Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Bezpečnostní technika Phoenix Contact

Bezpečnostní technika se všemi potřebný­mi certifikáty, s maximální kvalitou a spo­lehlivostí – to je charakteristika nabídky společnosti Phoenix Contact. Sortiment dodávaných prvků prochází neustálým vý­vojem, aby výrobky splňovaly všechny požadavky zákazníků i měnících se bezpeč­nostních norem.
 

Jeden programovatelný modul pro všechny bezpečnostní funkce

 
PSR Trisafe-M je nový kon­figurovatelný rozšiřitelný bez­pečnostní modul od společnos­ti Phoenix Contact. Je to zaří­zení, které svými schopnostmi stojí mezi kategoriemi bezpeč­nostních relé a bezpečnost­ních PLC. Lze k němu připojit všechny bezpečnostní obvody ve strojích a výrobních zaří­zeních, od tlačítek nouzového zastavení, přes světelné závo­ry a mříže, nožní spínače nebo dvouruční ovládání až po dveř­ní spínače. To vše lze monito­rovat pomocí jediného bezpeč­nostního prvku.
 
Relé má šířku pouhých 67,5 mm a umožňuje monito­rovat až dvacet vstupních bez­pečnostních signálů. Dále má čtyři jiskrově bezpečné výstu­py. Základní modul v provedení Trisafe-M lze rozšířit o moduly, které mají osm vstupů a čtyři volitelné vstupy nebo výstupy (obr. 1). Zařízení je certifiková­no pro systémy s úrovní funkč­ní bezpečnosti SIL 3 podle ČSN EN 61508 a pro zařízení s úrov­ní bezpečnosti PLe podle ČSN EN ISO 13849-1 (podle staré normy ČSN EN 954-1 pro za­řízení Kat. 4). K zařízení je možné připojit také modul komunikační brány, pomocí nějž lze údaje z bezpeč­nostních modulů přenášet po průmyslové komunikační sběr­nici do nadřazeného řídicího systému, např. pro jejich vizualizaci či diagnostiku činnosti bezpečnostních modulů.
 
Bezpečnostní logické funkce lze snadno naprogramovat v grafickém konfiguračním softwaru Safeconf (obr. 2; zdarma na strán­kách www.phoenixcontact.cz). Programují se jednoduše funkcí drag & drop a nejsou k tomu třeba žádné znalosti programova­cích jazyků. Nové bezpečnostní prvky se rychle a snadno integrují do již existující­ho systému.
 
V softwaru Safeconf lze spustit simu­lační režim a automatickou kontrolu nasta­vení. To zvyšuje pocit jistoty uživatelů i ve fázi programování bezpečnostních funkcí. Pro nakonfigurování každého modulu sta­čí několikrát kliknout myší. Jednoduchost ovládání snižuje riziko chybného nastave­ní modulu.
 

Flexibilita a bezpečnost se SafetyBridge Technology

 
SafetyBridge Technology je koncepce, která umožňuje vytvářet distribuované bez­pečnostní systémy bez nutnosti použít cent­rální bezpečnostní PLC. Bezpečnostní funk­ce se realizuji v distribuovaných bezpečnostních modulech, kte­ré spolu komunikují prostřednic­tvím současné běžné komunikač­ní sítě a speciálního protokolu. Systém pracuje nezávisle na po­užitém komunikačním systému, ať je to Profibus, Interbus, Profi­net nebo Ethernet. Bezpečnost­ní moduly lze umístit na libovol­ném místě v síti do distribuova­ných I/O stanic InLine.
 
Do vstupního modulu je při­veden signál z příslušného spí­nače, v tomto případě tlačítka nouzového zastavení. Informa­ce o příchodu signálu je odeslá­na prostřednictvím běžné komu­nikační sítě a protokolu SafetyBridge do výstupního modulu, který současně plní funkci bez­pečnostní logické řídicí jednot­ky. Zde se realizuje bezpečnost­ní funkce a vybaví se výstupní signál. Nadřazený řídicí systém může sledovat obousměrnou ko­munikaci mezi bezpečnostními moduly, ale nepřejímá žádné úko­ly související s bezpečnostními funkcemi. Protokol SafetyBridge zabezpečuje komunikaci mezi moduly proti opakovanému do­ručení zprávy, její ztrátě, vložení falešné zprávy, nesprávnému po­řadí doručení zpráv, zničení nebo zpoždění zprávy.
 
K dispozici jsou bezpečnostní vstupní a výstupní moduly vždy s osmi bezpečnostními vstupy nebo výstupy (u dvoukanálového zapojení čtyřmi), které je možné sestavovat do bloků.
 
Také v tomto případě lze ke konfiguraci bezpečnostních I/O kanálů a naprogramování logic­kých funkcí použít volně šiřitel­ný software Safeconf.
Ing. Tomáš Port
(produktový manažer Interface),
Ing. Václav Chytil
(produktový manažer Automation),
Phoenix Contact
 
Obr. 1. Bezpečnostní programovatelný modul PSR Trisafe-M s možností rozšíření o I/O modul a komunikační modul
Obr. 2. Programovací a konfigurační software Safeconf