Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Bez chaosu v kabelech

Když jde o to, spojit přístrojová zařízení v provozu s vyhodnocovací jednotkou v roz­váděči, nemusí tu být vždy sběrnice. Perfektní alternativou doplňující jednotlivé para­lelní vodiče a sběrnicový systém jsou nové decentralizované I/O moduly s krytím IP67 v kombinaci s bezpečnostním vyhodnocovacím systémem. Uvedené moduly zjednodu­šují instalaci, spoří čas i peníze a zároveň poskytují velkou bezpečnost.
 
Decentralizované moduly digitálních I/O jsou ideální pro stroje a zařízení, u nichž je důležité vyhodnocovat množství signálů ze spínačů a binárních snímačů. Příkladem mo­hou být zařízení pro spékání při vysokých teplotách, která vyrábí společnost FCT Sys­teme GmbH, sídlící v Rauensteinu u Cobur­gu (SRN).
 
V plynové tlakové spékací peci pro práš­kové kovové a keramické materiály (obr. 1) je nutné řídit její atmosféru, tzn. nastavit po­měr přiváděných plynů. Pece jsou odporově vytápěny a pracují s teplotou od 2 000 °C.
 

Výrobek od firmy Pilz ušetří propojovací vodiče a místo v rozváděči

 
Zařízení instalovaná na peci musí mít krytí IP67. Instalace pomocí bezpečnostních mo­dulů firmy Pilz (obr. 2) nepotřebuje podruž­ný rozváděč, ale pouze jeden kabel pro komunikaci a napájení. Šetří se tak náklady a zkracuje doba mon­táže. Bezpečnostní koncept zajiš­ťuje zároveň ochranu člověka i ply­nové tlakové pece.
 
Bezdotykové bezpečnostní spí­nače PSENmag hlídají jak nastave­ní víka tlakové komory, tak uzavře­ní a aretaci víka. Kompaktní tvar bezpečnostních spínačů šetří mís­to. Konektor a kabel umožňují fle­xibilní a rychlou instalaci.
 
Hlídány jsou dále průtok a tep­lota v obvodech oběhu chladicí vody. Celkem se využívá téměř dvacet binárních snímačů. Přímo na stroji jsou nainsta­lovány decentralizované modu­ly digitálních vstupů s krytím IP67. Možnosti připojení sníma­čů a spínačů jsou dvě, buď jedno­kanálově, nebo dvoukanálově. Na jednom zařízení je nainstalováno až pět modulů. Toto vede ke zře­telným úsporám propojovacích vodičů a řadových svorek i místa v rozváděči.
 

Jeden systém pro všechny bezpečnostní funkce

 
Všechny signály snímačů vyhodnocuje konfigurovatelný bezpečnostní řídicí systém PNOZmulti umístěný v rozváděči. Systém hlídá zejména aretaci víka pece, aby se zabrá­nilo nebezpečí exploze při nesprávném uza­vření víka. Hlídány jsou také bezpečnostní omezovače teploty pro ochranu topení, ven­tily pro přívod plynu a hydraulický ventil pro pohyb víka. Aby bylo možné všechny bez­pečnostní funkce včetně nouzového zastavení realizovat, byl základní přístroj PNOZmulti rozšířen o dva reléové moduly. Všechny funk­ce byly snadno nakonfigurovány softwarem PNOZmulti Configurator.
 
Plynová pec pro spékání byla schválena společností TÜV. Jednotlivé funkce, které jsou obsaženy v bezpečnostním konceptu, od­povídají úrovni SIL 3 podle EN/IEC 62061, popř. kategorii PL e podle EN ISO 13849-1.
 
Obr. 1. Plynová tlaková pec pro spékání kovových a ke­ramických materiálů
Obr. 2. Nové digitální vstupní moduly v krytí IP67 určené do provozních podmínek a pro až 64 spínačů a binárních snímačů