Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Celoživotní vzdělávání učitelů automatizace

Dne 31. ledna 2014 se v Liberci uskutečnilo setkání středoškolských učitelů automati­zace pod názvem Kulatý stůl nad výukou automatizace na středních školách. Jeho hos­titeli byly SPŠSE a VOŠ Liberec a Výzkumné centrum Technické univerzity v Liberci (TUL). Spolupořadatelem byla Českomoravská společnost pro automatizaci (ČMSA). Cílem semináře byla diskuse nad výukou automatizace na středních školách a nad pro­středky potřebnými pro výuku. Zájem o problematiku a angažovanost učitelů ilustru­je skutečnost, že přestože byl pátek a první den jarních prázdnin, byla účast překva­pivě vysoká – přibližně 50 účastníků i ze vzdálených koutů republiky.

 

Potřebná literatura

Diskuse byla zahájena sdělením, že prá­vě vyšel druhý díl dvoudílné učebnice Automatizace a automatizační technika (Com­puter Press) a již je dostupný v knihku­pectvích. Z diskuse vyplynula námitka, že dvoudílná učebnice je sice kvalitní, ale pří­liš obsáhlá a vhodná především pro učite­le průmyslových škol s elektrotechnickým zaměřením. Mají k dispozici větší hodino­vou dotaci na výuku automatizace a souvi­sejících předmětů. Autoři sice uvádějí, že obsah učebnice je třeba chápat jako soubor informací, ze kterého by učitelé vybírali té­mata, která budou předkládat svým žákům, přesto je účelné vytvořit ještě učebnici pro průmyslové školy zaměřené na strojírenství a na jiné technologické obory. Měla by být méně podrobná a více názorná. Výklad by měl vystačit s minimem teorie a podporo­vat spíše intuitivní pochopení problematiky s využitím názorných ilustrativních příkla­dů. Účelné je i vytvoření pracovních sešitů s metodikou výuky a s příklady k procvičo­vání. Automatizace je tematicky velmi širo­ký obor. V diskusi zaznělo, že pro potřeby výuky je zapotřebí vytvořit soubor učebních textů pro dílčí obory (např. senzoriku, po­hony, komunikační techniku, zabezpečovací techniku, mechatroniku) jako stavební ka­meny, z nichž by si učitelé pro svou výuku vybírali jen potřebné texty a pro své studen­ty sestavovali „vlastní výukovou mozaiku“. Nemusí jít jen o tištěné texty, postačují tex­ty v elektronické podobě nebo tzv. e-lear­ningové výukové produkty.
 

Semináře a kurzy

Individuální „samostudium“ z psaných textů je ale jen jeden způsob vzdělávání učitelů. Produktivnější a časově méně ná­ročné je absolvování přednášek na odbor­ných seminářích, např. o nových trendech v senzorice, technice pohonů, komunikač­ní technice, zabezpečení, energetice, řízení chytrých domů či o projektování automati­zovaných systémů. Pro zvládnutí některých témat nestačí vyslechnout přednášku (získat znalosti), ale je potřebné získat dovednosti a osobní zkušenosti. K tomu jsou vhodné in­tenzivní kurzy. V diskusi zazněla předběžná nabídka ze strany ČMSA na pořádání série kurzů programování PLC. První by sezna­moval se základy programování PLC podle mezinárodní normy IEC EN 61131-3 (patrně již letos v květnu, po maturitách, asi na SPŠ strojnické v Praze, Betlémská). Zvládnu­tí programovacích jazyků je ale jen nutnou podmínkou profese programátora. Důležitá je znalost metod algoritmizace a metodiky programování úloh z praxe. Proto je další z navrhovaných kurzů zaměřen na metodiku algoritmizace a programování sekvenčních logických úloh, které se nejčastěji vyskytu­jí při řízení technologických procesů (prav­děpodobně v říjnu 2014 na SPŠE a VOŠ v Kutné Hoře). Za témata dalších kurzů je navrhována regulační technika, technická diagnostika, řízení a měření v energetice a chytrých domech.
 

Učební pomůcky, nutnost učit s reálnými přístroji

Vyučovat sice lze jen formou výkladu nebo s využitím simulačních programů (vir­tuální reality), avšak zkušenost s fyzikální realitou je pro studenty nenahraditelná. Pro­to je důležitá dostupnost reálných učebních pomůcek za dostupné ceny.
 

Nutnost celoživotního vzdělávání učitelů

V oboru celoživotního vzdělávání je stá­le co vykonat. Je zřejmé, že vzhledem k dy­namickému vývoji oboru automatizace jde o nekonečný proces – celoživotní vzdělává­ní učitelů odborných předmětů automatizace a souvisejících oborů. Celoživotní vzdělává­ní je ale potřebné i pro odborníky z praxe – i to je naléhavý úkol pro naše odborné ško­ly všech stupňů.
 

Založen Klub odborných učitelů při ČMSA

Ze strany ČMSA (od doc. Ladislava Maixnera) vzešel návrh na vytvoření orga­nizační platformy vyučujících automatizace na středních školách, která by usnadňovala jejich komunikaci a vzájemnou spolupráci při celoživotním vzdělávání a při řešení pro­blémů s výukou tohoto předmětu. Návrh byl bez výhrad přijat a vznikl Klub odborných učitelů při ČMSA (název je pracovní a pa­trně se změní). Současně byl zvolen pěti­členný přípravný výbor. Jeden z jeho členů (Ing. Luděk Fedurca, ludek.fedurca@cfit.cz) pohotově vytvořil portál www.sdua.cz/vitejte. Klub sdružuje odborné učitele předmětu au­tomatizace, mechatronika a souvisejících předmětů na středních odborných školách. Členy mohou být i učitelé automatizace v terciárním školství. Cílem je zvýšit kvalitu a úroveň vzdělávání mládeže v perspektiv­ním a žádaném oboru. Činnost je zaměřena na formování aktuálních potřeb pro výuku předmětů zaměřených na automatizaci a me­chatroniku v oblastech:
  • školní vzdělávací programy předmětů a je­jich obsah,
  • pomůcky pro výuku,
  • učebnice a příručky pro učitele a žáky na podporu výuky,
  • vzdělávací semináře pro učitele (výběr po­třebných témat a iniciace konání seminá­řů),
  • informace o výstavách učebních pomůcek a o novinkách v oboru,
  • vzájemné předávání zkušeností,
  • podílení se na tvorbě i aktualizaci rámco­vých vzdělávacích programů.
 
Klub bude podle potřeby usilovat o zís­kání grantu na podporu projektu, který je v souladu s posláním klubu. Předpoklá­dá se, že plenární shromáždění všech čle­nů se bude konat jednou až dvakrát do roka na některé odborné škole. Členové budou mezi sebou komunikovat elektronickou for­mou. Náklady člena spojené s účastí na ak­cích klubu ponese škola, ve které je člen zaměstnán.
 

Partneři

K partnerství klubu se přihlásily organi­zace: Českomoravská společnost pro auto­matizaci (ČMSA, www.cmsa.cz), Technic­ká univerzita Liberec (TUL, www.tul.cz), Teco a. s. (www.tecomat.com) a odborný časopis Automa spolu se svým vydavate­lem FCC Public. K autorství se nově při­hlásila i firma Ing. Luděk Kohout (www.edumat.cz). Časopis Automa bude jako me­diální partner průběžně seznamovat s na­bídkami partnerů, s aktivitami klubu a s ak­tivními školami. Přejeme Klubu odborných učitelů aktivní a vytrvalé členy i pochopení nadřízených úřadů.
Ladislav Šmejkal