Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Bezpečnostní systémy Euchner: vždy o krok napřed

Německá firma EUCHNER patří k předním světovým výrobcům komponent určených k zajištění bezpečnosti osob pracujících na strojních zařízeních. Klasické elektromecha­nické bezpečnostní spínače a zámky jsou v poslední době nahrazovány moderními plně kódovanými bezpečnostní systémy, které usnadňují splnění požadavků nové bezpečnost­ní normy ČSN EN ISO 13849-1. Jednou z jejich výhod je i možnost sériového pospojo­vání bez zásadního snížení úrovně bezpečnosti.
 
Sortiment i možnosti využití bezkontaktních bezpečnostních spínačů byly popsány v loň­ském roce v číslech 1 (Nové trendy v technice bezpečnostních spínačů a zámků, str. 12–13) a 8-9 (Bezkontaktní bezpečnostní spínače s využitím RFID, str. 86–87). Připomeňme, že v sor­timentu společnosti Euchner jsou klasické elek­tromechanické a elektromagnetické bezpečnostní spínače a zámky (podle terminologie normy „blokovací zařízení“ a „blokovací zaří­zení s jištěním ochranného krytu“), ale i moder­nější elektronické bezpečnostní systémy a zám­ky, které v jediném přístroji kombinují sníma­cí prvek, vyhodnocovací logiku i bezpečnostní relé. Využívají transpondéry RFID a umožňují plnit mnohem komplexnější úlohy, vyžadova­né u moderních strojů a technologických zaří­zení, při vysoké úrovni bezpečnosti.
 
Tento článek přináší informace o někte­rých novinkách, které firma Euchner uved­la na trh od uveřejnění předchozího článku.
 

Modulární dveřní systém MGB

 
Modulární dveřní systém MGB spojuje osvědčenou i novou techniku – kombinuje totiž mechanické zamykání s bezkontaktním bezpečnostním systémem RFID. Výsledkem je úroveň bezpečnosti PL e podle ČSN EN ISO 13849-1.
 
Systém MGB se skládá z modulu kliky, zamykacího modulu a modulu nouzového otevření. Vše lze spolu libovolně kombinovat. Mechanická konstrukce je přizpůsobe­na snadné montáži na hliníkové nebo ocelo­vé profily se středovou drážkou.
 
Jádrem celého systému je zamykací mo­dul. Podle verze obsahuje bezpečnostní spí­nač nebo zámek s mechanickým nebo elek­trickým zamykáním. Veškeré důležité části zámku jsou kovové, nemůže být tedy poško­zen ani při necitlivém zabouchnutí dveří. Blo­kovací síla je 2 000 N. Otvory v zámku mají kuželový tvar, který navede zamykací kolík do zámku, i přesto, že jsou dveře velmi ne­přesně seřízeny. Po uzamčení je povolená vůle kolíku ve všech směrech 4 mm, takže vibrace za chodu nezpůsobují výpadek čtení transpondérů a následně zastavení zařízení.
 
Systém MGB lze modulárně vybavit např. integrovaným tlačítkem nouzového zastavení, tlačítkem pro start a stop, vnitřní nouzovou klikou pro opuštění chráněného prostoru ze­vnitř apod. Volitelný ovládací modul MGB-C plní funkci malého operátorského panelu.
 
Nově je tento systém k dispozici také s roz­hraním pro Profinet (obr. 1). Použití této sběr­nice redukuje požadavky na kabeláž. Pro kaž­dou funkci jsou stanoveny sekvence vstupních a výstupních bajtů, které se přenášejí prostřed­nictvím sítě Profinet mezi jednotkou MGB a řídicím systémem. Bezpečnostní funkce jsou přenášeny prostřednictvím vyhrazeného bezpečnostního protokolu Profisafe. Významnou výhodou, zvyšující spolehlivost zařízení, je možnost přenášet po sběrnici Profinet diagnostické informace, na jejichž základě je možné v případě potřeby cíleně zasáhnout a odstranit problém bezprostředně po jeho vzniku.
 
Prostřednictvím sběrnice Profinet lze vel­mi snadno nastavovat parametry zařízení. Také nahrání uložené sady parametrů do nového modulu při jeho výměně je velmi snadné, takže celá doba výměny bloku elektroniky je otázkou několika málo minut. Na dosažené úrovni bezpečnosti PL e se přitom nic nemění.
 

Všechny dveře pod dohledem – s vyhodnocovací jednotkou CES-AR-AES

 
Externí vyhodnocovací jednotka CES-AR--AES (obr. 2) je určena pro připojení řetěz­ce až dvanácti sériově pospojovaných elek­tronických spínačů s rozhraním AR. Jednot­ka komunikuje se spínači jen po dvou vo­dičích bezpečnostního obvodu, ale získává z nich přitom detailní informace o jejich sta­vu. Na základě vyhodnocení stavu spínačů ovládá čtyři bezpečnostní kontakty. Jednot­ka umožňuje připojit zpětnou vazbu od spí­načů a zapojit monitorované tlačítko startu. Do nadřazeného systému jednotka předává prostřednictvím čtrnácti monitorovacích vý­stupů nejen informaci o celkovém zabezpe­čení zařízení, ale informace o stavu všech jednotlivých spínačů zvlášť a navíc diagnos­tické informace.
 
Výhody jsou nasnadě:
  • jediný přístroj CES-AR-AES umožňuje sledovat nejen zabezpečení celého zaříze­ní, ale stav všech jednotlivých připojených spínačů,
  • bezpečnostní relé jsou již integrována v přístroji,
  • díky propojení spínačů jen dvěma vodiči bezpečnostního obvodu se šetří náklady na kabeláž.
 

Dveřní závěsy s možností opakovaného nastavení

 
Důležitou součástí ochrany strojů a stroj­ních zařízení jsou závěsy bezpečnostních dveří a krytů s možností opakovaně nastavit spínací bod. Dosud platilo: jestliže je u dveř­ního závěsu nastaven spínací bod, již jej ne­lze měnit. Výsledkem byla sice velká míra bezpečnosti, ale naproti tomu nebylo mož­né bezpečnostní dveře snadno demontovat a po montáži znovu justovat jejich funkci. Protože moderní výroba požaduje modulari­tu a flexibilitu výrobních zařízení, může být původní stav v některých úlohách uživateli pociťován jako nepříjemný problém.
 
Nové dveřní závěsy ESH-ARO (obr. 3) tento problém řeší zcela novou koncepcí me­chaniky nastavení spínacího bodu. Spínací bod lze nyní nejen nastavit v rozmezí úhlů od –10 do +180°, jako u starších verzí zá­věsů, ale také jej libovolně přestavovat. Na bezpečnost manipulace přitom není třeba ani v nejmenším rezignovat, protože po nastave­ní spínacího bodu je mechanika proti neo­právněné manipulaci spolehlivě zabezpeče­na ochrannou čepičkou.
 
Závěsy ESH-ARO mají dva spínací prv­ky. Podle provedení to mohou být dva prv­ky NC nebo jeden NC a jeden NO. Kontakty přenášejí proudy už od 1 mA, čímž vyhovují požadavkům bezpečnostních řídicích systé­mů. Závěsy odolávají velkému mechanickému zatížení a vzhledem ke krytí IP67 je lze použít i v náročných podmínkách průmyslo­vých provozů.
 

Snadný přístup – elektronické klíče EKS Light

 
Často je to právě ta nejjednodušší věc, kte­rá přesvědčí. To je základní myšlenka přístu­pového systému EKS Light od firmy Euchner, založeného na použití bezdrátových transpon­dérů RFID (obr. 4). Systém EKS Light do­plňuje přístupové systémy EKS a EKS FSA o jednodušší verzi systému. Možností použití systému EKS Light je nespočet.
 
A takto to funguje: Každý uživatel dosta­ne EKS-klíč s profilem oprávnění. Tento klíč je nezbytný pro každého, kdo chce vstoupit do oblasti chráněné systémem EKS Light, ať je to např. střežený objekt nebo pracovní oblast stro­je. Data uvedená v klíči jsou po přiložení klí­če k zámku prostřednictvím čtyřbitového roz­hraní předána nadřazenému systému. Zde jsou data interpretována a systém podle oprávnění a stavu, v němž se stroj nachází, vykoná po­třebnou akci, např. povolí vstup. Nadřazeným systémem může být běžný PLC nebo i nejjed­nodušší reléový logický modul. Systém je vel­mi flexibilní a nabízí konstruktérům mnoho možností, jak navrhnout ochranné zóny kolem stroje či zařízení. Vzhledem k tomu, že kom­ponenty systému mají krytí IP67, lze jej použít i v náročných průmyslových podmínkách.
 
Systém EKS Light najde uplatnění pro ří­zení přístupu a jako náhrada hesel v potravi­nářském, farmaceutickém, chemickém nebo automobilovém průmyslu, v logistice, sklado­vém hospodářství apod. Zkrátka všude, kde je třeba zabránit neoprávněné manipulaci s na­stavením stroje nebo zařízení, a předejít tak vzniku situace nebezpečné pro obsluhu nebo pro kvalitu výrobků.
 
Na rozdíl od systémů EKS a EKS FSA je EKS Light vhodný zvláště pro malé, decentralizované úlohy, kde by použití složitějších systémů nebylo ekonomicky výhodné a je­jich funkce by nebyly plně využity. Jeho vý­hody ocení uživatelé také v případech, kdy je třeba systémem řízení přístupu vybavit již existující stroj nebo zařízení. EKS Light nepotřebuje specializovanou centrální řídicí jednotku s databází identifikátorů osob a je­jich oprávnění, stačí jakýkoliv PLC. Naproti tomu je v klíči uložen jen jednoduchý profil oprávnění a není využíván jednoznačný, svě­tově unikátní identifikátor klíče jako u systé­mů EKS a EKS FSA.
 
Systémy EKS a EKS FSA jsou určeny pro náročnější zákazníky. Jejich klíče obsahují sé­riové číslo umožňující jednoznačně identifi­kovat držitele klíče a paměť pro uložení pro­filu přístupových práv. Verze EKS FSA na­víc umožňuje přímo přepínat provozní stavy stroje a plnit bezpečnostní funkce.
 
Obr. 1. Modulární dveřní systém MGB je nyní k dispozici i ve verzi s rozhraním Profinet
Obr. 2. Dveřní závěsy ESH-ARO s možností opakovaně nastavit spínací bod
Obr. 3. Vyhodnocovací jednotka CES-AR-AES
Obr. 4. Přístupový systém EKS Light pro de­centralizované řízení přístupu