Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

AMS Suite pro lepší spolehlivost a výkonnost závodu

Má-li závod dosahovat vytýčených náročných finančních cílů, je třeba efektivně pečovat o jeho výrobní zařízení. S uceleným systémem softwarových nástrojů AMS® Suite od společnosti Emerson Process Management lze v této oblasti neustále posouvat hranice možného.
 
Pro každý závod platí jedna základní pravda: úkolem jeho osazenstva je maximalizovat dosahovaný zisk, a při uskutečňování tohoto cíle hraje důležitou roli používané výrobní zařízení. V minulosti mohlo být přijatelné, že závod byl v nejlepší kondici tehdy, když byl zcela nový. Nastala-li porucha některého z kritických výrobních zařízení, pracovníci závodu se snažili dostat výrobní proces v závodě co nejrychleji zpět do běžného chodu.
 
V současné době se však již nelze spokojit s pouhou obnovou původní výkonnosti závodu. Organizace světové úrovně si uvědomují, že mají-li dosahovat těch nejlepších finančních výsledků, musí vhodně pečovat o své hmotné výrobní prostředky.
 

Efektivní správa výrobních prostředků přispívá k maximalizaci zisku

 
Při použití moderní techniky od společnosti Emerson Process Managemement (dále jen Emerson) v kombinaci se špičkovými odbornými schopnostmi jejích specialistů je v podstatě každý zpracovatelský závod využívající spojité technologické procesy možné přetvořit v prostředí s lépe předvídatelným chováním, v němž lze snáze dosahovat očekávaných cílů podnikání. Při finančním vyjádření přínosů dosahovaných díky větší spolehlivosti a výkonnosti závodu je na první pohled zřejmé, jak kvalitní péče o výrobní zařízení v závodě pomáhá maximalizovat dosahované zisky.
 

Předvídejte a optimalizujte

Prostředky a služby nabízené společností Emerson v oblasti optimalizace péče o hmotné výrobní prostředky (Asset Optimization) přinášejí do zpracovatelských závodů všechny přednosti, které má činnost v prostředí s předvídatelným chováním. Diagnostické softwarové nástroje ze souboru AMS® Suite, nejlepší produkty své kategorie, umožňují odhalit problémy týkající se výrobních zařízení v závodě ještě před tím, než dojde k poruše zařízení. Softwarový Systém AMS Suite a inteligentní provozní přístroje jsou společně základem otevřené sítě PlantWeb® a její schopnosti inteligentně předvídat.
 
Není důležité, zda jde o měřicí a řídicí techniku nebo o elektrické i mechanické stroje a zařízení či technologická zařízení používaná ve zpracovatelském průmyslu. Prostřednictvím souboru AMS Suite jsou pracovníci v závodě úměrně své odpovědnosti v reálném čase informováni o stavu všech těchto zařízení, a mohou tudíž kvalifikovaně rozhodovat s ohledem na vývoj příslušných finančních ukazatelů. Soubor AMS Suite svým uživatelům vždy poskytne patřičnou informaci bez ohledu na to, zda sledují mechanické zařízení nebo měřicí přístroj, zda jde o provozní pracovníky nebo o pracovníky zajišťující údržbu apod. Systém prediktivní diagnostiky v reálném čase bez problémů komunikuje prostřednictvím digitální struktury závodu PlantWeb s řídicími systémy DeltaV, Ovation® a osobními počítači se softwarem AMS Suite po celém závodě. Odpovědní pracovníci v závodě jsou prostřednictvím struktury PlantWeb neustále informováni o stavu a výkonnosti výrobních prostředků, což jim umožňuje kvalifikovaně rozhodovat.
 

Partnerství

Společnost Emerson ví, že k dosažení stavu umožňujícího předvídat chování výrobních prostředků v závodě nestačí samotná technika. Partnerství se společností Emerson proto zajišťuje, že nezbytná technika je doprovázena odbornými znalostmi. Zkušenosti společnosti s řešením nejrozmanitějších úloh v mnoha různých odvětvích průmyslu jí umožňují nabídnout jinde nedosažitelnou schopnost pomoci se zaváděním strategie prediktivní péče o výrobní prostředky.
 

