Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Bezdrátové komunikační systémy a bezpečnost mobilních strojů

Je možné bezdrátové sítě WLAN podle IEEE 802.11 použít v časově kritických a bez­pečnostních úlohách? Koncepce black channel a redundance komunikačních kanálů s využitím protokolu Parallel Redundancy Protocol (PRP) umožňují na tuto otázku od­povědět kladně.

Is it possible to use WLAN networks based on IEEE 802.11 in time critical and safety ap­plications? Black tunnel concept and redundant communication channels using Parallel Redundancy Protocol (PRP) allow answering this question positively.
 
Sítě WLAN podle normy IEEE 802.11 (Wi-Fi) se pro svou flexibilitu a snadné pou­žití staly velmi oblíbenými také v průmyslo­vé automatizaci. U mobilních strojů a zařízení je přibližně 70 % odstávek způsobeno ztrátou elektrického kontaktu nebo přerušením kabe­lu. To je voda na mlýn zastánců bezdrátové komunikace. Dalším argumentem pro bezdrá­tové sítě je to, že jsou použitelné i v úlohách, které s kabelovým připojením vůbec nebylo možné realizovat. Jestliže však jde o připo­jení prvků souvisejících s bezpečností – bez­pečnostních PLC, relé, snímačů a akčních členů, je použití Wi-Fi problematické. O sí­tích podle normy IEEE 802.11 se často ho­voří jako o sítích, které nelze použít ani pro komunikaci v reálném čase, ani pro bezpeč­nostní komunikaci. Řízení komunikace není deterministické a rušení může způsobit ztrá­ty paketů nebo dlouhou a nepředvídatelnou dobu latence.
 
Nevýhody stochastických kanálů mohou být kompenzovány paralelní komunikací v několika redundantních kanálech. Uplatňují se při tom metody, které umožňují komunika­ci na různých frekvencích a různými fyzický­mi cestami. Tak lze vytvořit tzv. black channel – bezdrátový komunikační kanál, kte­rý je schopen plnit požadavky soft-real time pro bezpečnostní úlohy. Využívány jsou při tom běžné komunikační prostředky WLAN v kombinaci s protokolem PRP (Parallel Re­dundancy Protocol) podle IEC 62439-3.
 
Spolehlivost a výkonové charakteristiky uvedené v tomto článku jsou odvozeny z mě­ření na experimentální úloze s komunikační­mi uzly SafetyNet p. Při provozních testech autoři využívali funkci echo request (ping) v protokolu ICMP (Internet Control Mess­age Protocol).
 

1. Bezpečnostní úlohy a princip black channel

Základním požadavkem na bezpečnostní systém, tj. systém určený k omezení rizika (podle [7]), je znalost pravděpodobnosti selhání všech komponent systému. Druhým konstrukč­ním principem je diagnostické pokrytí, což v podstatě neznamená nic jiného než možnost spolehlivé detekce chyb. U mobilních strojů pracujících v nepřetržitém provozu vede detek­ce chyby k uvedení stroje do bezpečného sta­vu (zpravidla jde o okamžité zastavení stroje).
 
Součástí bezpečnostního systému je i ko­munikační síť mezi jeho komponentami. Ka­belové propojení je považováno za determi­nistické, což znamená:
  • jestliže nenastala závažná porucha, např. pře­rušení kabelu, komunikace může začít kdy­koliv po určité době od odeslání požadavku,
  • podíl chybně přenesených nebo ztracených dat je znám a během provozu se nemění,
  • jsou známy informace o všech účastnících komunikace připojených na dané médium; počet účastníků se za provozu nemění.
 
U bezdrátových komunikačních systémů je tomu zcela jinak:
  • bezdrátové spojení podléhá vlivům mění­cího se prostředí, rušení a odrazům, takže není možné říci, že spojení, které je v určitém okamžiku funkční, zůstane funkční i po uplynutí doby Δt,
  • podíl chybně přenesených dat se vzhledem k měnícím se vnějším vlivům během pro­vozu mění,
  • na komunikaci mohou mít vliv jiná zaří­zení pracující ve stejném komunikačním pásmu; dokonce mohou vstupovat do komunikace (náhodně nebo záměrně).
Jediným možným řešením pro bezdráto­vou komunikaci v bezpečnostních systémech je využití principu black channel (obr. 1). Bezpečnostní stack cyklicky testuje komu­nikaci, aby zjistil její dostupnost. V případě, že systém detekuje jakékoliv problémy s ko­munikací, uvede se do bezpečného stavu (nej­častěji je to zastavení stroje).
 
