrem s vynikající dlouhodo­bou stabilitou a malou chybou vlivem teploty.
 
Je učen k měření rozdílů tlaků v rozsazích od 0 až 100 Pa do 0 až 10 kPa. Základní přes­nost je 1 %. Na přání může být snímač vyba­ven LCD. K dispozici je kromě elektrického výstupu 0 až 10 V v třívodičovém zapojení také proudová smyčka 4 až 20 mA.
 
Tlakové přípojky usnadňují připojení na běžné vzduchové hadice 6 × 1.
 
Snímač je primárně určen k řízení procesů v oblasti klimatizace a vytápění, k hlídání čis­tých prostor a životního prostředí. Výhodou je jeho příznivá cena a krátká dodací lhůta.
 

Beckhoff Automation GmbH          F 009

Firma Beckhoff představí širokou nabíd­ku průmyslových PC (obr. 5), servomotorů, integrovaný bezpečnostní systém TwinSAFE, ethernetovou sběrnici EtherCAT se schop­ností práce v reálném čase a automatizační software TwinCAT pro PLC a řízení pohy­bu a polohy.
 
EtherCAT je rychlý sběrnicový systém s krátkou dobou reakce pro náročné požadav­ky reálného času. Všechny signály mohou být do řídicího systému integrovány snadno a lev­ně pomocí jednotek I/O s krytím IP20 nebo IP67; k dispozici jsou moduly pro digitální I/O, moduly pro vysoce přesné měřicí signá­ly a moduly bezpečnostních funkcí a moni­torování stavu zařízení.
 
Software TwinCAT v sobě integruje všechny funkce potřebné pro automatizaci: vývo­jové prostředí podle normy IEC 61131 pro PLC, nástroje řízení pohybu včetně funk­cí elektronické vačky, letmé pily a rozšíře­né diagnostiky.
 
Novinkou je verze TwinCAT 3 – nová ge­nerace softwaru pro řídicí systémy založené na PC. Kromě objektově orientovaného pro­gramování podle IEC 6113-3 umožňuje vy­tvářet programy také v jazycích C a C+ +.
 
Mimo uvedené výrobky nabízí firma Beckhoff mnoho nových položek z rodiny průmyslových PC a embeded PC, vybavené nejnovějšími procesory.
 

Bosch Rexroth, spol. s r. o.            F 048

Společnost Bosch Rexroth, spol. s r. o., představí své novinky z oblasti řídicí tech­niky: modulární řídicí systémy, které otevírají nespočet možností řízení jednotlivých procesů, strojů nebo kompletních výrobních zařízení. V oblasti automatizace dále nabíd­ne široký sortiment od elektrických poho­nů a řídicích systémů až po jednotky HMI. Všechny automatizační platformy obsahují systém IndraLogic pro řešení logických úloh a systém IndraMotion pro řešení pohybových úloh. Vše zastřešuje jednotné softwarové pro­středí IndraWorks, umožňující projektování, programování, tvorbu vizualizace a diagnostiku systému.
 

DISTRELEC Ges.m.b.H.           G1 067

Distrelec, distributor elektroniky a počíta­čového příslušenství, představí nový katalog, v němž je kompletní program s velmi zajíma­vými cenami.
 
S obsáhlým výběrem vysoce kvalitních produktů od zhruba 1 000 vynikajících vý­robců nabízí Distrelec rozsáhlou škálu produktů z oborů elektroniky, elektrotechniky, měřicí techniky, automatizace, pneumatiky, nářadí a ostatního příslušenství. Jednotlivé výrobní oblasti se průběžně rozšiřují a pro­hlubují a osvědčený sortiment buduje nové doplňkové skupiny výrobků.
 
Standardní dodací lhůta je 24 hodin, cena za dopravu zásilky činí 5 euro plus DPH. Tato cena je nezávislá na velikosti zásilky.
 
Zejména ti zákazníci, kteří jsou citliví na ceny, najdou v online obchodě společnosti Distrelec aktuální týdenní výhodné nabídky. K dispozici je také katalog pro přímé elektro­nické obchodování e-commerce.
 

