Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Amper – Idea 2011: soutěž o nejlepší podnikatelský záměr

V rámci veletrhu Amper 2011 pořádá spo­lečnost Terinvest soutěž o nejlepší podnikatel­ský záměr roku, Amper – Idea 2011. Do soutě­že se mohou přihlásit jednotlivci, skupiny i fir­my s podnikatelským nápadem z těchto oborů: elektrotechnika, elektronika, energetika, auto­matizace, robotika, automobilová elektroni­ka, měření, regulace, zabezpečovací technika, osvětlení, radiokomunikace, telekomunikace, IT, internet, audio-video. Přihlášky je možné posílat do 28. 2. 2011 na adresu elektronické pošty prochazkova@terinvest.com.
 
Podnikatelským nápadem se rozumí pod­nikatelský plán v různé fázi rozpracování. Při­hlášené nápady mají být zaměřeny na vznik nového podnikání nebo na výrobu určitého produktu a následný obchod. Žádný z přihlá­šených projektů nesmí být součástí již fun­gujícího podnikání či zaběhlé výroby. Projekt může být ve fázi prototypu. Všechny subjek­ty zapojené do soutěže, které se dostanou do přímého styku s podnikatelskými nápady a podnikatelskými plány, zaručují dohodou o mlčenlivosti ochranu duševního vlastnic­tví soutěžícího před zneužitím třetí stranou.
 
Soutěžní projekty budou hodnoceny ve třech etapách – hodnotí se celkový záměr, jeho proveditelnost, kreativita, návratnost, reálnost finanční kalkulace, konkurence na trhu, kvalita rozpracování podnikatelského plánu. Výherci získají hodnotné ceny a bu­dou mít příležitost zasednout ke stolu s vý­znamnými českými investory. Ceny od part­nerů soutěže budou předány v rámci vyhlá­šení soutěže Zlatý Amper na veletrhu Amper 2011 v Brně – 29. března 2011. Další infor­mace jsou na www.amper.cz.

(ev)