Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

CLPA rozšířila skupinu protokolů CC-Link IE

Organizace CC-Link Partners Association (CLPA) oznámila, že svoji skupinu integro­vaných komunikačních sítí na bázi průmyslo­vého Ethernetu CC-Link IE (CC-Link Indu­strial Ethernet) rozšířila o protokol CC-LinkIE Field Level Network (dále CC-Link IE Field), určený ke komunikaci na úrovni provozních pří­strojů. Zájem o sítě skupiny CC-Link od vzniku CLPA v roce 2000 trvale roste. Celkový počet dodaných uzlů překročil v roce 2008 šest mili­onů a očekává se, že v roce 2009 dosáhne sedmi milionů kusů. V říjnu 2009 měla CLPA 1 261 členů, 60 % z nich se sídlem mimo Japonsko.
 
Protokol CC-Link IE Field je po protoko­lu CC-Link IE Controller Network, definova­ném před dvěma lety, druhým protokolem ur­čeným pro komunikační sítě v průmyslových provozech. Výsledkem vývoje je velmi rych­lá deterministická síť odpovídající standardu IEEE 802.3ab (1000BASE-T) s přenosovou rychlostí 1 Gb/s. Oba protokoly, CC-Link IE Field i CC-Link IE Controller Network, pře­nášejí cyklicky v reálném čase provozní data a acyklicky doplňkové zprávy. Cyklický pře­nos dat je běžně používán ve všech sítích sku­piny CC-Link, což zajišťuje jejich programo­vou kompatibilitu. Segment sítě CC-Link IE Field může obsahovat celkem až 254 zařízení vzdálených navzájem až 100 m. Síť může mít topologii liniovou, hvězdicovou (při použi­tí ethernetového přepínače) nebo kruhovou. Fyzicky je tvořena stíněnou kroucenou dvou­linkou (kabel typu Cat 5) a konektory RJ-45. Metody a nástroje k ověření shody zařízení se specifikací CC-Link IE Field by měly být známy začátkem roku 2010.
 
Organizace CLPA dále vyvíjí společný aplikační protokol SLMP (Seamless Mess­age Protocol), který umožní bez problé­mů propojit všechny sítě skupiny CC-Link.
[ARCwire, 28. listopadu 2009.]

(sk)