ELCOM, a. s., divize Virtuální instrumentace          P 247

Firma Elcom představí novou osmime­gapixelovou kameru od firmy JAI. Kamera obsahuje senzor Kodak KAI-8050 a komunikuje s nadřazeným systémem přes gigabi­tový Ethernet. Kamera je určena jak pro vel­mi přesná měření rozměrů a tvarů v průmys­lových podmínkách, tak i pro monitorovací dopravní systémy, kde je vyžadováno velké rozlišení a práce i za zhoršených světelných podmínek.
 
Firma Elcom se na veletrhu bude prezen­tovat jako systémový integrátor, a proto bude na ukázkovém zařízení demonstrovat testová­ní řídicích panelů klimatizace pro automo­bily. Zařízení je vybaveno kamerami Basler a manipulátorem Mitsubishi. Součástí zaříze­ní bude také vlastní mechanická část a elek­tronika vyráběná firmou Elcom.
 
K vidění budou rovněž analyzátory kvali­ty elektrické energie s rozšířením pro měření fázorů (obr. 8). Uvedené technicky vyspělé přístroje mají mj. tyto funkce: monitor napě­tí, výkonů a energií, osciloskop a vektorskop, analýza signálů HDO, monitor extrémů, syn­chronizované měření fázorů (C37.118-2005) a další. Analyzátory lze dálkově ovládat pro­střednictvím Ethernetu. Splňují požadavky na měření podle českých i mezinárodních norem a jsou připraveny k použití ve smart grids.
 

Endress+Hauser Czech, s. r. o.          F 025

Také v letošním roce představí společnost Endress+Hauser průřez svým výrobním pro­gramem a zároveň návštěvníky veletrhu se­známí s vybranými novinkami ze své nabídky.
 
Jako loňská novinka bude představen prv­ní hmotnostní Coriolisův průtokoměr napá­jený po standardní proudové smyčce, který doplňuje typovou řadu tzv. dvouvodičových průtokoměrů (magneticko-indukční, vírové, ultrazvukové). Pro měření průtoku v odvět­ví úpravy a čištění vody budou představeny magneticko-indukční průtokoměry Promag D s lehkou sendvičovou konstrukcí a unikátní průtokoměry Promag L s volnými přírubami.
 
Dále budou mít návštěvníci možnost se­známit se s novými kompaktními ultrazvuko­vými hladinoměry Prosonic T, novou řadou hladinoměrů s vedenou vlnou (TDR) Level­flex FMP5x a dalšími produkty.
 
Některé přístroje budou prezentovány na modelech představujících část výrobní tech­nologie nebo typické montážní místo.
 

EUCHNER electric s. r. o.         F 022

Mezi hlavní novinky letošního roku pat­ří rozšířený sortiment bezpečnostních spína­čů a systémů využívajících moderní bezkon­taktní princip plně kódovaných transpondérů RFID. RFID se využívá nejen v bezpečnost­ních spínačích, ale i v zámcích a dveřních modulech MGB (obr. 10). Moduly MGB na­hrazují klasické řešení tvořené dveřním zám­kem, petlicí, dodatečným dveřním spínačem a krabicí s tlačítky a signálkami – vše potřeb­né je integrováno v jednom zařízení. Nově je MGB dostupné také s rozhraním Profinet.
 
Představen bude rovněž systém EKS Light, fungující jako náhrada hesel a pro ří­zení přístupu podle uživatelských oprávnění. I tento systém používá RFID. Díky paralel­nímu rozhraní se vyznačuje velmi snadnou integrací i do starších systémů, bez nutnos­ti implementovat komunikační protokol do softwaru zařízení.
 
K vidění bude i kompletní sortiment tra­dičních elektromechanických bezpečnostních dveřních spínačů a zámků. Největší výhodou jsou desítky variant se stejnými instalačními rozměry a elektrickým zapojením, lišících se svou doplňkovou výbavou a mechanic­kou odolností.
 

