Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Bezdrátová síť od společnosti TURCK

Výrobní sortiment společnosti Banner Engineering zahrnuje pod obchodním ozna­čením „Wireless“ širokou nabídku komponent pro bezdrátové sítě. Při jejich použití lze sle­dovat a kontrolovat vstupní a výstupní signá­ly nebo zajišťovat sériovou komunikaci až na 56 lokalitách. Pro docílení velké spolehlivosti a bezpečnosti využívají tyto systémy při své komunikaci metodu FHSS (Frequency Hop­ping Spread Spectrum), která díky pseudoná­hodnému přelaďování v celém pásmu okolo 2,4 GHz zaručuje velkou odolnost proti inter­ferencím a také vnějším úmyslným zásahům.
 
Prvky nové řady s označením SureCross DX80 mohou nahradit nákladnou kabeláž v mnoha úlohách v průmyslu, zemědělství a energetice, v systémech dodávky vody, při manipulaci s odpady a jejich skladování. Pro­střednictvím této sítě lze přenášet dvouhodno­tové, analogové a sériové signály, např. z ul­trazvukových nebo fotoelektrických sníma­čů, termočlánků a ostatních senzorů teploty nebo z čítačů, a rovněž tak povely a řídicí sig­nály pro čerpadla, ven­tilátory, měniče frekven­ce atd.
 
Vzdálené stanice shromažďují údaje nebo pře­dávají řídicí příkazy mezi senzory a jinými zařízeními a centrální bránou. Tato brána ma­puje vstupy ze vzdále­ných stanic a rozhraní s PLC nebo HMI pro­střednictvím sběrnic Modbus (RS-485) nebo EtherNet/IP.
 
Rádiové moduly řady DX80 jsou určeny pro úlohy, kde je polo­žení kabeláže obtížné nebo cenově nedostupné. Stanice systému DX80 a zařízení, která je monitorují, mo­hou být napájeny stejnosměrným napětím 10 až 30 V DC z bate­rií nebo solárních pa­nelů. Proto není nutné instalovat kabeláž ne­jen pro přenos signálů, ale i pro napájení. Díky tomu se významně sni­žují náklady na instala­ci, která se v rozlehlých oblastech a prostorách navíc zjednodušuje. Z důvodu malé spotře­by energie mohou sta­nice a senzor pracovat celé roky napájené z je­diné baterie.
 
Všechny jednotky systému DX80 mají standardní robustní průmyslová pouzdra se stupněm krytí IP67. Pro mimořádně nepříz­nivé prostředí jsou k dispozici modely určené do prostředí s nebezpečím výbuchu, a to v jis­krově bezpečném provedení Ex i pro třídu I div. 2. Dosah vysílání z uzlu na bránu při pří­mé viditelnosti je 3 km na frekvenci 2,4 GHz nebo 10 km na frekvenci 900 MHz. V obou případech není třeba k provozu rádiové sítě žádná licence. Dosah signálu může být prodloužen nebo přesměrován (např. okolo pří­rodních překážek) přidáním modulů řady DataRadio ve funkci opakovačů.
 
Bezdrátová síť DX80 SureCross je vhod­ná pro množství různorodých úloh, jako jsou např.:
  • monitorování hladin nádrží, ovládání vzdá­lených čerpadel u vodních systémů nebo skladů PHM, sledování úniků při dopravě potrubím (obr. 1),
  • monitorování hladiny, teploty a emisí ply­nů na skládkách; aktivace čerpadel průsa­kové vody (obr. 2),
  • monitorování úrovně plnění nádrží a poloh ventilů při úpravě vody,
  • udržování správné vlhkosti půdy, teploty a vlhkosti vzduchu při pěstování rostlin,
  • kontinuální dálkové monitorování a zá­znam teplot kompostu,
  • dosažení optimálního pracovního toku v provozech používajících automaticky ří­zené vozíky (obr. 3),
  • monitorování teplot a polohy ventilů v par­ních elektrárnách pro identifikaci ztrát energie a plánování oprav,
  • přenos signálů z rotujících a jiných pohyb­livých dílů,
  • přenos provozních hodnot v petrochemic­kém a chemickém průmyslu,
  • přenos signálů v povrchových a hlubin­ných dolech.
V rámci svých bezplatných služeb společ­nost Turck může zpracovat návrh řešení, vy­zkoušet síť v dané úloze a předložit cenovou nabídku. Při realizaci nabízí kompletní do­dávku včetně uvedení do provozu a napojení na informační systém zákazníka.
 
Obr. 1. Sledování ztrát při dopravě potrubím
Obr. 2. Aktivace čerpadla průsakové vody na skládce
Obr. 3. Použití modulu DX 80 na automaticky ovládaném vozíku