Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Přehled aktualit

Beckhoff Roadshow 2019

Společnost Beckhoff  pro letošní rok připravila poněkud netradiční setkání a představí účastníkům svou firmu v celé své síle a šíři sortimentu. Nezaměří se jen na aktuální novinky, ale provedou účastníky kompletní virtuální automatizační úlohou, kterou přímo před účastníky postupně vyřeší. Návštěvníci uvidí použití řídicí techniky, reálné ukázky návrhu a výběru komponent a ucelený pohled v souvislostech, který ukáže sílu koncepce Beckhoff „New Automation Technology“. V závěru partneři z centra HiLASE představí technickou lahůdku v podobě nejvýkonnějších průmyslových laserů na světě, vyvíjených v Dolních Břežanech u Prahy a řízených systémy Beckhoff. Seminář se uskuteční ve dnech 5. až 7. 11. 2019 postupně v Brně, Praze a Nové Dubnici. Další informace a registrace: beckhoff.cz/roadshow                                                            

Na veletrhu It-sa 2019 je plno

O veletrh kybernetické bezpečnosti it-sa (8. až 10. 10.) v Norimberku mají návštěvníci velký zájem. Zabezpečení dat, sítí i výpočetní techniky včetně mobilů a notebooků před útoky nebo neoprávněnými přístupy je v současnosti naléhavé jak v bankách, státních institucích, tak také v průmyslu. V halách 9, 10, 10.1 a 11 je velmi živo a také diskusní fóra jsou plná posluchačů. Veletrh je třídenní, takže návštěvnost je vysoká každý den. Uprostřed haly 10.1. ve stánku č. 408 vystavují společně české firmy. Společnost Digital Resources využívá veletrhu i-sa k představení informačního systému pro správu dokumentů ve firmách, M-Files. Systém se postará o pořádek v dokumentech a také bezpečné uložení v databázi SQL. Systém využívají např společnosti Deloitte a KKCG. Firma GreyCortex prezentuje na společném stánku českých firem svůj tradiční systém Mendel pro sledování, analýzu a zabezpečení sítí.  Novinkou je, že se nyní zaměřuje také na zabezpečení sítí v systémech SCADA. Sledováním aktivit v síti zlepšuje jejich bezpečnost. Firma Novicom vystavuje na veletrhu it-sa pravidelně a propaguje zde systém AddNet, který výrazně zlepšuje správu nakládání s iP adresami (IPAM – IP address space management) a zajišťuje bezpečné přístupy k velkým distribuovaným sítím. Společnost Privacy Experts představuje na it-sa systém AppGuard, který chrání počítače a servery před kybernetickými útoky. Systém japonsko-americké společnosti AppGuard izoluje v případě útoku klíčové části systémů, aby se virus nedostal dál. AppGuard se řídí strategií nulové důvěry, tedy předpokládá, že každý program může být branou pro nestandardní aktivity. Na veletrhu it-sa 2019 vystavují četné přední firmy zaměřené na kybernetickou bezpečnost, např společnost Kasperky. Ta představuje svůj program pro malé a střední firmy. Podle studie, kterou si firma Kaspersky zpracovala, si třetina malých a středních firem (pod 500 zaměstnanců) najímá pro zajištění své infomační technik externí firmy a 21 procent z nich chce k tomuto kroku přistoupit v následujících 12 měsících. Proto mnoho společnosti cílí svou nabídku také na menší firmy.  (ev)