Iconics Europe B. V. - o. z.         F 004

Americká společnost ICONICS Inc., za­ložená roku 1986 a s referencemi z více než šedesáti zemí světa z různých průmyslových odvětví, i letos zavítá na mezinárodní vele­trh Amper. Ve stánku F 004 se s návštěvní­ky veletrhu rádi setkají zástupci Evropského centra společnosti se sídlem v Plzni, které nabízí zvláště zákazníkům z České republi­ky a Slovenské republiky předprodejní a po­prodejní podporu.
 
Iconics nabízí širokou paletu produktů založených na otevřených standardech OPC UA, pro vizualizaci a řízení provozu, sběr, ar­chivaci v reálném čase i analýzu výkonnosti provozů či procesů.
 
Na veletrhu bude letos představena nová verze systému SCADA GENESIS64 s plnou podporou 64bitových platforem a s možnos­tí využít 2D nebo 3D akcelerovanou grafi­ku, s integrací GIS a plnou podporou ten­kých klientů. Systém využívá SilverLight, a může proto pracovat na různých plat­formách. Pro rozsáhlejší úlohy je zásadní možnost redundantního provozu s podpo­rou real-time archivace dat na bázi platfor­my Hyper Historian.
 
Pro integraci výrobních a podnikových dat s možností real-time analýzy výkonnosti pod­niku nabízí společnost Iconics platformu En­terprise Manufacturing Intelligence – BizViz Productivity Analytics.
 

IDS Imaging Development Systems GmbH         F 002

Německá společnost IDS Imaging Deve­lopment Systems GmbH, specializující se na vývoj, výrobu a prodej průmyslových digi­tálních kamer, představí na veletrhu Amper 2011 model kamery uEye vybavený novým 1,3megapixelovým senzorem CMOS (1 280 1 024) se systémem Global Shutter (obr. 12). Senzor obrazu vyvinutý společností E2V kom­binuje a spojuje výhody CCD a CMOS, pře­devším vynikající citlivost na světlo, věrnost podání barev a velkou rychlost snímání. Nové typy kamer s uvedeným senzorem dosahu­jí rychlosti snímání až 60 snímků za sekundu při plném rozlišení a jsou dostupné s etherne­tovým rozhraním nebo rozhraním USB 2.0. Vzhledem k použití systému Global Shutter je velmi snadné ostře zachytit snímaný ob­jekt i při jeho pohybu – jako protiklad modelů běžně dostupných na trhu se senzory CMOS vybavených systémem Rolling Shutter. V po­rovnání se srovnatelnými modely se senzory CCD jsou konstrukce a provedení kamer se senzory CMOS jednodušší, díky čemuž mají lepší poměr ceny k výkonu. Kameru vybave­nou novým senzorem CMOS a další digitální průmyslové kamery budou moci návštěvníci zhlédnout v činnosti při snímání vysokorych­lostní scény v pavilonu F, stánek 002.
 

JUMO Měření a regulace s. r. o.          F 050

Společnost Jumo představí novou řadu převodníků a regulátorů pro elektrochemic­kou analýzu kapalin JUMO dTRANS pH/CR/Az/Ci 02, snímače teploty s bezdrá­tovým výstupem JUMO Wtrans, nyní i do prostředí s nebezpečím výbuchu a vysokých okolních teplot (podrobněji viz článek na str. 22) nebo hlídač a omezovač teploty JUMO TW/TB 08 pro montáž do panelu, schválený podle ČSN EN 14597 Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy tepelných zdrojů a s certifikací DIN CERTCO (obr. 13). Přístroj má vstup konfigurovatelný pro všechny druhy obvyk­lých snímačů teploty včetně dvou vstupů Pt100 pro měření rozdílu teplot, nastavitel­ný dvouúrovňový alarm, možnost interního i externího resetování a na přání analogový výstup skutečné hodnoty.
 

