Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Captor a Prisma – efektivní řízení výroby a údržby

číslo 8/2006

Captor a Prisma – efektivní řízení výroby a údržby

Softwarové systémy Captor a Prisma jsou nové produkty na našem trhu určené k řešení úloh informačních systémů třídy MES. Oba produkty vyvinula společnost Sisteplant (http://www.sisteplant.com).

Společnost Sisteplant je renomovaná španělská firma, která se od roku 1984 systematicky zabývá průmyslovou informatikou, zejména vývojem a prodejem informačního systému pro podporu řízení údržby Prisma a informačního systému Captor kategorie MES. Po celou tuto dobu věnuje velkou pozornost zdokonalování uvedených systémů tak, aby vždy byly na současné technické úrovni a vyhovovaly měnícím se potřebám uživatelů. Ve společnosti Sisteplant v současné době pracuje více než 70 převážně vysoce kvalifikovaných pracovníků, vesměs s předchozími zkušenostmi z praxe.

Produkty společnosti Sisteplant nyní používá pro zefektivnění svého řízení mnoho set firem z Evropy a Severní i Jižní Ameriky činných zejména v automobilovém, leteckém, potravinářském, chemickém a papírenském průmyslu, ve strojírenství nebo věnujících se výrobě a zpracování plastů a také správě rozsáhlých areálů a budov (průmyslové areály, nemocnice, státní instituce a banky) a inženýrských sítí. Využívá je i mnoho servisních organizací poskytujících různé druhy služeb.

Společnost Sisteplant má svá zastoupení vedle Španělska v Mexiku, Brazílii a prostřednictvím společnosti CP Data a. s. nyní i v České republice s působností i na Slovensku.

Prisma – systém pro řízení údržby

Počítačem řízený systém údržby (CMMS) Prisma nachází uplatnění v různých odvětvích průmyslu, při správě a údržbě budov a areálů, strojových parků a inženýrských sítí a v servisních organizacích. Systém Prisma, stejně jako dále popsaný systém Captor, je modulární.

Základním modulem systému Prisma je modul reaktivní údržby. V něm jsou uchovávány informace o pracovnících údržby, včetně smluvních, a o organizační struktuře, zařízeních, plánech údržby i příslušné pracovní postupy. Systém Prisma vytváří databázi událostí v souslednosti závada-příčina-náprava. Tím lze výrazně zefektivnit údržbu při opakujících se závadách. Zařízení je možné automaticky sledovat napojením systému Prisma na systémy typu SCADA. Ke komunikaci s pracovníky údržby jsou využívány monitory, miniterminály nebo webové rozhraní. Požadavky na servisní zásah lze posílat e-maily, na mobilní telefony apod. Systém Prisma vyhodnocuje jednotlivé servisní zásahy a umožňuje určit vynaložené náklady, střední dobu mezi poruchami (MTBF) a střední dobu trvání opravy (MTTR). Lze tak odhalit zařízení s výrazně častějšími požadavky na servisní zásah.

Důležitým modulem systému Prisma je modul preventivní údržby. V rámci preventivní údržby se servisní zásahy provádějí podle plánu, který je buďto prostě časový, nebo založený na údaji určitého počítadla (čítače). Tyto plány jsou neustále optimalizovány. Na základě plánů preventivní údržby se kalkuluje potřeba příslušných zdrojů a vyrovnává se jejich pracovní zatížení. Systém na základě dat zpracovává předpovědi údržby, což vede k vyššímu stupni údržby – k tzv. prediktivní údržbě.

V systému Prisma se pro potřeby prediktivní údržby definují měřicí nástroje, měřicí místa a sledované veličiny. Měření může být manuální i automatické. Podle získaných dat lze graficky zobrazit očekávaný vývoj a upravit plány preventivní údržby. Systém vyhodnocuje vývojové tendence a může vydávat výstrahy. Data pro systém Prisma se sbírají s použitím systémů typu SCADA, mnoha různých standardních rozhraní, dotykových displejů, systémů čárových kódů apod.