Po přidání bezpečnostní vrstvy a bezpeč­nostních stacků chyby v komunikaci již ne­jsou kritické z hlediska bezpečnosti, ale mají neblahý vliv na spolehlivost. Bezpečnostní stacky reagují na chyby v komunikaci a na ja­kékoliv odchylky latence mnohem citlivěji než stacky jiných komunikačních úloh – s vý­jimkou úloh, kde je požadována komunikace s vlastnostmi hard-real time.
 
Navzdory zmíněným problémům se sní­ženou spolehlivostí přináší použití koncep­ce black channel, zvláště ve spojení s Ethernetem, také podstatné výhody. Například je velmi snadné s použitím běžně dostupných komponent kombinovat různé metody komu­nikace, a to i kabelovou i bezdrátovou komu­nikaci (obr. 2).
 

2. Redundance pro zvýšení spolehlivosti bezdrátové sítě

Již bylo zmíněno, že v bezpečnostních úlohách hraje velkou roli synchronizace. Sou­časně jsou velmi citlivé na chyby v komuni­kaci, které vedou k uvedení stroje do bezpeč­ného stavu. Proto je nutné hledat způsoby, jak spolehlivost WLAN zvýšit.
 
Obecná myšlenka zvýšit odolnost etherne­tových sítí, kabelových i bezdrátových, proti poruchám prostřednictvím redundantní přeno­sové cesty je stejně stará jako myšlenka pou­žít Ethernet v průmyslové automatizaci. Stan­dardní Ethernet ovšem používá broadcasting a fyzické smyčky v jeho topologii způsobují chyby v komunikaci, a proto je zde využití re­dundantní přenosové cesty vyloučeno. Zvolit pro zvýšení spolehlivosti sítě redundantní to­pologii je však častým požadavkem, a to nejen v průmyslu. Jak tento problém vyřešit?
 
První metoda, která umožňovala vytvářet redundantní topologii v ethernetových sítích, byl Spanning Tree Protocol (STP). Jeho prin­cip byl publikován již v roce 1990. Metoda se v praxi rozšířila, přestože doba obnovení komunikace, tj. přepnutí na záložní komuni­kační kanál, byla mnohdy řádově v desítkách sekund. Jiné metody v té době k dispozici nebyly, a tak se pracovalo na zlepšení proto­kolu a zkrácení doby obnovení komunikace. Novější protokoly, jako např. Fast MRP (Me­dia Redundancy Protocol), tuto dobu zkrátily na méně než 20 ms, ale tím narazily na fyzic­ké limity této metody. Teprve nová skupina protokolů na spojové vrstvě ISO/OSI tyto li­mity překonala a umožnila realizovat redundantní sítě s nulovou dobou obnovení komu­nikace a bez ztráty paketů.
 

3. Parallel Redundancy Protocol (PRP) ve srovnání s tradičními protokoly STP

Hovoří-li se o redundanci komunikačních sítí, je nutné si vysvětlit základní rozdíl mezi protokoly na vrstvě 3 (síťové) a na vrstvě 2 (spojové) modelu ISO/OSI. Jestliže je priori­tou co nejkratší doba obnovení komunikace, tj. přesměrování na záložní kanál, budou pre­ferovány protokoly na spojové vrstvě. Na roz­díl od dynamického směrování v síťové vrstvě vytvářejí mechanismy protokolů na spojové vrstvě mezi ethernetovými přepínači dočasnou (virtuální) statickou stromovou struktu­ru. Všechny cesty, které nejsou součástí ak­tivní stromové struktury, jsou deaktivovány. Výsledkem je, že mezi dvěma zařízeními je aktivní vždy jen jedna komunikační cesta. Jestliže se síť jakýmkoliv způsobem změní, např. přerušením fyzického spojení, dozvědí se to všichni účastníci ze zprávy TCN BPDU (Topology Change Notification Bridge Pro­tocol Data Unit). V důsledku této události je vytvořena nová stromová struktura, vyhledá­ny a aktivovány záložní cesty a komunikace je obnovena. Během rekonfigurace však ne­lze odesílat ani přijímat žádná data a všechny pakety, které byly v okamžiku výpadku komunikace na cestě, jsou ztraceny.
 
