Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Bezpečnost tvářecích strojů a nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

číslo 3/2003

Bezpečnost tvářecích strojů a nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Dnem 1. 1. 2003 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ze dne 12. 9. 2001, stanovující bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Je proto nevyhnutelně nutné se v současné době důsledně zabývat problematikou bezpečnosti provozovaných strojních zařízení.

Uvedené nařízení vlády se vztahuje, v souladu s právem Evropské unie, na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, pokud požadavky na bezpečnost provozu a používání zařízení nestanoví zvláštní právní předpis jinak.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. klade důraz zejména na:

  • úplnou provozní dokumentaci k zařízení odpovídající jeho současnému stavu (zahrnuje i návod k používání a údržbě),

  • posouzení nebezpečných prostorů z hlediska rychlosti přiblížení částí těla, kde se musí vycházet z  minimální bezpečné vzdálenosti podle ČSN EN 999 a kde nezbytnou podmínkou pro výpočet a stanovení minimální bezpečné vzdálenosti je měření doběhu beranu tvářecích strojů,

  • zajištění funkční bezpečnosti zařízení, což znamená posoudit stávající provedení obvodů pro bezpečnostní funkce podle ČSN EN 954-1 a následně navrhnout a realizovat změny v jejich zapojení a popř. některé komponenty nahradit novými tak, aby byly splněny požadavky plynoucí ze stanovených kategorií bezpečnosti.

Z uvedených skutečností vyplývá, že problematika bezpečnosti strojních zařízení je široká a není jednoduchá. Zahrnuje všechny stroje a zařízení bez rozdílu data uvedení do provozu. Navíc je třeba rozlišovat, od kterého data je stroj ve firmě provozován. Pokud byl stroj uveden na trh nebo do provozu po 1. 9. 1997, kdy vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 170/1997 Sb., souvisí s tím množství dalších požadavků, zejména však nutnost posoudit shodu vlastností předmětného zařízení s požadavky na bezpečnost podle zákona č. 22/1997 Sb. a souvisejících technických předpisů.

Společnost DEL a. s. má s aplikací bezpečnostních požadavků v oboru tvářecích strojů dlouholeté zkušenosti. Díky tomu může nabídnout komplexní ucelené řešení problematiky minimálních bezpečnostních požadavků podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., zahrnující posouzení strojního zařízení z hlediska požadavků tohoto nařízení včetně zpracování analýzy bezpečnosti, návrhy řešení na odstranění zjištěných nedostatků i jejich realizaci.

Dále je schopna zajistit komplexní řešení problematiky provozování strojů a zařízení (zejména tvářecích) uvedených v České republice poprvé na trh nebo do provozu po 1. 9. 1997, kde podle NV č. 170/1997 Sb. přílohy č. 4 pro vyjmenovaná strojní zařízení je povinná účast autorizované osoby. Autorizovanou osobou pro tvářecí stroje, se kterou firma DEL úzce spolupracuje při řešení požadavků svých zákazníků, je Strojírenský zkušební ústav v Brně (autorizovaná osoba č. 202).

Michal Čech, DEL a. s.

DEL a. s.
Strojírenská 38
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 642 257
fax: 566 621 657
e-mail: del@del.cz
http://www.del.cz

Inzerce zpět