Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

ABB na veletrhu Amper 2014

Společnost ABB zve zájemce o automa­tizační techniku, pohony a energetiku k ná­vštěvě svého stánku na veletrhu Amper 2014 (stánek 3.06 v hale P).

 

ABB Innovation Market

ABB Innovation Market je oblíbený cyk­lus pěti dvacetiminutových interaktivních přednášek, které představí novinky v oblas­tech energetiky a automatizace. Program je v tab. 1.
 

Měniče frekvence

Jednotka prodeje pohonů na veletrhu Am­per představí řadu měničů frekvence ACS880 (obr. 1). Tyto měniče integrují osvědčená technická řešení předchozích řad a přináše­jí navíc nové prvky, které umožní zvýšit pro­duktivitu, zlepšit bezpečnost a přispět k úspo­rám elektřiny ve všech odvětvích průmyslu. Výraznou předností je také intuitivní ovládá­ní a jednoduché začlenění do systémů auto­matizace. Představeny budou také nově inte­grované bezpečnostní funkce.
 
Na veletrhu Amper bude rovněž předsta­ven nový měnič frekvence ACS355 v krytí IP66 nebo IP67, určený do extrémně prašné­ho prostředí, který může být omýván i prou­dem vody.
 

Bezpečnostní PLC

V oblasti automatizace bude představe­no bezpečnostní PLC AC500S. Tato novinka umožňuje efektivní realizaci i velmi složitých algoritmů s použitím přesných výpočtů mate­matických funkcí bez aproximací pro bezpeč­nostní funkce až do úrovně funkční bezpeč­nosti SIL 3 podle normy ČSN EN IEC 61508 ed. 2 nebo úrovně vlastností PL e podle ČSN EN ISO 13849-1.
 

Inženýrské prostředí Automation Builder

Díky úplné objektové integraci pohonů ABB je nově možné v prostředí Automati­on Builder nejen editovat a ukládat parame­try pohonů, ale i přímo programovat funkce PLC v řídicích jednotkách měničů nejnověj­ší řady ACS880.
 

Elektromotory a generátory

Společnost ABB rozšířila řadu výkonů nízkonapěťových motorů s účinností IE2 až IE4, inovovala konstrukci motorů do prostře­dí s nebezpečím výbuchu a zmenšila rozmě­ry a snížila provozní náklady u synchronních reluktančních motorů, které je nyní možné ovládat i novým měničem ACS880.
 
Machsense je systém určený pro snímá­ní a diagnostiku fyzikálních veličin elektric­kých strojů. Umožňuje analyzovat stav roto­ru a ložisek, ustavení motoru a kvalitu elek­trické energie v napájecí síti.
 

Průmyslové roboty

Kromě již dobře známé a oblíbené ukáz­kové robotické stanice FlexBeer na čepování nápojů se návštěvníci mohou těšit na školicí buňku IRB 120, prostřednictvím které si bu­dou moci vyzkoušet svoji šikovnost (obr. 2).
 

Vzduchové jističe

Divize výrobků nízkého napětí společ­nosti ABB uvádí na trh další generaci vzdu­chových jističů SACE Emax 2 (obr. 3). Jis­tiče mají integrovánu elektronickou spoušť Ekip G, funkci regulátoru výkonu a rozsáh­lé možnosti přímé komunikace. Jsou vhod­né např. pro dieselagregáty, agregáty ve spa­lovnách biomasy nebo malé agregáty vod­ních elektráren.
 

Instalační materiál

ABB Thomas & Betts je původně ame­rická společnost, nyní součást ABB, která se etabluje na evropském trhu především ka­belovými stahovacími pásky, teplem smršti­telnými bužírkami, koncovkami vodičů a li­sovacími konektory. Sortiment dodávaných výrobků bude postupně rozšiřován. Kvalita zpracování a vlastnosti použitých materiálů předurčují výrobky Thomas & Betts k použití v extrémních podmínkách, mimo jiné v pro­středích s velkou teplotou, s chemicky agre­sivními látkami, popř. s nebezpečím výbuchu.
 

