Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Aqua Probe – elektromagnetická sonda pro měření průtoku

Společnost ABB je osvědčeným doda­vatelem širokého spektra produktů a služeb v oboru měření a regulace, od snímačů tep­loty, tlaku, průtoku, hladiny a síly, přes po­hony, regulátory a zapisovače až ke komplex­ním dodávkám v oblasti kontinuální analýzy plynů a kapalin. Síla rozsáhlého sortimentu v oblasti měření a regulace je podtržena ino­vativními produkty pro speciální aplikace, které zákazníkům pomáhají zvyšovat efekti­vitu a šetří jejich finance. Jednou z takových oblastí je měření průtoku kapalin. Průtokoměr Aqua Probe představuje nákladově výhodnou alternativu ke klasickým indukčním průtoko­měrům. Je určen pro velké průměry potrubí a vyznačuje se těmito vlastnostmi:
 • robustní konstrukce,
 • připojení hot-tap,
 • přesnost v širokém rozsahu měření,
 • cena „virtuálně“ nezávislá na průměru po­trubí,
 • možnost trvalé i dočasné instalace,
 • bez pohyblivých částí,
 • obousměrné měření,
 • možnost volby způsobu napájení ze sítě nebo z baterií.
 

Princip měření

 
Aqua Probe je průtokoměr založený na prin­cipu elektromagnetické indukce. Na rozdíl od konvenčních indukčních průtokoměrů, kte­ré vyžadují instalaci budicích cívek po obvodu protékaného potrubí, budicí cívky tohoto typu jsou osazeny přímo na špičce sondy vnořené do potrubí (obr. 1). Cívky vytvářejí budicí na­pětí okolo sondy, která je opatřena senzory – elektrodami pro měření napětí v médiu.
 

Montáž

 
Sonda průtokoměru se umísťuje do potrubí pomocí návarku a tzv. připojení hot-tap (obr. 2). Vlastní montáž je velmi jednoduchá. Základní podmínkou pro správné měření je přesné umís­tění sondy v potrubí, a proto je zapotřebí dodr­žet při instalaci tato pravidla:
 • Sonda musí být umístěna v potrubí kolmo k proudění měřeného média.
 • Sonda musí být umístěna uprostřed vnitřní­ho průměru potrubí. Pro změření vnitřního průměru potrubí se používá vlastní sonda; přesný postup je uveden v návodu k pou­žití. Hodnota průměru se zadává do elek­tronického převodníku.
 • Musí být znám profil proudění. Aqua Probe měří průtok v daném bodě, na roz­díl od konvenčních indukčních průtoko­měrů, které měří průměrný průtok v ce­lém průřezu. Důležitou podmínkou pro správný odečet je plně rozvinutý turbu­lentní profil proudění. Potřebné náběho­vé délky jsou uvedeny v technické doku­mentaci.
 • Potrubí musí být stále úplně zaplněno ka­palinou.

Příklady použití

 
Průtokoměr Aqua Probe je díky své konstrukci velmi vhod­ný k monitorování vodovodních sítí, sledování úniků a ztrát, míst­ní měření a vyhodnocování dis­tribuce ve vodovodních sítích. Díky připojení hot-tap je možné použít jeden průtokoměr na růz­ných místech a dosáhnout tak vý­razné úspory nákladů na měření.
 

Bezpečnost

 
Sonda Aqua Probe je vy­bavena bezpečnostní upínací spojkou, která dovoluje vytáh­nout ji z potrubí pod tlakem. Když se uvolní šroubení, kte­ré fixuje sondu, mohl by ji tlak v potrubí vystřelit velkou rych­lostí ven. Bezpečností spojka umožňuje bezproblémové vy­tažení sondy bez rizika úrazu obsluhy.
 

Cena

 
Cena průtokoměru Aqua Probe závi­sí na jeho konfiguraci. Konkrétní ceno­vou nabídku pro danou sestavu vypracují pracovníci ABB na požádání. Obecně lze konstatovat, že průtokoměr Aqua Probe je zpravidla finančně výhodnější než jiné průtokoměry pro průřezy potrubí větší než jeden metr.
 

Převodníky

 
K dispozici jsou dva typy převodníků (obr. 3). Převodník AquaMaster je určen pro měření pod povrchem. Napájení je ze sítě nebo bateriové, je vybaven místním ukazate­lem a má impulzní výstup. Převodník Mag­Master je první volbou pro běžné aplikace. Je vybaven místním ukazatelem a má impulzní nebo proudový výstup.
 

Závěr

 
Aqua Probe je pokročilý indukční průtoko­měr, přinášející výrazné finanční úspory díky mimořádně cenově výhodnému měření průtoku vody i ve velkých potrubích velkých světlostí.
Více informací o produktech ABB z ob­lasti měření a regulace lze získat na adrese: www.abb.cz/instrumentation.
 
Ing. Jan Plaček, ABB s.r.o.
 
Obr. 1. Špička sondy Aqua Probe
Obr. 2. Sonda Aqua Probe s připojením hot-tap
Obr. 3. Sestava průtokoměru Aqua Probe s převodníky
 
Tab. 1. Technické parametry