Jít dále

Společnost Emerson může svým zákazníkům pomoci překonat dosavadní meze bez ohledu na fázi životního cyklu, v níž se právě jejich závod nachází. Při použití bezdrátové techniky je možné dosáhnout do dosud nedostupných částí závodu. Při zasílání diagnostických údajů z inteligentních zařízení bezdrátově připojených do systému AMS Suite lze získat podrobnější informace o stavu všech výrobních prostředků v závodě bez ohledu na to, kde se nacházejí. Protože systém AMS Suite současně automaticky generuje upozornění na potřebu údržby důležitých výrobních zařízení pro nadřazený podnikový systém pro správu hmotných výrobních prostředků, je také možné lépe zorganizovat údržbu sledovaných zařízení. Použití produktů od společnosti Emerson přináší do závodu jistotu, že disponibilní údržbářská kapacita je soustředěna na ta nejvýznamnější výrobní zařízení, takže údržbáři se mohou lépe připravit a plně se soustředit na daný případ, a tudíž pracují produktivněji.
 

První kroky ke změně

Nesejde na tom, zda hlavním úkolem pracovníků v závodě je dosáhnout větší spolehlivosti, a tudíž lepšího stupně využití zařízení, zajistit požadované výkonnostní cíle, zmenšit náklady na provoz a údržbu či reagovat na rostoucí ceny paliv apod. – společnost Emerson spolupracuje s osazenstvem závodu na tom, co je právě aktuální. Kombinace techniky a služeb dodaná společností Emerson posune celý závod na novou, vyšší úroveň. Postupy, které nabízí, jsou vyzkoušené a vedou ke skutečné změně s trvalými a prokazatelnými přínosy.
 
Odborníci z útvaru PlantWeb Services společnosti Emerson se seznámí se současnou situací v závodě a porovnají ji se stavem u předních světových výrobců v oboru, v němž zákazník podniká. To jim umožní zjistit, kde se v daném závodě vyskytují určité příležitosti ke zlepšení. Nalezené příležitosti kvantitativně ohodnotí, včetně doby návratnosti potřebné investice, a závěry lze předložit k odsouhlasení vedení podniku. Společně s pracovníky závodu sestaví kvantifikovaný seznam prioritních výrobních prostředků, který se stane součástí širšího plánu určujícího způsob, jakým závod i podnik mohou dosáhnout svých cílů. Jakmile je takový plán sestaven, lze si v systému AMS Suite kvalifikovaně vybrat potřebné nástroje, které pracovníkům závodu pomohou pokročit dále směrem k potřebné změně.
 

Péče o strojní zařízení

 
Nejčastější příčinou ztrát tržeb jsou neplánované prostoje výrobního zařízení. V praxi je vůbec nejčastější příčinou přerušení výrobního procesu mechanická porucha stroje nebo strojního zařízení (obr. 1).
 
Jaká je souvislost mezi větší spolehlivostí a výkonností důležitých mechanických zařízení a provozních činností v závodě?
 
Při sledování aktuálního stavu strojního zařízení, kdy cílem je chránit výrobní prostředky a předvídat, kdy a proč se tento stav začne zhoršovat, lze získat včasné varování, na jehož základě je možné naplánovat a časově rozvrhnout potřebné opravy.
 
Softwarový nástroj Machinery Health® Manager ze systému AMS Suite poskytuje údaje umožňující předvídat problémy a přijímat kvalifikovaná rozhodnutí ještě před tím, než dojde k jakémukoliv poškození strojního zařízení. Díky aktuálním údajům, které mají k dispozici, je pracovníkům závodu znám v každém okamžiku stav důležitých turbosoustrojí i dalších mechanických zařízení v závodě.
 
Při použití prostředků nabízených společností Emerson ke sledování strojních zařízení je možné zkombinovat prediktivní diagnostiku s běžnými havarijními ochranami strojů do jednoho integrovaného systému.
 
Poruchy důležitých strojních zařízení mohou být příčinou přerušení výroby. Při kombinaci havarijní ochrany a prediktivní diagnostiky integrované do základního systému řízení technologického procesu může problémové strojní zařízení dále pracovat, i když s určitými, ještě přijatelnými omezeními hodnot parametrů.
 