Doba potřebná na rekonfiguraci sítě je silně závislá na topologii sítě a na protoko­lu, který je používán komunikačními mosty sítě. Typická doba obnovení pro klasický STP (označovaný též jako CSTP, Classical STP) je 30 s i více. To je pro většinu komunikačních sítí nepřijatelně dlouhá doba, a proto se CSTP v současné době již nepoužívá. Varianta Ra­pid Spanning Tree Protocol, RSTP, doká­že dobu obnovení zkrátit na několik sekund, popř. i na dobu méně než jedné sekundy.
 
Významného zlepšení lze dosáhnout zjed­nodušením topologie sítě, zejména omezením počtu fyzických smyček. Proto je v průmys­lu dávána přednost kruhové topologii – tedy s jedinou velkou smyčkou. Použitím proto­kolu HIPER Ring (Hirschmann Performan­ce Redundancy Ring), popř. novějšího stan­dardizovaného proto­kolu MRP (Media Re­dundancy Protocol), jenž vychází z původ­ního protokolu HIPER Ring, lze dokonce i pro rozsáhlejší sítě dosáh­nout doby obnove­ní do 200 ms. Při po­užití odpovídajícího hardwaru a s využitím protokolu FastMRP je možné dobu obnovení zkrátit až na 20 ms.
 
Ještě více zkrátit dobu obnovení nelze jinak než tím, že zálož­ní cesta bude aktivní ještě dříve, než je dete­kována ztráta komunikace nebo požadavek na rekonfiguraci sítě. Znamená to, že každý paket musí být odeslán dvakrát, hlavní i zá­ložní cestou. Přesně to je princip nového pro­tokolu zvaného Parallel Redundancy Proto­col, PRP, který byl v roce 2012 standardizo­ván v normě IEC 62439-3.
 
obr. 3 je zřejmé, že PRP používá dvě nezávislé statické komunikační sítě. Výcho­zí komunikace se duplikuje v zařízení nazva­ném RedBox nebo DAN-P (Dual Attached Node for PRP) a je odesílána dvěma porty s identickou adresou zdroje i určení. Na dru­hé straně se stejné zařízení RedBox postará o to, aby byl přijat jen první dorazivší paket a druhý byl ignorován. Každý paket PRP pro­to obsahuje tzv. PRP trailer, šestibajtový úsek obsahující identifikační číslo dané sekven­ce. Velkou výhodou je, že pakety PRP mo­hou být v síti přenášeny jako běžné etherne­tové pakety. Na obr. 3 jsou přenášeny sítěmi WLAN A a WLAN B. Stejně dobře to mo­hou být dvě sítě kabelové LAN nebo kom­binace LAN a WLAN. Zařízení využívající redundantní komunikační infrastrukturu nemusí podporovat ani interpretovat PRP, mo­hou to být zcela běžné prvky komunikační infrastruktury.
 
Shrnuto: PRP je standardizovaný proto­kol, který umožňuje dosáhnout redundance komunikační infrastruktury s nulovou dobou zotavení, tedy s nepřerušitelnou komunikací. A navíc – i v době, kdy komunikace fungu­je normálně, je díky využívání té nejrychlejší ze všech komunikačních cest mezi zdrojem a cílovým účastníkem vlivem PRP zkrácena doba latence.
 

4. Charakteristiky WLAN z hlediska využití PRP

Komunikační sítě podle normy IEEE 802.11 (WLAN, Wi-Fi) jsou bezdrátovou variantou ethernetových sítí podle IEEE 802.3 (LAN). V prostředí WLAN lze tedy bez ome­zení používat všechny protokoly vyšších vrs­tev LAN, např. TCP/IP. Ačkoliv nejnovější verze WLAN používají velmi vyspělé algo­ritmy kódování, obecně sítě WLAN nesplňu­jí požadavky průmyslových úloh na chování v reálném čase, zejména s ohledem na garan­tovanou maximální dobu latence.
 
