Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Bezpečnostní PLC řady AC500-S

Společnost ABB uvádí na trh nová PLC řady AC500-S pro realizaci bezpečnostních úloh do úrovně funkční bezpečnosti SIL 3 podle ČSN EN IEC 61508 ed. 2 a do úrovně vlastností PL e podle ČSN EN ISO 13849-1. Výrobci strojů a zařízení ocení na nových bezpečnostních PLC zejména možnost pro­gramovat bezpečnostní úlohy v jazyce ST (strukturovaný text), patentovanou metodu ověřování uživatelského programu nástro­jem Safety Code Analyser a úplnou integraci do současné platformy AC500, která umožňuje již existující a provozované systé­my s PLC řady AC500 pouhým doplněním modulů z řady AC500-S vybavit certifikova­nými funkcemi zajišťují­cími požadovanou úro­veň funkční bezpečnosti (obr. 1).

 
Systém umožňuje při­pojit bezpečnostní sníma­če a akční členy buď cen­­trálně, nebo jako součást decentralizovaného systému s komunikační sítí Profinet a proto­kolem Profisafe.
 
Všechny bezpečnostní moduly AC500-S jsou dodávány, stejně jako PLC AC500 pro běžné logické řízení, rovněž ve verzi XC pro náročné pracovní prostředí (obr. 2). Jejich pra­covní teplotní rozsah je od –30 do +70 °C, vy­značují se velkou odolností proti vibracím (4·g pro nepravidelné obdélníkové vibrace s kmitočtem 500 Hz a 2·g pro sinusové vibrace do 500 Hz), solné mlze (zkouška podle ČSN EN 60068-2-52), vlhkosti (do 95 %) a agresiv­ním plynům způsobujícím korozi (tj. chemicky aktivním látkám třídy 3C2 až 3C3 podle ČSN EN 60721-3-3). Elektromagnetická kompatibi­lita EMC odpovídá požadavkům zkoušek podle ČSN EN 61000-4-4 (Elektromagnetická kom­patibilita – Část 4: Zkušební a měřicí techni­ka – Oddíl 4: Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů – zkouška odolnosti) a ČSN EN 61000-4-5 (Elektromagnetická kompati­bilita – Část 4: Zkušební a měřicí technika –Oddíl 5: Rázový impuls – zkouška odolnosti).
 
Inovovaný inženýrský nástroj ABB Auto­mation Builder umožňuje programovat bezpeč­nostní funkce nejen v podobě funkčních blo­ků a kontaktních schémat (FB, LD), ale také pomocí programovacího jazyka strukturovaný text (ST; obr. 3) podle normy IEC 61131-3. Možnost využívat matematické a trigonome­trické funkce usnadňuje použití bezpečnost­ních PLC AC500-S k řízení jeřábů, větrných elektráren nebo v robotice. Výhodou je, že vý­sledky složitých matematických výpočtů bez potřeby jejich aproximací schodovitou funkcí jsou velmi přesné. což dále pomáhá zvyšovat úroveň bezpečnosti aplikace. AC500-S pod­poruje i logické funkce včetně implikací (if – then – else). Také je možné jednoduchým a časově úsporným způsobem ze základních knihoven vytvářet i velmi specifické aplikač­ní knihovny složitých bezpečnostních funkcí.
 
Pomocí patentovaného analyzátoru bez­pečnostního kódu Safety Code Analyser, do­dávaného spolu s inženýrským nástrojem Au­tomation Builder, lze snadno ověřit formál­ní správnost bezpečnostní aplikace (obr. 4). Rychlý průběh analýzy zjednodušuje certifi­kaci aplikace.
 
V kombinaci s programovatelnými měniči frekvence od firmy ABB s rozhraním Profi­net, vybavenými standardně funkcí nouzové­ho odpojení momentu STO (Safe Torque Off) a na přání také jinými bezpečnostními funk­cemi, s úrovní funkční bezpečnosti SIL 3 (viz článek níže) je možné jak velmi efektivně re­alizovat řízení, tak zajistit bezpečnost i velmi složitých výrobních zařízení při velmi přízni­vých nákladech.
 
Obr. 1. ABB PLC AC500-S, smíšená instalace bezpečnostních (žlutých) i běžných (šedých) modulů
Obr. 2. Verze AC500-S XC do extrémního prostředí
Obr. 3. Bezpečnostní aplikace pro AC500-S napsaná v jazyce ST
Obr. 4. Výpis formálních chyb nalezených v jinak zcela funkční aplikaci pomocí nástroje Safety Code Analyser