Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Automatizovaný termovizní systém pro kontrolu plastových dílů před lisováním a po svařování

V mnoha průmyslových procesech, a pře­devším v automobilovém odvětví jsou jed­notlivé plastové komponenty a finální výrob­ky svařovány z několika menších lisovaných plastových dílů. Postup svařování a použí­vaná technika závisejí na konkrétním materiálu, kterým může být např. polyamid (PA), polyetylentereftalát (PET), polyoxymetylen (POM) či polyfenylenoxid (PPO). Každý materiál má specifické vlastnosti, podstatné pro konečný produkt. To, co je však společ­né pro všechny tyto typy materiálů, je schop­nost absorbovat teplo a následně při dostateč­ném přitlačení vytvořit pevný svarový spoj.

 
Z hlediska praxe je rozhodujícím předpo­kladem dostatečně vysoká a stabilní povrcho­vá teplota obou spojovaných dílů, protože fi­nální vlastnosti svaru jsou z velké části závis­lé na velikosti a rozložení teplot na styčných plochách. Nevhodné rozložení povrchových teplot se může projevit např. netěsnostmi či nedostatečnou pevností svaru. Dosáhnout op­timální povrchové teploty v daném časovém úseku je mnohdy velmi obtížné. Nestačí ale jen měřit teplotu zdroje, neboť rozložení tep­lot na výsledném svaru je naprosto odlišné.
 
Jednou z vhodných metod stanovení po­vrchové teploty na svařovaných plastových dílech je automatická termovizní kontrola na bázi strojového vidění. Pro termovizní kontrolu je určeno zařízení ThermoInspector od společnosti Workswell, která se dlouhodo­bě zabývá návrhem a integrací termokamero­vých systémů v průmyslu. Systém Thermo­Inspector je navržen tak, aby jej bylo možné jednoduše integrovat do existujícího svařova­cího stroje či výrobní linky. Obsahuje termo kameru, vyhodnocovací řídicí jednotku a do­tykový panel pro vizualizaci výstupu z kon­troly. Díky vstupně-výstupní kartě je možné předávat výsledky kontroly řídicímu systému či programovatelnému automatu.
 
Systém ThermoInspector je schopen vy­hodnotit až 50 snímků za sekundu a měřit v teplotním rozsahu 0 až 2 000 °C (v závislosti na konfiguraci a variantě). Uživatel má možnost nastavit až 50 měřicích bodů v da­ném obraze a kontrolovat rozložení teplot podél dotykových ploch svarového spoje. ThermoInspector dále umožňuje nahrává­ní radiometrického videozáznamu, záznam a historizaci jednotlivých výsledků kontrol do Excelu (obecně CSV) a parametrizaci kri­térií kontroly.
 
ThermoInspector může pracovat v součin­nosti se svařovacími stroji na bázi odporové­ho, elektromagnetického, horkovzdušného či infračerveného předehřevu, a dokonce i na no­vých mechanismech pro svařování za použití horkých inertních plynů (Hot Gas Welding).
 
V současné době je systém použit v mno­ha kritických výrobních operacích, např. při výrobě pouzder převodovek, palivových čer­padel či klimatizačních jednotek. Společnost Workswell nabízí zapůjčení systému Thermo­Inspector k jeho vyzkoušení přímo v provozu zákazníka. Na bližší informace se lze dotázat telefonicky na tel. č.: +420 739 428 433 nebo na e-mailové adrese: info@workswell.cz.
Ing. Jan Kovář, Workswell s. r. o.
 

Obr. 1. Systém Workswell ThermoInspector při svařování plastových dílů – ve spodní části je vidět ohřev zachycený systémem během předehřívací fáze, v pravé části je vizualizace kontroly