Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

ABB vybaví švédské vysokorychlostní vlaky energeticky účinnou technikou

Společnost ABB získala objednávku v hodnotě 200 milionů amerických dolarů na dodávku elektrických systémů do 36 vy­sokorychlostních vlaků typu SJ 2000 nové generace pro švédského státního železnič­ního dopravce SJ. Tento dopravce investu­je celkem asi 510 milionů dolarů do kom­plexní obnovy vlaků. ABB do nich dodá a nainstaluje energeticky účinnou techniku: trakční měniče, trakční transformátory, na­bíječky akumulátorů, systémy řízení vlaku a zařízení pro informování cestujících a je­jich zábavu (infotainment). Tento projekt navazuje na úspěšnou renovaci provede­nou společností ABB ve vysokorychlost­ních vlacích InterCityExpress (ICE 1), kte­ré provozuje německý železniční dopravce Deutsche Bahn.

 
Vozy vlaků SJ 2000 zkonstruovala na kon­ci 80. let minulého století firma ASEA, jeden z předchůdců společnosti ABB. Jde o jedi­ný vlak ve Švédsku se speciálně navrženým „košovým“ naklápěním, které při jízdě vy­sokou rychlostí na mnoha obloukových úse­cích švédské železniční sítě zajišťuje pohodlí cestujících. Spolu s novým technickým vyba­vením bude modernizován také interiér vla­ku. První modernizovaný vlak bude dodán v roce 2015. Po úspěšných zkouškách a je­jich vyhodnocení budou do roku 2019 po­stupně upraveny zbývající vlaky. Demontáž a montáž proběhnou ve Švédsku ve spoluprá­ci s místním partnerem. Modernizované elek­trické systémy pro SJ 2000 zajistí spolehli­vější napájení a současně přispějí k výrazné­mu omezení spotřeby energie.
 
„Vybavení vysokorychlostních vlaků před­stavuje rostoucí trh pro železniční segment ABB, ve kterém máme velmi dobrou pozici, protože můžeme vycházet z našich řešení jak pro energetiku, tak i automatizaci,“ uvedl Ulrich Spiesshofer, výkonný ředitel společnosti ABB.
 
„Potřeba a požadavky na ekologické a po­hodlné cestování se budou zvyšovat. Počet cestujících v osobních vlacích vzrostl v le­tech 1997 až 2010 o 59 %. Všechno nazna­čuje, že dojde k dalšímu velkému nárůstu, zejména u služebních cest, protože společ­nosti se snaží dostát svým závazkům v oblas­ti udržitelnosti,“ uvedl Crister Fritzson, vý­konný ředitel společnosti SJ. „Tato iniciativa umožní společnosti SJ nabízet v dlouhodo­bém výhledu co nejpohodlnější cesty vlakem na hlavních meziměstských rychlíkových tra­tích ve Švédsku.“
 
ABB má dlouhou historii poskytování inovativní a energeticky účinné techniky pro železnice, výrobu a údržbu všech součás­tí a subsystémů používaných v městských, meziměstských a vysokorychlostních sítích, a to v oblasti jak železniční infrastruktury, tak vozového parku. Díky rozsáhlé celosvě­tové základně společnost ABB poskytuje ser­visní podporu během celého životního cyklu, včetně údržby a modernizace.
(ed)