Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Chceme vytvářet synergie

O tom, jak se sestavují mezinárodní vývojové týmy a jaké úkoly má před sebou Evropské inovační centrum Eaton v Roztokách u Prahy, jsme hovořili s jeho ředitelem Janem Vondrašem. O otevření tohoto centra v lednu 2012 jsme informovali ve vydání Automa 2/2012 na str. 10. Centrum se rozrůstá a plánuje přesun ze současných prostor ve vědeckotechnickém parku do nové budovy v jeho bezprostřední blízkosti.

S jakými záměry jste v červenci 2012 nastoupil na pozici ředitele Evropského inovačního centra Eaton?

Obecným cílem centra, a tedy i mým cílem, je vytvářet prostřednictvím výzkumu a vývoje synergii mezi podniky společnosti Eaton, které jsou rozloženy po celé Evropě. Na nejvyšší úrovni jde o propojení mezi jednotlivými výrobními závody a vývojovými pracovišti, na nižší potom mezi jednotlivými výzkumnými týmy. Naše evropské inovační centrum bylo založeno v České republice mimo jiné proto, že leží ve středu Evropy. Výsledky našeho výzkumu a vývoje totiž mají mít především evropský dopad. Máme tu inženýry, kteří se zaměřují například na automobily či průmyslovou automatizaci, ale budou zde řešit úlohy i z jiných odvětví průmyslu, než na jaké se specializovali dosud. Věřím, že díky profesionálním podmínkám budou schopni vytvářet unikátní řešení nejen pro evropské zákazníky, ale pro společnosti z celého světa.

Jak je práce v centru organizována?

Zaměstnanci pracují v užším týmu, ve kterém se zaměřují na detailní práci v daném oboru. Zároveň se však každý den setkávají s kolegy, kteří pracují v jiném oboru, a tudíž jim pomáhají vidět věci v trochu jiném světle.

Na jaké obory se vývoj zaměřuje?

Společnost Eaton má obrovský záběr a patří mezi několik firem na světě, které se zaměřují na spotřebu energie a její optimalizaci. Od založení centra v minulém roce pracujeme na sestavení šesti specializovaných týmů pro vývoj v oblastech částí motorů, záložních zdrojů, průmyslové automatizace, moderních spínacích prvků, jako jsou stykače, jističe, včetně dedikovaných sběrnic a hydrauliky a elektroniky v letectví. Sestavujeme také „vizio­nářský tým“ elitních, vysoce kvalifikovaných pracovníků, který bude zaměřen na výzkum a vývoj technologií vzdálenější budoucnosti.

Z jakých zdrojů je inovační centrum financováno?

Centrum financuje společnost Eaton a dostali jsme také podporu z několika evropských grantů.

Zapojujete se do evropských výzkumných projektů?

Ano, v současné době přesouváme do našeho Evropského inovačního centra Eaton některé z vývojových prací z oblasti letectví v rámci projektu Evropské unie s názvem Clean Sky. Právě nyní u nás probíhá nábor odborníků pro tento projekt.

Jak činnost centra ovlivňují hospodářské poměry v České republice a v Evropě?

Založit inovační centrum v Evropě bylo dlouhodobým záměrem společnosti Eaton. Financování je přesně naplánováno, a proto lze říci, že jsme ke krizi z tohoto hlediska inertní. Máme definovaný růst a do roku 2016 bychom měli mít 140 zaměstnanců. Nyní je tu přibližně třicet lidí, takže každý rok plánujeme zdvojnásobit jejich počet. Naopak by se dalo říci, že díky krizi se nám daří získávat kvalifikované lidi, kteří by jinak nemuseli být volní.

Odkud pocházejí odborníci pracující v inovačním centru?

Nejen zaměřením, ale také skladbou pracovních týmů jsme skutečně evropským inovačním centrem. Přibližně polovina všech zaměstnanců je z České republiky, ale dále zde pracují odborníci ze Slovenska, Francie, Itálie, Španělska, Ruska, Německa, Polska a Rumunska.

Jak se projevuje mezinárodní složení týmů?