Kontron AG         F013

Produkty firmy Kontron jsou určeny pro výrobce originálních zařízení (OEM zákaz­níky) v oblastech, jako jsou průmyslová automatizace, energetika, doprava, telekomuni­kace, zdravotnictví, veřejná správa, obrana, infotainment apod. Nabídka zahrnuje stan­dardní produkty od modulů, jednodeskových počítačů a motherboardů, přes integrované počítačové systémy až po platformy připrave­né k použití ve specifických oborech. Mimo rámec standardních produktů nabízí Kontron zákazníkům výrobu produktů podle specifi­kace zákazníka.
 
Standardní produkty zahrnují:
 • moduly (COM Express, ETX, X-Board),
 • jednodeskové počítače (pITX 2,5", JRex 3,5"),
 • zodolněné motherboardy (Mini-ITX, Flex-ATX, Micro-ATX, ATX),
 • slotová PC,
 • PC 104 (MOPS PC/104, Microspace PC/104),
 • platformy 3U/6U VME, 3U/6U CPCI, 3U/6U VPX,
 • platformy AdvancedTCA, AdvancedMC, MicroTCA,
 • HMI (Panel PC, Micro Client, monitory),
 • počítače Box PC, Fanless Box PC,
 • 19" Industrial Rackmount PC (KISS 1,2,4 U),
 • zodolněné systémy a notebooky,
 • systémy určené pro dopravní prostředky.
Ve stánku Kontron se zájemci mohou se­známit s jednotlivými produkty a projednat vhodnost jejich použití v konkrétní úloze.
 

Microsys, spol. s r. o.         F 034

Firma Microsys, spol. s r. o., představí novou verzi SCADA/HMI systému PRO­MOTIC 8.1.
 
Promotic disponuje mimo běžné funkce softwaru typu SCADA také propracovaným webovým serverem, který umožňuje automa­ticky zpřístupnit obrazy do internetu nebo in­tranetu. Navíc jsou podporovány také zpětné zásahy do systému ze strany uživatele v síti. Do webu je možné zpřístupnit také alarmy, události, trendy a tiskové sestavy. Promotic umožňuje napojení na informační systémy – od jednoduchých souborových databází (např. Access), přes databáze klient/server (např. MS SQL, MySQL, Firebird) až po podniko­vé informační a datové systémy (např. SAP, PI). Kromě zabudovaných ovladačů pro ko­munikaci s různými PLC obsahuje rovněž podporu standardních rozhraní OPC, DDE, ActiveX, XML atd.
 
Významnou novinkou systému Promotic 8 je možnost provozovat systém jako freewa­re, tedy zcela bezplatně, při zachování vyso­ké míry funkčnosti. Systém v tomto režimu poskytuje možnost použít všechny komuni­kační drivery a standardní rozhraní, jediným omezením zůstává velikost aplikace do třice­ti proměnných.
 
Veškeré informace o systému Promotic včetně kompletní dokumentace a instalační­ho balíčku zdarma jsou dostupné na www.promotic.eu.
 

Mitsubishi Electric Europe B.V.         F 011

V rámci novinek pro rok 2011 společnost Mitsubishi Electric představí mimo jiné vel­mi pokročilá aplikační řešení a nové produkty určené pro potravinářský průmysl:
 • nový robot SCARA určený pro montáž na strop má velký výkon a představuje z hle­diska nákladů efektivní alternativu k více­ramenným robotům,
 • Energy Control Pack je nové řešení pro sběr a analýzu aktuálních dat ze všech míst spotřeby energie, podle různých úrovní systémů řízení,
 • C Batch poskytuje možnosti pro vytváření a správu receptur, vytváření šarží (vsádek), kontrolu jejich provedení, automatické spouštění receptur a souběžné provádění několik receptur – to vše ve známém pro­středí PAC (obr. 16),
 • přenosný operátorský panel GT1665HS--VTBD, doplňující nejvyšší řadu pane­lů GT16 o model s 6,5“ displejem TFT, umožňuje vykonávat mnoho různých funk­cí v jednom kompaktním zařízení a splňu­je tak potřeby zákazníků ohledně flexibil­ního a přenosného HMI.

