Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Budoucnost průmyslové automatizace vidím v plné integraci všech řídicích systémů v podniku

Široké zaměření společnosti Schneider Electric sahá od automatizace až po distribuci elektrické energie. Generální ředitel Schneider Electric CZ Olaf Körner má tedy přehled o perspektivách mnoha oborů. Vzhledem k tomu, že si za dobu působení v České repub­lice osvojil český jazyk, mohli jsme si bezprostředně popovídat o současných podmín­kách na trhu v různých oblastech podnikání, o změnách, kterými nyní prochází energe­tika, a také o zásadách podnikání a klimatu ve společnosti Schneider Electric.
 
Společnost Schneider Electric se prezentu­je jako světový expert v ovládání energie. Mohl byste prosím rozvést, na které oblas­ti se firma zaměřuje?
Ano, my jsme expert na ovládání energie a podnikání naší firmy lze rozdělit do pěti směrů: průmysl, energetika, distribuce elek­trické energie, automatizace a zabezpečení budov a IT; v této oblasti dodáváme systé­my pro bezpečné dodávky energie do dato­vých center.
 
Po dvou letech hospodářské recese se rok 2011 jeví jako poněkud příznivější, zvláš­tě pro průmyslové podniky. Ve kterých ob­lastech podnikání vaší firmy vidíte v sou­časnosti dobré vyhlídky na trhu a kde po­ciťujete ještě útlum?
Z krize se nejrychleji dostala energeti­ka, která však v tomto roce stagnuje, pro­tože se v ní příliš neinvestuje. K růstu se již koncem loňského roku vrátil průmy­sl – tam poptávka a odbyt rostou. Výrazně roste i automobilový průmysl, který je tahounem českého hospodářství. Společnost Schneider Electric se zde aktivně podílí na projektech modernizace a rozvoje vý­robních kapacit, kam nyní plynou značné investice. Růst zaznamenáváme i v dodáv­kách do ostatních oborů strojírenské výroby, která je orientována exportně. Všichni čeští exportéři z oblasti strojírenství jsou svázáni s ekonomickou situací západní Ev­ropy, a tudíž vývoj v České republice s ur­čitým časovým zpožděním kopíruje situaci západoevropských ekonomik.
 
Z mého pohledu ještě krizi nepřekonala odvětví, která jsou svázána se stále poměr­ně nízkou poptávkou na lokálním trhu. Proto se z krize velmi pomalu vzpamatovává sta­vebnictví a s ním spojené řízení a zabezpe­čení budov. Restrikce výdajů do státní sféry zase nepříznivě ovlivňují oblast IT, která do­sud stagnuje.
 
Jak tedy hodnotíte celkovou ekonomic­kou situaci společnosti Schneider Electric?
Celkově se společnost Schneider Elect­ric vrátila k růstu, ale v různých oblastech je tento růst jinak rychlý. Některé oblasti jsou ještě v recesi.
 
Společnost Schneider Electric působí v oborech s velkou konkurencí na trhu. Je cena tím nejdůležitějším faktorem pro úspěch výrobků na trhu, nebo zákazní­ci oceňují také poskytovaný servis a dal­ší služby?
Cena je důležitá a musí být samozřejmě na úrovni konkurence. Naštěstí není cena je­diným faktorem – zákazníci dnes chtějí také adekvátní servis. Především již nemají zájem o samostatné výrobky, ale přejí si, abychom vyřešili jejich problém a dodali jim komplet­ní zařízení a služby. Proto je důležité nabízet řady výrobků, které pracují v součinnosti, a poskytovat k nim inženýrink a servis. V po­sledních deseti letech tedy nabývají na důleži­tosti servis a dodávky kompletních systémů, ale cena nikdy neztratila váhu – je třeba po­skytovat výrobky a služby za správnou cenu.
 
Jsou servis a další služby zákazníkům dů­ležitými zdroji příjmů vaší firmy?
Ve firmě Schneider Electric představuje servis víc než deset procent celosvětového obratu. Poskytováním servisu a dalších slu­žeb reagujeme na potřeby zákazníků. Napří­klad v oboru průmyslové automatizace jsou našimi koncovými uživateli výrobci strojů a zařízení. Jsou to specialisté na strojní vy­bavení, a nikoli na automatizaci Pro každou firmu je výhodné soustředit se na svůj obor, proto hledají dodavatele, který jim poskytne i technický servis a další služby.
 
