Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Centrum podpory talentovaných studentů – Cepot

číslo 8/2006

Centrum podpory talentovaných studentů – Cepot

Na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze vznikla zajímavá iniciativa, jejímž cílem je podpora talentovaných studentů. Položili jsme několik otázek jejímu manažerovi Ing. Pavlu Burgetovi.

Pane Burgete, můžete nám vysvětlit, co je to Cepot?
Cepot je zkratkové slovo a znamená Centrum podpory talentovaných studentů. Centrum vzniklo na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, a jak vyplývá z názvu, jeho hlavním úkolem je podporovat talentované studenty a připravit je nad rámec běžné vysokoškolské výuky na to, co je čeká v praxi: formou tříměsíčních projektů si mohou vyzkoušet práci na úkolech z oboru řízení, automatizace a regulace, jejichž zadavateli jsou z převážné části průmyslové podniky.

Kdo za Cepotem stojí?
Jak již bylo řečeno, centrum vzniklo na FEL ČVUT, konkrétně na katedře řídicí techniky. Financováno je z poloviny z Evropského sociálního fondu a z druhé poloviny z rozpočtu ČR a na jeho realizaci se podílejí další partneři: jako strategický partner společnost Agentura Verema, jako odborní partneři firmy RLC, Sofcon a Wago Elektro a mediálním partnerem je společnost Bael.

Co Cepot přináší talentovaným studentům? A jak vlastně talentované studenty vybíráte?
Cepot nabízí různá zadání projektů. Jestliže některé zadání studenta zaujme, musí zpracovat přihlášku projektu. Již v ní musí prokázat, že o daném tématu něco ví, že má představu, jak bude zadání řešit, a že dokáže sestavit časový plán projektu. Přihlášku nejprve oponuje zadavatel a nezávislý posuzovatel a s těmito posudky ji potom dostane výběrová komise, která rozhodne, zda bude projekt přijat. Projekt je realizován vždy v tříměsíčních cyklech, student musí v jeho průběhu konzultovat řešení se zadavatelem a především vykazovat a dokumentovat odvedenou práci. Po třech měsících je projekt ukončen závěrečnou zprávou, která je opět hodnocena dvěma recenzenty a výběrovou komisí. Je-li projekt v celém svém průběhu i na závěr ohodnocen jako úspěšný, student dostává dohodnutou odměnu. V případě dlouhodobých projektů, rozložených do více tříměsíčních cyklů, může za stejných podmínek v projektu pokračovat v dalším cyklu.

Je určeno, na jaké účely může student odměnu použít?
Ne, tato odměna je pro studenta vlastně mzdou za odvedenou práci. V průměru si student může přijít zhruba na deset tisíc korun měsíčně. Máte-li na mysli financování projektu jako takového, např. technického vybavení nebo odborné literatury, o to se stará zadavatel a Cepot.

Podílí se zadavatel na odměně pro studenta?
Zadavatel přispívá na tuto odměnu zhruba 40 %, zbytek nákladů jde z rozpočtu Cepotu.

Získá student ještě něco kromě finanční odměny?
Samozřejmě zkušenost s prací na projektu, která se mu může hodit v budoucím povolání a může ji uvést v profesním životopise. Naší snahou je vybudovat prestižní centrum, které bude mít silný zvuk jak mezi studenty, tak mezi jejich potenciálními zaměstnavateli. Kromě toho jsme pro studenty připravili také nabídku kursů marketingu, společenského vystupování, etiky a budování osobního image. Znalost těchto věcí k osobnosti úspěšného inženýra rozhodně patří. Je tak totiž schopen svou technickou práci prezentovat jak odborné, tak i laické veřejnosti srozumitelným způsobem a je schopen vyvíjený či vyvinutý produkt pochopit nejen technicky, ale i z pohledu marketingového, tj. z pohledu jeho prodejnosti. V mnohých firmách totiž výborný technik nedokáže své technické řešení prezentovat tak, aby je marketingové a obchodní oddělení dokázala dobře zpracovat ve formě obchodní politiky. Při pracovních výjezdech či pobytech v zahraničí studenti neboli budoucí zaměstnanci určitě ocení znalosti o kulturních odlišnostech různých národů, které v našich kursech získají.

Jaký je zájem zadavatelů? Pokud vím, o zadávání diplomových prací příliš velký zájem není.
Diplomové práce se zadávají téměř na rok a půl a to je z pohledu zadavatelů mnohdy příliš dlouhá doba. Naše projekty jsou tříměsíční a to je pro většinu úloh z praxe vhodnější časový úsek. V současné době nemáme nedostatek, ale naopak převis zadání.

Můžete na závěr vyjmenovat některé úspěšné projekty?
Vzhledem k tomu, že první tříměsíční cyklus končí až v září, je trochu předčasné mluvit o úspěšných projektech. Ale z těch zajímavých lze jmenovat např. řízení pece pro vytvrzování optických konektorů (zadavatel: RLC), vývoj komponent pro komunikační protokol Profinet (zadavatel: ANF Data) nebo projekty zaměřené na využití nástroje Processor Expert, které vznikají ve spolupráci s firmou Unis. V nabídce je řízení osvětlení pomocí sběrnice DALI (zadavatelé: Aprolux a Wago), digitálně řízené spínané napájecí zdroje (zadavatel: Unicontrols) nebo autodetekce a identifikace IO modulů (zadavatel: Sofcon). Kompletní seznam, stejně jako další informace o centru Cepot jsou k dispozici na webové stránce www.cepot.cz

Děkuji za rozhovor.

S Ing. Pavlem Burgetem
hovořil Petr Bartošík