Školení pro uživatele kalibrátorů Beamex

Dvoudenní školení pro stávající i potencionální uživatele kalibrátorů a kalibračního softwaru Beamex se uskuteční ve Velkém Meziříčí ve dnech 14. a 15. 11. 2019.Hlavní témata budou: kalibrátor Beamex MC6: režimy Kalibrátor, Dokumentační kalibrátor, Datalogger a Komunikátor HART, FOUNDATION Fieldbus H1 a Profibus PA,kalibrace převodníků HART, kalibrace snímačů tlaku a teploty, kalibrace deformačních tlakoměrů a dalších provozních přístrojů,jednotné řešení kalibrací (komunikace kalibrátoru Beamex MC6 a software Beamex CMX),software Beamex CMX: základní funkce, struktura podniku, uživatelské účty a oprávnění, správa kalibrátorů a měřidel, manuální kalibrace, historické trendy, výpočty chyb a nejistot, kalibrace vah, import/export dat, mobilní aplikace bMobile pro kalibraci a údržbu, tvorba dokumentů a zpráv a inspekční prohlídky údržby,cloudový software Beamex LOGiCAL pro generování kalibračních listů z paměti dokumentačních kalibrátorů Beamex MC2, MC4 a řady MC6,novinky v software Beamex CMX a firmware kalibrátoru Beamex MC6,praktické ukázky kalibrace provozních přístrojů,aktualizace firmware kalibrátorů Beamex. Bližší informace o programu a přihlášku najdete na https://www.kalibratory.cz/novinky/

