Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Bosch Rexroth hlavním členem sdružení ODVA

Přední dodavatel produktů pro automatiza­ci strojní výroby, Bosch Rexroth, se stal hlav­ním členem sdružení ODVA. Posílil tím po­stavení tohoto sdružení, které podporuje ko­munikační standardy založené na protokolu a komunikačním modelu CIP, z nichž vychá­zejí síťové protokoly EtherNet/IP, DeviceNet, CompoNet a ControlNet. Společnost Bosch Rexroth se ve sdružení ODVA připojila k vý­znamným dodavatelům, jako jsou Cisco Sys­tems, Rockwell Automation, Omron a Schne­ider Electric, které jsou rovněž hlavními členy tohoto sdružení. Posílení postavení společ­nosti Bosch Rexroth ve sdružení ODVA po­cítí uživatelé produktů značky Bosch Rexro­th v podobě lepší dostupnosti těchto produk­tů především při zavádění sítí EtherNet/IP.
 
Tímto krokem společnosti Bosch Rexroth překonalo sdružení ODVA kritickou veli­kost mezi organizacemi pro průmyslové komunikací sítě. To přispěje k většímu rozšíření podporovaných standardů a uži­vatelé budou moci s menšími riziky vyu­žívat v automatizovaných systémech pro­dukty od různých dodavatelů, a to povede ke snížení celkových nákladů.

(ev)