Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

ABB Robotika představí na MSV 2015 nové produkty a pokročilé aplikace

Společnost ABB představí na veletrhu MSV 2015 v Brně široký sortiment produktů potvrzující její postavení coby předního dodavatele průmyslových robotů, automatizovaných výrobních systémů a souvisejících služeb s instalovanou celosvětovou bází přesahující 250 000 průmyslových robotů zajišťujících nejen větší produktivitu, ale i kvalitu výrobků a bezpečnost pracovníků. Článek stručně představuje vybrané významné novinky a pokročilý software v nabídce společnosti v tomto oboru.

 

Novinka: YuMi® – první dvouramenný robot na světě, který dokáže skutečně bezpečně spolupracovat s člověkem

Robot YuMi předznamenává novou éru robotických spolupracovníků, kteří dokážou při zachování bezpečnosti spolupracovat s člověkem na společných úkolech. Robot YuMi, který je výsledkem několikaletého výzkumu a vývoje, principiálně mění způsob vzájemné interakce mezi lidmi a roboty. Je významným prvkem strategie společnosti ABB v oblasti internetu věcí, služeb a lidí, kteří společně vytvářejí automatizovanou budoucnost průmyslové výroby.
 
V roce 1974 společnost ABB představila první mikroprocesorem řízený a výhradně elektricky poháněný průmyslový robot na světě, což v robotice tehdy znamenalo revoluci. Uvedením robotu YuMi nyní společnost ABB významně rozšiřuje rozmanitost průmyslových procesů automatizovatelných při použití robotů a tím opět posouvá hranice v oboru kybernetické automatizace.
 
Málokterý druh výroby se v současnosti vyvíjí tak rychle jako montáž drobných součástí. Zejména v oboru elektroniky poptávka po výrobcích prudce vzrostla natolik, že převýšila nabídku kvalifikované pracovní síly. Běžné způsoby montáže elektronických zařízení nedostačují a jejich výrobci jsou ze strategických i ekonomických důvodů nuceni investovat do nových řešení.
 
Základním záměrem při vývoji robotu YuMi sice bylo uspokojit požadavky na pružnou a rychlou výrobu v odvětví spotřební elektroniky, robot lze ale velmi dobře využít při montáži malých součástek kdekoliv.
 
Robot YuMi má dvě paže, každou zakončenou „rukou“ s chapadlem, univerzální způsob podávání součástí a kamerový systém k jejich lokalizaci (obr. 1). Vyznačuje se jednoduchým programováním učením a moderním přesným ovládáním pohybů. Díky své bezpečné konstrukci robot YuMi dokáže velmi úzce spolupracovat s člověkem. Jeho lehkou, nicméně pevnou kostru z hořčíkové slitiny pokrývá pružný plastový plášť. Robot YuMi je kompaktní, má lidské rozměry a lidské pohyby. Lidé, kteří s ním spolupracují, se tudíž cítí bezpečně a příjemně. A to je mimo jiné vlastnost, díky které získal ve své kategorii prestižní ocenění Red Dot Award za design. Zaznamená-li tento robot neočekávanou kolizi např. s lidským spolupracovníkem, dokáže svůj pohyb zastavit v době řádu milisekund. Pohyb robotu pak lze snadno obnovit jedním povelem – podobně jako když uživatel stiskne na dálkovém ovladači tlačítko „play“. Robot YuMi nemá žádná místa, kde by mohlo dojít k přiskřípnutí, takže při pohybu robotu a manipulaci se součástmi nemohou vzniknout škody či zranění.
 
Novinka: průmyslový robot IRB 1200 – malý, kompaktní, flexibilní a rychlý
Robot IRB 1200 vznikl jako odezva na poznatky získané intenzivním průzkumem potřeb zákazníků z různých průmyslových odvětví. Je velmi univerzální, snadno ovladatelný a rychlý při kompaktním uspořádání umožňujícím robot snadno zastavět do všech možných strojů (obr. 2).
 