Na obr. 4 je znázorněno, že v komuni­kačních kanálech WLAN se snadno mohou ztratit pakety nebo se může nepředvídatel­ně prodloužit latence. Je to důsledek rádio­vých interferencí a nedeterministického říze­ní přístupu k médiu (MAC – Media Access Control). Proto jsou sítě WLAN podle IEEE 802.11 obecně považovány za nezpůsobilé pro časově náročné bezpečnostní úlohy vyu­žívající protokoly jako SafetyNET p, OpenSafety, CIP Safety nebo ProfiSafe.
 
Nové varianty WLAN v kombinaci s PRP však přinášejí řešení, jak se se ztrátou dat a rozptylem latence vypořádat. Základní myš­lenou je využít diverzitu frekvencí a algorit­my kódování podle normy IEEE 802.11n, která obsahuje mechanismy, jež omezují vliv rádiových interferencí a maximalizují pro­pustnost komunikačního kanálu. Je však ješ­tě nutné doplnit ji o mechanismy redundan­ce na úrovni paketů se zaměřením na odol­nost proti poruchám komunikačního kanálu.
 
Pro vytvoření paralelních redundant­ních kanálů je využívána diverzita frekvencí. Na obr. 5 je patrné, že je několik možností, jak realizovat dva nezávislé kanály WLAN: první možnost je použít dva nepřekrývající se kanály v tomtéž frekvenčním pásmu, druhá možnost je použít dokonce dvě různá frekvenční pás­ma. V testech popsaných v následujících ka­pitolách byly použity obě možnosti.
 

5. Výsledky laboratorních zkoušek

Bezpečnostní protokoly vyvinuté pro ka­belové přenosy dat jsou velmi citlivé na změ­ny latence (jitter) a na ztrátu paketů a při po­chybnostech o spolehlivosti přenosu se celý stroj uvede do bezpečného stavu – je od­staven.
 
Pro ověření možnosti využití potenciálu PRP u bezdrátových přenosů dat byla nejprve v laboratorních podmínkách testována komu­nikace mezi dvěma bezpečnostními procesory [3]. Topologie sítě (obr. 6) umožňovala sle­dovat přechody do bezpečného stavu vlivem selhání komunikace v obou rádiových kaná­lech samostatně a v obou současně v kombi­naci s protokolem PRP.
 
Výsledky testu jsou shrnuty v tab. 1. Po­čet přechodů do bezpečného stavu vlivem poruch komunikace se při využití protokolu PRP významně zmenšil. V závislosti na době cyklu bezpečnostních procesorů v PLC bylo za dobu jednoho týdne detekováno jen něko­lik přechodů do bezpečného stavu, popř. vů­bec žádný, zatímco při použití jen jednoho kanálu bylo těchto událostí až 100 za den.
 
Analýza odpovědí na výzvu heartbeat ukazuje podobnou situaci (tab. 2): při pou­žití jen jednoho bezdrátového kanálu je rozptyl latence (jitter) více než 100 %, zatímco při uplatnění protokolu PRP klesá na 7 %. Pro srovnání byly tyto parametry změřeny i při propojení ethernetovým kabelem. Je tedy zřejmé, že bezdrátový přenos s protokolem PRP je svou spolehlivostí plně srovnatelný s kabelovým přenosem.
 

6. Zkoušky v provozu

Pro potvrzení výsledků laboratorních zkoušek v průmyslových podmínkách byly realizovány zkoušky u jednoho z předních ně­meckých dodavatelů mobilních strojů. Vzdá­lenost mezi rádiovým vysílačem a přijíma­čem byla přibližně 80 m. V místě pokrytí se vyskytovalo v podstatě vše, co může způso­bovat potíže: byla tam v provozu podniková bezdrátová síť na frekvenci 2,4 GHz, pohybo­vali se tam zaměstnanci s mobilními telefo­ny a sluchátky s připojením prostřednictvím Bluetooth a vyskytovala se tam zařízení pro dálkové ovládání s využitím Bluetooth pracu­jící s maximem povoleného vyzařovacího vý­konu. Navíc se v dráze šíření rádiového sig­nálu pohybovala ramena jeřábů. V prostředí vznikaly četné odrazy a signál se šířil mnoha nepřímými cestami.
 
Při zkouškách, které trvaly celkem týden, byla použita dvě frekvenční pásma, 2,4 GHz a 5 GHz (WLAN podle IEEE 802.11n). Cí­lem bylo omezit vliv rušení a odrazů.
 
