Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

Česká republika je dobře hodnocená investiční lokalita

Česká republika je nyní podle průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) nejlepší investiční lokalita mezi zeměmi střední a východní Evropy. Konjunkturálního průzkumu 2016 se zúčastnili zahraniční investoři, převážně se sídlem v Německu. Za největší výhody jsou v ČR považovány členství v EU, kvalita a dostupnost lokálních dodavatelů a výkonnost a motivace zaměstnanců. Za největší slabinu ČR označili účastníci průzkumu malou dostupnost kvalifikovaných pracovních sil.

 
Konjunkturálního průzkumu 2016 se v České republice zúčastnilo 195 firem. Součástí koncernu nebo skupiny podniků bylo 56 % dotázaných společností, převážně sídlících v Německu (73 %). Ostatní dotazované firmy mají sídlo v Rakousku (9 %), v České republice (9 %) a ostatních zemích (8 %). Průzkumu se tedy zúčastnily i střední a malé firmy. Výsledky byly vyhodnoceny společně s údaji získanými hospodářskými komorami v jiných státech střední a východní Evropy. Díky tomu bylo možné porovnat atraktivitu jednotlivých zemí pro investory (obr. 1). Česká republika letos získala nejlepší hodnocení v tomto průzkumu. Na špičku mezi hodnocenými zeměmi se dostala po čtyřech letech, kdy prvenství patřilo Polsku.
 
Jak se zástupci dotazovaných firem dívají na vyhlídky českého hospodářství, ukazuje obr. 2. Z vývoje od roku 2013 je znát, že letos očekává plná třetina firem zlepšení hospodářské situace, zatímco v roce 2013 byl pohled do budoucnosti mnohem pesimističtější – lepší časy tehdy předpokládalo jen 14 % firem. Podniky hodnotí svou ekonomickou situaci podobně jako ekonomickou situaci ČR. Pohled na stav českého hospodářství je nyní většinou pozitivní. Ekonomickou situaci ČR hodnotí jako špatnou jen 4 % respondentů. Potěšující je také, že 41 % firem (o 8 procentních bodů více než v roce 2015) počítá se zvýšením investičních výdajů.
 
Průzkum poskytl velmi zajímavé odpovědi zahraničních podnikatelů v České republice na to, s čím jsou u nás nejvíce spokojeni a s čím nejméně (obr. 3 a obr. 4). Nepřekvapuje, že nejvíce ke spokojenosti podnikatelů přispívá členství České republiky v Evropské unii. Hned poté si podnikatelé pochvalují kvalitu a dostupnost lokálních dodavatelů, což svědčí také o dobré kondici českého průmyslu. Všeobecně jsou zahraniční podnikatelé spokojeni se zaměstnanci, jejich výkonností, motivací i kvalifikací. Celkem dobře je hodnocena i hospodářská stabilita.
 
Co podnikání naopak nejvíce ztěžuje, je malá dostupnost kvalifikovaných pracovních sil. Jde hlavně o nedostatek schopných techniků, a to jak inženýrů, tak středoškoláků a dělníků. Tomu také odpovídá skutečnost, že firmy hůře hodnotí český systém odborného vzdělávání, ve kterém není zakotvena povinnost absolvovat praktickou výuku ve firmách. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků způsobuje citelné zvyšování mezd a ohrožuje konkurenceschopnost.
 
Nepříliš spokojeni jsou podnikatelé s daňovým systémem a vadí jim rovněž malá flexibilita pracovněprávních předpisů. Méně než průměrně jsou podnikatelé spokojeni s tím, jak je v ČR potírána korupce a kriminalita, a zlepšit by se podle nich měla též transparentnost při zadávání veřejných zakázek.
 
Průzkum Česko-německé obchodní a průmyslové komory zkoumal také názor zahraničních podnikatelů na zavedení eura v České republice. Pro zavedení je v roce 2016 přibližně polovina dotázaných (49 %) a pro zachování domácí měny je 41 %. Zbývajících 10 % nemá na tuto otázku žádný názor.
(ev)
 
Obr. 1. Atraktivita zemí střední a východní Evropy pro investory (zdroj: ČNOPK)
Obr. 2. Vyhlídky českého hospodářství (zdroj: ČNOPK)
Obr. 3. Podmínky pro podnikání v ČR: pět nejlepších ukazatelů (zdroj: ČNOPK)
Obr. 4. Podmínky podnikání v ČR: pět nejhorších ukazatelů (zdroj: ČNOPK)