Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Biometrické charakteristiky jako nástroj pro identifikaci osob

Biometrické charakteristiky jako nástroj pro identifikaci osob

Dne 6. září 2006 uspořádala Britská obchodní komora v České republice seminář Security Trends – New Technologies. Na semináři vystoupili Tim Best, vedoucí odboru e-Identity Intelligence and Security společnosti Logica CMG UK, Philippe Tarcher z oddělení marketingu EMEA společnosti BT (dříve British Telecom) a Daniel Petrásek, obchodní ředitel společnosti Optaglio z České republiky.

V tomto referátu přinášíme informace o využití biometrických charakteristik pro identifikaci osob. Toto téma bylo obsahem prezentace Tima Besta z firmy Logica CMG. K prezentacím některých dalších řečníků se ještě vrátíme v následujících číslech časopisu.

Tři otázky

Stále více vedoucích pracovníků chce mít přístup k informacím o svém podniku a o tom, co se v něm právě děje, i z domova nebo v průběhu služební cesty, stále více obchodů se uskutečňuje prostřednictvím internetu, stále častěji se využívá teleservis – oprava zařízení na dálku. V časopise Automa se dočtete o tom, že mnohé komponenty řídicích systémů využívají webové služby a jsou dostupné prostřednictvím internetu. Jak ale zajistit, aby k těmto informacím a službám mohli přistupovat jen oprávnění pracovníci? Existuje něco spolehlivějšího než přístupové heslo, které lze odhalit, odcizit, zneužít nebo zapomenout?

Další otázka: jak spolehlivě vyřešit správu přístupu do prostor průmyslových podniků? Nejde jen o zabezpečení proti krádežím, sabotážím nebo průmyslové špionáži. Vhodný přístupový systém přispívá také ke zvýšení bezpečnosti pracovníků. Například při požáru je pro záchranáře významná informace, kolik lidí se vyskytuje v ohroženém prostoru. Rovněž jsou zde i požadavky dohlédacích orgánů: např. do určitých provozů v potravinářské výrobě, ve farmacii nebo tam, kde se pracuje s radioaktivním materiálem, má přístup jen vymezený okruh pracovníků. Jak účinně řídit přístup do vymezených zón?

V poslední době se stále zpřísňují také bezpečnostní opatření na veřejně přístupných místech, jako jsou letiště, nádraží, prostředky veřejné hromadné dopravy, obchodní domy atd. Jde o místa, kde denně projdou stovky a tisíce osob, a zabezpečení zde musí být na jedné straně účinné a na druhé straně nesmí veřejnost příliš obtěžovat. Jak si poradit se zabezpečením zde?

Jedna odpověď

Ve všech třech případech může být řešením využití biometrických charakteristik.

Jaké biometrické charakteristiky se v praxi využívají? Nejstarším a stále významným biometrickým údajem je tvar obličeje. Ten se sice může v čase poněkud měnit a jeho jedinečnost není zaručena, ale snadno se snímá. Proto jsou identifikační průkazy zpravidla opatřeny fotografií – to je totiž nejjednodušší způsob záznamu této biometrické charakteristiky. V moderní době lze fotografii převést do digitální podoby a uložit ji ve vhodném formátu, např. jpg. Pro automatické posouzení shody uložené fotografie s obličejem aktuálně sejmutým kamerou se využívá soubor obličejových biometrických charakteristik.

Obr. 1.

Obr. 1. Přístupový systém s využitím snímání oční duhovky

Další často využívanou biometrickou charakteristikou jsou otisky prstů. Jsou pro každou osobu jedinečné a v čase neměnné. Podobné výhodné vlastnosti má oční duhovka (obr. 1). Nelze zapomenout ani na tak jednoduše zjistitelné biometrické údaje, jako jsou hmotnost a výška. Ty se sice mohou v čase měnit, nicméně jejich náhlé odchylky jsou podezřelé. Nově se využívá např. identifikace podle hlasu a ve vývoji jsou i další metody biometrické identifikace, např. na základě DNA.

Všechny biometrické údaje je třeba nejen pečlivě a bezchybně sejmout, ale také spolehlivě uložit. Data mohou být uložena centrálně, na jednom místě. Dřívější rozsáhlé archivy, především policejní, v nichž se muselo vyhledávat ručně, jsou dnes nahrazovány elektronickými databázemi s pokročilými vyhledávacími nástroji. Mnohdy je výhodnější, jsou-li osobní biometrická data uložena na čipu či jiném vhodném bezpečném paměťovém médiu, které je součástí např. osobního průkazu, cestovního pasu nebo přístupové karty. To záleží na plánu využití dat. V dalším textu jsou uvedeny tři typické případy využití biometrických charakteristik k identifikaci osob.