Nástroj AMS Machinery Health Manager, integrující v jediném programu veškeré údaje získávané o provozních podmínkách a stavu stroje, dovoluje získat z jednoho místa veškeré údaje o stavu strojního zařízení. Tím, že správní lidé mají v potřebný okamžik přístup ke správné informaci, mají současně možnost přijímat kvalifikovaná rozhodnutí založená na hodnověrných a přesných údajích. Odpovědní pracovníci v závodě budou vědět, kdy je nutné linku skutečně zastavit, je-li třeba např.:
  • předejít neočekávanému přerušení provozu,
  • ochránit důležité zařízení a personál,
  • zmenšit náklady na údržbu apod.,
a kdy je možné výrobní proces nechat v chodu. Jde o rozhodnutí, která bezprostředně ovlivňují hospodářské výsledky podniku.
 

Péče o měřicí přístroje a ventily

 
Existuje podezření, že některé z tisíců ventilů v závodě nepracují tak, jak by měly. Problém není natolik závažný, aby hrozilo zastavení výroby, ale výkonnost zařízení není taková, jaká by měla být. Kde je problém?
 
Klíčem k detekování drobných nedostatků před tím, než se z nich v budoucnu stanou vážné problémy, a důležitým nástrojem ke zvyšování produktivity práce pracovníků v závodě je dostupnost diagnostických údajů z jednotlivých provozních přístrojů.
 
Nástroj Intelligent Device Manager ze systému AMS Suite výrazně usnadňuje práci provozním pracovníkům i údržbářům. Provozní pracovníci mohou na základě údajů o stavu inteligentních provozních přístrojů získávaných v reálném čase rychleji a se znalostí věci reagovat a rozhodovat o tom, zda provozní přístroj vyžaduje pouze údržbářský zásah na místě, nebo zda je ho třeba vyměnit.
 
S příchodem bezdrátové techniky se nyní lze dostat i na dříve nedostupná místa v závodě, a získat tak úplnější informaci o stavu výrobního zařízení. Nástroj AMS Intelligent Device Manager umožňuje pracovat v jednom počítačovém programu s diagnostickými údaji jak z tradičních, tak i z bezdrátových provozních přístrojů. V kombinaci s bezdrátovou technikou lze s tímto nástrojem využívat přednosti prediktivní údržby ve všech prostorách závodu.
 
Nástroj AMS Device Manager poskytuje možnost uvádět do provozu a konfigurovat snímače i regulační ventily, sledovat stavová a výstražná hlášení, odstraňovat závady na dálku z prostředí velínu, provádět pokročilou diagnostiku přístrojů, spravovat kalibrační údaje a automaticky dokumentovat všechny uvedené aktivity.
 
Větší dostupnost údajů o provozních přístrojích a zjednodušení údržbářských činností výrazně pozitivně ovlivní hospodářské výsledky závodu i podniku. Nástroj AMS Device Manager pomáhá vyřešit malé problémy dříve, než v důsledku jejich rozvoje nastanou závažné poruchy. Provozní pracovníci závodu přitom zůstávají v bezpečí a není nutné vybírat mezi hrozbou zastavení výroby a riskováním zdraví nebo i životů pracovníků při jejich vyslání na nebezpečná místa v závodě.
 
Nástroj AMS Device Manager získal první cenu v anketě čtenářů časopisu Control magazine a poradenskou společností ARC Advisory Group, specializující se na obor automatizace v průmyslu, je označen za de facto standard své kategorie.
 

Diagnostika celého podniku

 
Při sledování závodu je třeba vědět, kde jsou nejkritičtější místa technologického procesu, který v závodě probíhá. Závody vydělávají peníze jen tehdy, když správně pracují jejich zařízení. Informace o tom, jak pracují ta nejdůležitější z nich, má tudíž zásadní význam.
 
Aby bylo možné zaměřit pozornost na rozhodující zdroje v závodě, je nejen třeba mít rychlý přístup k informacím o výstražných hlášeních a dalších událostech, ale je také třeba vědět, která místa jsou nejrizikovější z hlediska provozuschopnosti závodu. Příslušné informace musí být k dispozici ve snadno srozumitelné podobě umožňující pracovníkům v závodě rychle a jednoznačně reagovat.
 