Je vyzkoušeno, že sestavovat mezinárodní týmy je výhodné, protože mají zcela jinou dynamiku. Mezinárodní tým dokáže leccos překlenout a bývá i v jistém smyslu veselejší. Právě jazyková a kulturní rozmanitost jsou výhodné i v komunikaci s vnějškem. Jsme schopni se svými výrobními závody a vývojovými podniky v různých zemích mluvit jejich řečí a také rozumět jejich pracovním návykům. Známe jejich lokální nástroje na vývoj apod.

Lidé z různých zemí jsou vždy něčím charakterističtí, Češi jsou spíše skromní, analytičtí a matematicky zaměření. Lidé ve Velké Británii a USA mají zase lepší porozumění pro obchod. Přes tato specifika si dobrý inženýr z USA a dobrý inženýr z Čech rozumějí.

V evropských státech je nyní nedostatek technicky vzdělaných lidí. Máte s tím také zkušenosti? Potýkáte se s nedostatkem lidí pro vývojové týmy?

Pracoval jsem dvanáct let v zahraničí, ve Velké Británii, USA, Nizozemí a Německu, a všude jsem se setkal s určitým nedostatkem kvalitních inženýrů. Zdá se mi, že Česká republika je na tom v tomto ohledu trochu lépe. Některé pozice obsadíme snadno, ale některé jsou velmi unikátní a trvá to déle. Třeba v oboru fyziky elektrického oblouku je po celém světě velmi málo expertů, nicméně i toto místo se nám již podařilo obsadit vysoce kvalifikovaným odborníkem. Snažíme se vyhledávat schopné zaměstnance také tím, že spolupracujeme s vysokými školami – poskytujeme stipendia a přímo zapojujeme vysokoškolské studenty do našich projektů.

Mohl byste blíže popsat, na jakých projektech odborníci v centru pracují?

Mezi skutečně zajímavé projekty patří například vývoj ovládání systému ventilů pro motory, který pomůže snížit jejich spotřebu. Velmi dobré výsledky má rovněž tým, který se nazývá IT Power a který se soustřeďuje na vývoj virtuálního softwaru pro záložní zdroje. Užitím tohoto softwaru lze ušetřit poměrně hodně energie. Další úspěšný tým pracuje na testování a vývoji našeho řídicího relé Easy.

Jak jsou do projektů zapojeni studenti technických univerzit?

Například při vývoji ventilů spolupracujeme s Fakultou strojní ČVUT, která má jedno ze svých pracovišť o patro níže v této budově. Studenti ve spolupráci s našimi vývojáři zpracovávají nejrůznější simulace. V současné době podporuje Eaton například podle smlouvy s ČVUT v Praze čtyři studenty doktorského studia, kteří řeší úlohy přímo související s našimi výrobními a vývojovými záměry. Dále spolupracujeme s VUT v Brně a také s katedrou měření FEL ČVUT v Praze. V souvislosti s utvářením dalších výzkumných týmů plánujeme rozšířit spolupráci na další katedry.

Jak je spolupráce s univerzitami smluvně zajištěna?

Máme smlouvy s fakultou strojní a elektrotechnickou, kde jsou rámcově stanoveny podmínky spolupráce tak, abychom eliminovali administrativní zatížení při každém projektu. To znamená, že máme na fakultách otevřené pomyslné dveře a můžeme naše pracovníky propojit s jejich studenty.

Jaké má inovační centrum plány do budoucna?

Inovační centrum brzy „přeroste“ současné prostory. Nyní dokončujeme smlouvu o výstavbě nové budovy inovačního centra. V ní by v dlouhodobém výhledu mělo pracovat až tři sta odborníků.

V souladu s naší vizí budou v nové budově laboratoře vyhrazené hydraulice, vývoji motorů a další. Rozšíří tak stávající výzkum o vývoj a testování. V nové budově dále plánujeme zřízení showroomu, kde budeme názorně prezentovat produkty společnosti Eaton.  

Rozhovor vedla Eva Vaculíková.

Obr. 1. Jan Vondraš, ředitel Evropského inovačního centra Eaton v Roztokách u Prahy

Obr. 2. Prostory v budově Vědeckotechnického parku v Roztokách u Prahy brzy nebudou Evropskému inovačnímu centru Eaton stačit, a proto pro něj v těsné blízkosti vyroste nová budova