Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

ARC Forum 2002 o budoucnosti podnikání v automatizaci

číslo 4/2002

ARC Forum 2002 o budoucnosti podnikání v automatizaci

Rostoucí tlak na dodavatele automatizace

S úvodním slovem na fóru vystoupil Andy Chatha, prezident a zakladatel poradenské firmy ARC Advisory Group, který mj. konstatoval: „Výrobci – uživatelé automatizace pokračují v přeskupování svých firem a aktivit a ve snižování výdajů, zbavují se přebytečných kapacit a stále více se soustřeďují na vlastní předmět svého podnikání. Aby si zachovali konkurenceschopnost, musí plně využívat veškerá svá aktiva, fyzická i duševní. Tyto tlaky se přenášejí i na dodavatele automatizace a nutí je být do budoucna pohotově s nabídkou automatizačních řešení obsahujících uživatelem nepřehlédnutelnou přidanou hodnotu.“ Následující diskuse byla věnována obvyklým aktuálním tématům, včetně nabídky úplných řešení uživatelům, růstu šíře i objemu poskytovaných služeb a významu celkové hodnoty nabízeného řešení oproti vlastní hodnotě samotných automatizačních prostředků. Jde o otázky dotýkající se dodavatelů i uživatelů automatizačních řešení a vzájemných vztahů mezi nimi. O strategiích, jakými budou jejich firmy v budoucnu uspokojovat potřeby zákazníků a pomáhat jim dosahovat úspěchu v podnikání, hovořili před plénem mj. také čelní představitelé šesti největších světových dodavatelů automatizace.

Don Davis z Rockwell Automation čeká růst zájmu o celková řešení

Od roku 1995, kdy stanul v jejím čele, spojil Don Davis budoucnost společnosti Rockwell International s podnikáním v oboru automatizace. V současné době přesouvá Rockwell Automation těžiště svého zájmu z techniky programovatelných automatů, na kterou byla zaměřena v 80. a 90. letech, k tomu, co sama označuje jako Power, Control and Information Solutions. Základem strategie podnikání firmy Rockwell je čtverný koncept – produktů, služeb s přidanou hodnotou, globálních dodávek ve spojení s místní nabídkou řešení a integrované architektury. Mezi hlavními směry pohybu společnosti Rockwell do budoucnosti je další rozšiřování nabídky celkových řešení a nabídky služeb na základě využívání vnitřních zdrojů společnosti i prostřednictvím akvizic.

Don Aiken a ABB pokládají za nezbytnou spolupráci dodavatelů s uživateli

Don Aiken, prezident North American ABB Inc., má za to, že největší úkol, před kterým v současné době stojí uživatelé automatizační techniky, je optimalizovat své podniky cestou efektivního využití duševních aktiv. Uživatelé si musí vybrat za partnery takové dodavatele, kteří jim pomohou tohoto cíle dosáhnout. Dodavatelé automatizační techniky ale přitom dále pokračují ve spojování a přeskupování svých podniků, čímž uživatelům omezují možnosti výběru systémů a řešení i podporu stávajících systémů. D. Aiken zdůraznil význam integrovaného softwarového prostředí, které spojuje heterogenní systémy řídicí techniky, dodávek energií a přístrojové techniky a spolu s tím podrobných znalostí problematiky vertikální integrace průmyslových odvětví. Vyzývá uživatele, aby od svých dodavatelů požadovali informace o jejich dlouhodobých rozvojových záměrech, o tom, nakolik dokáží uspokojovat požadavky uživatelů a o jejich zkušenostech v daném odvětví průmyslu.

