Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Amper 2014 ve třech halách brněnského výstaviště

V halách P, F a V brněnského výstaviště se od 18. do 21. března 2014 uskuteční veletrh Am­per 2014. O pozornost jeho návštěvníků se bude ucházet zhruba 630 vystavovatelů z dvaceti zemí světa. Záběr veletrhu sahá od elektrotechniky, elektroenergetiky, automatizace či op­toniky až po elektromobilitu, informační a komunikační techniku a zabezpečovací techniku.

 
Hala P
V největší a nejmodernější hale P brněn­ského výstaviště se bude prezentovat asi 250 společností z oborů elektroenergetika, vodiče a kabely, elektroinstalační technika a inteli­gentní elektroinstalace, výkonová elektroni­ka a osvětlovací technika.
 
Hala V
V hale V se návštěvníci budou moci se­známit s nabídkou firem z oborů automati­zace, měření a regulace. Mnoho firem zde vystaví snímací techniku, programovatelné automaty (PLC) a jejich příslušenství, mik­rosystémy, roboty a manipulátory, platební a pokladní systémy atd.
 
Speciální sekce na veletrhu Amper 2014 bude věnována nabídce zabezpečovací tech­niky. Větší počet vystavovatelů zaznamenává i sektor informační a komunikační techniky, který na letošním veletrhu bude zastupovat zhruba 40 firem.
 
V hale V bude mít svůj stánek také časo­pis Automa – V 8.09. Návštěvníci se v něm seznámí se zaměřením časopisu, budou si moci vyzvednout poslední vydání časopisu a jeho ediční plán. Návštěvníci stánku budou mít příležitost setkat se zde se studenty střed­ních škol, protože ti představí své roboty, kte­ré sami zkonstruovali. Již tradiční přehlídka výukových robotů proběhne ve stánku V8.09 podle harmonogramu v tab. 1.
 
Hala F a fórum Optonika
Moderní hala F brněnského výstaviště, situovaná mezi halami P a V, poskytne pro­stor pro firmy z oborů elektronických součás­tek a modulů, výrobních zařízení a kompo­nent pro elektroprůmysl a optické a fotonic­ké techniky. I letos se ve stánku F 2.19 bude konat fórum Optonika, které připravuje Česká a slovenská společnost pro fotoniku.
 
Doprovodný program
Bohatý bude i doprovodný program v po­době seminářů a diskusí, ale také soutěže s názvem Zlatý Amper o nejpřínosnější ex­ponáty veletrhu. Díky projektu Kontakt-Kon­trakt poslouží Amper 2014 i jako platforma pro navázání nových obchodních kontaktů, zatímco iniciativa Job Fair potěší absolventy středních i vysokých škol technického zamě­ření, kteří usilují o uplatnění v oboru.
 
Nakladatelství FCC Public, které vydává časopis Automa, uspořádá na veletrhu Amper tři semináře, které jsou zde uvedeny ve vlože­ném rámečku. Všechny se uskuteční v před­náškových sálech v prvním a druhém patře haly P (v blízkosti vstupu do haly od parko­viště). Čtenáře časopisu srdečně zveme ze­jména na konferenci o zabezpečení dat v in­tegrované průmyslové výrobě – ve čtvrtek 30. března od 9:00 h v sále P3.
(ev)

Tab. 1. Harmonogram přehlídky výukových robotů ve
 stánku V 8.09 časopisu Automa
 

Trojice konferencí nakladatelství FCC Public na veletrhu Amper 2014

 
Směry a trendy v elektromobilitě na počátku roku 2014 (Perspektivy elektromobility IV)
Kdy: úterý 18. března 2014, 9:30 až 13:30
Kde: sál P-1, výstaviště Brno
 
Konference poskytne přehled o stavu udržitelné mobility na počátku roku 2014 i představu o tom, kam dále se bude oblast v nejbližší budoucnosti ubírat. Představeny budou koncepce automobilů čistě elektrických, hybridních i jinak alternativních, a to v dopravě individuální i hromadné, osobní i užitkové.
 
Konference je určena odborné veřejnosti i informovaným laikům, zástupcům elektrotechnic­kých firem, odborným pracovníkům místních samospráv, firmám, které dodávají produkty pro dopravní infrastrukturu, automobily a elektromobily.
 
 

Transport energie – současné priority (Energie pro budoucnost XI)

Kdy: středa 19. března 2014, 9:30 až 13:30
Kde: sál P4 a, b
 
Konference seznámí s otázkami transportu energie z místa výroby do místa spotřeby s dů­razem na spolehlivost, bezpečnost a efektivnost.
 
Je určena specialistům na bezpečnost, stabilitu a kvalitu dodávek energie, podnikovým ener­getikům, výrobcům zařízení pro přenos vn a vvn, ale i široké veřejnosti, zástupcům státní správy odpovědným za energetickou infrastrukturu.
 
 

Zabezpečení dat v integrované průmyslové výrobě (Perspektivy automatizace IV)

Kdy: čtvrtek 20. března 2014, 9:00 až 13:30
Kde: sál P3
 
Účastníci semináře se dozvědí o účinných způsobech obrany proti narušení integrity dat ve výrobních systémech, rizicích spojených s nedostatečným zabezpečením, v současnosti používanými standardy, způsoby testování zabezpečení a s možnostmi, jak se největším ri­zikům s vynaložením přiměřených nákladů vyhnout.
 
Seminář je určen manažerům podniků odpovídajícím za provoz a zabezpečení řídicích, komu­nikačních a informačních systémů, pracovníkům oddělení informatiky, správcům dat a ma­nažerům jakosti odpovědným za certifikaci kybernetické bezpečnosti podniku.
 

Program: http://bit.ly/automatizace2014