Otevřený dopis a výzva k diskusi o odborném vzdělávání

Redakce časopisu Automa obdržela žádost o zveřejnění otevřeného dopisu:  Vážený pan Ing. Robert Plaga, Ph.D., ministr školství, mládeže a tělovýchovy   Vážený pane ministře, valná hromada Asociace středních průmyslových škol ČR Vás vyzývá, abyste bezodkladně zahájil seriózní debatu s řediteli středních průmyslových škol o budoucnosti tohoto pro společnost nezbytného segmentu českého školství, především v oblasti dostatečného financování, personálního zabezpečení výuky, snížení administrativní zátěže a řešení dalších problémů, zvláště v současné době přechodu českého průmyslu na úroveň 4.0. Žádáme o stanovení konkrétního místa a termínu, kdy se budeme moci osobně setkat a zahájit debatu. S pozdravem Ing. Jiří Zajíček Předseda Asociace SPŠ ČR   Výzva byla odeslána dne 4. října 2019. Průvodní mail ještě obsahoval vysvětlení: Vážený pane ministře, všichni členové Asociace středních průmyslových škol ČR byli velice zklamáni Vaší neúčastí na jednání Valné hromady Asociace SPŠ ČR, na kterou jsme Vás dlouho předem pozvali. Sice chápou, že jste časově velice zaneprázdněn, ale přesto by uvítali osobní diskusi k problematice odborného školství, ke které Vás vyzývají otevřeným dopisem v příloze. Pevně věřím, že se Vám podaří co možná nejdříve najít vhodný termín, ve kterém bychom se mohli setkat. Děkuji. S pozdravem Ing. Jiří Zajíček Předseda Asociace SPŠ ČR   K výzvě se připojujeme i za redakci časopisu Automa. Na svých tištěných stránkách i na webu www.automa.cz oslovujeme široký okruh zájemců o automatizační techniku a související obory. Komunikujeme s odborníky z praxe, s vědeckými pracovníky i s učiteli odborných škol všech stupňů. Svými články a učebními texty podporujeme výuku automatizace. Uvědomujeme si složitost problematiky vzdělávání v tomto oboru, který je tematicky velmi široký, náročný na teorii a velmi rychle se rozvíjí. Přitom má strategický význam pro efektivnost výrobních firem a konkurenceschopnost naší ekonomiky. Produkce většiny výrobních firem je limitována nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců s technickým vzděláním. Jsme svědky situace, kdy upadla společenská prestiž technických oborů. Studenti (spíše jejich rodiče) preferují obory společenských věd, práva, ekonomie a managementu. Podporují tak „inflaci“ příslušných (mnohdy „obskurních“) škol, jejichž absolventi se pravidelně stávají klienty úřadů práce. Pracovní trh nemůže asimilovat tolik politologů, manažerů, ekonomů a právníků. Odborné školy se naopak potýkají s nedostatkem uchazečů o studium, s jejich nedostatečnou kvalitou, úrovní znalostí a motivací ke studiu. Mnohdy jsou nuceni snížit laťku požadavků, aby vyhověli úrovni svých studentů. Dalším problémem odborných škol je vybavení jejich laboratoří. Technické obory nelze učit jen od stolu a od tabule. Pro kvalitní výuku je potřebné procvičit teoretické znalosti na kvalitních laboratorních úlohách s pomůckami, které odpovídají současné úrovni techniky. Nemá smysl učit moderní techniku na muzejních exponátech. To ale klade velké finanční požadavky na vybavení laboratoří, které se musí pravidelně modernizovat. Není to jen problém financí. Kvalitní příprava laboratorní úlohy vyžaduje čas, angažovanost, tvořivé úsilí a průběžné studium vyučujícího – a to předpokládá i odpovídající ohodnocení (finanční i kariérní). Pro učitele odborných předmětů je nutné zajistit celoživotní vzdělávání, umožnit jim (uvolnit je a zaplatit) účast na specializovaných seminářích a kurzech (i když někdy firemních a bez certifikátu). Jen tak získají aktuální informace z oboru. Problém se prohlubuje se současným trendem v oboru automatizace, která integruje dosud oddělené obory, využívá principy distribuovaného řízení, nejrůznější formy komunikace mezi dílčími procesy a komponenty, vyspělé algoritmy řízení včetně robotizace, logistiky a umělé inteligence. Automatizaci je v současnosti nutné chápat ve všech souvislostech jako globální a široce rozvětvený obor. Tento trend je obvykle označován jako průmysl 4.0. Mnohé další související obory jsou rovněž označovány příponou 4.0. V řeči politiků (kteří mnohdy nechápou podstatu) se stal pojem průmysl 4.0 bezobsažnou frází. Řečníci obvykle uvádějí, že tento trend vyžaduje „reformu v odborném vzdělávání“. Tento požadavek vnímají i odborníci z praxe i ze škol. Předpokládají, že je to úkol právě pro ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Kdo jiný by k tomu měl být více kompetentní? Dosud jsme ale od této instituce nezaznamenali žádnou aktivitu, směřující k procesu „vzdělávání 4.0“, ani diskusi na toto téma – odezvou je jen mlčení. Problémů k řešení je mnoho. Je potřebné podporovat zájem mládeže (a jejich rodičů) o studium na technických školách, rozvíjet jejich tvořivost, poskytnout jim příležitost k samostatné tvořivé práci a k pocitu uspokojení z „vítězství nad vzdorující hmotou“ – nadchnout a motivovat je pro studium technických oborů. Je účelné aktuálně stanovit témata a rozsah učiva (co učit a co už nikoliv, podpořit specializovanost odborných škol). Je potřebné hledat prostředky na moderní vybavení školních laboratoří. Učitelům umožnit trvalý profesní růst a celoživotní vzdělávání. Učitelům i studentům poskytnout příležitost poznat stav techniky v praxi a seznámit se s potřebami firem. Zajistit aktuální učebnice a učební texty, motivovat kvalifikované autory, podpořit vydavatele a odborná media k jejich publikování. Je třeba si uvědomit, že odborné vzdělávání se netýká jen mládeže, ale je potřebné vzdělávat i dospělé, zajistit jim revitalizaci kvalifikace, popř. rekvalifikaci. Bylo by naivní očekávat řešení všech problémů jen od ministerstva školství. Mnohé by měla zajistit další ministerstva, instituce na regionální úrovni, vzdělávací instituce, firmy, školy, organizátoři mimoškolních aktivit mládeže, ale i rodiče a širší technická veřejnost. Je třeba aktivovat celospolečenský proces, který lze (poněkud nadneseně) nazvat jako „národní technické obrození“. Výsledky se nedostaví brzy, ale jsou podmínkou prosperity národní ekonomiky a konkurenceschopnosti českých firem – tedy nás všech. K tomu je nezbytná komunikace, celospolečenská diskuse a cílevědomá koncepce. K tomu je svrchovaně kompetentní právě ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Proto se i redakce časopisu Automa připojuje k výzvě Asociace středních průmyslových škol, požadující od MŠMT komunikaci a diskusi na téma odborného vzdělávání. Pro diskusi nabízíme stránky svého časopisu i prostor na www.automa.cz. Za kolektiv redakce:   Ing. Ladislav Šmejkal, CSc., redaktor specializovaný na odborné vzdělávání a spolupráci se školami, Ing. Petr Bartošík, šéfredaktor.  