Nástroj Asset Portal ze souboru AMS Suite zvětšuje význam prediktivní diagnostiky a dává jí další rozměr. V reálném čase bezpečně sbírá, unifikuje a distribuuje cenné informace o stavu výrobních prostředků v celém závodě či několika závodech. Na jediné webové stránce vzhledu přístrojové desky je poté možné sledovat indikátory stavu hlavních výrobních zařízení v celém podniku.
 
Nástroj AMS Asset Portal také umožňuje specifikovat události a výstražná hlášení, která v podnikovém systému pro správu výrobních prostředků automaticky generují upozornění na potřebu údržby.
 
Další součástí souboru AMS Suite je nástroj Asset Graphics, který poskytuje agregované výsledky prediktivní diagnostiky a údaje o stavu výrobních prostředků v grafické podobě. Pracovníkům zajišťujícím údržbu se při použití nástroje AMS Asset Graphics závod zobrazuje stejným způsobem jako provozním operátorům – avšak s informacemi týkajícími se údržby (obr. 2).
 

Emerson – partner při optimalizaci péče o výrobní prostředky

 
Při využití odborných znalostí a zkušeností společnosti Emerson v oblasti techniky i služeb k optimalizaci péče o hmotné výrobní prostředky se prokazatelně dosahuje lepších podnikatelských výsledků. Není již nutné, aby vedoucí pracovníci odpovědní za chod závodu každý den trávili celé hodiny reagováním na jednotlivé problémy, které jim přijdou na stůl. Svá nejdůležitější výrobní zařízení mohou mít doslova na dohled a budou vědět, kam směrovat své úsilí a disponibilní zdroje. Pracovníci z útvaru PlantWeb Services společnosti Emerson jim umožní zjistit skutečnou hodnotu souboru AMS Suite a pomohou jim konkrétním způsobem zdokonalit řízený závod.
 

Pro existující i nově budované závody

Odborníci ze společnosti Emerson pomohou vyhledat nejdůležitější výrobní zařízení v závodě a sestaví plán, který umožní optimalizovat pracovní postupy týkající se těchto zařízení. Takto vytvořený systém prediktivní údržby dává možnost využít na maximum disponibilní zdroje, a dosáhnout tak dokonalosti ve všech provozních činnostech v závodě.
 
Na společnost Emerson se lze také s výhodou obrátit již v počátečních stadiích výstavby nového provozu nebo závodu. Její specialisté pomohou v předstihu vytvořit strategii péče o výrobní prostředky založenou na optimalizaci postupů prediktivní údržby, aniž by byl vůbec někdy v závodě spuštěn cyklus reaktivní údržby.
 

Veškerá potřebná podpora

S obměnou personálu v závodech občas dojde ke ztrátě cenných znalostí. Výsledkem je stále rostoucí význam školení a technické podpory. Každý pracovní den po celém světě profesionálové společnosti Emerson z oblasti služeb školí pracovníky závodů a radí jim tak dlouho, dokud si nejsou jisti, že správně pochopili a používají nové nástroje i pracovní postupy. Společnost Emerson je schopna uspořádat školení kdekoliv na světě. Může proto realizovat školicí programy na místě v závodech i v některém ze svých školicích středisek, a to podle specifických potřeb současných i potenciálních uživatelů jejích produktů.
 
Společnost Emerson poskytuje veškerou podporu, jakou zákazníci potřebují. O hladký chod výrobních procesů u zákazníků se spolu s nimi starají její střediska technické podpory, působící po celém světě. Nabízejí např. odstraňování závad, sledování zařízení na dálku, interpretaci diagnostických dat i pohotovostní servis na místě u zákazníka.
 
Aby zákazníci mohli využít své výrobní prostředky na maximum, společnost Emerson jim nabízí všestrannou pomoc svých zkušených odborníků, a to kdykoliv a kdekoliv ji potřebují.
 
(Emerson Process Management, s. r. o.)
 
Obr. 1. Nezávislým průzkumem bylo zjištěno, že nejčastější příčinou dočasného prostoje provozu nebo závodu je mechanická porucha zařízení (zdroj: Marsch & McLennan Protection Consultants)
Obr. 2. Nástroje AMS Asset Portal a AMS Asset Graphics umožňují pohotově a pohodlně sledovat indikátory stavu hlavních výrobních zařízení v celém podniku