Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

ARC Industry Forum Europe 2014 – Securing the Manufacturing Renaissance

Letošní konference ARC Industry Forum Europe, která se bude konat 5. a 6. března 2014 v Amsterdamu, bude trochu jiná než předchozí akce Process Management Academy, na je­jichž tradici navazuje. Podle nové koncepce se zaměří na široké pole témat zajímavých pro koncové uživatele z oblasti výroby s kontinuálními, dávkovými, hybridními i diskrétními vý­robními procesy, tedy nikolik jen na procesní výrobu, jako v předchozích letech.

 
Letošní konference ARC Industry Forum Europe se dotkne zejména těchto témat:
  • nové problémy v oblasti kybernetické bez­pečnosti,
  • integrované inženýrské prostředí,
  • optimalizace spotřeby energie,
  • bezpečnost procesní výroby,
  • software po správu výrobních prostředků, pro simulaci a virtuální výrobu a pro sprá­vu životního cyklu zařízení.
Na dvoudenním fóru vystoupí analytici ze společnosti ARC a další odborníci na průmyslovou automatizaci, kteří budou ho­vořit o trendech v oboru, uvedou příklady úspěšných a zajímavých projektů a podělí se s účastníky o své zkušenosti v plenárních přednáškách a seminářích. Fórum je také pří­ležitostí pro koncové uživatele a zástupce in­ženýrských firem z oblasti automatizace pro navázání kontaktů, výměnu myšlenek a sdí­lení zkušeností.
 

Komu je akce určena?

Fórum je určeno zejména pro ředitele fi­rem, technické a výrobní náměstky a mana­žery, pro vedoucí závodů a provozů, ale také pro všechny odborníky na průmyslovou au­tomatizaci a informační techniku, integraci systémů, řízení výroby a dodavatelských ře­tězců, údržbu, vývoj automatizovaných stro­jů a zařízení, řízení kvality výroby a zajiště­ní bezpečnosti.
 
Součástí fóra budou kromě plenárních přednášek také semináře, které dají účastní­kům širší možnosti diskutovat o trendech vý­voje. Plánovány jsou tyto semináře:
 

Kybernetická bezpečnost

Největší petrochemická firma na světě, Saudi Aramco, byla v srpnu 2012 zasažena počítačovým virem. Virus se do firemního systému dostal zvnějšku, rozšířil se celou interní sítí a zasáhl přibližně 30 000 pra­covních stanic. Všechny pracovní stani­ce musely být postupně odvirovány a zno­vu uvedeny do provozu. Zaměstnanci se do práce mohli vrátit až za několik dnů. Jako preventivní opatření firma zakázala přístup do podnikové sítě na dálku z pro­středí internetu.
 
Průmyslové řídicí systémy jsou stále více navzájem propojeny. Roste počet strojů, regu­látorů, snímačů a akčních členů, které ke ko­munikaci využívají běžné komunikační sítě. Propojení pomáhá zvyšovat produktivitu vý­roby či optimalizovat spotřebu energie, ale také zvyšuje citlivost ke kybernetickým hroz­bám. Pro zajištění úplného zabezpečení prů­myslových závodů před kybernetickými úto­ky zvenku i zevnitř musí být zajištěna si­multánní ochrana na všech úrovních řízení – od dispečerského pracoviště až po úro­veň řízení provozu a od řízení přístupu až po ochranu proti kopírování programů.
 
Základní témata k diskusi jsou:
  • aktuální rizika a hodnocení slabých míst,
  • implementace zabezpečení dat a komuni­kace v příkladech (best practices),
  • identifikace virů a kontrola integrity soft­waru v citlivých aplikacích,
  • mezinárodní standardizace v oblasti zabez­pečení dat a komunikace v průmyslu.

Inženýrské prostředí pro konstruktéry strojů a zařízení

Nabídka softwaru pro konstruktéry rok od roku roste. Inženýrské vývojové nástro­je ale trochu pokulhávají za trendem integ­race aplikací, jak je známa z kancelářských softwarových produktů. Mnohé inženýrské nástroje jsou využitelné jen pro jednu ob­last konstrukce a nejsou kompatibilní s dal­šími nástroji od jiných firem. Avšak situace se mění a na trhu se objevují dodavatelé, kteří se snaží tyto hranice překonat a vytvořit jed­notné, společné rozhraní pro všechny úlohy, od konfigurace pohonů, přes programování PLC až po návrh HMI. Jsou tyto integrova­né nástroje skutečně tak efektivní, jak o nich jejich dodavatelé hovoří? Jaké jsou výhody práce v jednotném, integrovaném prostředí? Jaké jsou výhody opětovného užití jednou na­vržených objektů?
 

Cloud computing a virtualizace

Cloud, privátní cloud a virtualizace jsou prostředky pro zvýšení rychlosti, zlepšení flexibility a snížení nákladů na informační techniku. Jak zavést cloud computing a vir­tualizaci ve výrobním prostředí tak, aby to bylo užitečné, výhodné a bezpečné? Jsou automatizační technici připraveni diskuto­vat o tom s odborníky na informační systé­my? Na tomto semináři vystoupí uživatelé, kteří už v této oblasti mají první zkušenosti. Z diskuse mezi dodavateli a uživateli si bu­dou moci zájemci vytvořit názor na to, zda by cloud computing a virtualizace byly pří­nosem i pro jejich firmu.
 

Správa výroby, distribuce a spotřeby energie

Za posledních několik let byla správa vý­roby, distribuce a spotřeby energie (hospoda­ření s energií; energy management) integro­vána do architektury řídicích systémů. Uživa­telé si vytvořili interní směrnice a referenční postupy. Evropská unie je v tom podporuje regulatorními opatřeními a výrobci nabíd­kou vhodných produktů. V účinnost vstou­pila norma ISO 50001 Systémy managemen­tu hospodaření s energií – Požadavky s ná­vodem k použití. Tento seminář se soustředí zejména na problematiku aktivní správy vý­roby, distribuce a spotřeby energie, v níž hraje velkou roli automatizace. Diskutovat se bude také o tom, jak optimálně řídit výrobu, distri­buci a spotřebu energie v podmínkách nesta­bilních cen na trhu.
 

Industrie 4.0

Projekt Industrie 4.0 byl v poslední době námětem mnoha „odborných“ konferencí a fór. Pod pojmem Industrie 4.0 si ovšem každý představuje něco jiného: digitální továrnu, ky­berfyzikální systémy, samoorganizující se vý­robu, internet věcí a také tzv. čtvrtou průmyslo­vou revoluci. Střízlivější technici berou projekt Industrie 4.0 jako projekt vytvoření platfor­my, kde si budou stroje vyměňovat informace s výrobky. Je to spíš postupný vývoj než revo­luce. Mnozí odborníci se shodují, že potřebná technika je již k dispozici, ale člověk ji za­tím nedokáže v praxi využívat. Seminář před­staví pohled odborníků ARC Advisory Group na projekt Industrie 4.0. Jejich prezentace bude následována diskusí.
 

Jak se přihlásit?

Zájemci o účast najdou všechny další informace včetně registračního formuláře na webové stránce www.arcweb.com/events/arc-industry-forum-europe.

(ARC Advisory Group)