Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Balluff na veletrhu Amper 2011

Společnost Balluff každoročně předsta­vuje novinky ve svém výrobním programu. Pro jejich letošní jarní prezentaci zvolila dva veletrhy. V Brně to bude Amper 2011 (29. 3. až 1. 4. 2011) a následující týden bude Bal­luff vystavovat na veletrhu Hannover Messe v německém Hannoveru (4. 4. až 8. 4. 2011). I na tomto veletrhu je zajištěn česky mluví­cí personál – obchodní zástupci z České re­publiky tam budou přítomni od pondělí do čtvrtka. První informace o představovaných novinkách přináší tento článek, více zájemci uvidí přímo na místě.
 

BOS 23K – univerzální optické snímače

 
Jednocestná optická závora, reflexní závo­ra a optický snímač s potlačením vlivu poza­dí – to vše lze najít v typové řadě BOS 23K (obr. 1). Díky velkému dosahu a kompakt­nímu tvaru je umístění snímačů na zařízení snadné a flexibilní. Na loňském veletrhu Han­nover Messe byly poprvé představeny i varianty BOS 23K s laserovým zdrojem světla.
 
Svými špičkovými parametry udělá dojem zejména difuzní optický snímač s potlačením vlivu pozadí s dosahem až 1,2 m. Seřízení snímače výrazně usnadňuje viditelná světelná stopa, která má ostré okraje a je dobře roze­znatelná i za denního světla. Potlačení vlivu pozadí se nastavuje velmi přesně osmnácti­otáčkovým potenciometrem s ukazatelem na­stavené vzdálenosti snímání. Vzhledem k vel­mi malému posunu šedé (3 % při vzdálenosti snímání 600 mm) rozeznává senzor objek­ty různých barev i na velmi lesklém pozadí.
 
Jiné varianty snímačů a závor se nastavují tlačítkem teach-in. Reflexní i jednocestné zá­vory a snímače kromě toho lze nastavovat na dálku. To je zvláště žádané v případech, kdy je snímač namontován na špatně přístupném místě. Snímače a závory je možné nastavovat i dynamicky za provozu zařízení. Jednocest­nou závoru je možné seřizovat na straně sní­mače i světelného zdroje. Tlačítka jsou chrá­něna před náhodnou i úmyslnou neoprávně­nou manipulací. Nastavení snímače usnadňují také ze všech stran viditelné signální LED.
 
Snímače je možné použít i v drsných prů­myslových podmínkách; jejich krytí je IP67. Zapuštění objektivu chrání Fresnellovy čoč­ky před mechanickým poškozením.
 
Na krytu snímače jsou dvě rybinová vedení, umožňující realizovat různé varianty montáže. Kromě toho se ke snímačům dodává množství různého příslušenství. Jmenujme např. úhlo­vý držák BAM01FM, který snímač dokonale chrání před mechanickým poškozením.
 
Snímače lze použít v mnoha oborech průmyslové výroby, např. v automobilovém či dřevařském průmyslu, při výrobě papí­ru, v balicích strojích atd. Uživatelé v těch­to oborech ocení zejména robustní plasto­vé pouzdro, ochranu optiky zapuštěním v pouzdru, velký dosah a rozsah spínacích vzdáleností.
 

Lineární snímač polohy Micropulse BTL 7

 
Lineární snímače polohy Micropulse BTL vynikají svou spolehlivou funkcí. Magneto­strikční princip snímání umožňuje, aby pouz­dro snímače bylo dokonale hermeticky uza­vřeno. Snímání je bezdotykové, prostřednic­tvím magnetického pole.
 
Nejnovější typová řada těchto snímačů BTL7 (obr. 2) nabízí některé zajímavé technic­ké vlastnosti a funkce. V tyčovém provedení je snímač určen zejména pro hydraulické poho­ny. Měřicí systém je uzavřen do pouzdra z ko­rozivzdorné oceli a odolává tlaku až 60 MPa.
 
