Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

ADAM-5500 ve vodárenství

číslo 3/2005

ADAM-5500 ve vodárenství

Společnost GDF, s. r. o., je významný systémový integrátor v oblasti řídicích systémů soustav pro zásobování vodou. Dodává kompletní dispečinky pro vodárenské společnosti a řídicí systémy s dálkovým dohledem pro úpravny vod, čističky odpadních vod i kanalizační a čerpací stanice.

Obr. 1.

Obr. 1. Moduly ADAM-4000 a ADAM-5000 v typickém použití jako decentralizované I/O

Na řídicí systémy použité v těchto neobsluhovaných stanicích jsou kladeny značné požadavky. K těm hlavním patří:

  • robustnost a elektromagnetická kompatibilita,
  • spolehlivost,
  • modulární stavba,
  • dálková komunikace s možností aktualizace softwaru po pomalých a méně kvalitních pojítkách (např. rádio, telefon, GSM).

Obr. 2.

Obr. 2. Jednotka ADAM-5000

Partnerem dodávajícím hardware pro tyto řídicí systémy se stala společnost FCC Průmyslové systémy. Za základ hardwaru byl zvolen modulární SoftPLC s integrovanými I/O moduly řady ADAM-5500.

Řada ADAM-5500 vychází z řady ADAM-5000, která je zase pokračovatelem oblíbené řady decentralizovaných I/O modulů ADAM-4000. Tyto moduly komunikují prostřednictvím rozhraní RS-485 jednoduchým textovým protokolem, jak ukazuje obr. 1. O popularitě modulů ADAM svědčí i to, že jsou často kopírovány jinými výrobci a že se často v popisu různých přístrojů pro měření na dálku opakuje poznámka „kompatibilní s protokolem ADAM„.

Obr. 3.

Obr. 3. Systém pro řízení ve vodárenství dodávaný firmou GDF

Řada ADAM-5000 je vhodná tam, kde je větší počet I/O na jednom místě. Skládá se z komunikační jednotky, která zároveň tvoří rám pro moduly I/O (obr. 2). Moduly I/O jsou do rámu vkládány podle aktuálního požadavku na konfiguraci vstupů a výstupů. Rozšířením komunikační jednotky o řídicí jednotku typu PC vznikla nová řada ADAM-5500, kterou je již možné považovat za plnohodnotný integrovaný řídicí systém s PC jádrem, tzv. softPLC.

Právě řada ADAM-5500 je využívána v řídicích systémech firmy GDF, s. r. o. Vývojáři společnosti GDF upravili vnitřní firmware ADAM-5500 a vyvinuli specializované modulární vývojové prostředí, které jim umožňuje velmi rychle a efektivně sestavit řídicí systém pro oblast vodárenství přesně podle požadavku příslušné aplikace. V tomto vývojovém prostředí lze sestavit systém respektující specifické strojní vybavení (např. čerpadla, ventily, hladinoměry, průtokoměry), typické řídicí úlohy vodního hospodářství i lokální možnosti komunikace (telefon, rádio, GSM apod.).

Obr. 4.

Obr. 4. Montáž rozváděčů se systémem ADAM-5510 ve firmě GDF

Rozhodujícím argumentem pro volbu řady ADAM-5500 je možnost dálkové rekonfigurace a aktualizace vnitřního softwaru řídicí části sestavy ADAM-5500 po stejné komunikační lince, po které se předávají řídicí a naměřená data, bez lokálního zásahu operátora. Problémem je však to, že rychlost a kvalita linky pro přenos dat jsou určeny potřebami dané úlohy. Čerpací stanice nebo čistička vody pracuje zcela samostatně, pouze pod dohledem centrálního dispečinku. Objem přenášených dat mezi řídicím systémem a dispečinkem je tedy poměrně malý, a bylo by neekonomické instalovat rychlé a drahé komunikační spojení. Používá se většinou rádiové pojítko, spojení modemem přes veřejnou telefonní síť nebo datové či GPRS spojení prostřednictvím GSM modemu. Tatáž komunikační linka ovšem musí umožnit i dálkovou aktualizaci softwaru. Unikátní řešení tohoto problému, které umožnila struktura systému ADAM-5500, je významným know-how společnosti GDF.

Na obr. 3 je ukázáno typické vodní hospodářství řízené systémem GDF. Právě na vrtech, prameništích, ve vodojemech, čerpacích stanicích nebo čistírnách odpadních vod jsou použity jednotky ADAM-5500 ve funkci řídicího systému. Montáž typického rozváděče pro tyto aplikace ukazuje obr. 4.

Veškeré další informace o modulech ADAM i dalších výrobcích firmy Advantech Co. poskytne kterákoliv kancelář společnosti FCC Průmyslové systémy. Podrobnější informace o řídicích systémech pro vodárenství podají pracovníci společnosti GDF s. r. o.

Ing. Otto Havle, CSc.,
FCC Průmyslové systémy s. r. o.

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
U Slovanky 3
182 00 Praha 8
tel.: 266 052 098
fax: 286 890 252

SNP 8
400 11 Ústí nad Labem
tel.: 472 774 173
fax: 472 772 115

e-mail: info@fccps.cz
http://www.fccps.cz