Energetika je obor, který dnes prochá­zí mnoha změnami. Ke slovu přicháze­jí nové zdroje energie, těm se musí přizpůsobit distribuční sítě, hodně se mlu­ví o elektromobilitě. Jaké příležitosti pro vaši firmu vidíte v těchto nových směrech energetiky?
V současnosti stojíme před energetickým dilematem: spotřeba energie roste, zároveň roste její cena. Současně jsme se zavázali, že snížíme emise CO2. Proto nastává mnoho změn v energetickém řetězci a je třeba se za­bývat otázkami, z jakých zdrojů budeme vy­rábět energii a jak bude řešena její distribuce.
 
Vedle výroby a distribuce je stejně důle­žitá, ne-li důležitější, otázka spotřeby ener­gie. Tam jsou ještě velké rezervy a je to oblast, na kterou se soustředí­me. Chceme pomáhat našim zákazníkům snížit energetic­kou náročnost jejich provo­zů a nabízíme jim ověřené a ucelené postupy vedoucí k optimalizaci spotřeby ener­gií. Jsme přesvědčeni a mů­žeme to prokázat, že i v nej­větších provozech lze při­jetím správných opatření ušetřit 30 % energie.
 
Další oblastí je elektro­mobilita, tam jde o to, jaké zdroje energie budou využí­vány v dopravě. V současnos­ti se doprava podílí na spotře­bě energie z 30 až 35 %. Jako alternativa k fosilním palivům se prosazuje elektřina. Naše firma již má konkrétní nabídky na nabíjecí infrastrukturu pro elektromobily.
 
Důležitým oborem společnosti Schneider Electric je průmyslová automatizace. Jaké perspektivy vidíte v tomto oboru?
Budoucnost průmyslové automatizace vi­dím v plné integraci všech řídicích systémů v rámci podniku. To předpokládá přímou vazbu mezi systémy řízení a plánování pod­niku a systémy řízení technologických pro­cesů. Pouze tak mohou uživatelé včas získat všechny relevantní údaje pro správné podni­katelské rozhodování a zároveň mohou mít neustále přehled o nákladech, to znamená o spotřebě materiálu, energetické náročnos­ti atd. Naše koncepce PlantStruxure přináší do průmyslové automatizace vysokou spoleh­livost, bezpečnost a efektivitu.
 
Jedním z oborů působení společnosti Schneider Electric je bezpečnost strojů. Jak se obor vyvíjí a jaké příležitosti v něm nachází vaše firma?
Ano, máte pravdu. Je to naše tradiční ob­last; již od roku 1995 nabízíme techniku pro bezpečnost strojů. S výrobky značky Preven­ta se považujeme v současnosti za lídra trhu. Tento obor má rozměr nejen technický, ale i společenský. Ochrana zdraví při práci je zá­konnou povinností a zároveň dotváří renomé každého zaměstnavatele. Přestože je tato po­vinnost uzákoněna již od roku 2003, je ještě mnoho podniků, které dodnes nejsou patřič­ně vybaveny. Obor prochází mnoha změnami s tím, jak vstupují v platnost nové normy pro bezpečnost. Od 1. 1. 2012 začne platit ČSN EN ISO 13849-1 pro hodnocení bezpečnosti strojů a strojních zařízení. Proto již od začát­ku tohoto roku vedeme osvětu a radíme vý­robcům strojů, jak mají optimalizovat bez­pečnostní systémy, aby vyhověly nové legis­lativě. Máme k tomu dost specialistů a také software Sistema. Pravidelně organizujeme odborné semináře o bezpečnosti, o které je velký zájem.
 
Jakými zásadami se firma Schneider Elect­ric řídí při obchodování, při jednání s do­davateli a s vlastními zaměstnanci?
Máme formulovaná pravidla, jak se mají zaměstnanci chovat, jak mají jednat. Zásadou je čisté podnikání a dodržování všech míst­ních i mezinárodních zákonů pro obchodová­ní. K tomu se každý zaměstnanec naší společ­nosti písemně zavazuje. Stejné jednání oče­káváme od svých dodavatelů. Naší zásadou tedy je podnikat v souladu se zákony a pra­vidly, které jsou přijaty v dané zemi a v Ev­ropské unii.
 
Jaké klima panuje ve společnosti Schnei­der Electric?
Pracuji ve společnosti Schneider Elect­ric na různých pozicích již dvacet let. Za tu dobu se firma hodně vyvinula, pronikla do mnoha nových oblastí a nesmírně se rozší­řil její sortiment. Stala se specialistou na au­tomatizaci a distribuci elektrické energie v různých oblastech. Práce v této společnos­ti mi vyhovuje právě proto, že stále přichá­zí s novými podněty a vstupuje do nových oborů. To mi dává příležitost k profesnímu odbornému růstu.
 
Děkuji za
 rozhovor a přeji mnoho nových impulzů pro Vaši práci.
Rozhovor vedla Eva Vaculíková.
 
Olaf Körner (46) se narodil v německém Halle. Vystudoval Elektrotechnickou univerzitu v Pe­trohradě, obor automatizace. V letech 1991 až 1997 pracoval v oddělení marketingu společnosti Schneider Electric ve Francii. Poté působil šest let ve Schneider Electric v České republice jako marketingový a obchodní manažer a od roku 2003 jako generální ředitel Schneider Electric ve Slovinsku. Od roku 2006 je generálním ředitelem české pobočky Schneider Electric. Je ženatý, má dceru a vedle rodiny se věnuje aktivnímu odpo­činku při golfu. Má rád dobré jídlo a víno a jeho koníčkem je ho i osobně připravovat.
 
Obr. 1. Olaf Körner, generální ředitel Schneider Electric CZ
 

O společnosti Schneider Electric
Kořeny společnosti leží v 19. století v železářském a v ocelářském průmyslu, těž­kém strojírenství a stavění lodí. Ve 20. století se zájem společnosti přesunul k ovládání energie a k automatizaci. Společnost byla založena v roce 1836 ve Francii bratry Eu­gènem a Adolphem Schneiderovými, kteří převzali slévárny Creusot. O dva roky poz­ději založili Schneider & Cie. V roce 1891 se firma zaměřila na zbrojní zakázky, vstou­pila na rozvíjející se trh elektrotechniky a poté (roku 1919) rozšířila své aktivity z Fran­cie do Německa a východní Evropy. Po spojení se skupinou Westinghouse svou činnost obrátila i na výrobu elektrických motorů, elektrického vybavení elektráren a elektric­kých lokomotiv.
 
Po druhé světové válce skupina Schneider postupně opustila zbrojní oblast a zaměřila se na stavebnictví, železářský a ocelářský průmysl a elektrotechniku. Na elektrotechniku a automatizaci se ještě více orientovala v letech 1981 až 1997, kdy převzala firmy Tele­mecanique, Square D a Merlin Gerin. Po akvizici firmy Lexel, evropské dvojky v rozvo­du elektřiny, se skupina v roce 1999 pustila do vývoje instalací na rozvod elektrické ener­gie a byla přejmenována na Schneider Electric. Později (v letech 2000 až 2009) vstoupila do nových oblastí: UPS (zdroje nepřerušovaného napájení), řízení pohybu, automatizace a zabezpečení budov – prostřednictvím akvizicí firem APC, Clipsal, TAC, Pelco, Xantrex a dalších. V současnosti působí firma Schneider Electric ve více než 100 zemí světa a za­městnává více než 100 000 pracovníků.
 

Na českém trhu působí Schneider Electric od roku 1993 a nabízí zde expertní řešení rozvodů elektrické energie, průmyslové automatizace, automatizace a zabezpečení budov i domácností, monitorování a úspor energie a napájení datových center. Obchodní společ­nost Schneider Electric CZ s. r. o. se sídlem v Praze má obchodní pobočku v Brně a v Pís­ku; v Písku je i výrobní závod sériové výroby elektromechanických přístrojů určených pro český i světový trh (prvky pro jištění motorů, stykače, relé, motorové spouštěče, spínače, tlačítkové ovladače aj.). Společnost Schneider Electric a. s. zaměstnává 600 pracovníků a patří mezi nejvýznamnější firmy jihočeského regionu.