Běžné verze snímačů BTL7 jsou plně kompatibilní s předchozími typy snímačů BTL a lze je použít k jejich náhradě bez jakýchkoliv konstrukčních úprav. Výměna, např. při servisním zásahu, je snadná a uživa­tel dostane nový snímač s ještě lepšími vlast­nostmi, než měl původní. Nové jsou např. signální LED, které dávají obsluze informa­ci o provozním stavu snímače a usnadňují tak uvedení do provozu i údržbu.
 
Z technických vylepšení je podstatné ze­jména prodloužení měřicího rozsahu až na 7,6 m. Snímač může mít výstup konektorem nebo kabelem; kabelový výstup má krytí IP68 a umožňuje snímač použít i ve velmi drsných podmínkách. Měřit lze i velmi pomalé pohy­by, od 3 mm/s. Dvojitý výstup umožňuje od­měřovat jedním snímačem polohu dvou jezd­ců a např. vyhodnocovat jejich vzdálenost. Pa­rametry snímače se nastavují prostřednictvím rozhraní USB.
 

RFID jednoduše a chytře

 
Systém Easy-ID zabezpečuje spolehlivou dokumentaci průběhu výroby prostřednictví radiofrekvenční identifikace RFID (obr. 3). Pro integraci do různých prostředí jsou v sor­timentu firmy Balluff k dispozici RFID kom­ponenty s paralelním i sériovým rozhraním a rozhraním IO-Link.
 
Easy-ID je zvláště výhodný tam, kde po­stačuje systém read-only, tj. do identifikačních štítků není třeba nic zapisovat a všechna data pro zpětné sledování a dokladování průběhu vý­roby jsou uložena centrálně v řídicím systému.
 
Nejjednodušší a nejvíce flexibilní je sys­tém s paralelním přenosem dat. Jednotlivé komponenty systému mají velmi kompaktní tvary: v některých případech je čtecí hla­vice integrována přímo do vyhodnocovací jednotky, jindy je oddělená a vestavěná do podobného krytu, jaký mají snímače přiblí­žení M12.
 
O variantě se sériovým rozhraním je možné uvažovat např. při náhradě systému se snímači čárových kódů za systém RFID. Komponenty komunikují s řídicím systémem nebo PC prostřednictvím rozhraní RS-232, RS-422 nebo IO-Link. Přístroje lze nakon­figurovat např. tak, aby automaticky přečet­ly údaje ze všech datových nosičů v dané pracovní oblasti a přenesly je do nadřaze­ného systému.
 

Mechanické příslušenství, montážní systém BMS

 
Firma Balluff nedávno vydala nový ka­talog, který představuje kompletní program mechanického příslušenství. Uživatelé zde najdou mechanické držáky a příchytky pro optoelektronické a indukční snímače, mon­tážní systém BMS, nástroje a elektrické pří­stroje – vše, co umožní jednoduše a přes­ně zabudovat snímače na konkrétní místo (obr. 4). Kompaktní a flexibilní příslušen­ství šetří náklady a zkracuje dobu uvede­ní do provozu.
 

Závěrem

 
Na veletrzích Amper a Hannover Messe mohou návštěvníci vidět i mnoho další novi­nek, uvedených na trh v nedávné době, kte­ré už byly čtenářům časopisu Automa před­staveny. Jsou to např. ultrazvukové sníma­če BUS nebo nové varianty snímačů délek Micropulse. Na str. 5 v článku Co uvidíte na veletrhu Amper 2011 v Brně jsou před­staveny nové snímače obrazu BVS Identifi­cation. S pracovníky firmy Balluff je na ve­letrhu možné diskutovat nejen o naprostých novinkách, ale také o nových možnostech použití osvědčené techniky. Vzhledem k ši­rokému sortimentu firmy je námětů na od­borné rozhovory bezpočet.
 
Obr. 1. Optické snímače BOS 23K
Obr. 2. Magnetostrikční snímač polohy Micropulse BTL7 v tyčovém provedení
Obr. 3. Systém Easy-ID
Obr. 4. Montážní systém BMS