Prozesstechnik Kropf, s. r. o.          F 001

Společnost COPA-DATA, specializující se na vývoj softwaru SCADA/HMI, a firma Prozesstechnik Kropf, její systémový partner pro Českou republiku, uvádějí na trh nejno­vější verzi systému zenon 6.51. Tato inovova­ná verze usnadňuje propojení provozní úrov­ně a úrovně vedení firmy a celkově přináší mnoho nových vlastností pro usnadnění prá­ce při projektování vizualizačních systémů.
 
Integrované rozhraní zenon-SAP nabízí přímou obousměrnou výměnu dat mezi obě­ma systémy. Automatický průvodce umožňu­je uživatelům bez programátorských znalos­tí propojit procesní proměnné s libovolným funkčním blokem systému SAP. Tím je dosa­ženo dokonalé koordinace plánování a řízení výroby na základě obdržených objednávek.
 
Vývojové prostředí zenon podporuje kon­cepci nejnovějších produktů Microsoft Office. Snadnější manipulace s okny, možnost změnit vzhled přepínáním barevných schémat, širší možnosti pro posun, ukotvení i zprůhledně­ní oken a panelů nástrojů zpříjemňují práci a umožňují individuální nastavení pomocí přenositelných profilů.
 

ServisControl, s. r. o.         F 044

Firma ServisControl, s. r. o., dodává pro­jekty včetně rozváděčů a aplikačního soft­waru, poskytuje kompletní servisní podporu a prodává komponenty pro průmyslovou au­tomatizaci v automobilovém, sklářském, po­travinářském, chemickém, energetickém a te­lekomunikačním průmyslu.
 
Je distributorem firem Pro-face a OPTO22. Její technici jsou také schopni zajistit servis a dodávat díly systémů firem Rockwell Au­tomation, Siemens atd.
 
Firma má vlastní opravárenské centrum, kde opravuje jednotlivé díly i celé jednotky. V nově zřízeném školicím centru pořádá se­mináře a školení.
 
Na veletrhu Amper představí kompletní nabídku produktů firem Pro-face a OPTO22. Firma Pro-face představuje světovou špičku v oblasti operátorských panelů. Jde o řady AGP3000 a AGP4000 ve standardním pro­vedení, provedení low-cost (S-Class), prove­dení handy (H-Class) a multimediálním pro­vedení (M-Class) nebo ve verzi TouchPLC.
 
Firma OPTO22 je důležitou firmou v ob­lasti bezkontaktních relé, vstupně-výstup­ních jednotek a řídicích systémů (obr. 18). Každý výrobek je dvojnásobně individuálně testován, a proto je na ně poskytována až de­setiletá záruka.
 

SMARIS s. r. o.          F 037

Firma Smaris uvedla na trh celou řadu měřicích přístrojů s ethernetovým výstupem (obr. 19). Jsou to teploměry K61 PoETH a K41 PoETH s měřicím stonkem a hlavicí, převodníky 6xS a 6xS PoETH pro šest analo­gových vstupů (Pt100, 4 až 20 mA atd.), pro­gramovatelné převodníky na lištu DIN SEL a SEL PoETH, které mají kromě jednoho li­bovolného analogového vstupu (Pt100, 4 až 20 mA atd.) i dva logické vstupy a výstupy s gal­vanickým oddělením. Dále je v nabídce celá řada snímačů vlhkosti: interiérový ISTH s dis­plejem a dvěma analogovými výstupy a exteri­érový VSTH se stejnými vlastnostmi. Sníma­če vlhkosti je možné dodat také s výstupem na Ethernet – typ VSTH PoETH. S ethernetovým výstupem lze dodat i snímač tlaku.
 