Eaton Tour 2019 míří od Ostravy, Olomouce a Brna

Společnost Eaton zve konstruktéry, projektanty a elektrotechniky na cyklus přednášek na téma inteligentní jištění a ovládání. Eaton Tour 2019 se v České republice uskuteční již po devatenácté, a příští týden se uskuteční v těchto městech: v úterý 15. října v hotelu Best Western Vista Ostrava, ve středu 16. října v hotelu Prachárna Park Hotel Olomouc ve čtvrtek 17. října v hotelu Avanti Brno. Již proběhlá školení letošního ročníku v Plzni a Českých Budějovicích se setkala s rekordní účastní, a proto se očekává, že i v Ostravě, Olomouci a Brně přilákají mnoho zájemců. Těšit se mohou na aktuální témata, názorné ukázky a řešení z praxe a na užitečné a přehledně zpracované odborné materiály. Návštěvníci jistě využijí také možnosti konzultovat na místě se školiteli a vyzkoušet řešení a produkty v praktické části programu. Letošní Eaton Tour 2019 navštíví osm českých a moravských krajských měst. Školení vedou zkušení školitelé a přední odborníci společnosti Eaton. Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici se na těchto odborně-technických školení dozvědí o nových produktech pro inteligentní jištění a ovládání. Probírat se bude teorie jištění a selektivity, bezpečnost práce na elektrickém zařízení, nový digitální jistič NZM, vybavení pro chytré domy a byty, elektromobily a představí se také novinka, a to řídicí relé s integrovaným ethernetovým rozhraním EasyE4. Školení je možné absolvovat zdarma, platící účastníci si mohou vybrat z atraktivních dárků a také si vyzkoušet bezdrátově ovládat osvětlení ze smartphonu či programovat relé Easy E4. Více informací je uvedeno zde. Společnost Eaton organizuje v průběhu roku mnoho jiných  přednášek a školení pro odborníky na nejrůznější témata jako elektroinstalace, projektování instalace, srovnávání různých systémů ovládání a mnoho dalších. Dotazy je možné směřovat na tyto kontakty: E-mail: ElektrotechnikaCZ@eaton.com Tel: +420 267 990 411 Adresa:  Eaton Elektrotechnika s.r.o., Komarovská 2406, 193 00 Praha 9  