K dispozici jsou dvě provedení robotu, první s dosahem 700 mm a jmenovitou nosností 7 kg, druhé s dosahem až 900 mm při nosnosti do 5 kg. Obě provedení lze namontovat a provozovat v jakékoliv pozici. Velká pozornost byla věnována ochraně robotu před vlivy okolního prostředí. Vedle základního provedení s krytím stupně IP40 lze volit i variantu s krytím celého robotu na úrovni IP67. Do budoucna je připravována verze IRB 1200 pro čisté prostory podle normy ISO 14644, třída 4.
 
Robot IRB 1200 vyniká zejména v situacích, které vyžadují kompaktní provedení bez omezení pracovního rozsahu nebo funkčních schopností. Krátký pohyb mezi operacemi zkracuje dobu trvání cyklu (až o 10 % oproti předchozím robotům). Mimoto nevyžaduje odsazení v ose dvě a lze ho při plném zachování funkce umístit velmi blízko obrobku (např. na strop uvnitř malé jednotky při obrábění elektroniky nebo leštění). Jeho hladké vnější povrchy lze snadno čistit, což je důležité např. při obsluze strojů CNC či obráběcích center nebo při manipulacích s materiálem v prostředích s přísnými požadavky na hygienu (potravinářství apod.). Robot IRB 1200 se dobře uplatní také v montážních linkách.
 
Za účelem snadné integrace robotu IRB 1200 s obsluhovaným strojem nebo zařízením je v jeho konstrukci počítáno se čtyřmi přívody tlakového vzduchu, s deseti signály I/O podle požadavků a s Ethernetem. Všechna tato připojení jsou vedena vnitřkem robotu v blízkosti kloubové příruby až k základně, což přispívá ke kompaktnosti celé sestavy.
 
Manage Your Robot – pokročilé nástroje k řízení robotů v souladu s Industrie 4.0
V sadě Manage Your Robot společnost ABB prezentuje pokročilé nástroje RobotStudio®a MyRobot, usnadňující použití robotů a umožňující řídit je v souladu s Industrie 4.0.
 
RobotStudio
Programování robotů v režimu off-line na počítači představuje nejlepší způsob, jak maximalizovat návratnost investice do robotických systémů. Umožňuje snížit náklady, zkrátit dobu, za kterou se výrobek dostane na trh, a dosáhnout špičkové kvality finálního výrobku. Nástroj ABB RobotStudio dovoluje sestavit a odladit řídicí program robotu předem na PC v kanceláři bez nutnosti zasahovat do konstrukce nebo činnosti robotu a tím narušovat probíhající výrobu. Jde o ucelený nástroj pro projektování, programování a ovládání robotizovaných pracovišť, v němž se virtuální robot chová stejně jako robot reálný.
 
S nástrojem RobotStudio lze vyvíjet i modifikovat různé varianty řídicích algoritmů robotů s možností ověřovat různé nástroje, doby cyklů, pracovní vzdálenosti a kapacitu produkce ještě před zahájením instalace v reálných podmínkách. Programátor si prostřednictvím menu vybere z knihovny příslušný robot, výběrem s použitím dalších nabídkových ikon poskládá z jednotlivých komponent (chapadel, dopravníků, zásobníků palet, pásů, různých typů svrchních panelů atd.) celé pracoviště a v režimu off-line virtuálně simuluje celý pracovní proces robotu. Ve virtuálním světě lze vytvořit veškeré pohybové dráhy robotu včetně případné detekce kolizí. Po následné kontrole a optimalizaci je výsledný soubor s aplikačním programem uložen do paměti a poté přenesen na reálný robot přímo do výroby.
 