Rozvodnice

Rozvodnice nové typové řady Mistral65 (obr. 4) jsou určeny pro montáž do vnitřního nebo venkovního prostředí, kde je vyžadová­na ochrana proti vniknutí prachu nebo stříka­jící vody (krytí IP65). Rozvodnice jsou vy­ráběny z plně recyklovatelného termoplastu bez obsahu halogenů. Řadu tvoří rozvodnice pro čtyři až 72 modulů s průhlednými dvíř­ky, které lze otvírat o až 180° a pouhým oto­čením víka je možné zaměnit směr jejich ot­vírání. Zdokonalená konstrukce se vyznačuje některými unikátními vlastnostmi, např. u ví­ceřadých rozvodnic lze měnit vzdálenost mezi přístrojovými lištami DIN od 125 do 150 mm, což rozšiřuje jejich všestrannost. Vyjí­matelný rám s liš­tami DIN u více­řadých rozvodnic usnadňuje osazení a zapojení přístro­jů na pracovním stole. Pro vedení vodičů je v roz­vodnicích velký prostor jak pod liš­tami, tak i na bo­cích skříňky, kde jsou připraveny vkládací příchyt­ky kabelů i očka na případné pou­žití vázacích pásků. Pro připojení vodičů PE a N jsou rozvodnice od velikosti osmi modu­lů vybaveny barevně rozlišenými svorkovni­cemi. Prostor kolem svorkovnic je více než dostatečný, přesto jej lze u víceřadých roz­vodnic ještě zvětšit změnou vzdáleností lišt DIN. Stejně tak lze změnit hloubku přístro­jových lišt DIN tak, aby bylo do rozvodnic možné umístit nejen modulární, ale i nemodu­lární přístroje. Rozvodnice byly konstruovány s ohledem na zjednodušení a urychlení práce elektroinstalatérů, a dovolují jim tak realizo­vat funkční a přehledný rozváděč.
 

Elektroměry

Elektroměry ABB navržené pro montáž na lištu DIN mají výborné technické parame­try, jsou bezpečné a lze je rychle instalovat. Jsou dodávány v několika modelech: nové elektroměry EQ C11, B21, A41 a A42 pro jednofázové měření a nové elektroměry C13, B32, B24, A43 a A44 pro třífázové měření.
 

Stykače od 9 do 2 650 A

Nejnovější řada stykačů AF s elektronic­ky řízenou cívkou pro proudy 9 až 2 650 A umožňuje sestavit optimální konfiguraci všude, kde je to třeba. Kromě běžných sty­kačů ABB dodává také výrobky pro speciální potřeby, např. stykače pro montáž na přípoj­nici, blokové stykače typu GAF určené pro stejnosměrné sítě až 1 000 V a stykače pro spínání kondenzátorových baterií.
 

UniGear Digital – tradiční a spolehlivý rozváděč nového konceptu

Koncept UniGear Digital efektivně vyu­žívá ve standardním rozváděči UniGear ZS1 soubor norem ČSN EN 61850 (Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích). Vý­sledkem je řešení vhodné pro sítě smart grid a připravené na rozšíření a modernizaci. Do­dací lhůta rozváděčů UniGear Digital (obr. 5) je o 30 % kratší a proces jejich nákupu, pro­jektování, instalace a uvádění do provozu je zjednodušený.
 

Bezpečnost a spolehlivost – omezovače přepětí

Omezovače přepětí (obr. 6) zvyšují spo­lehlivost rozvodných soustav. Patentovaná konstrukce omezovačů ABB a použití sili­konu nejvyšší jakosti přinášejí vynikající me­chanické vlastnosti, možnost výběru omezo­vače pro různé hladiny vysokého i nízkého napětí a přesnou a spolehlivou ochranu všech typů zařízení.
 

Spolehlivost a výkonnost – diody a tyristory

Polovodičové součástky pro nejvyšší vý­kony ze společnosti ABB Polovodiče jsou vhodné pro široké spektrum úloh v oblas­ti přenosu elektrické energie, v průmyslu a dopravě. Patří k nim např. svařovací dioda s proudovou zatížitelností 13,5 kA, která se uplatňuje nejen ve svařovacích automatech klasických ocelových karoserií, ale i při sva­řování hliníkových dílů, a tranzistory IGBT pro trakční pohony lokomotiv nebo pro různá pomocná elektrická zařízení. Nedílnou sou­částí společnosti ABB Polovodiče je vlastní vývojové oddělení.
 

Distribuovaný řídicí systém Symphony Plus

Distribuovaný řídicí systém Symphony Plus zajišťuje úplný přehled o provozu elek­trárny pomocí integrace dat ze všech jejích systémů a provozních částí. Díky otevřené architektuře systém Symphony Plus konso­liduje a zobrazuje data tak, aby operátorům umožnila rychlou a správnou reakci na změ­nu podmínek v provozu, což vede ke zvýše­ní kvality, bezpečnosti a spolehlivosti výro­by. V provozu je aktuálně po celém světě více než 6 000 instalací DCS Symphony a z toho více než 4 000 jsou instalace ve vodárenství a energetice.
 

