Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Aktuální odborné akce z oboru bezpečnostní techniky

Bezpečnostní portál ORSEC ve spolupráci s další subjekty připravuje na podzim 2012 mezi jinými dvě následující odborné akce.

Seminář Integrace poplachových systémů v rámci inteligentních budov – pravidla, rámce a možnosti

Odborný seminář s uvedeným názvem uspořádá Orsec ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Fakultou aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FAI UTB) a Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze (FEL ČVUT) ve středu
10. října 2012 v Praze v budově ÚNMZ s programem zaměřeným na tato hlavní témata:

–   legislativa související s návrhem a provozem inteligentních budov,

–   kombinované a integrované poplachové systémy,

–   internet věcí,

–   teorie a praxe inteligentních budov,

–   příklady integrovaných řešení,

–   reálné využití poplachových systémů v řídicích systémech budov.

Konference IP CCTV – kamerové systémy 2010/2012 v souvislostech

Odborná konference na téma IP CCTV se uskuteční ve středu 14. listopadu 2012 v Praze 9 v hotelu Chvalská tvrz ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), ÚNMZ, FEL ČVUT a centrem profesní přípravy společností Trivis, a. s. V rámci konference bude shrnuta diskuse u kulatého stolu ÚOOÚ na téma Kamerové systémy a jejich provozování z pohledu zákona o ochraně osobních údajů v teorii a praxi.

Účelem konference je usnadnit orientaci v probíhajícím procesu rychlé konvergence oborů informační a komunikační techniky a bezpečnostních systémů hlavně v oblasti bezpečnostních kamerových systémů, kde jsou v současnosti rozvíjeny zejména systémy tzv. IP CCTV. Příspěvky na konferenci nabídnou odpovědi zejména na otázky „Jak se tyto převratné kroky projevují v praxi dva roky po přijetí první z řady tzv. IP norem?“ a „Jak se tomuto trendu přizpůsobuje trh s bezpečnostní technikou?“.

Cílové skupiny a kam pro informace

Seminář i konference jsou určeny pro pracovníky zejména těchto profesí:

–   projektanti elektrických instalací (slaboproud, silnoproud), revizní a servisní technici, techničtí ředitelé montážních firem, realizátoři i provozovatelé poplachových (bezpečnostních) systémů,

–   bezpečnostní manažeři, zástupci bezpečnostních složek státu, měst a obcí, specialisté z bankovních domů, kancelářských center a z oblasti facility managementu,

–   autorizované osoby v oborech technologických zařízení staveb a techniky prostředí staveb.

Samotná konference IP-CCTV je určena také pro pracovníky městských policií a operátory městských kamerových dohlížecích systémů.

Obě akce jsou zařazeny do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzhledem ke kapacitě přednáškových sálů se jich lze zúčastnit pouze po předchozí přihlášce prostřednictvím www.orsec.cz, kde je také možné nalézt podrobné aktuální informace o podmínkách účasti a programu obou akcí.

 Michal Randa, Informační portál Orsec (randa@orsec.cz)

Obr. 1. Pohled do sálu Chvalské tvrze, při jedné z minulých konferenčních akcí portálu Orsec