Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Čeští středoškoláci budou soutěžit v Pekingu

Tři studenti budou reprezentovat Čes­kou republiku ve finále středoškolské od­borné soutěže The Beijing Youth Science Creation Competition, které se bude ko­nat v Pekingu od 26. března do 1. dub­na 2014. Český svaz vědeckotechnic­kých společností využil nabídku Peking­ské asociace pro vědu a techniku (Beijing Association of Science and Technology – BAST) vyslat tři vynikající studenty do fi­nále soutěže. Finále se zúčastní 300 stu­dentů z Číny a v souběžně probíhající mezinárodní sekci budou soutěžit studen­ti z Evropy společně se studenty z Macaa, Hongkongu a Tchaj-wanu. Soutěž je pořá­dána pro studenty ve věku patnáct až osm­náct let, jednacím jazykem je angličtina. Česká republika zde bude zastoupena vůbec poprvé.

 
Studenti se ucházeli o účast v soutěži svý­mi pracemi, které prezentovali před výběro­vou komisí. Mezi hodnotící kritéria patřily: odborná stránka práce, zejména originali­ta myšlenky, přístup k řešení problému, dů­kladnost, komplexnost, samostatnost, chápání problematiky, srozumitelnost prezentace, dále prezentační schopnosti, schopnost komuniko­vat v anglickém jazyce, schopnost argumen­tovat a celkový dojem.
 
Výběrová komise se jednohlasně shodla na třech studentech, kteří nejlépe vyhověli kritériím soutěže:
 
Vojtěch Boček (Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokol­ská 1) s prací Lorris Toolbox – sada nástro­jů pro vývoj a řízení robotů, Václav Kotyza (Letoradské soukromé gymnázium, Václav­ské náměstí 1, Letohrad) s prací Vliv kyseliny hyaluronové a různých koncentrací glukózy na hyaluronidázové aktivitě patogenů ran Sta­phylococcus aureus Streptococcus agalac­tiae a Robin Kryštůfek (Gymnázium Na Ví­tězné pláni, Praha 4) s prací Syntéza nových metallakarboranových inhibitorů HIV 1 pro­teázy.

(ed)