Chytrá motorka napojená na cloud MindSphere

Nejnápadnějším exponátem ve stánku Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu je motocykl Honda CBR 600RR, který je opatřený senzory napojenými na cloudovou platformu pro internet věcí Mindsphere. Jezdkyní závodní motorky je Petra Fuchsíková, konzultantka pro digitální podnik a MindSphere ve společnosti Siemens. Digitální funkce motorky poskytují závodnici mimořádnou zpětnou vazbu a možnost zlepšovat nejen technický stav stroje, ale i závodní strategii a styl jízdy. Senzory v motorce sledují během jízdy požadované parametry a naměřená data okamžitě odesílají do cloudu. Naměřené údaje mohou mechanici analyzovat pomocí aplikace Fleet Manager jak přímo při jízdě, nebo po jejím skončení. „V rámci platformy MindSphere můžeme využívat také zabudované knihovny a data zpracovávat pomocí vyšší logiky. Můžeme využít například neuronové sítě, strojové učení, prediktivní analýzu atd., které jsou zabudované v knihovnách platformy Siemens,“ vysvětluje Petra Fuchsíková, jezdkyně závodní motorky Honda CBR 600RR a konzultantka pro digitální podnik a cloudovou platformu pro průmyslový internet věcí MindSphere společnosti Siemens. Senzory na motocyklu měří tyto parametry: rychlost – ze záznamu rychlosti lze porovnávat jednotlivé úseky – zatáčky i rovinky a následně vypočítat, jak dráhu projet co nejrychleji, a to může přinést zrychlení v každém kole až o několik sekund,zrychlení a zpomalení – akcelerace a brzdění motocyklu musí být co nejkratší, na tyto údaje jsou navázány i další senzory, které měří ponor přední i zadní vidlice,náklon motorky pomůže jezdci projet zatáčku ve vysoké rychlosti a sledováním náklonu může tým analyzovat maximální a minimální náklon a porovnat ho s akcelerací a bržděním; čím menší je její náklon, tím větší je třecí plocha pneumatiky na vozovce a tím větší je i možné zrychlení při výjezdu,pozice GPS – slouží k identifikaci jezdce na okruhu a automatické načítání mapy okruhu umožňuje nastavit správně převodovku a sekundární převod motocyklu pro ideální využití potenciálu motoru,ponor přední a zadní vidlice – sledování výškového posunu vidlic horizontálním směrem při akceleraci a zpomalování dovoluje optimálně nastavit jejich pohyby a najít kompromis mezi ponořením vidlice v zatáčkách ( kde je to přínosné pro odpružení nerovností), a naopak při extrémním brždění, kdy je velký ponor vidlice nežádoucí a nebezpečný,teplota zadní pneumatiky– mechanici jezdce mohou upozornit na málo nebo příliš nahřátou pneumatiku, což je důležité hlavně při extrémních náklonech, kdy by mohlo dojít k pád; přehřátí pneumatiky také snižuje přilnavost a životnost,okolní teplota – podle teploty je potřeba přizpůsobit jízdu a tlak v pneumatikách aktuálním podmínkám. Špatně nastavený tlak v pneumatikách zvyšuje riziko pádu při náklonu, prodlužuje brzdnou dráhu, snižuje stabilitu v zatáčkách i v přímém směru a dochází k rychlejšímu opotřebení pneumatiky. (Siemens)

Exponenciální organizace – podniky budoucnosti

20. 11. pořádá IPA Slovakia v Žilině již čtvrtou a letos poslední odbornou konferenci zaměřenou na budoucí změny v podnikové praxi. Budou diskutována témata transformace společnosti a byznysu, síťování, spolupráce nového a starého světa a řada dalších. Bližší informace jsou k dispozici na: www.on.ipaslovakia.sk/sk/zilina (ed)