Systemotronic, s. r. o.          F 020

Firma Systemotronic představí novinky pro bezpečnost strojů od firmy Pilz. Bude to mj. řídicí systém PSS 4000 s komunikačním systémem Safety NET p, určeným pro logic­ké řízení, bezpečnostní funkce, řízení pohonů, diagnostiku a vizualizaci v jednom systému, bezpečnostní programovatelný modul v kom­paktním provedení PNOZmulti Mini s možností systém rozšířit pomocí expandérů, zá­kladní programovatelné jednotky PNOZmulti, nově i ve verzi se zabudovaným ethernetovým rozhraním, bezpečnostní elektronický modul pro hlídání otáček PNOZ s30 a nové typy bez­pečnostních bezkontaktních spínačů PSEN. Ze sortimentu italské firmy Reer uvidí návštěvní­ci veletrhu optické závory řady EOS4, Metron a Admiral a bezpečnostní konfigurovatelný systém Mosaic. Rovněž budou budou předsta­veny pojistkové odpínače a pojistky do 1 100 V DC, třída gPV, pro fotovoltaické zdroje elek­třiny od firmy Jean Müller. Návštěvníci budou moci využít možnosti osobní konzultace přímo se zástupcem firmy Jean Müller, a to 29. břez­na od 15 hodin a 30. března od 9 do 14 hodin.
 

Tectra, a. s.         F 131

Martel je tradiční výrobce provozních kali­brátorů. Pro letošní rok připravil nabídku kom­paktních kalibrátorů řady 10 (obr. 21). Nabíd­ka obsahuje pět kalibrátorů odstupňovaných tak, aby splnily pokud možno všechny poža­davky, které se mohou při kalibraci v provo­zu vyskytnout. Kalibrátory pracují s tradiční­mi provozními signály (volty, milivolty, miliampéry, termočlánkové napětí s kompenzací okolní teploty, odpor s možností přepočtu pro odporové teploměry, frekvence v řádu Hz, kHz). Kalibrátory pracují také jako čítače.
 
Všechny kalibrátory řady 10 jsou vybave­ny grafickým displejem ClearBrite, mají funk­ci krokování a rampy, jsou chráněny pryžovým pouzdrem, dodávají se s kalibračním listem a pojistkou pro zajištění odolnosti do 250 V.
 
Model DMC 1410 je multifunkční doku­mentační kalibrátor, který generuje kalibrační zprávy bez potřeby dalšího softwaru. Model MC 1210 je univerzální multifunkční kalibrá­tor, který může současně měřit i generovat zvo­lené signály. MC1010 je cenově úsporná vari­anta multifunkčního kalibrátoru. Pracuje v re­žimu měření nebo simulace. Kalibrátor PTC 8010 je určen pro napěťové a proudové signály (mA, V) a kalibrátor PSC 4010 pracuje se sig­nálem snímačů teploty – RTD a termočlánků.
 

Testo, s. r. o.          F 087

Firma Testo, jeden z předních světových výrobců měřicí techniky, vyrábí přenosné ruční měřicí přístroje pro měření teploty, vlh­kosti, rychlosti proudění, tlaku, aktivity vody, otáček, pH, kvality vzduchu, osvětlení a hlu­ku, analyzátory spalin, detektory plynů, pří­stroje pro potravinářský průmysl (HACCP), termografii a monitorovací systémy s auto­matickým záznamem dat. Tyto přístroje jsou určeny pro oblast vzduchotechniky a klima­tizačních zařízení, pro kontrolu a seřizování plynových a spalovacích soustav a do oblasti stacionárních přístrojů pro průmysl.
 
Na veletrhu Amper Testo představí novou generaci záznamníků teploty, vlhkosti a tlaku (obr. 22), systém pro automatický sběr a zá­znam dat testo SaverisTM, nové termokamery testo 876 a testo 882, přístroje pro měření spo­třeby a kvality stlačeného vzduchu, převodní­ky teploty, vlhkosti, rozdílu tlaku a další no­vinky z oboru profesionální měřicí techniky.
 