Jako kritérium kvality komunikace byl tentokrát zvolen cyklicky odesílaný poža­davek echo request protokolu ICMP (Inter­net Control Message Protocol). Doba ode­zvy na požadavek echo request byla měřena v každém rádiovém kanálu zvlášť a potom v obou dohromady s využitím protokolu PRP. Výsledky jsou shrnuty v tab. 3. Jsou zde shr­nuty výsledky zkoušek komunikace v sepa­rátním kanálu na frekvenci 2,4 GHz, v sepa­rátním kanálu na frekvenci 5 GHz a v obou kanálech s využitím protokolu PRP.
 
Ačkoliv podmínky byly velmi nepříznivé, rádiová komunikace v obou kanálech byla pře­kvapivě stabilní. V noci byl počet ztracených paketů velmi malý (jedna odpověď na echo request jsou dva pakety) a latence byla mezi 1 a 8 ms. V průběhu dne ovšem počet ztrace­ných paketů v obou separátních kanálech výraz­ně vzrostl a latence se prodloužila na více než 50 ms. Kdyby zde byly použity stejné bezpeč­nostní procesory jako při laboratorních zkouš­kách, bylo by mobilní zařízení pro výpadky ko­munikace v podstatě neustále odstaveno.
 
Ve stejné době však při použití dvou ka­nálů a protokolu PRP nebyl ztracen ani jeden paket. Ještě důležitější bylo, že doba odezvy na požadavek echo request byla velmi stabil­ní: průměrně do 2 ms a maximálně do 10 ms.
 
Na základě těchto výsledků lze konstato­vat, že bezdrátovou komunikaci s redundancí a protokolem PRP je možné použít pro ča­sově kritické úlohy dokonce i v nepříznivém prostředí se silným rušením. Tato skutečnost otevírá sítím WLAN nové možnosti použití v průmyslových podmínkách, např. i v oblas­ti bezpečnostních úloh.
 

7. Možnosti použití

Zvýšení spolehlivosti bezdrátových ko­munikačních sítí redundancí s využitím pro­tokolu PRP umožňuje tyto sítě s výhodou využít např. pro řízení jeřábů. Na obr. 7 je příklad využití redundantní WLAN u po­jízdného hydraulického teleskopického jeřá­bu. Zde jsou kombinovány přenosy bezpeč­nostně kritických i obyčejných signálů, včet­ně přenosu záznamu z IP kamery.
 
Bezdrátová komunikace je užitečná pro přenos dat a signálů v rámci jednoho stroje, ale její přednosti ještě více vyniknou tam, kde je třeba synchronizovat práci několika stro­jů. Zde lze využít skutečnost, že síť WLAN je flexibilní a lze do ní podle potřeby připo­jovat další účastníky. Tak je možné vytvořit jednu společnou komunikační síť např. v pří­padě, že na pracovišti pracuje několik jeřábů, jejichž pracovní prostory se mohou překrývat.
 

8. Závěr

Redundance u ethernetových sítí s nulo­vou dobou potřebnou pro obnovení komuni­kace je již skutečností. K dispozici jsou pro­tokoly, jako např. PRP, standardizované me­zinárodními normami. Jejich vlastnosti jsou neocenitelné pro časově kritické úlohy. Je možné je použít i pro sítě WLAN, které jsou potom vhodné dokonce i pro bezpečnostní ří­dicí systémy. Zkoušky v laboratoři i v provo­zu prokázaly výborné vlastnosti sítí WLAN podle IEEE 802.11n v kombinaci s reduncí a protokolem PRP je možné použít pro ča­sově kritické úlohy dokonce i v nepříznivém prostředí se silným rušením. Tato skutečnost otevírá sítím WLAN nové možnosti použití v průmyslových podmínkách, např. i v oblas­ti bezpečnostních úloh.
 

7. Možnosti použití

Zvýšení spolehlivosti bezdrátových ko­munikačních sítí redundancí s využitím pro­tokolu PRP umožňuje tyto sítě s výhodou využít např. pro řízení jeřábů. Na obr. 7 je příklad využití redundantní WLAN u po­jízdného hydraulického teleskopického jeřá­bu. Zde jsou kombinovány přenosy bezpeč­nostně kritických i obyčejných signálů, včet­ně přenosu záznamu z IP kamery.
 
