Aktuální vydání

celé číslo

10

2022

Chemie, potravinářství a farmacie

celé číslo

Centrální dispečerské pracoviště Přerov – pilotní projekt

Centrální dispečerské pracoviště Přerov – pilotní projekt

Vzhledem k rostoucí rychlosti vlaků a k požadavkům na větší efektivnost řízení se na českých železnicích nyní přechází od ovládání zabezpečovacích zařízení na jednotlivých stanicích k dálkovému řízení rozsáhlejších oblastí. Technické prostředky pro řízení několika sousedících okruhů se soustřeďují do centrálních dispečerských pracovišť (CDP), která vedle obslužných pracovišť dispečerů zpravidla obsahují i velkoplošný projekční zobrazovací systém (VEZO) podávající přehled o situaci na řízených tratích.

Dálkové řízení dopravních procesů

Dálkové řízení vlakové dopravy využívá pro ovládání zabezpečovacích zařízení a pro řízení železniční dopravy progresivní systémy výpočetní techniky. Dálkové řízení zahrnuje tyto operace:

  • přímou obsluhu zabezpečovacího zařízení pro vlakové i posunové cesty ve všech stanicích řízené oblasti,

  • řízení dopravního provozu (např. sledu vlaků) na celé trati a do nejbližších stanic tratí odbočných, tj. rozhodování o organizaci dopravy a vydávání dopravních dispozic, odbočných, tj. rozhodování o organizaci dopravy a vydávání dopravních dispozic,

  • plánování vlakové práce, sestava směnových plánů apod.,

  • vlakotvorné práce ve vybraných stanicích,

  • místní práce, tj. rozvoz a svoz nákladních vozů k místům nakládky a vykládky i obsluhu vleček,

  • řízení dopravního provozu i při mimořádných událostech a poruchách zařízení dopravní cesty.

Centralizace řízení traťových úseků

Pro pilotní projekt centrálního řízení byl vybrán traťový úsek Přerov – Břeclav, protože na něm bylo již při výstavbě koridoru instalováno základní technické vybavení pro dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení a byly zde vytvořeny vhodné podmínky pro implementaci nutných technických prostředků pro centralizaci řízení. Centrální dispečerské pracoviště bylo umístěno do Přerova se záměrem postupně zde vytvořit centrum řízení dopravního provozu pro hlavní tratě Moravy a Slezska. Obdobné centrum pro Čechy se připravuje v Praze.

Traťový úsek Přerov – Břeclav byl při stavbě koridorů rozdělen na pět úsekově řízených oblastí vybavených dálkovým ovládáním zabezpečovacího zařízení (DOZ) typu AŽD DOZ 1, kterým se ovládaly podřízené stanice se staničním zabezpečovacím zařízením (SZZ) typu AŽD ESA 11 a ESA 22. Ovšem řízení relativně malých oblastí (se dvěma až čtyřmi stanicemi), byť vybavených DOZ, není pro řízení dopravních procesů dostatečně efektivní.

Řešení centrálního dispečerského pracoviště

Centrální dispečerské pracoviště (CDP) k dálkovému řízení vlakové dopravy se skládá z jednoho nebo několika dopravních sálů. Každá řízená oblast nebo soustava oblastí má vlastní sál, v němž jsou pracoviště provozního dispečera, traťových a místních dispečerů (dispečerů DO) a dispečera železniční dopravní cesty. Součástí dopravního sálu může být přehledové zobrazení řízené oblasti na velkoplošných zobrazovacích jednotkách (VEZO). Dispečeři DO řídí přímo provoz v přidělené části řízené oblasti a dálkově ovládají zabezpečovací zařízení. Počet obslužných pracovišť dispečerů DO musí být dimenzován na maximální očekávanou intenzitu vlakové dopravy. Přitom je nutné dbát na to, aby nebyla překročena schopnost jednoho dispečera zvládnout řízení provozu v přidělené oblasti.

Dále musí být propracovány vazby na další pracoviště podílející se na řídicím procesu (výpravčí přilehlé stanice odbočné trati). Nelze opomenout zvláštní požadavky na sdělovací zařízení. Je potřeba zajistit nejen traťové spojení s řízenými stanicemi, ale i místní rádiové sítě (MRTS) pro spojení s pracovními četami v kolejišti (posun, údržba) a traťový rádiový systém (TRS) nebo GSM-R pro spojení se strojvedoucím vlaku. Nezastupitelné místo má i informační systém pro cestující (ISC).