TG Drives, s. r. o.         F 061

Česká společnost TG Drives dodává již od roku 1995 servopohony pro stroje a zařízení v průmyslové automatizaci. Záběr jejích techni­ků sahá od návrhu, přes optimalizaci včetně pro­gramování na zakázku a zprovoznění až po ser­vis. Servopohony a řídicí systémy firmy TG Dri­ves se využívají v řezacích stolech, v obráběcích centrech, v automobilovém, gumárenském, potravinářském, sklářském i stavebním průmyslu.
 
Společnost TG Drives nabízí:
 • synchronní servomotory TGT, TGH a TGN, 0,03 až 110 Nm,
 • digitální servozesilovače TGA 24, TGA 48, TGA 300, S700, AKD a TGPower,
 • univerzální řídicí systém na osobním počíta­či TG motion, řízení servopohonů po ether­netové sběrnici s protokolem EtherCAT,
 • přesné planetové a cykloidní převodovky, kompaktní cykloidní převodovky s moto­ry DriveSpin,
 • lineární aktuátory Exlar,
 • bezkartáčové přímé pohony pro elektro­mobily,
 • průmyslová PC ASEM,
 • operátorské panely ESA.
Na veletrhu společnost TG Drives před­staví nový digitální servozesilovač s napáje­ním 1× 230 V AC.
 

TOP Instruments, s. r. o.          F 041

Firma TOP Instruments jako výhradní zá­stupce švýcarské firmy HubaControl předsta­ví novinku v oblasti snímání malých tlaků. Je jí snímač rozdílu tlaků, typ 699 (obr. 24), na­vazující na úspěšný typ 694. Snímač nového typu používá unikátní princip měření pomocí ohýbání keramického plátku, na který působí poměrně velká membrána. Navíc je vybaven rozličnými možnostmi zákaznického nastave­ní. Výhodou je možnost nastavit rozsah sníma­če, a to v krocích i plynule, i unikátní možnost nastavit bipolární rozsahy. V praxi to zname­ná, že ten samý snímač lze použít pro rozsa­hy 0 až 100 Pa, 0 až 300 Pa nebo 0 až 500 Pa, ale také např. –100 až +100 Pa nebo –10 až +90 Pa. Samozřejmostí je volba napěťového nebo proudového výstupního signálu a jeho tlumení. Protože je přístroj vybaven procesoro­vým zpracováním, může mít výstup i odmoc­ninovou charakteristiku pro použití ke snímá­ní rychlosti proudění. Jde o univerzální pří­stroj s velkými možnostmi za přijatelnou cenu.
 
Dále pracovníci firmy návštěvníky rádi se­známí s kompletní nabídkou snímačů tlaku, teploty, vlhkosti, proudění a koncentrace CO2pro vzduchotechniku i průmyslovou automati­zaci a se širokým sortimentem produktů OEM.
 

UZIMEX PRAHA, spol. s r. o.          F 024

Firma Uzimex bude vystavovat nový stej­nosměrný elektronicky komutovaný motor EC 22 HD (heavy duty; obr. 25). Tato novinka je přihlášena do soutěže o Zlatý Amper 2011. Nová konstrukce rotoru i statoru umožňuje použití v extrémních provozních podmínkách, jako jsou např. vrtací hlubinné soupravy. Jsou k dispozici dvě varianty, pro práci na vzduchu a pro práci v oleji. Rozsah provozních teplot je –55 až +200 °C. Motor je odolný rázům až 100 g a může být vystaven atmosférickému tlaku až 170 MPa. Svařovaná konstrukce roto­ru i statoru zaručují velkou mechanickou odol­nost. Přípustné trvalé momenty jsou závislé na teplotě okolního média. Při použití na vzduchu o teplotě 25 °C je trvalý moment 56 mN·m, při 200 °C je to 15 mN·m. Jestliže je motor umístěn v oleji, přípustné trvalé momenty jsou podstatně větší díky lepšímu odvodu tepla. Při teplotě 25 °C je přípustný moment 149 mN·m, což je 2,6krát více než na vzduchu, a při teplo­tě oleje 200 °C je to dokonce 3,8krát více než na vzduchu. Maximální přípustné otáčky mo­toru jsou 20 000 min–1. Ve stánku společnosti Uzimex zájemci uvidí také další prvky určené pro automatizaci a robotizaci.
 

