Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Bez návodu k použití není produkt kompletní

Návod k použití je mnoha spotřebiteli chápán jako nutné zlo, jako zbytečný kus papíru vhodný k podložení stolu nebo do sběru. Nejčastější názor na jeho účel vyjadřuje fráze: „Vždyť to stejně nikdo nečte.“ A každý z nás jistě v praxi zažil situaci, kdy raději využil metodu pokus-omyl, než aby ztrácel čas čtením nějaké brožury.
 

Účel návodů

Za negativní přístup k návodům jsou částečně odpovědní i někteří výrobci, kteří na tento dokument nazírají stejným způsobem, a stejně tak přistupují i k samotnému procesu tvorby návodu. Výsledkem jsou přetechnizované, nesrozumitelné textové pasáže, složité technické nákresy, neurčité a neadresné pokyny. To vytváří dojem, že návod je skutečně k ničemu. Spotřebitel mu nerozumí a neřídí se jím. Účelem návodu ovšem není odradit, ale poradit, jak správně a bezpečně používat daný produkt. Kromě tohoto zjevného užitku pro spotřebitele zároveň také chrání výrobce nebo dodavatele proti případným reklamacím vad, vzniklých právě nesprávným používáním výrobku. Mnoho výrobců nedoceňuje tuto velmi důležitou vazbu a návody jimi poskytované jsou často neúplné nebo nedostatečně podrobné. Správně vypracované návody mohou předcházet soudním sporům, jejichž předmětem bývá právě nekvalitní návod, jejž poškozený uvádí jako příčinu vzniku úrazu nebo škody a požaduje nemalé finanční částky jako náhradu.
 

Návod, nebo manuál?

Jediná norma, která usměrňuje tvorbu technické dokumentace v České republice, je norma ČSN EN 62079: Zhotovování návodů – Strukturování, obsah a prezentace. A tato norma nerozlišuje technický návod od provozního manuálu. Také v obecném jazyce jsou termíny „manuál“, „příručka“ a „návod“ považovány za shodné. Specialista na výrobu návodů však mezi těmito dokumenty rozlišuje. Uživatelský návod pro spotřebitele je soubor všech instrukcí potřebných k používání výrobku, tzn. od postupu vybalení či skladování produktu, přes instalaci a nastavení, používání a údržbu až po likvidaci. Provozní manuál se zaobírá pouze provozem samotného zařízení.
 

Co má návod obsahovat?

Ačkoliv se výrobky z různých oborů od sebe liší druhem, určením, složitostí a jinými vlastnostmi, několik požadavků týkajících se návodů k použití je velmi podobných až shodných. Údaje uvedené v návodu mají mít podobnou strukturu a obsah. Požadavky na obecnou strukturu a soubor údajů, které má návod obsahovat, jsou uvedeny v již zmíněné harmonizované evropské normě ČSN EN 62079. Podrobnější požadavky zohledňující specifika různých výrobků jsou uvedeny v příslušné směrnici ES či nařízení vlády pro daný typ výrobku. Například pro klimatizace je od ledna 2010 závazná směrnice 2006/42/EC (NV 176/2008 Sb., kterým se stanovují technické požadavky na strojní zařízení), jež nahrazuje dosavadní směrnici 98/37/ES a NV 24/2003 Sb., a směrnice 2006/95/ES (NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanovují technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí).
 

Proces tvorby návodu

Za návod k použití je odpovědný výrobce. Nicméně k tomuto úkolu může zplnomocnit jinou společnost, která se na tvorbu návodů specializuje. Spoluprací inženýrů, techniků výrobního závodu a specialistů společnosti zpracovávající návody lze dosáhnout technicky přesného, úplného, graficky, metodicky a obsahově korektního výsledku, který odpovídá všem požadavkům stanoveným normami. Příkladem takovéto odborně specializované společnosti v České republice je společnost Z Studio, spol. s r. o., oceněná cenou Best regional TCOOTM score award Europe, která výrobcům a dodavatelům nabízí kompletní služby v oblasti tvorby návodů. Specializuje se nejen na zpracování návodu k jakémukoliv výrobku včetně obrazové nebo fotografické dokumentace, ale také na cizojazyčné překlady rodilými mluvčími – specialisty na daný obor, dále na grafické, tiskové a knihařské zpracování, kompletaci balíčků (např. tištěný návod, průvodce na CD-ROM, garanční příručka a pozornost pro uživatele) a dopravu na sjednané místo kdekoliv v Evropě. Společnost také navázala spolupráci se společností TÜV Süd Czech, s. r. o., působící v oblasti certifikace, inspekce a testování systémů, procesů, výrobků a služeb, která při splnění požadovaných podmínek zaštítí návod svou známkou.
 

