Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

ABB dodavatelem pro elektrárnu v Kladně

Společnost ABB Česká republika ozná­mila podepsání dohody o zajištění komplet­ní dodávky elektrozařízení EBoP (Electrical Balance of Plant) pro nový blok K7 elektrárny Alpiq Generation (CZ), s. r. o., v Kladně. Tato zakázka patří k jedné z největších, kterou společnost ABB za posled­ních deset let na českém trhu realizovala. Celková hodnota zakázky je přibližně 470 milionů korun.
 
Nový blok K7 nahradí dosavadní čer­nouhelný kotel K3 kladenské elektrárny, který patří k nejstarším ze své generace v České republice: byl uveden do provo­zu v druhé polovině sedmdesátých let mi­nulého století. Blok s kapacitou 135 MW bude účinnější a výrazně šetrnější k život­nímu prostředí než jeho předchůdce. Nový blok, který bude uveden do komerčního provozu v roce 2014, zvýší elektrický vý­kon kladenského závodu zhruba o 20 % na celkových 510 MW. Díky tomu bude elektrárna schopna dodávat více elektřiny a zá­roveň zajistit stabilní a dlouhodobé dodáv­ky tepla pro Kladno.
 
Kompletní dodávka společnosti ABB pro nový blok pokrývá rozšíření současných blo­ků s cirkulačními fluidními kotli K4 a K5 s turbogenerátory TG4 a TG5 o elektrickém výkonu 2× 130 MW, které byly v roce 1999 postaveny rovněž společností ABB, a zahr­nuje úpravy a dodávky elektrického zaříze­ní, které zajistí vlastní chod a řízení elekt­rárny a umožní přenést vyrobenou elektřinu z elektrárny do distribuční sítě. Dodávky spo­lečnosti ABB zahrnují kromě rozvoden vvn, vn a nn, transformátorů, vodičů a vypínačů také veškeré projektantské práce a souvise­jící služby na stavbě.
 
Investorem projektu je švýcarský energe­tický holding Alpiq, který v České republice vlastní také teplárnu ve Zlíně. Generálním do­davatelem je německá společnost Kraftanla­gen Power Plants Mnichov.

(ed)