Aktuální vydání

celé číslo

11

2018

SPS IPC Drives 2018

Elektrické, hydraulické a pneumatické pohony

celé číslo

Řízení procesů – ŘÍP 2004

číslo 10/2004

Řízení procesů – ŘÍP 2004

Již šestá vědeckotechnická konference s mezinárodní účastí Řízení procesů 2004 se konala ve dnech 8. až 11. června 2004 v hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou. Konference byla uspořádána pod hlavičkou České společnosti průmyslové chemie při Univerzitě Pardubice a pod záštitou děkana fakulty prof. P. Mikuláška, kterého při zahájení konference zastoupil proděkan prof. L. Tichý. Hlavním organizátorem byla katedra řízení procesů a výpočetní techniky Fakulty chemicko-technologické UP. Obr. 1. Spolupořadateli konference dále byly ústav počítačové a řídicí techniky Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT Praha, katedra informatizace a řízení procesů Fakulty chemické a potravinářské technologie STU Bratislava a katedra informačních technologií Fakulty přírodních věd MITChT Moskva.

Program konference byl rozdělen do šesti tematických celků: řízení systémů, modelování a identifikace, umělá inteligence, informační technologie, průmyslové systémy a technické a programové prostředky. Úvodní plenární přednášku na téma Algorithm eDBd suitable to control time delayed processes přednesl prof. Ing. Mikuláš Alexík, CSc., z katedry technické kybernetiky Fakulty řízení a informatiky Žilinské univerzity. Součástí konference byl i kulatý stůl na téma modernizace výuky automatizace.

Konference se zúčastnilo 193 odborníků, z toho čtrnáct ze zahraničí (z Chorvatska, Německa, Polska, Ruska, Slovinska a USA) a 35 ze Slovenska, kteří výsledky své vědeckovýzkumné činnosti prezentovali v 77 přednáškách a na 121 vývěskách. Dalších 61 autorů přispělo svými pracemi do sborníku konference. Potěšitelná byla účast mladé generace vědeckých a výzkumných pracovníků, 65 doktorandů, kterým byla poskytnuta výrazná sleva na vložném. Sborník konference, tj. tištěné jednostránkové výtahy a plné texty na CD-ROM, obsahuje celkem 268 příspěvků.

prof. Ivan Taufer

Inzerce zpět