ZPA Nová Paka a. s.         F 060

Společnost ZPA Nová Paka představí kromě standardního výrobního programu i zajímavé novinky. Tou nejočekávanější je nová vyhodnocovací jednotka průtoku a tep­la INMAT 57 (obr. 26), která na základě zá­kaznických požadavků prošla „faceliftem“ tak, aby umožnila maximální uživatelský komfort při montáži i následném provozu. Stejně jako její předchůdci je konstruována tak, aby mohla spolupracovat se všemi prů­myslově používanými průtokoměry. Přístroj bude připraven pro fakturační měření a prů­zkum trhu nasvědčuje, že o něj bude znač­ný zájem i na zahraničním trhu. Firma proto připravila přístroj s pěti volitelnými jazyko­vými mutacemi.
 
Osvědčený sortiment modulárních sníma­čů teploty bude letos rozšířen o bezdrátovou alternativu odporových snímačů. Firma ZPA Nová Paka tak zachytila současný rozvíjejí­cí se trend přenosu signálu. Systém umož­ňuje připojit až šedesát snímačů na jednu sběrnou ústřednu, signál vykazuje značnou odolnost proti rušení a dostatečnou prostup­nost v zastavěných prostorech a jeho provoz neklade zvláštní požadavky na vybavenost výpočetní technikou. Zařízení si návštěvníci budou moci prohlédnout ve stánku firmy v činnosti včetně obslužného a vizualizač­ního programu.
 
Obr. 1. Řídicí jednotka AC 800M a zapisovač SM500F (ABB)
Obr. 2. Panel základnové stanice dispečerské­ho systému RV3 TRS IP
Obr. 3. Snímač BVS Identification (Balluff)
Obr. 4. Snímač rozdílu tlaků DPS 200
Obr. 5. Průmyslové PC C6930 (Beckhoff)
Obr. 6. Control City – vše pro průmyslovou automatizaci
Obr. 7. Distrelec se obrací na zákazníky s úsměvem
Obr. 8. Analyzátor kvality elektrické energie
Obr. 9. K novinkám firmy Endress+Hauser patří hmotnostní průtokoměr Promass Enapájený po proudové smyčce a radarový hladinoměr Levelflex FMP5x
Obr. 10. Modulární dveřní systém MGB (Euchner)
Obr. 11. Systém SCADA Genesis64 (Iconics)
Obr. 12. Kamera uEye s novým 1,3megapixe­lovým senzorem CMOS a se systémem Global Shutter (IDS)
Obr. 13. Hlídač a omezovač teploty JUMO TW/TB 08
Obr. 14. Dva nové motherboardy Kontron KTQ67/Flex a KTQM67/mITX podporující procesory druhé generace Intel® Core™ i3/i5/i7
Obr. 15. Systém Promotic pro řízení spotřeby energie
Obr. 16. Nástroj C Batch pro správu receptur a šaržovou výrobu (Mitsubishi Electric)
Obr. 17. Ze stánku firmy Prozesstechnik Kropf
Obr. 18. Nové systémy PAC představí společ­nost ServisControl
Obr. 19. Teploměr a převodníky s etherneto­vým výstupem od společnosti Smaris
Obr. 20. Panel s nabídkou společnosti Pilz
Obr. 21. Kalibrátory Martel budou k vidění ve stánku společnosti Tectra
Obr. 22. Záznamník teploty a vlhkosti testo 175H1
Obr. 23. Servopohon společnosti TG Drives
Obr. 24. Snímač rozdílu tlaků, typ 699, od firmy Huba Control (TOP Instruments)
Obr. 25. Stejnosměrný elektronicky komuto­vaný motor EC 22 HD
Obr. 26. Vyhodnocovací jednotka průtoku a tepla Inmat 57 (ZPA Nová Paka)