Údržbu ve výrobních podnicích lze výrazně zefektivnit při integraci systému Prisma se systémem Captor. Systém Prisma obsahuje také modul skladů a nákupu náhradních dílů, sledující materiálové položky a jejich parametry, servisní sady, sériová čísla, dodavatele a možné alternativy. S tímto modulem lze v systému Prisma např. velmi snadno evidovat množství a ceny náhradních dílů použitých při jednotlivých servisních zásazích.

Pro zavádění systému Prisma společnost Sisteplant vyvinula metodiku Prismet, jejíž součástí jsou specifické softwarové nástroje usnadňující provedení změn v podniku a zavedení systému řízení údržby efektivně a ve stanovených termínech.

Systém Prisma má široké pole použití. Uplatňuje se ve výrobních společnostech, kde je s jeho podporou zajišťována údržba výrobních i jiných zařízení. Rozšířen je i v nemocnicích a zdravotnických zařízeních a ve společnostech zabývajících se správou budov a areálů. Je-li nutné zajišťovat činnosti údržby a servisu, je systém Prisma vhodným nástrojem pro jejich zefektivnění a přesnou identifikaci nákladů spojených s nimi.

Jednou z organizací využívajících systém Prisma v ČR je společnost Hutní projekt Frýdek-Místek a. s.

Captor – systém pro řízení výroby

Informační systém výrobního podniku (MES) s označením Captor je modulární a konfigurovatelný podle potřeb uživatele. Jeho provázáním s informačním systémem podniku (ERP) se docílí propojení výroby s administrativou. Potřebná vstupní data lze do systému Captor vkládat automaticky, manuálně nebo kombinovaným způsobem. Při manuálním sběru zadává potřebná data do systému Captor operátor z terminálu. Automaticky se data získávají ze strojů prostřednictvím systému SCADA, DCS nebo zvlášť instalovaných snímačů. Pro sběr dat se používají i bezdrátová zařízení, jako jsou čtečky čárových kódů apod. Z terminálu systému Captor je možné komunikovat s jiným terminálem nebo prostřednictvím kontrolního uzlu také s dalšími místy v síti.

Mezi hlavní funkce systému Captor patří řízení výrobních zakázek a jejich sledování prostřednictvím strukturované databáze. Systém Captor zobrazuje stav v podniku v reálném čase v několika úrovních – výrobní centrum, výrobní úsek či závod, vedení podniku. V každé z těchto úrovní lze zobrazit podrobné informace o jednotlivých činnostech probíhajících v podniku a příslušných klíčových ukazatelích výkonnosti (KPI). Způsoby zobrazení je možné snadno přizpůsobovat potřebám uživatelů.

Další důležitou funkcí systému Captor je funkce sledování toků materiálu. Garantováno je obousměrné zpětné vyhledávání – které výrobky jsou vyrobeny z určitého surového materiálu i z jakého materiálu byl vyroben daný výrobek. Při sledování toků materiálu jsou zaznamenány další informace – klíčové ukazatele výkonnosti procesů, sestavy pracovních týmů apod. V rámci výrobního centra umožňuje systém Captor zobrazit vedle dokončené výroby, nevyřešených úkolů a aktuálního stavu zakázky i textové dokumenty, výkresy, obrázky a fotodokumentaci. Tím lze omezit objem tištěné dokumentace na pracovišti a nahradit ji dokumentací v elektronické podobě. Modul správy skladů systému Captor dovoluje řídit vstupy a výstupy ze skladů z terminálu systému v dílně.

