Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Aqua-therm Praha 2010 na letňanském výstavišti

Ve dnech 23. až 27. listopadu 2010 se v Pražském veletrž­ním areálu (PVA) v Praze-Letňanech uskuteční sedmnáctý roč­ník tradičního odborného veletrhu vytápění, ventilace, klimatizač­ní, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky, Aqua-therm Praha 2010. Doménou veletrhu budou kotle, armatury, tepelná čerpadla, sluneční kolektory, vzduchotechnická, klimatizační a chla­dicí zařízení. Na veletrh však přijedou vystavovat i firmy půso­bící v oboru měření, řízení a regulace a projektování systémů měření a řízení. Chybět nebudou ani stánky s informační a ko­munikační technikou pro řízení techniky budov. Veletrh Aqua-therm Praha 2010 se bude konat pod záštitou Ministerstva život­ního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Hospo­dářské komory ČR, Hlavního města Prahy a Hospodářské komo­ry hl. m. Prahy.
 
Těžištěm doprovodného programu je konference TZB 2010, je­jímž garantem je Společnost pro techniku prostředí. Konference po­skytne příležitost seznámit se s trendy a novinkami v oblasti techni­ky zařízení budov. V rámci konference TZB 2010 proběhne i kula­tý stůl s názvem Budovy s téměř nulovou spotřebou energie v roce 2020. Doprovodný program dále nabídne semináře vedené profesio­nály z praxe určené laické veřejnosti, jejichž zaměření vychází z nej­diskutovanějších témat na odborném serveru www.tzb-info.cz. Tento server je odborným partnerem veletrhu.
 
Pražský Aqua-therm si udržel přízeň vystavovatelů i návštěv­níků i v době krize a v roce 2009 se ho zúčastnilo 330 vysta­vovatelů z dvanácti zemí, kteří obsadili čistou výstavní plochu 7 608 m2. Branami výstaviště v pražských Letňanech prošlo 36 670 návštěvníků, z nichž více než polovina (19 985) byli od­borníci a obchodníci.
 
Pořadatel veletrhu, Progres Partners Advertising, spol. s r. o., pořá­dá veletrh Aqua-therm pravidelně také ve slovenské Nitře a v Mosk­vě, kde spolupracuje s Reed Elsevier Russia. V příštím roce se Aqua-therm Nitra 2011 a Aqua-therm Moskva 2011 uskuteční ve stejném termínu, a to od 8. do 11. února 2011.
(ev)
 
Obr. 1. Loňský ročník veletrhu Aqua-them Praha přilákal na letňanské výstaviště mnoho návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti