Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Certifikace a uvádění výrobků na trh

Automatizační technika zasahuje do všech oblastí lidských činností, jak ve výrobní, tak v nevýrobní a osobní sféře. Po mechanizaci, která ulehčila lidem práci, nahrazuje člověka v mnoha procesech způsobem, který přesahuje schopnosti obsluhy z hlediska spolehlivosti, přesnosti a rychlosti, popř. zastupuje člověka v prostředí s extrémními podmínkami. Velký důraz je kladen na spolehlivost a funkční a datovou bezpečnost řídicích procesů. Nelze ale zapomínat ani na elektrickou bezpečnost prostředků řízení jak v centralizovaných, tak i distribuovaných systémech, především s přihlédnutím k tomu, že jsou součástí vzájemně propojených struktur a komunikačních sítí.

V současnosti je bezpečnost elektrických zařízení zajišťována posuzováním shody výrobku podle příslušných technických požadavků. V České republice je dán legislativní rámec zákonem 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. V zákoně jsou uvedena pravidla týkající se tvorby českých harmonizovaných norem, informovanosti orgánů Evropského společenství, certifikace, autorizovaných osob, posuzování shody a podmínek a provádění akreditace s dozorem státu nad dodržováním pravidel. V zákoně je stanoven rámec posuzování shody. Určuje, že se vztahuje na výrobky, které mohou představovat zvýšenou míru ohrožení, a musí proto u nich být posouzena shoda. Tyto výrobky jsou tzv. stanovenými výrobky a je dáno, za jakých podmínek mohou být uváděny na trh nebo do provozu. Pro jednotlivé skupiny výrobků jsou upraveny podmínky pro uvádění na trh, a to v nařízeních vlády, kde je konkretizován postup posouzení shody.

Elektrických zařízení se týkají při ověřování bezpečnosti především následující dvě. Jsou to NV 17/2003 Sb., které stanovuje technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, a NV 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.

Nařízení vlády 17/2003 stanovuje technické požadavky na zařízení nízkého napětí, za které je považováno jakékoliv zařízení určené pro použití v rozsahu 50 až 1 000 V u střídavého proudu nebo 75 až 1 500 V u stejnosměrného proudu. Elektrické zařízení může být uvedeno na trh pouze v případě, že neohrozí bezpečnost osob, domácích a hospodářských zvířat nebo majetek. Takové zařízení musí splnit základní požadavky na bezpečnost elektrických zařízení. Splnit je vlastními postupy by bylo náročné, proto nařízení vlády stanovuje, že požadavky jsou splněny, je-li elektrické zařízení ve shodě s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých norem, tedy norem vydaných v souladu s evropskými normami.

Automatizace v domácnostech a zařízeních používaných veřejností v obchodech, v lehkém průmyslu a zemědělství se týká norma ČSN EN 60730 (Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely). Mezi normy elektrické bezpečnosti patří i norma ohledně posouzení vlivů elektromagnetických polí na lidský organismus. Touto oblastí se zabývá norma ČSN EN 62233 (Metody měření elektromagnetických polí spotřebičů pro domácnost a podobných přístrojů vzhledem k expozici osob).

Pro automatizační techniku v průmyslu se používají obecné normy posouzení elektrické bezpečnosti, a to jak ČSN EN 61010 (Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení), tak ČSN EN 60950 (Zařízení informační technologie – Bezpečnost) pro zařízení pro zpracování informací, bez kterých se řídicí systémy neobejdou.

Shoda se posuzuje posouzením a zkoušením výrobků. Výrobce nebo dovozce na trh Evropské unie při tom zajišťuje a prohlašuje, že elektrické zařízení splňuje požadavky nařízení. Musí nejdříve vypracovat technickou dokumentaci, která obsahuje obecný popis elektrického zařízení, výrobní výkresy a schémata, popisy pro srozumitelnost a seznam technických dokumentů, jež byly po­užity. Dále musí technická dokumentace obsahovat výsledky výpočtů a provedených zkoušek a zkušební protokoly, popř. s certifikáty akreditovaných zkušeben. Tato dokumentace se uchovává s kopií prohlášení o shodě. Výrobce nebo dovozce musí také provádět nezbytná opatření, aby výrobní postup zajišťoval shodu vyráběných zařízení s technickou dokumentací. Po úspěšném provedení posouzení shody vydá výrobce dokument s názvem ES prohlášení o shodě, které musí obsahovat náležitosti uvedené v nařízení, a na výrobek umístí označení CE. Tím jsou splněny legislativní povinnosti při uvádění výrobku na trh.

Jako součást elektrické bezpečnosti je nutné posoudit i hledisko elektromagnetické kompatibility podle NV 616/2006. Toto nařízení se vztahuje zjednodušeně řečeno na elektrická zařízení obsahující elektronické obvody a části produkující elektromagnetické jevy. Nevztahuje se na výrobky, které svou podstatou nemohou způsobit elektromagnetické vyzařování a budou bez nepřijatelného zhoršení fungovat v přítomnosti elektromagnetického rušení. Smyslem posouzení zařízení z hlediska EMC je ověření, že výrobek uspokojivě funguje v elektromagnetickém prostředí, aniž by sám způsoboval nepřípustné elektromagnetické rušení jiného zařízení.

Aplikované normy jsou zde ČSN EN 55014-1 (Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje – Část 1: Emise), ČSN EN 61000-3-2 (Elektromagnetická kompatibilita – Část 3-2: Meze – Meze pro emise proudu harmonických), ČSN EN 61000-3-3 (Elektromagnetická kompatibilita – Část 3-3: Meze – Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí) a ČSN EN 55014-2 (Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje – Část 2: Odolnost), popř. ČSN EN 61000-6-1 (Elektromagnetická kompatibilita – Část 6-1: Odolnost – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu) a ČSN EN 61000-6-3 (Elektromagnetická kompatibilita – Část 6-3: Emise – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu).

Pro průmysl se aplikují normy ČSN EN 61000-6-2 (Elektromagnetická kompatibilita – Část 6-2: Odolnost pro průmyslové prostředí) a ČSN EN 61000-6-4 (Elektromagnetická kompatibilita – Část 6-4: Emise – Průmyslové prostředí).

Při posuzování shody se i zde používá postup hodnocení a zkoušení výrobků. Výrobce posoudí elektromagnetickou kompatibilitu zařízení na základě příslušných jevů, kdy se vezmou v úvahu všechny běžné určené provozní podmínky a různé konfigurace zařízení. Zpracuje technickou dokumentaci, která obsahuje především celkový popis přístroje a prokázání souladu s harmonizovanými technickými normami. K prokázání jsou jako základ využívány zkušební protokoly s uvedením všech měření, popř. s certifikáty akreditovaných zkušeben. Výrobce vydá ES prohlášení o shodě podle ustanovení nařízení vlády a označí výrobek značkou CE. Výrobce také přijme veškerá nezbytná opatření pro zajištění toho, aby byly výrobky zhotovovány v souladu s technickou dokumentací a s ustanoveními nařízení.

Po splnění technických požadavků se předpokládá, že výrobek je bezpečný z hlediska elektromagnetické kompatibility a je možné jej uvádět na trh v České republice a EU.

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. (EZÚ), zajištuje všechny uvedené zkoušky, certifikaci a službu přípravy dokumentů ES prohlášení o shodě CE Declaration of Conformity.

Díky členství EZÚ v systémech CB, CCA a ENEC může dále poskytnout certifikáty a zkušební protokoly s mezinárodní platností podle příslušných norem IEC a EN, které usnadňují přístup na trhy v zemích všech členů registrovaných v těchto certifikačních systémech.

 (Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.)