Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Bezdotykové měření teploty taveniny v obloukových pecích

Bezkontaktní měření teploty taveniny zlepšuje účinnost obloukových pecí. To je hlavní důvod, proč společnost Siemens vyvinula optický snímač Simetal RCB Temp, kte­rý bezdotykově měří teploty taveniny v roz­sahu přesahujícím 1 500 °C. Systém umož­ňuje zjišťovat teplotu rychleji a častěji než jiné snímače, a dokáže proto lépe určit oka­mžik odpichu. Tím se spoří čas i náklady a zvyšuje bezpečnost procesu.
 
V ocelářských obloukových pecích (obr. 1) se elektrickým obloukem taví že­lezný šrot, popř. kusy surového metalur­gického železa a legury. Při tavení je tře­ba přesně měřit teplotu taveniny. Dříve se do pece manuálně nebo pomocí speciální­ho manipulátoru vkládaly kartuše s odpo­rovým teploměrem určeným na jedno pou­žití. To bylo nákladné a nebezpečné a bylo možné uskutečnit jen omezený počet mě­ření. Optické měření však nebylo možné použít, protože optické snímače byly příliš choulostivé na to, aby bylo možné umístit je uvnitř pece. Společnost Siemens vyvi­nula snímač, který lze instalovat na hořá­ky Siemens RCB, Refining Combined Bur­ner. Hořákem RCB vybaveným tryskou se do taveniny nadzvukovou rychlostí přivádí proud kyslíku, který zvyšuje teplotu mate­riálu protaveného obloukem, oduhličuje ta­veninu a promíchává ji. Při měření teploty se proud kyslíku nahradí proudem inertní­ho plynu, který umožní optickému snímači umístěnému na hořáku „zahlédnout“ povrch ta­veniny a změřit jeho in­fračervené vyzařování. Z něj se potom speciál­ním algoritmem určí tep­lota taveniny. Při měření není nutné otevírat pec ani vypínat ohřev jako v případě měření odporovým snímačem. Sní­mač je umístěn u koře­ne trysky, a je tedy dobře chráněn proti poškození při plnění pece železným šrotem.
 
Vybavit pec tímto mě­řicím systémem je vel­mi jednoduché a lze takto postupovat při každé odstávce a opravě pece. Produktivita pece tím vzroste zhruba o dvě procenta a investice do hořáku se snímačem se vrátí za méně než půl roku.
[Siemens Innovation News, srpen 2011.]
(Bk)
 
Obr. 1. Siemetal RCB Temp umožňuje přesně měřit teplotu taveniny v obloukových pecích