Bezdrátová komunikace je užitečná pro přenos dat a signálů v rámci jednoho stroje, ale její přednosti ještě více vyniknou tam, kde je třeba synchronizovat práci několika stro­jů. Zde lze využít skutečnost, že síť WLAN je flexibilní a lze do ní podle potřeby připo­jovat další účastníky. Tak je možné vytvořit jednu společnou komunikační síť např. v pří­padě, že na pracovišti pracuje několik jeřábů, jejichž pracovní prostory se mohou překrývat.
 

8. Závěr

Redundance u ethernetových sítí s nulo­vou dobou potřebnou pro obnovení komuni­kace je již skutečností. K dispozici jsou pro­tokoly, jako např. PRP, standardizované me­zinárodními normami. Jejich vlastnosti jsou neocenitelné pro časově kritické úlohy. Je možné je použít i pro sítě WLAN, které jsou potom vhodné dokonce i pro bezpečnostní ří­dicí systémy. Zkoušky v laboratoři i v provo­zu prokázaly výborné vlastnosti sítí WLAN podle IEEE 802.11n v kombinaci s redundantní komunikací s využitím protokolu PRP. Bylo ukázáno, že i běžné komunikační pro­středky WLAN lze při uplatnění protokolu PRP použít pro bezpečnostní úlohy s dobou cyklu do 30 ms.
 
Další potenciál zlepšení vlastností sítí WLAN leží v uplatnění dodatečných služeb QoS v infrastruktuře sítě.
 
Literatura:
[1] Hirschmann Automation and Control: Media Re­dundancy Concept. White Paper, Belden, 2011.
[2] IEC 62439-3, Ed. 2.0: Industrial communica­tion networks – High availability automation networks – Part 3: Parallel Redundancy Pro­tocol (PRP) and High-availability Seamless Redundancy (HSR). Standard IEC, 2012.
[3] RENTSCHLEGER, M. – LAUKEMANN, P.: Towards a Reliable Parallel Redundant WLAN Black Channel. In: 9th IEEE International Work­shop WFCS, Lemgo/Detmold, Germany, 2012.
[4] KIRRMANN, H.: Parallel Redundancy Proto­col an IEC standard for seamless redundancy method applicable to hard-real time Industrial Ethernet. Dokument pracovní skupiny IEC SC65C WG15, 2011.
[5] KIRRMANN, H.: HSR – High Availability Seamless Redundancy, Fault-tolerance in Ethernet networks, IEC 62439-3. Dokument pracovní skupiny IEC SC65C WG15, 2012.
[6] IEEE 802.11: IEEE Standard for Information Technology – Telecommunications and Infor­mation Exchange Between Systems – Local and Metropolitan Area Networks – Specific Requirements – Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications. Standard IEEE, 2011.
[7] IEC 61508, Ed. 2: Functional Safety od Elec­trical/Electronic/Programmable Electronic Safety-related Systems. Standard IEC, 2010.
 
(Podle přednášky na první mezinárodní konferenci Mobile Machine Control, červen 2013, Norimberk. Překlad se svolením pořadatele konference, společnosti CAN in Automation, GmbH. Časopis Automa byl mediálním partnerem konference.)
 
Ralf Kaptur, Jürgen Bäsel,
Hirschmann Automation and Control GmbH
 
Obr. 1. Princip koncepce black channel
Obr. 2. Při uplatnění principu black channel je snadné kombinovat kabelové a bezdrátové propojení
Obr. 3. Redundance sítě realizovaná pomocí protokolu PRP
Obr. 4. V sítích WLAN jsou vlivem ztráty signálu nebo interference data opakovaně vysílána, čímž se prodlužuje latence a zvětšuje se její rozptyl (jitter)
Obr. 5. Možnost využití dvou kanálů pro redundantní přenos dat v sítích WLAN [3]
Obr. 6. Topologie laboratorní úlohy testování bezpečnostní rádiové komunikace a PRP
Obr. 7. Pohled na místo, kde byly prováděny provozní testy komunikace
Obr. 8. Využití WLAN u hydraulického autojeřábu
 
Tab. 1. Výsledky testů: počet přechodů do bezpečného stavu vlivem chyb komunikace pro každý kanál zvlášť a s uplatněním protokolu PRP (doba testu: jeden týden)
Tab. 2. Doba odezvy (RTT) na výzvu SHB (doba cyklu: 30 ms, trvání testu: 20 h)
Tab. 3. Výsledky měření v provozních podmínkách