Aktuální vydání

celé číslo

06

2019

Počítačová podpora vývoje a výroby, software pro řízení údržby 

celé číslo

Medzinárodné vedecké podujatie Energetika 2010

V dňoch 18. až 20. mája 2010 sa v Tatranských Matliaroch (Slovensko) konalo medzinárodné vedecké podujatie Energetika 2010. Podujatie zorganizovala Slovenská technická univerzita v Bratislave pod záštitou ministra hospodárstva Slovenskej republiky a v spolupráci so Zväzom slovenských vedecko-technických spoločností, Národným centrom pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie a Slovenským výborom Svetovej energetickej rady.
 
I napriek nepriazni počasia sa na tomto podujatí zúčastnilo viac ako 350 popredných slovenských, ale aj zahraničných odborníkov v oblasti elektroenergetiky. Okrem akademických osobností svoje zastúpenie mali aj významné energetické spoločnosti z oblasti riadenia a prevádzkovania sústav, výrobcov a poskytovateľov podporných technológií pre oblasť elektroenergetiky a riadiacej techniky. Názory, postoje a možnosti riešenia problémov vyslovené účastníkmi vyvolali v mnohých prípadoch podnetnú diskusiu. Vďaka priamemu prenosu plenárnych prednášok sprostredkovanému internetovou televíziou mc2 sa mohla tejto časti podujatia zúčastniť i široká verejnosť. Veľký záujem bol aj o exkurziu do prečerpávacej vodnej elektrárne Liptovská Mara.
 
Iniciatíva prof. Janíčka zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyvolať diskusiu medzi osobnosťami energetiky pri okrúhlom stole sa ukázala ako veľmi podnetná a vysoko aktuálna. K téme súčasného stavu v oblasti výchovy mladých odborníkov na slovenských, ale aj zahraničných školách vyjadrili svoj názor predstavitelia slovenských a zahraničných univerzít a iných vzdelávacích inštitúcií. S tým súvisiaca problematika podpory vedy a výskumu vyvolala búrlivú diskusiu medzi predstaviteľmi verejnej správy a akademickou obcou. Účastníci diskusie na záver spoločne deklarovali nevyhnutnosť podporovať vzdelávanie v energetike a zvýšiť podporu výskumu s účasťou štátu aj súkromného sektora. V tomto smere sa niektorí účastníci vyslovili za priamu zmenu alebo doplnenie legislatívy a predložili konkrétne návrhy.
 
V oblasti podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie sa väčšina účastníkov zhodla na takej forme podpory, ktorá bude založená na vedeckých základoch a odporúčaniach. Pri tvorbe legislatívy v oblasti podpory obnoviteľných zdrojov energie je potrebné vytvoriť komplexnú stratégiu rozvoja OZE na Slovensku a podporiť zriadenie medzirezortnej komisie zloženej zo zástupcov viacerých inštitúcií. Bol vyslovený názor, že je treba zameriavať sa aj na otázku využívania energie z odpadu, čomu sa v súčasnosti na Slovensku nevenuje primeraná pozornosť. Počas diskusie pri okrúhlom stole sa odborníci venovali aj postaveniu jadrovej energetiky a jej rozvoju na Slovensku, efektívnemu využívaniu jednotlivých
zdrojov na pokrytí denného diagramu zaťaženia, výhodám a možnostiam, ktoré vychádzajú z budovania inteligentných sietí, aj ďalším aktuálnym témam.
(Organizačný výbor konferencie Energetika 2010)
 
Obr. 1. Z jednaní konferencie Energetika 2010