Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Česká technologická platforma Smart Grid zahájila činnost

Představitelé desítky firem a institucí, zakládajících členů zájmového sdružení právnických osob Česká technologická platforma Smart Grid, zahájili 26. ledna 2010 oficiálně činnost na přípravě konceptu smart grids pro ČR.
 
Česká technologická platforma Smart Grid byla formálně založena v září 2009 z iniciativy domácích firem působících v energetice s cílem podpořit inovaci energetických soustav v ČR zavedením konceptu smart grids a aktivně přispět k tvorbě jeho optimální podoby pro Českou republiku. Mezi zakládající členy sdružení patří firmy ABB, AIS, Bohemian Lions, Cityplan, EG Expert, EGU Praha Engineering, Landis+Gyr, Unicorn, S.O.S. Industry, Západočeská univerzita v Plzni a další. Sdružení je otevřeno všem firmám a institucím, které působí v energetice a chtějí se podílet na tvorbě konceptu smart grids. Široká účast vědecko-výzkumných institucí a konkurujících si firem je zárukou nezávislosti, kvality a objektivity budoucích stanovisek platformy.
 
Předsedou představenstva sdružení je Ing. Antonín Popelka, jednatel společnosti AIS, a mezi členy představenstva jsou osobnosti průmyslu jako Vladimír Kovář (Unicorn), Jaroslav Hendrych (Landis+Gyr) nebo Pavel Nosek (ABB).
 
Ambicí sdružení je zmapovat potřeby elektrizačních sítí ve výhledu deseti až patnácti let, identifikovat priority a alternativy technického vývoje a vytvořit tzv. strategickou výzkumnou agendu, která se bude snažit překonávat bariéry rozvoje, rozmístění a používání nové techniky. Tyto bariéry mohou souviset s organizací výzkumu, předpisy, technickými standardy, financováním, neochotou akceptovat novou techniku apod.
 
Na strategickou výzkumnou agendu navazuje implementační akční plán, dokument, ve kterém jsou specifikovány konkrétní aktivity, kroky a požadavky na implementaci výzkumných témat popsaných v agendě. V implementačním akčním plánu je rovněž uvedeno, jak se má změnit prostředí a podmínky pro podporu výzkumu, vývoje a inovací na národní a evropské úrovni tak, aby byl povzbuzován jejich růst.
 
Na tiskové konferenci, která byla uspořádána při příležitosti zahájení činnosti sdružení, zdůvodnil Vladimír Kovář z firmy Unicorn, proč považuje za potřebné podporovat koncept smart grids: „Soudobé elektrizační soustavy vznikaly v devatenáctém století a vyhovují požadavkům století dvacátého, nikoliv jednadvacátého. Koncept smart grids znamená vlastně novou elektrifikaci.“ Uplatnění principů konceptu smart grids přinese možnost efektivně využít distribuované zdroje energie. Současně také umožní odběratelům aktivně se zapojit do procesu efektivního využití elektrické energie, počínaje možností odložit vybranou část spotřeby na období s výhodnější cenou a uplatněním lokálních zdrojů elektrické energie rozličných typů konče. Koncept smart grids kromě toho nabízí různé typy dalších doplňkových služeb a vytváří prostředí pro uplatnění nových typů spotřeby – např. masového využívání elektromobilů.
 
Distribučním společnostem, jichž se současný vývoj dotýká nejvíce, poskytuje důsledně uplatnění principů konceptu smart grids příležitost k zachování možností jejich dalšího rozvoje: na jedné straně jim dává prostředky pro splnění legislativních úkolů, zvláště připojení distribuovaných zdrojů energie, na druhé straně vytváří technické prostředí, které naplnění těchto úkolů umožňuje.

(ed)