MyRobot – nástroj servisu na dálku
Nástroj ABB MyRobot umožňuje nepřetržitě informovat servisní oddělení ABB i zákazníka o aktuálním stavu průmyslového robotu (obr. 3). Automaticky generovaná hlášení o chybách jsou přístupná na webových stránkách společnosti ABB nebo jsou zasílána zákazníkům e-mailem nebo prostřednictvím zpráv SMS. Při použití nástroje MyRobot lze významnou část závad robotu odstranit na dálku, bez nutnosti výjezdu pracovníků servisu. Jestliže nástroj odhalí závažnější poruchu na některém z dílů robotu, servisní oddělení ABB okamžitě zajistí správný díl a následně vyšle technika s tímto dílem přímo k zákazníkovi.
 
V rámci servisu na dálku lze také pravidelně zálohovat řídicí program průmyslového robotu tak, aby v případě potřeby bylo možné jeho software pohotově obnovit a zajistit tak plynulost výroby. V prostředí MyRobot se uživatel robotu může s použitím chytrého mobilního telefonu připojit k portálu ABB Robot Care a tak kontrolovat svůj robot odkudkoliv a kdykoliv.
 
Simplified Robot Programming – nový způsob programování robotů pro lakování
Letos společnost ABB představila metodu zjednodušeného programování robotů Simplified Robot Programming (SRP), která zkracuje dobu potřebnou k sestavení řídicího programu robotu z hodin na minuty a umožňuje snadno vytvářet profesionální řídicí programy pro robotické lakování i těm, kdo nemají s programováním žádnou zkušenost. Jde o inovační nástroj kombinující zkušenosti a dovednosti v oboru ručního lakování s technikou pro sledování pohybů a příslušným softwarem pro automatickou tvorbu programů pro roboty používané při průmyslovém lakování, které tak získají schopnost přesně kopírovat pohyby zkušeného živého lakýrníka. Uživatel prostě stiskne spoušť na simulačním a záznamovém přístroji ABB Simplified Robot Programming, podobném běžné stříkací pistoli, a začne simulovat pohyb lakýrníka, který je zaznamenáván. Při složitých výpočtech při vytváření řídicího programu jsou využívány špičkové vlastnosti použitého softwaru i hardwaru. Automaticky vytvořený počítačový kód lze beze zbytku editovat s použitím nástroje RobView, a to včetně jakýchkoliv změn rychlosti, přesnosti nebo plynulosti pohybů robotu.
 
Nástroj RobView je patentovaný softwarový nástroj pro počítače určený k podpoře robotických systémů od ABB. Součástí softwarové sady RobView je knihovna funkcí umožňujících uživateli na jednom místě vytvářet a udržovat řídicí programy pro jeden i větší počet lakovacích robotů. Jakmile je lakovací program vytvořen, robot může ihned zahájit lakování. Řídicí software umožňuje robotu lakovat jak stacionární objekty, tak i objekty pohybující se na dopravníku.
 
Mnohé si bude možné osobně vyzkoušet
Společnost ABB bude na veletrhu MSV 2015 v Brně ve dnech 14. až 18. září 2015 vystavovat v hale G2, stánek č. 16. Ve stánku bude možné se nejen obeznámit s výrobním sortimentem společnosti ABB, ale také si osobně vyzkoušet zde uvedené i další novinky – např. činnost v prostředí MyRobot při použití telefonu iPhone 6, prostorovou (3D) vizualizaci robotických systémů projektovaných v prostředí RobotStudio pomocí brýlí Oculus Rift (obr. 4) nebo postup uvedení robotu do provozu při použití tabletu.
Obr. 1. Dvouramenný kolaborativní robot YuMi
Obr. 2. Kompaktní průmyslový robot ABB IRB 1200
Obr. 3. Nástroj ABB MyRobot umožňuje servisnímu oddělení ABB i uživateli být neustále v kontaktu s robotem včetně možnosti servisu na dálku
Obr. 4. Brýle Oculus Rift poskytují prostorové zobrazení virtuálních robotických systémů vytvořených v prostředí RobotStudio