Bezdrátové širokopásmové sítě

Jednotky Tropos (obr. 7) umožňují vy­tvořit spolehlivé, zabezpečené a škálovatel­né bezdrátové sítě s širokopásmovým připo­jením, vhodné pro rozvodné závody, průmys­lové podniky, těžební průmysl či tzv. chytrá města. Ve všech případech systém zajišťu­je významné provozní úspory při vysoké spo­lehlivosti provozu (bez­drátové sítě fungují spo­lehlivě i ve velmi nároč­ných prostředích, např. v dolech).
 
Sítě nabízejí připoje­ní mobilních pracovní­ků (rychle dostupné in­formace, přístup k inter­netu, kontrola pohybu, odečty spotřeby energií), jsou vhodné pro bezdrá­tovou telefonii VoIP, ří­zení inteligentních do­pravních systémů, systé­my monitorování budov a areálů (bezpečnost are­álů, prevence kriminali­ty, přístup do budov), ale i pro přístup veřejnosti k internetu např. v účelo­vých budovách (nádraží, letiště, obchodní centra).
 

Spolehlivost, bezpečnost a dostupnost – System Data Manager 600

System Data Mana­ger SDM600 je nový systém ABB určený pro centralizovanou správu dat z různých typů inte­ligentních ochran (IED – Intelligent Electro­nic Device) umístěných v různě velkých sí­tích (od jedné rozvod­ny po velkou síť rozvo­den). Hlavní funkcí je komplexní správa dat poruchových zapisova­čů IED. Systém umož­ňuje centrální ukládání, vytváří grafický přehled o časové posloupnos­ti zápisů v celé síti IED a usnadňuje jejich detailní vyhodnocení. Dal­ší důležitou součástí je centralizovaná správa uživatelů a centrální logování jejich aktivit. Správce dat SDM600 není určen pouze pro ochrany ABB, ale i pro použití se všemi inte­ligentními ochranami komunikujícími na bázi protokolů podle normy IEC 61850.
 

Nová řada inteligentních ochran

Nová řada inteligentních ochran IED 620 zaplňuje prostor mezi řadami IED 615 a 630. Koncepčně vychází z řady IED 615 a využí­vá podobné programové vybavení, ale přináší výrazná vylepšení jak hardwaru, tak softwaru. V řadě IED 620 jsou k dispozici tři výrobky, a to REF 620 pro běžné použití ve vysokona­pěťových instalacích, REM 620 pro chránění a ovládání vysokonapěťových motorů a RET 620 pro chránění a ovládání vysokonapěťo­vých transformátorů.
 

Zabezpečení dat a komunikačních sítí – cyber security

ABB poskytuje komplexní zabezpeče­ní pro řídicí systémy rozvoden vysokého a velmi vysokého napětí proti kybernetic­kým útokům. Systém např. chrání rozvá­děč tím, že blokuje veškerou nepotřebnou příchozí komunikaci, detekuje malware či případné neoprávněné vniknutí do systému. Zabezpečeny jsou jak jednotlivé kompo­nenty řídicích systémů (IED, servery, pra­covní stanice atd.), tak i komunikace uvnitř i vně jednotlivých rozvoden. Tato opatření jsou navržena tak, aby neohrožovala pro­vozní výkonnost řídicích systémů a brala v potaz specifika průmyslových informač­ních systémů. Nedílnou součástí je i mož­nost centralizovaného sledování, logování a vyhodnocování bezpečnostních událostí systémem SIEM.
 

Spolehlivost, dostupnost, energetická a finanční efektivnost – ABB Servis

Intenzivní vývoj a inovace probíhají také v oblasti servisu, kde si ABB plně uvědo­muje nezbytnost flexibility a porozumění potřebám zákazníků. ABB sestavuje a na­bízí komplexní paletu servisních produk­tů a balíčků, které si mohou zákazníci se­stavit přesně podle svých potřeb: od jedno­duché výměny náhradních dílů po retrofity či opravy technicky pokročilých produk­tů a celků, jako jsou systémy optimaliza­ce provozu nebo energetické předpovědní systémy. Konkurenční výhodou společnos­ti ABB Servis je uplatňování principu po­stupného vývoje nabídky produktů a servi­su, kde je důraz kladen nejen na zpětnou kompatibilitu produktů a služeb, ale také na zvyšování energetické účinnosti a bez­pečnosti a omezování nepříznivých dopadů na životní prostředí.
(ABB)
 
 
Obr. 1. Měnič frekvence ACS880
Obr. 2. Průmyslový robot IRB 120 v provedení pro čisté prostory
Obr. 3. Vzduchový jistič SACE Emax 2
Obr. 4. Rozvodnice Mistral
Obr. 5. Rozváděč UniGear Digital
Obr. 6. Omezovače přepětí
Obr. 7. Směrovač bezdrátové sítě Tropos pro venkovní použití
 
Tab. 1. Program přednášek ABB Innovation Market