Příklady z praxe

Při policejním vyšetřování kriminálního činu se z mnoha dílčích údajů zjišťuje okruh potenciálních pachatelů. K dispozici může být např. tvar obličeje bankovního lupiče sejmutý bezpečnostní kamerou, část otisku prstu a hlasový záznam. V policejní databázi lze potom vyhledat osoby, které těmto dílčím znakům s danou pravděpodobností odpovídají. K bezpečné identifikaci se biometrické údaje kombinují, v zásadě nikdy nejde o jeden údaj. To je ovšem úloha poměrně náročná na výpočetní výkon i na čas, a navíc lze vyhledávat jen osoby, které už v policejní databázi jsou.

Při identifikaci osob pomocí elektronického pasu se zjišťuje, zda biometrické údaje uložené na jeho čipu souhlasí s biometrickými údaji aktuálně sejmutými osobě, která pas předložila. V Evropské unii se v současné době na čip ukládají pouze biometrické údaje o tvaru obličeje. Automatická biometrická identifikace podle tvaru obličeje je podstatně spolehlivější než „manuální“ identifikace podle podobenky, přesto se udává, že asi v 10 % případů dochází k chybě a systém hlásí, že aktuální biometrická data nesouhlasí s daty uloženými na čipu. Proto se počítá, že od roku 2009 budou do čipu povinně ukládána i biometrická data získaná z otisku prstu. Při porovnání aktuálního snímku se snímkem uloženým na čipu v tomto případě dochází k mylnému odmítnutí jen v 0,5 % případů. Samostatnou, velmi důležitou kapitolou je zabezpečení dat uložených v čipu proti změně, ať už neúmyslné, nebo při pokusu o padělání pasu. Data jsou elektronicky podepsána a dodatečně je nemůže měnit ani vlastník pasu, ani vydávající instituce. Čip musí být zajištěn také proti neoprávněnému přístupu a kopírování uložených údajů. V EU (včetně ČR) jsou elektronické pasy povinné, ale biometrická data se nekontrolují; kontroluje se pouze aktuálnost dat, elektronický podpis a integrita dat uložených na čipu.

Obr. 2.

Obr. 2. Detail snímání oční duhovky při průchodu terminálem přístupového systému

Podle podobného plánu jako pasy s čipem pracují i přístupové systémy využívající karty s biometrickými charakteristikami. Společnost Logica CMG např. v roce 1999 realizovala projekt v přístavu v Rotterdamu. Všichni řidiči nákladních automobilů oprávnění vjíždět do přístavu byli vybaveni kartami s biometrickými údaji. Tyto karty umožňují regulovat pohyb řidičů automobilů po skladech a výsledkem je zkrácení dob čekání na nakládku a zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti přepravy.

V praxi se lze setkat také s potřebou identifikovat vybrané osoby v davu příchozích. V prezentaci Tima Besta byl uveden další příklad z praxe: identifikace problémových návštěvníků na fotbalového stadionu. Pilotní projekt realizovala společnost Logica CMG na fotbalovém stadionu PSV Eindhoven. Využívají se přitom již existující kamery snímající tribuny. Sejmutý obraz hlediště je analyzován a porovnáván s databází biometrických dat návštěvníků, s nimiž byly v minulosti problémy. Ovšem vzhledem k tomu, že obraz je snímán z poměrně velké vzdálenosti a ne v ideálních světelných podmínkách, je nutné počítat s přiměřeně menší spolehlivostí určení shody biometrických charakteristik. Přesto je možné takto vytipovat podezřelé osoby a ty potom podrobněji sledovat. Systém však naráží na mnoho potíží nejen technických, ale i legislativních. V různých zemích jsou různá pravidla pro to, kdo a jak může záznamy z bezpečnostních kamer ukládat a vyhodnocovat. Návštěvníkům fotbalových utkání je třeba zaručit, že systém nebude zneužit např. civilními bezpečnostními agenturami ke komerčnímu sledovaní vybraných osob. V Nizozemí byly legislativní problémy překonány součinností všech zůčastněných subjektů, ale v jiných zemích může být tato otázka obtížně řešitelná.

Perspektivy

Využití biometrických charakteristik pro identifikaci osob není žádná novinka, ovšem moderní výpočetní technika a nové algoritmy pro posuzování shody biometrických údajů posunují tento identifikační nástroj na kvalitativně novou úroveň. Klesající cena technického vybavení – kamer, snímačů otisků prstů atd. – i potřebného softwaru umožňuje využít posuzování biometrických charakteristik i v oblastech, kde to dříve nebylo myslitelné.
[Podle přednáška Tima Besta přednesené na semináři Britské obchodní komory Security Trends – New Technologies a materiálů poskytnutých firmou Logica CMG.]

(Bk)