Systém Captor nabízí široké možnosti také v oblasti řízení jakosti. Jde o výpočty ukazatelů jakosti, již zmíněné sledování toků materiálu, o správu dokumentace výrobního střediska, o diagnostiku a o řízení údržby. Z nasbíraných či vložených údajů systém vyhodnocuje časové průběhy sledovaných veličin a jejich trendy a sleduje klíčové parametry procesů. Systém Captor se tak stává nástrojem ke zvyšování produktivity a neustálému zlepšování chodu podniku na základě principů štíhlé výroby (lean manufacturing) a Six Sigma. Shromažďuje technické i logistické objektivní informace potřebné k zavedení projektů podle metodiky Six Sigma. Dále nabízí různé nástroje pro realizaci těchto projektů. Například usnadňuje přípravu podkladů pro krátké schůzky hodnotící předešlou směnu i pravidelné schůzky zaměřené na neustálé zlepšování jakosti s automatickým výpočtem hodnot klíčových ukazatelů po jednotlivých výrobních střediscích apod. Velmi užitečným nástrojem k řízení produktivity je také časová lupa. Systém Captor vypočítává hodnoty ukazatelů jako celková účinnost zařízení (OEE), doba trvání výrobního cyklu, doba prostojů apod.

Kombinací systémů Captor a Prisma lze rovněž realizovat integrovaný systém pro řízení údržby. Systém Captor disponuje diagnostikou umožňující řídit výrobní proces podle událostí ve vazbě na manuálně vložené či automaticky získané hodnoty technologických proměnných, logických i spojitých.

Systém Captor je parametrizovatelný produkt nevyžadující žádný speciální hardware ani software. Je kompatibilní s databázemi Oracle i Microsoft SQL Server a s operačními systémy serveru Microsoft Windows NT/2000 i systému Unix. Neklade zvláštní požadavky na pracovní stanice, kterými mohou být standardní PC s operačním systémem Windows. Terminály systému Captor mohou být standardní PC, popř. doplněná displejem s dotykovým ovládáním a čtečkou čárových kódů. Podobně jako pro systém Prisma vyvinula společnost Sisteplant i pro systém Captor vlastní metodu implementace se specifickými softwarovými nástroji usnadňujícími zavedení systému a jeho správu.

Systém Captor je vhodný pro výrobní jednotky s jednicovou produkcí. K jeho významným uživatelům patří zejména podniky automobilového průmyslu, např. společnosti GKN Automotive Inc. a CIE Automotive. Systém Captor používá i mnoho dalších podniků, od menších po velké, z různých oblastí průmyslu.

Závěr

Systémy Captor a Prisma jsou jedny z mála produktů na našem trhu, které byly vyvinuty a určeny přímo pro řešení úloh třídy MES. Jde o modulární stavebnicové systémy nevyžadující žádný speciální hardware ani software a umožňující realizovat takové řešení, které přesně odpovídá požadavkům uživatele, včetně možnosti dalšího rozvoje systému řízení podle budoucích potřeb. Systémy jsou kompatibilní s databázemi Oracle i Microsoft SQL Server a operačními systémy serveru Microsoft Windows NT/2000 i Unix. Jako pracovní stanice postačují standardní PC s operačním systémem Windows.

Systémy Captor a Prisma společnosti Sisteplant jsou implementovány ve více než 790 společnostech v Evropě, Severní a Jižní Americe. V ČR již využívá systém Captor např. společnost CIE Unitools Valašské Meziříčí a letos bude zaveden i v dalších společnostech.

Společnost CP Data, v současné době výhradní zástupce společnosti Sisteplant v ČR, nabízí všechny činnosti potřebné k úspěšnému zavedení systémů Captor a Prisma. Jde o analýzy stavu podniku, návrh konfigurace, zavedení do provozu, zaškolení uživatelů a následné etapy údržby a dalšího rozvoje systémů. Tyto činnosti garantuje tým vyškolených a zkušených odborníků.

Ve spolupráci se společností Sisteplant bude společnost CP Data dále rozvíjet nabídku odborných služeb zaměřených nejen na úspěšné zavedení systémů Captor a Prisma, ale i na využívání metodik optimalizace procesů a zvyšování produktivity výroby.

Ing. Petr Vantuch,
CP Data a. s.

CP Data a. s.
Třída 28. října 1495
738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 877 140
fax: 558 877 178
e-mail: info@cpdata.cz
http://www.cpdata.cz