„Partnerskou zemí“ letošního MSV v Brně bude Česko

V pondělí 5. 10. začíná 61. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Vůbec poprvé s Českou národní expozicí Czech Republic: The Country for the Future. Hlavním tématem letos bude průmysl 4.0 a digitalizace výroby. Národní expozice Česka nebude ovšem žádnou přehlídkou toho, co čeští podnikatelé dokázali a dokazují, ale prezentací institucí, které si kladou za cíl podnikatelům pomáhat. Zúčastní se Agentura pro podnikání a inovace, CzechInvest, CzechTrade, Česká exportní banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Česká rozvojová agentura, Exportní a garanční pojišťovací agentura, Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničí, Strojírenský zkušební ústav, Technologická agentura ČR a Úřad průmyslového vlastnictví. Návštěvníci zde získají speciální teritoriální informace, novinky týkající se investičních pobídek, podrobnosti k projektům ekonomické migrace, Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) apod. Součástí expozice rovněž bude 3D socha z recyklovaného PET nazvaná Kaleidoskop. Nebude chybět ani zóna start-upových firem, ukázky virtuální reality a mnoho doprovodných akcí. Česká národní expozice bude umístěna v pavilonu Z. Na České národní expozici se podílí i ministerstvo zahraničí. „Podpora českých podnikatelů za hranicemi ČR je jednou z priorit ministerstva zahraničí,“ řekl na tiskové konferenci před MSV ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. „Velvyslanci mají za úkol pomáhat českým firmám, pronikat na zahraniční trhy, otevírat jim dveře, ale také hájit ekonomické zájmy České republiky. Stejně jako na MSV, i v zahraničí se prezentujeme společně s agenturami CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism.“ Právě roztříštěnost prezentace Česka v zahraničí mezi různé instituce a agentury je jednou z příčin její neefektivnosti. Napravit tento stav je jedním z cílů Tomáše Petříčka, stejně jako změnit dosavadní, často již zastaralé formy prezentace ČR na těch zahraničních trzích, kde tyto formy ztratily svou účinnost.    Také Hospodářská komora během veletrhu organizuje tři akce zaměřené na zahraniční teritoria. V úterý 8. října se uskuteční Česko-makedonské podnikatelské fórum ve spolupráci s MZV, MPO a Velvyslanectvím ČR ve Skopji (8:30-11:00 hod., sál S1, pavilon E) a Indické investiční fórum ve spolupráci s MPO (14:00-16:00 hod., budova BVV, místnost 102). Ve středu Komora pořádá po celý den sérii kulatých stolů zaměřených na perspektivní exportní teritoria, jako jsou Japonsko, USA, Indie, Subsaharská a severní Afrika a Latinská Amerika (Pavilon RHK Brno a areálu BVV). Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) ČR přichází s novou iniciativou. „Asociace vyzývá stát k podpoře nové formy exportu,“ uvedla generální ředitelka AMSP Eva Svobodová a dodává: „Stará forma exportu je pryč, všechny zajímavé trhy se brání dovozu cly. Nejlepší cesta je vyrábět v zahraničí lokálně a u nás doma stavět hlavně na výzkumu a vývoji. Do firem nastupuje nové mladá generace majitelů, kteří jsou vybaveni jazykově, a ti se musí měřit s konkurencí na globálním hřišti. Zde potřebují naše malé a střední podniky pomoc od státu.“ V době, kdy většina států usiluje o návrat své výroby domů, mimo jiné k tomu, aby výsledky a výzkumu a vývoje přispívaly k rozvoji místního hospodářství, je to pro mě opravdu překvapivá iniciativa, a slibuji, že se o ní na veletrhu pokusím zjistit více a přinést informace v tištěném časopisu.  Petr Bartošík

I VÝROBA BY MĚLA MÍT SRDCE!

Výše uvedené je motto Výrobné konference v Žilině, která se koná 15. a 16. října.  Pořadatelem je významná poradenská společnost IPA Slovakia. K hlavním diskutovaným tématům konference patří budování excelentní společnosti, každodenní vedení, digitální koncepty budoucnosti, praktická řešení v praxi a změny pro budoucnost. Bližší informace na: www.vyrobnymanazment.sk/?utm_source=ipa&utm_medium=email&utm_campaign=VM¨(ed)

Fórum LOG-IN představí inovace v logistice

16. Fórum LOG-IN se uskuteční 21. listopadu v O2 Universum v O2 Arena (Praha 9, Českomoravská 2345/17). Toto fórum je součástí celoročního multikanálového projektu LOG-IN, jehož cílem je podpora inovací v logistice v České republice. Fórum LOG-IN, které se konalo poprvé v roce 2004, každoročně představuje inovativní řešení, projekty a produkty na českém logistickém trhu, a tím inspiruje profesionály v oboru k inovaci logistiky v jejich podnicích. Odborný program se skládá ze čtyř typů prezentací: inspirativní přednášky od řečníků v rámci logistického průmyslu i mimo něj,případové studie o úspěšných, inovativních logistických projektech,příklady inovativních produktů a služeb dostupných na trhu,panelové diskuze, které se zabývají klíčovými otázkami a problémy na logistickém trhu. Účastníci fóra LOG-IN budou mít příležitost seznámit se s partnery během rychlých schůzek BizLOG, které probíhají během přestávky na oběd. Na programu je také galavečer logistických inovací během něhož budou předána Ocenění LOG-IN, inovativním  logistickým produktům a projektům. Fórum LOG-IN se každý rok koná na novém, inovativním místě. Letošní ročník se uskuteční ve zbrusu novém multifunkčním kongresovém centru O2 Universum, které bude otevřeno na podzim roku 2019. Fórum LOG-IN bude jednou z prvních konferencí pořádaných v tomto roce. Vznikne tak unikátní propojení inovací, moderních technologií a inspirací. Podrobné informace uvádí stránka https://www.log-in.cz/. (ev)