Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Barva podle typu úlohy

Německá firma Murrplastik Systemtech­nik je renomovaný výrobce ochran po­hyblivých přívodů energie – vodicích ře­tězů. Tato zařízení umožňují pohyblivé uložení kabelů nebo hadic a zajišťují tak jejich nucené vedení s daným poloměrem ohybu a současně mechanickou ochra­nu před vlivy okolního prostředí. Nabíd­ka velikostí a provedení je velmi široká a rozmanitá, nicméně v tomto článku se zaměříme na provedení určená pro spe­ciální typy úloh.
 
Standardní barva vodicích řetězů, vyrábě­ných z modifikovaného polyamidu vyztuže­ného skleněnými vlákny, je černá. V nabíd­ce firmy Murrplastik jsou také řetězy urče­né pro speciální typy úloh a do speciálního prostředí. Jejich odlišení od běžných řetězů vyraženým symbolem nemusí být na první pohled patrné a nezaručuje jejich nezamě­nitelnost. Firma Murrplastik Systemtechnik řeší tento problém tím, že celé řetězy urče­né pro zvláštní použití označuje odlišnou barvou (obr. 1).
 

Světle šedá barva

 
Světle šedou barvu mají antistatické řetě­zy určené do prostředí s nebezpečím výbu­chu. Tyto řetězy odpovídají směrnici ATEX CE Ex II 2GD pro použití v zónách 1, 2, 21 a 22.
 
Řetězy jsou podle této směrnice certifikovány jako celek a není nutné opě­tovné schválení při jejich výměně nebo úpravě délky řetězu. Kromě ji­ného lze tento typ vodicích řetězů po­užít i v čistých prostorách a ve steril­ním prostředí. Materiálem je uprave­ný polyamid se zvýšenou vodivostí a zlepšenými mechanickými vlast­nostmi (zejména otěruvzdorností). Vodicí řetězy ESD lze použít např. v plničkách lehce zápalných médií, v tiskařských strojích, potravinář­ských provozech, v jednoúčelových strojích při výrobě mikroelektroni­ky apod.
 

Hnědá barva

 
Hnědá barva značí speciální va­rianty řetězů z upraveného polya­midu s vlastnostmi při hoření podle normy UL94, klasifikace V0. V této verzi se vyrábí pouze jeden typ ře­tězu; lze jej použít pro zařízení pra­cující ve veřejných budovách nebo zařízeních, jako jsou např. výtahy, dopravní prostředky, reklamní pou­tače, nebo tam, kde je příslušná po­žární klasifikace požadována.
 

Modrá barva

 
Modré jsou řetězy z materiálu s minimál­ní jímavostí kapalin (polypropylen), určené pro použití v trvale mokrém prostředí. Použití najdou např. v myčkách kolejových vo­zidel, technologických zařízeních pro zpra­cování ryb nebo masa, popř. ve zkušebních zařízeních.
 

Shrnutí a závěr

 
Pouhým pohledem tak lze rozpoznat konkrétní typ vodicího řetězu. Uvedený rozsah variant a možností pokrývá rozsáh­lé požadavky téměř veškerých oborů prů­myslu.
 
Co se týče standardního materiálu (poly­amid), lze také tyto řetězy, běžně dodávané v černé barvě, nabídnout v barevných verzích podle přání zákazníka, nicméně z výrobních důvodů s limitem minimálního odběrové­ho množství. Je tak možné vytvořit barevné kombinace řetězu, např. jako označení trvalé překážky, nebo sladit barvy řetězu a přísluš­ného stroje či zařízení.
 
Ze široké palety možností použití vodi­cích řetězů firmy Murrplastik Systemtech­nik lze ještě krátce připomenout jejich po­užití i ve vakuu a jejich odolnost proti rent­genovému záření nebo žhavým okujím do teploty až 500 °C.
 
S uvedenými produkty se mohou návštěv­níci seznámit také na veletrhu Electron v Pra­ze-Letňanech (číslo stánku 2A10).
Jiří Jakl,
 
Obr. 1. Přehled barevných variant řetězů
Obr. 2. Použití vodicího řetězu v čističce odpadních vod v Nersingenu