Popis centrálního dispečerského pracoviště Přerov

Centralizované řízení trati Přerov–Břeclav je řešeno jako jediná oblast řízená z jednoho sálu v CDP Přerov (obr. 1). K dálkovému ovládání zabezpečovacího zařízení všech patnácti SZZ je použit systém AŽD DOZ 1, tj. dálkové ovládání s nouzovými obsluhami. Systém byl doplněn o nové obslužné funkce související s ovládáním řízené oblasti velkého rozsahu, jako je např. automatické otáčení traťového souhlasu nebo stavění vlakové cesty přes několik stanic jednou volbou. Samozřejmostí je přenos čísel vlaků v reliéfu kolejiště. Ovládání zabezpečovacího zařízení odpovídá základním technickým požadavkům na jednotné obslužné pracoviště (JOP). Dálkové ovládání AŽD DOZ 1 je doplněno o grafickou nadstavbu zabezpečovacího zařízení, která automaticky vede elektronickou dopravní dokumentaci, zobrazuje aktuální výhledovou dopravní situaci a komunikuje s vyššími informačními a řídicími systémy železniční dopravy (např. s informačním systémem operativního řízení – ISOŘ).

Velkoplošné zobrazení (VEZO) kolejiště celé tratě je řešeno formou zálohovaných samostatných bezobslužných pracovišť (BOP). Jsou použity čtyři zobrazovací moduly se zadní projekcí o úhlopříčce 67", které jsou postaveny v řadě vedle sebe. Nad VEZO je umístěno dvanáct monitorů LCD, na které jsou přenášeny obrazy z kamerových systémů v podchodech a nástupištích a informace z odjezdových tabulí osobních vlaků vybraných stanic. Jednotlivé obrazy z kamer a stanic lze volitelně přepínat.

Oblast Přerov–Břeclav je řízena dvěma traťovými a třemi staničními dispečery. Jejich pracoviště (obr. 2) jsou konstrukčně shodná a navzájem plně zastupitelná (zálohování). Za velmi malého provozu může ovládat řízenou oblast jediný dispečer z libovolného pracoviště. Pracoviště těchto dispečerů se skládá ze zadávacího počítače zabezpečovacího zařízení a grafické nadstavby. Traťové spojení AUT, TRS, MRTS je integrováno do společného obslužného terminálu TouchCall. Ve vyvýšené řadě před VEZO mají svá pracoviště operátoři dopravy obsluhující grafickou nadstavbu, kamerové systémy a informační sytém pro cestující INISS, který čerpá data o jízdě vlaků z grafické nadstavby. Hlášení pro cestující je automaticky aktivováno v závislosti na okamžité poloze vlaku.

V samostatné místnosti mají pracoviště dispečer dopravní cesty a provozní dispečer. Dispečer dopravní cesty má k dispozici pracoviště údržby pro ovládání specifických funkcí zabezpečovacího zařízení a pro zobrazování poruchových hlášení. Na jiném obslužném terminálu je umístěna společná indikace poruch EOV (elektrický ohřev výměn), indikace poruch osvětlení v železničních stanicích a na zastávkách, indikace a případné povely EZS (elektronické zabezpečovací signalizace objektů), indikace EPS (elektronická požární signalizace) a přístup na automatizovaný dispečerský systém pro trakční vedení RTIS.

Po vyhodnocení pilotního projektu bude vybudován další sál CDP pro řízení oblasti Polanka nad Odrou – Přerov. Tehdy bude také obsazeno místo provozního dispečera.

Závěr

Realizace pilotního projektu centralizovaného řízení trati přináší cenné poznatky v technických, technologických i organizačních aspektech, které budou zohledněny v návazných stavbách obdobného charakteru.

Pozn.: Obrazový materiál použitý v tomto dokumentu pochází z období výstavby, proto některé systémy nejsou plně v provozu.

Ing. Vlastimil Polach, Ph.D.,
AŽD Praha, s. r. o.
(polach.vlastimil@azd.cz)

Obr. 1. Sál centrálního dispečerského pracoviště v Přerově
Obr. 2. Pracoviště traťových a místních dispečerů v CPD Přerov

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde