Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Bezpečnostní aplikace Preventa

Bezpečnostní aplikace Preventa

Splnit požadavky na bezpečnost strojů a strojních zařízení je pro jejich konstruktéry mnohdy tvrdý oříšek. Je totiž třeba promýšlet všechny možné stavy, které u stroje mohou nastat, hodnotit je z hlediska rizika a vhodnými opatřeními toto riziko snižovat na přijatelnou mez. Nejde jen o bezpečný provoz, ale stroj musí být bezpečný i při odstávce, údržbě a seřizování.

Ke zvýšení bezpečnosti strojů a strojních zařízení nemalou měrou přispívá automatizační technika: bezpečnostní snímače, spínače, relé, řídicí moduly atd. Jak ale správně sestavit celý bezpečnostní systém, aby byl stroj dostatečně zabezpečen, a přitom bezpečnostní systém negativně neovlivňoval jeho provoz a nezvyšoval jeho cenu více, než je nutné? Výchozím podkladem může být brožura Bezpečnostní aplikace Preventa, vydaná společností Schneider Electric (2006). Odborníkům jistě není třeba připomínat, že společnost Schneider Electric patří v tomto oboru ke světovým špičkám a s bezpečnostními prvky Preventa se lze setkat na mnoha strojích v nejrůznějších průmyslových oborech i v mnoha zemích světa.

Přesto ale, proč upozorňovat na firemní brožuru? Pro to, že v tomto případě nejde jen o prostý výběrový katalog produktů. Brožura je opatřena obecným úvodem do problematiky a mnoha fundovanými poznámkami a doplňky. Jméno překladatele a autora odborného komentáře je zárukou kvality: byl jím, loni bohužel zesnulý, Jiří Hlinovský.

Úvodní kapitola je věnována pracovním úrazům, jejich příčinám a možné ochraně proti nim. Rozsáhlá kapitola je věnována zařízením pro nouzové zastavení, včetně mnoha konkrétních příkladů různých variant zapojení a funkcí. V samostatné kapitole jsou probírána dvouruční ovládací zařízení. Opominuta nejsou ani ochranná oddělující zařízení, která např. zabraňují spuštění stroje při otevřeném krytu, zastaví jej při otevření krytu během provozu apod. Sem patří nejrůznější ochranné dveře, mříže, ale táž bezdotyková ochranná zařízení, např. světelné závory a mříže.

Vysoký počet různých nebezpečí pro obsluhu i údržbáře představují mechanické a hydraulické lisy. Dvě kapitoly brožury jsou proto věnovány právě těmto strojům.

Pozornosti čtenáře by neměly ujít ani přílohy, obsahující definice jednotlivých pojmů (škoda, že nejsou v abecedním pořádku), výklad charakteristických vlastností bezpečnostních funkcí a seznam vybraných norem týkajících se bezpečnosti strojních zařízení.

K jednoznačným kladům brožury patří její vysoká odborná úroveň, srozumitelnost a terminologická čistota. Brožuru je možné si objednat přímo u společnosti Schneider Electric nebo stáhnout ve formátu pdf na webové adrese http://preventa.schneider-electric.cz. Na uvedené adrese je i množství dalších informací o bezpečnostních prvcích Preventa.

(Bk)