Peter Martin a Invensys vybízejí k hodnocení automatizace podle přínosů

Peter Martin, viceprezident a ředitel marketingu divize Invensys Software Systems (ISS), hovořil o přístupu společnosti založené na posuzování výdajů na automatizaci podle výkonnosti měřené přínosem pro uživatele, na rozdíl od automatizace diktované dodavatelem, a o technice nutné k tomu, aby bylo možné vytvářet automatizační řešení založená na skutečném přínosu. Podle P. Martina je většina automatizačních řešení dosud diktována dodavateli. Průvodními jevy jsou přitom kladení důrazu na technické parametry řešení a pořizovací cenu a na řešení oddělených automatizovaných úseků a jejich nákladnou integraci. Modely spoléhající na dodavatele se také vyznačují přístupem k automatizaci jako jednorázovému projektu a jen zřídka, jestli vůbec, měří vliv automatizace na návratnost investic. P. Martin je názoru, že kdyby byli technici skutečně schopni vyčíslit svůj přínos firmě, nebyly by inženýrské útvary zabývající se automatizací tak na indexu, jak je tomu v současné době.

Terry Sutter představil jednotku Industrial Solutions & Work Process Management společnosti Honeywell

Terry Sutter, prezident nové podnikatelské jednotky Honeywell Industrial Solutions (IS), hovořil o nové organizační struktuře společnosti Honeywell a jejích budoucích schopnostech nabízet zákazníkům opravdu použitelné výsledky. Organizačně tvoří IS vertikální průmyslové skupiny jako Energy, Oil & Gas, Chemicals, Pulp & Paper a Industrial automation. Základní úlohou IS je vést zákazníky od jednotlivých dílčích řešení a přístupu charakteristického důrazem na použité automatizační prostředky k nalezení dosud nevyužitých možností skrytých ve výrobním procesu. Děje se tak přenosem zkušeností z odvětví, nepřetržitým obnovováním techniky, restrukturalizací pracovních procesů a podporou přechodu na podnikovou kultury typu six sigma. Mezi metodami, které Honeywell hodlá použít při dodávkách takových řešení, jsou zvýšení účinnosti operátorů, účinnější techniky správy znalostí a řízení pracovních procesů, řízení technologie za všech provozních režimů (včetně řízení při výjimečných situací) a trvalá podpora realizovaných řešení.

John Berra: strategií firmy Emerson je optimální využívání výrobních prostředků

Prezident společnosti Emerson Process Management John Berra, který se zaměřil na vliv působení současných automatizačních systémů, položil otázku: „Skutečně víme v současné době více, než jsme věděli před příchodem moderních forem automatizace?“ Přístup firmy Emerson ke zefektivnění a dalšímu trvalému zdokonalování výrobních procesů je založen na současném využití technologických dat a inteligence na úrovni provozu prostřednictvím systémů a softwaru umožňujících zajistit nepřetržitou diagnostiku a integrované řízení a správu výrobních prostředků. Berra zastává názor, že integrace je přístup na úrovni „slepování leukoplastí“ a že jsou to průmyslové standardy, jejichž zavedení by mohlo usnadnit přechod k modelu „výroby ve spolupráci“ (collaborative manufacturing) a odstranit jednoúčelově řešená nákladná rozhraní a úzká místa mezi úrovněmi výroby a podniku. Berra také zdůraznil růst objemu služeb požadovaných uživateli, kteří pokračují v delimitacích inženýrských činností mimo vlastní organizaci (outsourcing), a to včetně např. řízení projektů, provádění auditů a dalších konzultačních služeb.

Reinhold Achatz o aktivizaci firmy Siemens v oblasti řízení procesů

Reinhold Achatz, viceprezident Strategic Machinery Division firmy Siemens a viceprezident správní rady OPC Foundation, stručně promluvil o tom, jak společnost Siemens v současné době rozšiřuje svou roli globálního dodavatele automatizační techniky i celkových řešení pro oba dva trhy, tj. diskrétních i spojitých výrobních procesů. Možnosti společnosti Siemens v oblasti řízení spojitých procesů vzrostly zejména po akvizicích tradičního dodavatele příslušné řídicí techniky Moore Process Automation a softwarové firmy ORSI. Připojil se k volání po potřebě kapacit, které uživatelům nabídnou řešení umožňující dosahovat rychlejší návratnosti investic do výrobních prostředků a zajistit ochranu jejich duševního vlastnictví.

(sk)

Inzerce zpět