Příklad: tvorba návodu ke klimatizaci

Klimatizace je dnes již natolik známá věc, že se většina spotřebitelů cítí být schopna ji správně zapojit, nastavit a používat zcela samostatně, i bez čtení návodu. K němu zpravidla každý sáhne až jako k poslední možnosti, kdy uživatelská metoda pokus-omyl selže a zařízení se nechová tak, jak si jeho obsluha přeje nebo předpokládá. V této chvíli jistě ocení kvalitně zpracovaný návod, plný jednoduchých a výstižných obrázků a jednoznačných textů. Přesně tak by měl totiž návod na obsluhu klimatizace vypadat. Při tvorbě návodu k použití klimatizace je třeba vycházet z předpokladu, že uživatel není technicky zdatná osoba, je to laik, který nemá s produktem žádné zkušenosti a musí být schopen podle návodu produkt správně instalovat, nastavit, spustit, používat a udržovat.
 
Vytváření návodu pro zaběhnuté výrobce nebo dovozce klimatizace je poměrně snadné, protože většinou existuje předchozí verze návodu, která se využije a pro nový model zařízení se pouze přizpůsobí. V praxi to znamená, že struktura a design návodu se zachovají a zamění se pouze některé obrázky či texty.
 
Při vytváření úplně nového návodu nejprve specialista na výrobu návodů navrhne strukturu návodu a zadavatel si podle ní připraví dostupné texty a obrázky. Texty nemusí být nijak obsáhlé, mnohdy stačí marketingové materiály nebo prezentace. Nemá-li zadavatel k dispozici žádné obrázky, specialista zadavatele navštíví a produkt si vyfotografuje (nebo si jej pro to zapůjčí). Obrázky musí uživatele spolehlivě navést k provedení určité činnosti týkající se produktu. V poslední době se upouští od přesných technických výkresů a nákresů a přechází se k jednoduchým, srozumitelným konturovým obrázkům, jejichž výsledné provedení bude pokud možno uživatelsky co nejpříjemnější. Také se daleko více využívají prostorové obrázky v axonometrickém zobrazení. U klimatizací jsou důležitá jasná schémata zapojení zobrazená tak, aby uživatel byl schopen klimatizaci připojit sám správně a podle své potřeby.
 
Na základě dodaných materiálů specialista vytvoří texty a obrázky a grafik navrhne design návodu. První verze návodu je odeslána jako jeden celek ke korekturám zadavateli. Po korekturách a schválení dokumentu jej dostanou znovu do rukou grafici, kteří vytvoří jeho konečnou podobu.
 

Jazykové verze návodu

Návod by měl být napsán v úředním jazyce země spotřebitele. V jednotlivých státech Evropské unie je to většinou zákonný požadavek. Pro překlady je třeba zvolit takovou překladatelskou agenturu, která dokáže zajistit překlady a korektury rodilým mluvčím a navíc specialistou v daném oboru. Tím je zaručena maximální kvalita překladu, a tedy i zachována původní kvalita a srozumitelnost celého návodu. Mezi nejčastěji používané nástroje CAT (Computer Aided Translation) pro překlad technických dokumentů patří software Trados, který pracuje na principu vytváření překladových pamětí a zaručuje jednotnost použité terminologie slov a slovních spojení ve všech dokumentech. Jeho použití je nesmírně výhodné zejména při překladu textů, jejichž části se opakují (předchozí verze návodu, návod pro podobné zařízení apod.). Využitím opakovaných překladů je možné ušetřit v průměru 70 % z běžné ceny překladů a významným rysem využití takovéhoto nástroje je také zachovávání jednoty používané terminologie a možnost vytvářet zákaznické slovníky.
 

Závěr

Článek konstatuje, že z obecného hlediska není mezi termíny „manuál“, „příručka“ a „návod“ žádný rozdíl, avšak specialista na výrobu návodů mezi těmito dokumenty rozlišuje: uživatelský návod je soubor všech instrukcí potřebných k používání výrobku, provozní manuál se zabývá pouze provozem samotného zařízení. Požadavky na strukturu návodu jsou uvedeny v normě ČSN EN 62079 a také v jednotlivých směrnicích ES nebo nařízeních vlády. Podle zákona o ochraně spotřebitele musí každý výrobce poskytnout všechny informace k bezpečnému a správnému používání produktu, a bez návodu je tedy výrobek pouze na polovině cesty na trh. Návod usnadňuje a zefektivňuje používání výrobku. Vytvořit kvalitní návod a nic neopomenout není sice až taková „věda“, ale nekvalitně zpracovaný návod může mít dalekosáhlé důsledky. Proto je vhodné, aby na jeho tvorbě spolupracoval výrobce produktu se specializovanou firmou, která poskytuje komplexní služby v tomto oboru.
 
Mgr. Eva Labudková,
Marek Voltner, Z STUDIO
 
Obr. 1. Každý výrobce musí poskytnout uživateli všechny informace k bezpečnému a správnému používání produktu; srozumitelný, terminologicky a jazykově správný a graficky dobře zpracovaný návod či manuál navíc pomáhá výrobek prodávat
Obr. 2. V návodech se místo pravoúhlých průmětů používají konturové obrázky v axonometrickém zobrazení