Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Automatizační přístroje EASY800 a MFD-Titan

číslo 7/2005

Automatizační přístroje EASY800 a MFD-Titan

Přístroje Easy a MFD-Titan patří mezi volně programovatelné přístroje dodávané firmou Moeller. Jsou určeny pro automatizaci řízení technologických zařízení malého až středního rozsahu. Třída těchto přístrojů se, podle zajišťovaných funkcí, dělí na tyto dvě skupiny (obr. 1):

 • přístroje Easy500 a Easy700, které provádějí jen logické (booleovské) funkce, popř. také porovnávají analogové signály,

 • přístroje Easy800 a MFD-Titan, které umožňují vykonávat operace i s několikabitovými slovy, tedy např. aritmetické funkce; přístroj MFD-Titan má navíc grafický displej.

Obr. 1.

Obr. 1. Přístroje Easy719-DC-RC, Easy512-DC-RC, Easy822-DC-TC a MFD-Titan

V poslední době byly nové verze přístrojů Easy800 a MFD-Titan obohaceny o další funkce, o kterých pojednává tento článek. Jde o nové programové možnosti pro přístroje Easy800 a MFD-Titan, tj. nové funkční bloky a u MFD-Titan také o nové zobrazovací funkce.

Novinky u řady Easy800

Novinkami implementovanými v typové řadě Easy800 počínaje přístrojem verze 7 jsou:

 • funkční blok SR: osmimístný posuvný registr pro posouvání jednotlivých bitů nebo 32bitových dvojslov,

 • funkční bloky JC a LB: umožňují přeskakovat provádění jiných funkčních bloků v diagramu funkčních bloků a tím zamezit provádění jejich funkcí,

 • funkční blok TB: tabulková funkce, paměť typu LIFO nebo FIFO (je možné volit způsob výběru dat z tabulky); paměť může obsahovat až šestnáct dvojitých slov,

 • funkční blok MX: datový multiplexer k přepínání jednoho z osmi dvojitých slov na vstupu funkčního bloku na jeho výstup,

 • funkční blok PO: pulsní výstup pro řízení krokových motorků (využívají se výstupy Q1 a Q2 z přístroje Easy, též umožňují vysílat pulsní šířkově modulovaný signál; je možné naprogramovat sekvenci pulsů pro rozběh, pracovní chod a doběh motorku),

 • funkční blok SP: sériový protokol vysílaný z programovacího rozhraní Easy (RS-232) jako řetězec znaků kódu ASCII; protokol může být použit k přenosu dat do tiskárny, monitoru, modemu apod.

Novinky u MFD-Titan

Novinkami implementovanými u přístroje MFD-Titan od verze 5 jsou:

 • funkční bloky SR, JC, LB a TB jako u relé Easy800 (nikoliv MX, PO a SP),

 • nové zobrazovací funkce: sloupcový graf, rolování aktivovaných masek, zlepšené zadávání hesla pro masky, hlášení ve tvaru rastrových obrázků (bitmapa), rolující text, pohyblivé písmo, zadávání žádaných hodnot pro časová relé přímo z displeje a některé další méně významné funkce.

Řízení zavlažovacího zařízení prostřednictvím Easy800 a MFD-Titan

Jako příklad použití lze uvést např. instalaci řídicího relé Easy819 a multifunkčního displeje MFD-Titan v objektu rodinného domu v rámci rozšíření již existujícího „inteligentního systému„ Nikobus.

Obr. 2.

Obr. 2. Řídicí relé Easy819 v hlavním rozváděči rodinného domu (dole uprostřed)

Řídicí relé Easy819 je instalováno do hlavního rozváděče objektu (obr. 2) a multifunkční displej MFD-Titan do centrální místnosti. Obě komponenty jsou vzájemně propojeny datovou sběrnicí Easy-NET.

Součástí požadavků uživatele bylo ovládat zavlažovací systém v automatickém režimu s možností ovládání ručním sepnutím příslušné zavlažovací „větve„. Zavlažovací větve jsou celkem čtyři; z nich jedna je řešena jako kapénková závlaha. Spínání celého zavlažovacího systému je řešeno s ohledem na výkon čerpadla, které umožňuje provozovat vždy pouze jednu jeho větev. Vlastní spínaní se provádí podle nastaveného časového režimu vždy v 03:00 h následujícího dne, a to podle maximální teploty vzduchu v daném dni naměřené venkovním snímačem. Blokování celé automatiky závisí na poruchových stavech (výpadek napájení čerpadla), údaji snímače vlhkosti, zimním provozu (návaznost na systém vytápění), popř. na požadavku automatiku vypnout ručně v hlavním rozváděči. Spuštěním a dokončením cyklu v následujícím dni se zruší současné hodnoty a načtou se nové, určené pro další zavlažovací cyklus. Na multifunkčním displeji jsou zobrazovány poruchové stavy jednotlivých prvků systému, aktuální teplota, přednastavené hodnoty a zablokování zavlažování signálem ze snímače vlhkosti venkovního vzduchu. Při teplotě venkovního vzduchu nižší než 10 °C se závlaha nespustí. Při vyšších teplotách vzduchu je zavlažovací systém spouštěn např. takto (doby jsou nastavitelné uživatelem):

 • do 15 °C na dobu 10 minut,
 • do 20 °C na dobu 20 minut,
 • do 25 °C na dobu 30 minut,
 • nad 25 °C na dobu 40 minut.

Kapénková závlaha je spouštěna dvakrát v týdnu na dobu 30 minut.

Popsanou řídící úlohu realizovala firma Ing. Roman Žurek z Olomouce (e-mail: r.zurek@email.cz).

Ing. Stanislav Gloc,
Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Třebovská 480
562 03 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 519 632
http://www.moeller.cz